Curset d'introducció als tocs de campanes de la Comunitat Valenciana

Campanes i campaners a la Comunitat Valenciana: un fet cultural en procés de recuperació

Cap a 1968 vam descobrir el món dels campaners tradicionals a la ciutat de València. En aquell moment eren uns pocs homes, majors, que tocaven per diners amb poca gana, i que eren conscients que el seu ofici anava a desaparéixer en poc de temps. De fet, en pocs anys tots foren substituïts per uns motors, que no tenien en compte ni les maneres de tocar, ni la importància de les campanes i les instal·lacions tradicionals, ni, sobre tot, la possibilitat de recuperar, encara que fora de manera esporàdica els tocs antics. No obstant, en 1971, vam iniciar, en el Real Col·legi del Corpus Christi de València, anomenat vulgarment Patriarca, els tocs de les huit campanes per a la festa principal de la institució, anomenada la Huitava del Corpus, i que es celebra el dijous següent al Corpus. Gràcies a aquella actuació cada any es recuperava el Toc de Cor de Primera Classe, el Repic i els Vols de Campanes de la Vespra i de la Processó. Els tocs, que continuen fins a l'actualitat, marcaren, de certa manera una nova direcció cap als tocs de campanes manuals a la ciutat de València.
Aquell treball d'investigació sobre els campaners tradicionals de la ciutat va servir per la tesi de llicenciatura, el que s'anomenava la tesina en Antropologia Social, que vam presentar a la Universidad Complutense de Madrid. Part dels resultats d'aquesta investigació s'han publicat en 2003, en valencià, gràcies al Consell Valencià de Cultura, en la seua Col·lecció Mínima. El treball, concís, volia servir de base per a una futura tesi doctoral, que no fou possible pels entrebancs que vam trobar a la ciutat de València. Per tant, abandonàrem el camp d'estudi (que no el tema estudiat) i vam anar a Aragón, on fórem (i som) sempre ben rebuts.
Entre 1983 i 1984, gràcies a sengles ajudes del Gobierno de España i de la Diputación General de Aragón vam poder estudiar els tocs de les campanes d'uns seixanta campaners i sagristans de tot Aragón. El nostre propòsit era arreplegar, estudiar i divulgar un fet cultural quasi desconegut i que pareixia estar a punt de desaparéixer, la qual cosa s'ha complit. Vam gravar en vídeo a cinquanta professionals, els quals han mort sense successió en la seua pràctica totalitat. Vam estudiar els seus tocs per a la nostra tesi doctoral, allà per 1988 en la Complutense de Madrid, en l'especialitat d'Antropologia Social. El treball fou realitzar en equip per la meua dona, Mari Carmen ÁLVARO MUÑOZ i un servidor, d'acord a una divisió metodològica de les tasques de la qual parlarem més avant. En part hem divulgat aquests coneixements a través d'articles i concerts. Menti mentre vam conéixer també alguns campaners castellans, andalusos, catalans, que poguérem estudiar, entrevistar i gravar en vídeo. Eren moments en què semblava que anàvem a ser testimonis, notaris d'unes tradicions que desapareixien totes soles, i que en alguns casos podíem documentar.
Però ens faltava, per a tancar el cercle, divulgar de la mateixa manera que els vam rebre, aquests tocs tradicionals, a partir de la paraula, del gest i de l'ensenyança directa, perquè els seus ritmes antics, ara perduts, tornen a sonar en les torres i espadanyes del nostre territori. Potser pels nostres treballs de difusió de les campanes, segurament pel pas del temps, el cas és que ara els campaners i els seus tocs comencen a ser considerats com un fenomen cultural, indispensable i de necessària recuperació. De tot això parlarem al llarg d'aquest curset d'introducció, que és una bona prova del canvi d'actitud cap a les campanes, els campaners i els tocs tradicionals.

