Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

MARTÍ, NICOLAU -

Fundidor Desaparecido

- Al 1417-1418 fon junt a son pare Guillem, Joan Logales i Joan de la Gala el primer Micalet a la plaça de l'Almoina, " pesant prop de 300 quintals, fon beneida el dia de Sant Miquel de 1418 pel bisbe auxiliar" ( llibre de Memories 1308-1644).
- Segons una cita de la bailia del Arxiu del Regne, sembla que fongué dues campanes en 1418 a Llíria i Burriana. Diu textualment per a la de Llíria: "Del batle general del regne de València als peatgers dels portals, e guardes dels camins etc, lexats traure etc, an Nicholau Martí, campaner, deu quintars e dehuyt lliures de coure, e nou roves e dotze lliures de estany per portar a Liria per a obs de fer huna campana..." 1418, enero 5 (ARV. Bailía, núm 257, f. 7v.) Respecte a la de Burriana: "Del batle general del regne de València...., an Nicholau Martí campaner, nou quintars de coure, dos quintars e XXVII llires destany, hun quintar de coure apurat entre estany e fill d'aram hun quintar per portar a Castelló de la Plana de Borriana per a obs de fer una campana..."1418, marzo 12 (ARV. Bailía, núm. 257, f. 97v.) Informació extreta de l'investigació de Sergio Urzainqui Sánchez.
- Fon, amb Joan ADAM, una campana a Catí en 1420-1421.