Últim testament y codicil de Miquel BIELSA campaner

Die quinto mensis junii anno nativitate domini MDC XXVIII

“En nom de nostre Senyor Deu lo qual ha permes a cascú haver por propis bens mundanals de aquells dispondre y ordenar segons plau a cascú durant la sua present incerta mortal vida de ço que vol apres mort sua sia fet e dispost de sos bens en per amor de açó yo Miguel Bielsa campaner, vehí y habitador de la present ciutat de Valencia, pensant que no ya cosa mes certa que la mort ni mes incert que lo dia y hora de aquella per hon conve a cascuna sabia persona sovint pensar en sa esdevenidora mort e deu de si y de sos bens dispondre e ordenar en tal forma y manera que sia serve y lohor, honor y gloria de nostre senyor Deu e salvació de la sua anima invocada per ço en lo principi de aquest fet la missericordia e auxili de mon Deu y señor Jesucrist y de la gloriosa e humil Verge maria mare sua y special advocada mia y de tots los pecadors estant malalt en lo llit de greu malaltia corporal de la qual tem morir ...”

( Després de molts més formulismes i de disposar el seu soterrar en el vas dels cofrades de Nostra Senyora del Remei en dit convent, extramurs de València, indica a qui le deixa “els trastos de la faena” que és el que a nosaltres ens interessa)

“...Item done deixe y llegue a Miquel Bielsa, campaner de Valencia, cosin germà meu, dos banchs y dos caragols y tota la ferramenta que yo tinch de dit mon offici de campaner a de fer de aquelles a ses planes y liberes voluntats com de cosa propia...”

( Testament donat a València davant del notari, Crespí Pérez Calvillo. Diu a continuació que el 3 de març de 1639, va morir el dit testador i es va obrir el dit testament a la casa del dit campaner, sita a la parroquia de santa Caterina en “lo carrer de la Corregeria”)

Sorprenentment le segueix un codicil o darrera voluntat fet només per anul·lar el dit llegat:
“ E primerament recordantme yo en cinch dies del mes de juny del any mil sis cents vint y huit haver fet y ordenat mon ultim y darrer testament en ma y poder del notari desus scrit en lo qual fui llegat a Miquel Bielsa campaner, cosin germà meu de totes les aynes y ferramenta de la mia botiga y ministeri de dit offici de campaaner ara per los respectes a mi ben vists ...revoque y anule lo dit llegat de la primera linea fins a la darrera inclusivament de tal manera com si per mi no fora fet...”

MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier tr.
Campaners de la Catedral de València (20-06-2007)
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • DE VIELSA, MIQUEL : Inventari de campanes
 • Fonedors de campanes: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (1628)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 21-06-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 107 Visitants: 107 Usuaris: 0