Campaners de la Catedral de València

Coses evengudes en la Civtat y Regne de Valencia

Dietari de mosén Joan Porcar, capellà de Sant Martí (1589-1629)

.- “ Divendres a 24 de juny 1605 dia de sant joan baptiste al mati caygue en lo micalet la campana morlana y a la matexa hora caygue vna altra campana en la esglesia de paiporta” (pág. 79, original fol. 94 v)

.- “ Dijous a 3 de juny 1621 a les dos hores accabaren de fer la calçada del fonament peral campanar de sant Martí...” ( pág. 49, original fol. 364)

.- “ Dimarts a 14 de Setembre 1621 dia de Santa creu se ajustaren los elets de la parrochial de Sant Martí en casa de Pere Villaragut torcedor al adresador de pellicers y halli concordaren en donar la obra del campanar a mestre Abril y a mestre Lleonart pedrapiquers y que dins trenta mesos lo acabassen yls donaven tres mil ducats de ferlo y fonch dia de santa creu.
Dijous a 16 de setembre 1621 començaren a derrocar lo campanar vell de Sant Martí...” ( pág. 58, original fol. 370 v.)

.- “ Dijous a 30 de dehembre 1621 pucharen la primera pedra nova a la obra del campanar de sant Martí...” (pág. 66, original fol. 377 v.)

.- “ Disapte a 16 de Abril 1622 a les tres hores de la vesprada beney lo señor dega Frigola al peu del campanar micalet, la campana dita lo manuel que pesava trenta set quintals y una arrova y la pujaren dalt al micalet a son lloch y acontegue que un home que estava dalt al micalet quitant la maroma en lo arque descuydas tantet y aferraseli lo dit polçes y lo y arranca ab mes de un pam de nervi que li penchava lo dit y vixque pochs dies.

Aquesta vesprada trobantse quatre hores tocades en Sant Martí com es costum comensaren a dir les completes y la salve sis o set capellans ques trobaren halli y la digueren al altar mayor per no estar lo capeller dit mosen Ciffre en la esglesia, per anar a veure pujar dita campana y apres tornats dir Ciffre y Santa Pau y lo racional mosen Sala feren tornar a dir completes y salve altra volta lo que no se ha fet jamay y als primers no la pagaren y als segons si essent contra ordinació de la esglesia que a les quatre tocades se diga la salve fins a maig.

Dimecres a 20 de dit entre tres y quatre hores de la vesprada provaren en lo campanar lo so de la campana Manuel quel disapte pasat la havien puchada...” ( pág. 73, original fol. 383 v.)

.- “ Disapte a 15 de juliol 1623 a la vesprada pucharen a la obra del campanar de sant martí les dos pedres de bordons que venien als cantons de dit campanar a la plaçeta...” (pág. 115, original fol. 417 v.)
.- “ Dilluns a 25 de Setembre 1623 a la vesprada pucharen al campanar de Sant Martí la primera pedra de la 1ª cornisa apres del bordó y apres ne pucharen altres y divendres a 13 de octubre la accabaren de assentar.” ( pág. 122, original fol. 423)

.- “ Dimecres a 4 de octubre 1623 dia de Sant Francesc tocant lo relonge del micalet les onse hores de la nit caygue la campana del relonge dit michel vicent joachim entrels dos pilars que estava sostenguda y cert que era gran milacre haver estat tant de temps halli sustentada perque ab evidencia ocular se via que les anses de dita campana llevada della un bras totes les demes amostraven esser falses y falsament buydades perque trobam que en lo any 1539 a 19 d ejulio buydaren dita campana en la plaça del campanar y a 19 de dehembre dit any 1539 la pucharen y estava scrit en dita campana lo mestre quel havia feta ques dia Llois Nogues y que estant tant temps admira com se havia pogut pujar per estar les anses com esta dit y tenir ya huytanta quatre anys dos mesos y quinse dies que fonch feta y la tornaren a remendar Cucarella, manyà, y la pucharen del tot a 14 de abril 1624 dia de Sant Vicent Ferrer.