La desaparició d'un patrimoni en nom del progrés

Moltes coses han canviat en els últims trenta anys, respecte a les campanes de la Comunitat Valenciana. Probablement el canvi més espectacular haja segut el de les empreses: a l'inici dels setanta sols hi havia dues, que fabricaven campanes i les instal·laven, segons la tecnologia del moment, amb truges (o contrapesos) de ferro i motors continus, i refonent campanes trencades, sense tenir en compte si eren antigues o noves; tan sols comptava el pes i la qualitat del bronze. En aquell moment la modernitat consistia en instal·lar uns nous mecanismes, que evitaven l'esforç de pujar als campanars, i que sobre tot substituïen els tocs tradicionals, per els determinats per les escasses possibilitats de les màquines. Va ser una triple destrucció: de campanes (ja que amb els nous mecanismes moltes es badaren), d'instal·lacions i de tocs, i tot en el nom del progrés i de la comoditat.
Per altra banda va ser un fenomen molt ràpid. És ben cert que en 1923 ja s'havien motoritzat les campanes de la Seu de Xàtiva (tot i que els comandaments estaven a dalt, i el campaner combinava els repics manuals i els volteigs elèctrics); en aquell cas els motors estalviaven mà d'obra. Pel mateix motiu es van electrificar les campanes de Burriana en 1932, però amb la guerra i la gran destrucció de campanes i d'esglésies el fenomen quedà aturat. Fou a principis dels seixanta quan es va començar a electrificar les campanes de manera molt ràpida: cada campanar volia ser més modern que el del poble o de la parròquia del costat. Per altra banda el treball del campaner, que era remunerat, estava cada volta més desprestigiat, per la qual cosa, encara que era pagat miserablement, era sempre massa car. La petició d'augmentar les vint-i-cinc pessetes per home i toc va propiciar, en molts llocs la inversió de dos o tres-cents mil pessetes per electrificar les campanes. Els campaners eren cars, els motors eren barats, sobre tot per què els venien com una inversió per a sempre. I a més del desprestigi de la tradició i del culte a la modernitat es va afegir el Concili Vaticà II, tan mal entès a casa nostra: calia tallar amb tot, calia començar de bell nou, per ser conciliars, per ser europeus, per ser moderns.

