About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 1410
VídeoTo download the video
Bell tower Catedral de Santa Maria
Person CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Ringings Tocar Bisbal a Vespres
Video HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Norberto; LLOP i BAYO, Francesc
Date 21-04-2018
Duration 21:03
Remarks

Música de Campanes per celebrar l’Any Europeu del Patrimoni Cultural


Al primer toch –havent fet senyal a la una hora en lo hivern lo qui guarda la Seu, qu·és lo campaner, o a les dos hores en lo stiu lo de l'altar o lo campaner, si no és dia de Despertada–, lo campaner, essent arribat al campanar, aventa la Morlana, y lo segon dobla l'altra Morlana. Y axí toquen per ses parades, fins que lo de l'altar aqueda ab la campaneta del sembori, qu·és a cap de mija hora que han fet senyal a vespres, poch més o menys; y sellavors dexa caure la Morlana, tostemps doblant ab l'altra fins qu·és aquedada; y açò és lo primer toch.
Al segon toch, pugen lo de les chiques y lo guardià, y tots quatre tiren lo Manuel; y quant és alt, lo campaner dexa'l als tres y va a doblar
Quant és parat, dexen-lo al qui·l para, y lo de les chiques y l'altre van, y lo hu aventa la Morlana y lo de les chiques dobla l'altra Morlana, y paren-la; y sellavòs lo de les chiques repica les chiques, y lo segon e guardià toquen les altres campanes ab lo campaner; y començant a repicar, dexa caure lo Manuel. Y axí fan hun bell repich._
Y si és festa de huyt capes e huyt bordons, fan hun toch molt larch, y a mijant toch, fan senyal a l'altar, y comencen vespres. En tots los altres bisbals de sis capes acaben primer de fer lo segon toch, qui dura una rahonable stona, a bon arbitre dels escolans, segons és la solempnitat; y axí aqueden les chiques, lo Arcís, lo Esquellot, lo Vicent, lo Jaume y lo Manuel, y aprés solten la Morlana, y lo segon dobla ab l'altra fins que acaba de tocar.


De la Consueta anònima de 1527 de la Catedral de València

Transcripció
alça la Bàrbera i repica la Caterina fins que queda dreta.
passen uns segons i es deixa caure la Bàrbera repicant la Caterina i tornant a deixar dreta la Bàrbera.
uns segons més tard es deixa caure la Bàrbera, repicant la Caterina.
alce del Manuel i quan està alt es dobla amb la Maria fins que el Manuel queda dret.
alce de la Bàrbera i repic de la Caterina fins que la Bàrbera queda parada.
repiquen Úrsula i Violant i es mouen Arcís, Andreu, Vicent i Jaume i quan estan altes es deixa caure el Manuel, repicant en la Maria.
paren el repic de les xiques (Úrsula i Violant), Arcís, Andreu Vicent Jaume i Manuel.
la Maria continua repicant mentre deixen caure la Bàrbera i repiquen amb la Caterina, acabant de repicar la Maria sola.

Toque de la Consueta anónima (1527) para vísperas de primera clase, es decir aquellas a las que acude el señor obispo.
Interpretado con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural
Normal video
Europe is ringing Monday 11th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com