Divendres a 6 de dit pucharen los Señors Jurats de Valencia a veure lo desastre de la campana y donaren orde ab los Señors canonges ques tocasen les hores de les sinch del mati a les nou o deu de ...” ( pág. 123, original fol. 424)

.- “ Disapte a 18 de dit a mig jorn los jurats de Valencia delliveraren remendar la campana gran del michalet a mestre Cucarella, manya per preu de sinccentes tretnta sis lliures y quatre mesos pera ferla..” ( pág. 126, original 426)

.- “ Disapte a 12 de Abril 1624 pujaren la campana gran del relonge, la qual te de amplaria treta tres pams y de altaria onse pams y la accabaren de pujar fins dalt dilluns a 14 de dit dia del glorios Sant Vicent Ferrer y a les dos hores de la vesprada dit dia comensaren a tocarla ab lo batall...” ( pág. 139, original 437 v.)


.- “ Disapte a 27 de Abril 1624 comença a tocar lo relonge les hores concertadament com accostumava enans...” ( pág. 140, original fol. 438)

.- “ Divendres a 29 de dit ( octubre 1627) a les quatre hores de la vesprada beney lo rector de sant martí dos campanes noves que havien fet peral campanar nou de sant martí, la una esnomenada Gracia que pesava dotse arroves laltra era anomenada Sperança que pesava huyt arroves.
Les quatre que y havia ya en lo campanar vell de sant Martí la mayor de aquelles ques dia martí que la posaren deves lo carrer de sant vicent pesava cinquanta huyt arroves y micha. Laltra quest dia Antoni que la posaren deves de la placeta deves la Seu pesava cinquanta dos arrobes sis lliures. Laltra que mira a la mar es diu Archangel Sant Miquel pesa vint arroves. Laltra que cau al carrer principal es diu Angel de la guarda pesa vint y set arroves tres lliures les quals quatre campanes se pesaren dalt en lo campanar nou divendres a 29 de octubre dit any 1627...” (pág. 247, original fol. 526)

.- “ Disapte a 6 (novembre 1627) de dit tocades les primeres oracions en lo campanar de sant Martí accabaren de assentar les dos campanes mayors a saber sant martí y sant antoni y les voltecharen que sen alegraren los parrochians...” (pág. 248, original fol. 527)
Dit dia de dimats (9 novembre1627) a micha nit tocaren en lo campanar de sant Martí les quatre campanes que havien assentat en les truches les boltecharen valerosissimament que donaren gran content a tots los que les oyren y Pere torres sucrer que era fabriquer en dit any los dona un famos sopar als que les havien de boltechar y dimecres seguent famos almorçar..” (pág. 249, original fol. 527)

.- “ En aquest mes de nohembre 1627 accabaren los pedrapiquers de perficionar lo campanar de sant Marti...” (pág. 251, original fol. 528v)

.- “ Dit dia (7 octubre 1628) beneyren la campana de Sant marti que yx al carrer mayor y la nomenaren Sant menna pesa trenta huyt arroves grosses deu lliures...” (pág. 270, original fol. 544 v.)

.- “ Dimecres lo primer de nohembre 1628 dia de tots sants se va badar la campana de sant martí nomenada Antoni...” (pág. 273, original fol. 546v.)

PORCAR, Mosén Joan
(1628)

Transcripció Francesc Xavier MARTÍN i NOGUERA (15-04-2008)

  • Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abad - : Campanes, campaners i tocs
  • Parròquia de Sant Jordi - PAIPORTA: Campanes, campaners i tocs
  • Catedral de Santa Maria - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
  • PAIPORTA: Campanes, campaners i tocs
  • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
  • Campanes (epigrafia, descripció): Bibliografia

    Versió completa

  • Campaners de la Catedral de València - 18-01-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com