Estat actual de les campanes en la Comunitat Valenciana

Amb els anys, però, les coses van canviar. A partir de 1988 hi havia en la Comunitat Valenciana un interès renovat en la restauració de campanes. Es tractava, senzillament d'aplicar els mateixos criteris tècnics utilitzats per restaurar objectes d'art o immobles històrics. En 1990 va haver un Congrés de Restauració que va dedicar, a Cheste, una vesprada monogràfica per a les campanes i la seua restauració. Hi va haver una sessió científica, en la qual un investigador holandès el Dr. André LEHR, i un altre francès, Eric BROTTIER, van parlar de les seues experiències en la restauració de campanes i de conjunts històrics, i en la recuperació de la sonoritat tradicional.
A continuació va tenir lloc una mesa amb cinc fonedors de campanes de diverses procedències, entre ells l'únic que encara restava a la Comunitat Valenciana. Per resumir la seua actuació, ells defensaven que la única manera possible d'actuar era la seua, refonent, instal·lant nous motors i accessoris, i no tenint en compte els tocs tradicionals. No obstant es va presentar la restauració de les campanes de San Lucas de Cheste, en la qual s'havia soldat una campana trencada, s'havien construït dues noves amb perfil i afinació acordada amb les altres quatre originals, ‘havien reposat truges o contrapesos de fusta, s'hi havia instal·lats motors que no impedien els tocs manuals i que reproduïen els tocs tradicionals, i tot estava manat per un ordinador específic per a campanes. Evidentment les empreses rebutjaren públicament aquella novetat, però a partir de l'endemà començaren a treballar en la mateixa direcció.
Ara hi ha hagut un canvi fonamental: no hi queden més que cinc o sis fonedors en tota España, mentre que sols en la Comunitat Valenciana hi actuen cinc empreses de restauració de campanes – cinc empreses legals. I també han canviat els clients: molts tornen a demanar truges de fusta i nous motors d'impulsos – i quan no ho fan sovint per limitacions pressupostàries, saben que ho estan fent malament, i que tractaran de fer-ho be quan els hi arribe. I encara més: a partir del 1989 es va crear el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS a partir de les colles de les catedrals de Segorbe i de València, a la qual s'han anat afegint una vintena de colles locals més. En alguns llocs, com en la Catedral de València, els tocs es fan exclusivament de manera manual (tots els tocs festius i extraordinaris, no els diaris), i en altres tenen els motors ja no suplanten als campaners, sinó que els complementen, quan per motius de feina no poden anar a tocar.
Probablement la millor referència del canvi siga el procés d'inauguració de moltes instal·lacions restaurades. Si abans era motiu d'orgull inaugurar elèctricament les campanes, ara pel contrari es fa un concert manual que mostra que les instal·lacions són tan completes que no sols les campanes van a motor sinó que, i sobre tot, van manualment.
L'Administració, tant estatal com autonòmica, va reaccionant poc a poc, i a diferents velocitats, davant el fet cultural de les campanes. Si aquestes quedaven excloses sistemàticament dels obligats inventaris de patrimoni, per la seua dificultat d'accés i per l'absència d'interés, ara poc a poc es van fent inventaris, per conéixer i poder actuar. El Ministerio de Cultura va encarregar un inventari de les campanes de les Catedrals d'España, del qual hi ha realitzat 2/3, i que ha permés actuar amb coneixement de causa sobre aquest patrimoni tan malmès.
Igualment, la Generalitat Valenciana va encarregant, cada any, l'inventari d'una o dues comarques, amb la qual cosa ja estan unes 3.000 campanes inventariades, la qual cosa pot suposar el 50 % de tot el patrimoni valencià. I encara que es tracte de petites quantitats, les subvencions anuals de la Direcció General de Patrimoni Artístic per restaurar campanes i instal·lacions tradicionals, que es fan des de 1997 han permés començar o acabar la restauració de més d'un centenar de campanars de la Comunitat Valenciana. Igualment la Generalitat ha participat en una vintena d'actuacions que es volen exemplars, per mostrar la manera a seguir, per recuperar un patrimoni que és històric i etnològic i sonor i cultural i cultual. Cal recordar que les peticions multipliquen per 10 les quantitats concedides, la qual cosa crea una gran expectativa i un gran moviment d'actuacions. No en va els valencians, en sentit comunitari, consumim potser que el 50 % de les campanes noves que es fan per a tot l'Estat.

La construcció de la campana

La campana es considera, des de l'inici de la seua fabricació, com un objecte sonor. Per tant tot el procés de construcció tendirà a reforçar la seua sonoritat. Les decoracions, les inscripcions, són accessoris necessaris que més bé "embruten" la sonoritat de la campana. Per això, en les campanes de carilló, amb una finalitat principalment musical, es tendeix a posar les mínimes decoracions i inscripcions; en el cas de les campanes del Carilló de Sant Pasqual de Vila-real, les campanes són totalment llises, per obtenir uns sons més purs. Si es busca una sonoritat diguem "pura" en la campana, de què depén aquesta sonoritat? Caldrà potser anar a la comparació de les distintes campanes del món, per tractar d'aclarir aquests conceptes.
Sense detindre's massa en el procés de construcció de la campana cal recordar que de manera habitual, cal construir un motlle nou per a cada campana, motlle que servirà únicament per a un sol ús. Com explicava un vell fonedor, es tracta de construir tres barrets, un damunt de l'altre, de manera que el primer configure la forma interna de la campana; el segon, construït de manera que es pot llevar, marca el buit que anirà després ocupat pel bronze, mentre que el tercer barret forma la part externa, amb les decoracions de la futura campana. Els fonedors anomenen, amb moltes variacions, el primer el mascle, el noyo, el macho; el del mig és la falsa campana mentre que el tercer sol anomenar-se la capa, la hembra. Els distints motlles es fan per girar un perfil, que alguns anomenen terraja, altres costella i altres plantilla. El primer motlle determina la sonoritat, mentre que el tercer marca l'estètica, l'aspecte visible de la campana.
Cal recordar que una campana és un objecte de metall, fos de certa manera, i amb una forma particular. Veurem la importància relativa d'aquests tres aspectes per la sonoritat pròpia de la campana.

