Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

Notes per al concurs d'idees per a l'edificació d'un campanar a la Comunitat Valenciana

Notas para el concurso de ideas para la edificación de un campanario en la Comunidad Valenciana

El campanar forma part d'un instrument musical en el qual les campanes, els tocs i la torre Són parts interrelacionades. Els tocs de campanes a la manera valenciana exigeixen els requisits següents:

 • Una sala tancada de campanes, per motius acÚstics. Ha d'estar coberta amb una falsa volta, per a expandir millor els harmònics alts de les campanes, i ha de tindre una barana massissa del menys 1,20 metres d'alçada davall de les campanes, per a servir de caixa de ressonància als harmònics baixos de les campanes. La funció de baranes és irrellevant; es tracta d'una caixa sonora.
 • Una sala poligonal ubicada en La part alta, perquè s'expandisquen millor els sons de les campanes. Usualment hi ha una campana per cara, i en aquest campanar hi ha quatre campanes històriques, la qual cosa suposaria almenys quatre cares per a la nova torre (encara que la històrica tenia sis)
 • Una sala de campanes accessible, ja que les campanes han d'instal·lar-se de manera que puguen tocar manualment (de manera prioritària) o mecànicament amb les condicions següents:
  • Els mecanismes respectaran la sonoritat original (jous de fusta, ubicació a certa alçada)
  • Els mecanismes no impediran el toc manual
  • Els mecanismes reproduiran els tocs tradicionals
 • La reproducció dels tocs tradicionals i la possible interpretació dels tocs manuals és una condició per a conservar el caràcter patrimonial del conjunt - patrimoni immaterial
 • Per a ubicar les campanes de la millor manera acÚstica, les xicotetes han d'estar més altes que les majors: els tons aguts han d'estar disposats per damunt dels greus. En conseqüència les quatre campanes hauran de tindre els seus aqueixos de volteig ubicats a la mateixa alçada: 2.50 metres aproximadament. Els rodaments hauran de ser autocentrats ubicats sobre suports engranats en el mur, de manera que els braços de fusta queden a un parell de centímetres a cada costat del mur.
 • Per a conservar les campanes és necessari dotar els vans de la torre amb alguna solució que permeta penjar-les en vertical o, mitjançant déu o més polispasts, desplaçar-les dins de la sala de campanes. Cal recordar Que aquests moviments de conservació han de realitzar-se almenys cada deu anys, i per descomptat sense mitjans externs com a grues. La solució tradicional ha sigut un forat de la bastida vertical en cada un dels vans, pel qual es podia passar una eslinga, cadena o una altra solució temporal, resolt en la part superior de manera que tal forat de la bastida estiga protegit de la intempèrie, especialment les humitats. Aquesta solució pareix millor, a llarg termini, que la ubicació de cércols, ganxos o altres en el centre del va, la seguretat del qual és imprevisible.
 • Respecte a les campanes ha de tindre's en compte que van caure, junt amb la torre anterior, i que han sigut parcialment restaurades, reposant els jous de fusta. Amb açò s'ha recuperat la sonoritat original. No obstant la caiguda segurament va debilitar les anses d'unes campanes, de la mateixa manera que va trencar altres. La campana 2 i la 3 estan trepades, la qual cosa assegura la seua fixació, però l'1 i la 4 (mesurant-les com usual de menor a major) mantenen les seues anses originals, sense seguretat suficient. Aquestes dues campanes hauran de ser també trepades, almenys amb quatre tirants més cada una, per a impedir la seua caiguda en el volteig.
 • Ha de dotar-se la torre d'alimentació trifàsica per als tocs automàtics.
 • Ha de preveure's també la il·luminació de l'edifici, no sols en el seu aspecte extern, monumental, sinó per al seu accés (escala, diverses sales) i especialment en la sala de campanes, per a possibles actuacions, tocs o manteniment.
 • L'ordinador de gestió de les campanes haurà d'ubicar-se en la sagristia de l'església, havent de preveure's la canalització dels cables telefònics de control entre l'un i l'altre edifici. Davant de l'absència de rellotge monumental, no cal preveure un espai per a ubicar-ho amb les seues corresponents servituds (pou per a les pesos)

