Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

MESTRE, MIQUEL -

Fundidor Desaparecido

Tenim documentació en el ARV referent a la Cartoixa d´Ara Cristi de la fundició de una campana en 1663 per aquest autor, avuí desapareguda: "Item a 2 de juny de 1663 se beney y puja la campana ques fongue de la vella, feu la Mestre Miquel Mestres de nació mallorquí pesa 26 arroves y 18 lliures son arroves grosses..."

Fabricació de campanes

  • [1] Maria de la Cueva Santa (2) (1651) ALTURA - Santuario de la Cueva Santa (existente)
  • [2] Na Bàrbara (8) (1673) PALMA - Catedral de Mallorca (existent)
  • [3] Na Miquela (4) (1679) PALMA - Sant Miquel (existent)