Importància del metall en la construcció de la campana

Quan es va iniciar la investigació sobre la importància dels factors en la sonoritat de la campana, es va començar pel metall. Hi havia una hipòtesi, procedent d'altres camps d'investigació, que apuntava la possibilitat de detectar l'origen d'una campana, segons la composició metàl·lica. Potser podríem saber si una campana havia segut abans un canó, o potser podríem conéixer el fonedor o el lloc de fosa.
La pràctica, però, va demostrar la inutilitat del procediment, ja que la composició variava poc d'unes a unes altres campanes: generalment un 18 a un 22% d'estany i la resta (82 a 78%) de coure, amb uns altres metalls d'escòria, no significatius.
Potser l'únic resultat que va copsar va ser l'absència de plata: és coneguda la llegenda històrica de l'aportació d'argent en el moment de fondre la campana; però també es sap que aquesta plata no arribava mai a les campanes. Es diu a la ciutat de València que l'Eloi, antiga campana del gremi d'argenters, ubicada originalment al campanar de Santa Caterina, i ara dipositada a la Catedral (tot i que s'anuncia el seu retorn), que conté la màxima quantitat de plata que pot assimilar.
En la pràctica, després de seriosos anàlisis no conté ni 4/10.000 d'aquest metall. Massa poc per a ser la campana dels argenters! En realitat, sembla que els fonedors sabien treure la plata del forn, i com que eren millor pagats, treballaven amb més cura i produïen campanes més sonores! En aquest cas, com que la campana és molt més gruixuda del normal, augmenta la seua sonoritat alhora que puja la seua nota, fins a límits exasperants.
Per altra banda, la composició del metall ha variat poc des de les campanes xineses, passant per les romanes fins a les medievals i les actuals. Potser, en algunes gòtiques i barroques, el color més verd denota una menor presència de l'estany, però sempre movent-se en els límits abans esmentats (límits que determinen la duresa de la campana; amb més estany es trencaria fàcilment i amb menys sonaria poc).

Importància de la fosa en la sonoritat de la campana

Després d'abandonar el metall com factor decisiu en la sonoritat de la campana, es va investigar la importància de la fabricació. També ací entren poques variables: la campana, per sonar bé, ha de fondre's a certa temperatura, i tractant de treure fora els gasos de la combustió: si el metall arriba gelat al motlle, la campana serà poc sonora i trencadissa; si arriba massa calent, entra amb gasos, que també lleven sonoritat i resistència al metall. En conseqüència, i després d'estudiar des dels sistemes medievals fins als actuals, es va desprendre la poca diferència de mètode durant més de deu segles, a penes modificada amb les tècniques dels darrers vint anys.

Importància del perfil en la sonoritat de la campana

Finalment serà el perfil de la campana la única variable aportada: tots els fonedors utilitzen una tècnica semblant i una composició metàl·lica pareguda; sols resta el perfil.
El doctor André LEHR, en la seua conferència sobre la restauració de les campanes de Cheste, va comparar diversos perfils de campanes.
Campana típica de carilló, fabricada pels HÉMONY, introductors de la tècnica d'afinació de campanes, al final del segle XVII.
Campana típica de carilló, fabricada pels HÉMONY, introductors de la tècnica d'afinació de campanes, al final del segle XVII.
Campana de Cheste, construïda, com les altres del joc original, per Josep LLEONART en 1780.
Campana de Cheste, construïda, com les altres del joc original, per Josep LLEONART en 1780.
No obstant el seu paregut, les campanes comparades donen diferències de forma mínimes, però que tenen resultats notables.
No obstant el seu paregut, les campanes comparades donen diferències de forma mínimes, però que tenen resultats notables.
Aquestes diferències de pocs centímetres en els perfils de les campanes són les que determinen la seua sonoritat. Quan el batall pega en el punt, que és justament la part més gruixuda de la campana, sonen totes les notes aproximadament al mateix temps (una de les característiques de la campana és precisament que les notes comencen i acaben en moments diferents, especialment l'Hum, la ressonància característica); es poden comprovar algunes d'aquestes notes parcials colpejant suaument a diverses altures de la campana; no obstant per al toc regular sempre s'haurà de colpejar en el seu punt.