El campanario forma parte de un instrumento musical en el cual las campanas, los toques y la torre son partes interrelacionadas. Los toques de campanas a la manera valenciana exigen los siguientes requisitos:

 • Una sala cerrada de campanas, por motivos acÚsticos. Debe estar cubierta con una falsa bóveda, para expandir mejor los armónicos altos de las campanas, y debe tener una barandilla maciza de al menos 1,20 metros de altura debajo de las campanas, para servir de caja de resonancia a los armónicos bajos de las campanas. La función de quitamiedos es irrelevante; se trata de una caja sonora.
 • Una sala poligonal ubicada en lo alto, para que se expandan mejor los sonidos de las campanas. Usualmente hay una campana por cara, y en este campanario hay cuatro campanas históricas, lo que supondría al menos cuatro caras para la nueva torre (aunque la histórica tenía seis)
 • Una sala de campanas accesible, puesto que las campanas deben instalarse de manera que puedan tocar manualmente (de manera prioritaria) o mecánicamente con las siguientes condiciones:
  • Los mecanismos respetarán la sonoridad original (yugos de madera, ubicación a cierta altura)
  • Los mecanismos no impedirán el toque manual
  • Los mecanismos reproducirán los toques tradicionales
 • La reproducción de los toques tradicionales y la posible interpretación de los toques manuales es una condición para conservar el carácter patrimonial del conjunto - patrimonio inmaterial
 • Para ubicar las campanas de la mejor manera acÚstica, las pequeñas deben estar más altas que las mayores: los tonos agudos deben estar dispuestos por encima de los graves. En consecuencia las cuatro campanas deberán tener sus ejes de volteo ubicados a la misma altura: 2.50 metros aproximadamente. Los rodamientos deberán ser autocentrados ubicados sobre soportes encastrados en el muro, de manera que los brazos de madera queden a un par de centímetros a cada lado del muro.
 • Para conservar las campanas es preciso dotar los vanos de la torre con alguna solución que permita colgarlas en vertical o, mediante dios o más polipastos, desplazarlas dentro de la sala de campanas. Hay que recordar que estos movimientos de conservación deben realizarse al menos cada diez años, y desde luego sin medios externos como grÚas. La solución tradicional ha sido un mechinal vertical en cada uno de los vanos, por el que se podía pasar una eslinga, cadena u otra solución temporal, resuelto en la parte superior de manera que dicho mechinal esté protegido de la intemperie, especialmente las humedades. Esta solución parece mejor, a largo plazo, que la ubicación de aros, ganchos u otros en el centro del vano, cuya seguridad es imprevisible.
 • Respecto a las campanas debe tenerse en cuenta que cayeron, junto con la torre anterior, y que han sido parcialmente restauradas, reponiendo los yugos de madera. Con esto se ha recuperado la sonoridad original. Sin embargo la caída seguramente debilitó las asas de unas campanas, del mismo modo que rompió otras. La campana 2 y la 3 están taladradas, lo que asegura su fijación, pero la 1 y la 4 (midiéndolas como usual de menor a mayor) mantienen sus asas originales, sin seguridad suficiente. Estas dos campanas deberán ser también taladradas, al menos con cuatro tirantes más cada una, para impedir su caída en el volteo.
 • Debe dotarse la torre de alimentación trifásica para los toques automáticos.
 • Debe preverse también la iluminación del edificio, no solamente en su aspecto externo, monumental, sino para su acceso (escalera, diversas salas) y especialmente en la sala de campanas, para posibles actuaciones, toques o mantenimiento.
 • El ordenador de gestión de las campanas deberá ubicarse en la sacristía de la iglesia, debiendo preverse la canalización de los cables telefónicos de control entre uno y otro edificio. Ante la ausencia de reloj monumental, no cabe prever un espacio para ubicarlo con sus correspondientes servidumbres (pozo para las pesas)
Francesc LLOP i BAYO