La campana: introducció musical

La campana, com instrument musical, ha estat rodejada de misteri durant molt de temps. Es tractava d'un instrument percudit, de certa forma, que produïa sons més o més agradables, però de confusa afinació.
Si, a més, afegim el component psicològic i etnocèntric, les campanes "del meu poble" (i entenem ací la meua comunitat: barri, parròquia, poble, vila, ciutat, fins i tot país), sempre sonen bé. Aplicant a les campanes la famosa regla sense autor de "el meu fet cultural és bo, el fet cultural dels altres és dolent, però el més dolent de tots és el del poble veí" diríem que "les nostres campanes són, sense dubte, les millors; les dels altres llocs són roïns, però les del poble del costat... son llegones!"
I és que les campanes han sonat, fins i tot avui, en moments de gran intensitat emocional: festes o dols, diumenges o diaris... Una música continuada, no sempre conscient, que ha acompanyat la nostra vida, i que marca una diferència, una identitat.
Però cal desfer aquell tòpic que les campanes eren objectes de soroll, la qual afinació era impossible de detectar, i la qual sonoritat no depenia més que d'ella mateixa. Es tracta, pel contrari, com veurem ara, d'un objecte plenament musical i acústicament definible, amb una sonoritat que es pot reforçar o desfigurar segons les instal·lacions, la ubicació i fins i tot les condicions meteorològiques. Es tracta d'un objecte sonor, ubicat en un espai determinat, amb uns accessoris concrets, que formen part, tots ells, d'un conjunt, d'un instrument musical global.

La campana com objecte musical

Des d'un punt de vista musical, la campana és un instrument de percussió que a penes ha canviat de forma en els últims deu segles, encara que la seua afinació ha anat variant a poc a poc. Se sap que les campanes tenen cinc harmònics principals, que són la prima o nota principal, la tercera sempre menor, la quinta, l'octava superior i l'octava inferior. Es dóna la curiositat sonora que la prima consisteix en una nota creada per l'oïda una octava per davall de la superior; si esta nota subjectiva coincideix amb la nota física, no hi ha dissonàncies, però en un altre cas, i especialment amb les campanes antigues, la diferència entre la prima física i la prima psicoacústica produeix dobletes, és a dir una espècie d'oscil·lacions en la ressonància que queda després del cop i que pot durar, en les campanes majors, diversos minuts. Cada fonedor i cada època ha insistit més en un o un altre harmònic, i això és el que produeix la diferència entre una o una altra campana. No oblidem que estes notes es produeixen a causa del perfil, sobretot l'intern, de manera que unes poques diferències en mil·límetres, a certa alçària del bronze, poden modificar en més d'un to cap amunt o cap avall l'harmònic corresponent.
Aquests processos musicals, tant acústics com psicològics, i sobretot etnomusicològics, estan ben estudiats en diversos llocs d'Europa, especialment en els Països Baixos (per la importància dels carillons, que són conjunts de vint o més campanes afinades i que poden interpretar melodies; a La Comunitat Valenciana només hi ha el de la Basílica de Sant Pasqual Bailón, a Vila-real, com instrument plenament de concert). També s'estudien bé a Anglaterra, ja que hi ha una manera de tocar les campanes, que ells anomenen "change ringing", i que consisteixen en el toc molt ràpid i alternat de totes les campanes d'una torre, fent permutacions matemàtiques. Però com diem, ací estan per estudiar, en tots els seus amplis camps: des de l'afinació fins a l'acústica, des de la importància dels accessoris a reforçar o anul·lar harmònics fins a la varietat de tocs i ritmes i la seua relació amb els missatges transmesos.
L'esmentat Dr. André LEHR, probablement la primera autoritat mundial en l'estudi de l'acústica de les campanes, ha investigat nombrosos conjunt del món, anant més enllà de les campanes de carilló, que són per a molts l'única referència acústica possible.
Totes les campanes tenen cinc notes principals, que hom anomena de molt diverses maneres: la prima o nominal; una tercera sempre menor; la quinta sovint sorda, l'octava superior o octava, i una octava inferior anomenada Hum, ja que és la ressonància que queda després de la batallada de la campana. Altres anomenen aquestes notes de manera diferent:
Nota idealNomFrançaHolanda
do0Hum, octava baixaHumgrondtoon
do1PrimaFondamentalepriem
mib1 (fa#1)Tercera menorTierce mineurekleine ters
sol1QuintaQuintequint
do2OctavaNominaleoktaav
Aquestes notes de vegades anomenades "harmònics" no ho són de manera estricta per què no estan disposades segons l'ortodòxia musical, i hom prefereix parlar d'elles com parcials: els cinc parcials d'una campana. Ara bé: quina és la nota de la campana, si ja en tenim cinc de principals? Normalment, i per un efecte psicoacústic, la percepció de la nota, és d'una octava per baix de l'octava, que coincideix tan sols en les campanes afinades a la manera d'un carilló, mentre que en les nostres campanes, on la disparitat és major (varia entre una sexta i una onzena) l'oïda tendeix a crear eixa nota de manera que, si la prima no coincideix amb una octava per baix de l'Octava, es generen els doblets o batudes de freqüència entre dues notes, més imaginades que reals. En conseqüència, la nota percebuda té a veure amb l'octava, que és una nota real, existent, però és digerida de manera a convertir-se en una percepció sonora, no sempre afinada i d'ací ve la idea dels músics de considerar les campanes com un confús conjunt de notes sense afinació possible.
En el moment de colpejar la campana en el seu punt, la part més gruixuda, sonen totes les notes aproximadament al mateix temps (ja que és una característica de la campana que les notes tinguen comportaments diferents) i van parant l'una després de l'altra (però no necessàriament en el mateix ordre en el qual han començat. Dit d'un altra manera, en el moment del cop les notes comencen a sonar, però no totes al mateix temps, i van parant, però tampoc al mateix temps. De fet, la campana es comporta com un conjunt d'anells sonors, cadascun vibrant a la seua freqüència pròpia, i que estan coordinats ja que formen part del mateix objecte. Les distintes notes produïdes per la campana es basen per tant en el principi de la ubicació a distintes altures del vas; la forma de la campana, i el gruix de cada un dels "anells" determina la sonoritat d'aquesta nota de manera directa, i indirectament de les altres també.
El principi de l'afinació de les campanes és justament aquest: com sabem on s'ubiquen les notes, modificant el perfil, per una banda, a l'hora del disseny, i llevant material una volta la campana fosa (llevant, amb un torn, ja que no es pot afegir bronze sense més), segons la part del perfil la nota puja o baixa, fins a un semitò, de manera a harmonitzar la campana.
I ací torna a aparéixer un problema de musicalitat relativa i absoluta: una campana pot estar formalment "desafinada", respecte a les normes relacionades amb els carillons, però pot tindre un so agradable per ella mateixa. Hi haurà un conjunt, o millor un "joc" de campanes, si totes elles tenen la mateixa harmonització, interna de cada campana i de referència a les altres.
Exemples en tenim ben a prop: la campana gran nova de Morella refosa per PACCARD d'Annécy (France), perfectament afinada com de carilló, no "casa" bé en les altres, i sona diferent. Fins i tot és la tercera nota del conjunt, quan per tamany hauria de ser la primera i la més baixa, per una característica que ara direm. Pel contrari la campana nova de Sant Mateu, fosa pel mateix constructor i afinada també a l'estil dels carillons, "entra" bé amb les altres i completa el conjunt de manera satisfactòria.
Una cosa semblant passa amb les campanes del HERMANOS PORTILLA de Gajano (Cantabria): el seu perfil gruix augmenta el pes i eleva la nota, de manera que la nova campana del Remei de Llíria, que duplica en pes a l'anterior, té pràcticament la mateixa nota. El mateix passa amb la nova campana grossa de Castalla, que teòricament pesa 1390 quilos, i en la pràctica fa 1741, tot i que té pràcticament la mateixa nota que la campana mitjana, que a penes pesa 1077.

El pes de les campanes

Aquesta és una antiga discussió: sempre s'han suposat que les campanes pesaven més del que realment pesen. Hi havia diversos motius: per una banda estaven els interessos dels fonedors, que venien les campanes al pes; contra més arroves pesava una campana, més en guanyaven. Hi ha un dit, estés per tot arreu (possiblement siga l'únic element comú en tot el mon hispànic, des de Catedral de México fins a Sant Mateu) que diu allò de "Maria em diuen – cent quintals pese – qui no s'ho crega – que em sospese", amb totes les múltiples variacions, tant en el nom com en el pes: quintals, arroves... La dita expressa bé la impossibilitat aparent de pesar la campana, i al mateix temps la certesa de tenir la més gran de tots els pobles veïns.
El pes és bastant fàcil de conéixer, per l'existència d'una fórmula, intuïda i experimentada per Albert BARREDA, i que val per a campanes de perfil normal. Es tracta del diàmetre en metres al cub multiplicat per una constant, que és 579 (fàcil de recordar: tres imparells seguits): (diàmetre en metres)3 x 579 = quilos.
Aquest BARREDA fou qui va realitzar la primera fase de la restauració de les campanes de San Lucas de Cheste: ell va obrir uns camins i unes maneres de restaurar que altres, especialment Jean Pierre CAZARRÉ de France Carillons es van encarregar d'eixamplar i de definir per a les nombroses empreses que vindrien després.
Aquest pes aproximat va ser verificat en una tesi doctoral d'enginyeria, presentada per Salvador IVORRA CHORRO en 2002 a la Universitat Politècnica de València, amb el títol Acciones dinámicas introducidas por las vibraciones de las campanas sobre las torres – campanario. El càlcul, que IVORRA va comprovar, dona una referència aproximada per al pes d'una campana de les nostres; per a campanes de carilló pot ser un 20 % menor, i per a campanes alemanyes, de perfil gruix o molt gruix, pot errar molt més, però aquest no és el nostre cas.
En conseqüència, una campana de 100 cm fa (1 x 1 x 1) x 579 = 579 quilos. La campana major de Castalla de la qual parlàvem adés fa 134 de diàmetre, i per tant (1,34)3 x 579 = 1.393. No obstant, la diferència de 348 quilos suposa un 25 % de diferència justificat per un perfil gruix. Així i tot estem parlant d'una avaluació aproximada, que ja ens permet de saber un poc del que estem parlant. Naturalment, i per altra banda, estem parlant exclusivament del pes de la campana; després cal afegir el pes de la truja o jou; si és de fusta pot pesar uns ¾ del total de la campana, mentre que si és de ferro fa aproximadament ½ del pes del bronze. Altres efectes de les truges motivaran l'ús de les de fusta.

Tamany i nota de la campana

No és l'aspecte extern de la campana el que determina la seua sonoritat (caldria dir "les seues sonoritats") sinó el perfil intern; diferències de mil·límetres poden causar canvis de sonoritat d'un semitò per dalt o per baix.
El diàmetre de la campana no marca la sonoritat, la nota, sinó el perfil, és a dir el gruix de les parets. I aquest gruix determina tant que una campana més gruixuda, encara que no ho semble, siga més aguda que un altra del mateix diàmetre i de parets més fines.
Les nostres campanes històriques, les nostres campanes tradicionals, tenen la tendència a ser fines, i per tant més greus que altres de diàmetre semblant però més gruixudes. La diferència no és sols d'altura de nota; també es de potència sonora: a major gruix de les parets la campana és més aguda i com que també la massa és major, la potència sonora creix. En Europa per general i en Alemanya per particular, hi fan de tres a cinc gruixos de campanes, segons el lloc on vagen ubicades. Les nostres, de perfil fi o normal no els interessen per que tenen, segons ells, pobresa d'harmònics, unida a una menor potència de veu. Ells les fan de perfil gruix, molt gruix o extra gruix, amb les característiques sonores esmentades. Exemple d'aquestes campanes gruixudes és el de Morella, anomenat abans: la campana pesa més i té més diàmetre, però com és més gruixuda sona més aguda que altres dues de menors.
Pel contrari, les huit noves campanes de carilló del Sant Àngel de La Vall d'Uixó, de tamany menut (marcat per l'ample de les finestres de la planta alta del campanar) es varen fer gruixudes, justament per la seua alta ubicació, per què el seu so arribara amb la mateixa força que les altres majors i situades uns quants metres més baix.

Les instal·lacions com instrument musical

Ho hem apuntat moltes vegades: l'instrument musical no és tan sols la campana; també forma part de l'instrument les instal·lacions, els accessoris i l'edifici. Aquest conjunt no sols canvia la sonoritat de les campanes: determina la manera de tocar-les, i per tant limita les possibilitats de comunicació. Es tracta, per tant, d'un conjunt fet, de manera més o menys conscient, amb unes característiques culturals, és a dir arrelades amb la manera de tocar les campanes, i per tant de concebre-les com un element integrat en la comunitat.

foto
foto

La truja

En la cultura valenciana, tant castellanoparlant com de parla valenciana és usual anomenar truja, trucha al contrapés de fusta o metàl·lic del qual penja la campana. La mateixa indicació de contrapés apunta cap a una campana en moviment, generalment circular. Algunes campanetes menors de senyals, o de petites esglésies, sols tenien una trugeta menuda, que permetia únicament tocar a mig vol la campana. Però generalment la campana està dotada d'un contrapés abans de fusta, durant uns trenta anys metàl·lic, i ara de bell nou de fusta, que permet el toc circular de la campana. Així, a Vila-real, en 1447/1448 parlen de un "pagament per les despeses fetes en la truga nova de la campana apellada Morlana del campanar de la sglesia"... De vegades anomenat jou, yugo, però generalment indicat com truja, una paraula que s'estén per l'àmbit lingüístic, tot i que es troba ja en desús a Catalunya, on és més usual la paraula tremuja. Així, a Reus, en 1773 parlen de "Compta del que se a Gastat per compondre la truija de la campana de St. Pera..."".
La truja a la valenciana té unes certes mesures típiques, i una relació de pes amb la campana. Així, el braç, que és la fusta de la qual penja el conjunt i que suporta el contrapés, sol tindre tres vegades l'ample de l'ansa de la campana. Per altra banda, la part superior o capçal sol tindre el doble de gruix, ço és sis vegades l'ample de l'ansa de la campana. De manera general no solen tindre contrapés de ferro o de pedra en la part superior, ja que el perfil obert aporta el pes necessari. També de manera general, la part de fusta damunt del braç és tan alta com la campana i l'ample del capçal és semblant al diàmetre de la campana, o boca. Aquest model de contrapés de campana implica, entre altres coses, un desequilibri buscat, que té diverses i importants conseqüències: si la campana està massa desequilibrada (poc pes de la truja, el batall cau tan ràpid que no sona; si està molt desequilibrada, sols pega una de les dues batallades; si l'equilibri és normal, pega ambdues batallades (la primera o bona tendeix a ser més potent) per un estil de fort; si la truja està massa equilibrada, la campana està bova i roda massa espai, amb la qual cosa el batall roman sobre la campana i limita la seua sonoritat. Aquest excessiu equilibri de la campana té gran importància sobre la conservació, ja que una campana que gira lenta, per l'efecte esmentat de romandre massa temps el batall sobre el bronze, està en perill de trencament.
Els materials de què està feta la truja també modifiquen el so, transmeten més o menys vibracions sonores a la fàbrica de l'edifici, i augmenten o disminueixen la duració de la campana. Així, en una truja de fusta, la campana està aïllada acústica i metàl·licament de l'edifici, mentre que en una truja de ferro, les vibracions tant d'altes com de baixes freqüències són transmeses directament a la fàbrica. Els fabricants addueixen que amb la instal·lació d'un tros de fusta entre les anses de bronze i el braç de ferro ja queda aïllada la campana, però ometen de dir que aquesta continua unida, mitjançant els tirants de ferro, a la part metàl·lica.

El batall

La campana és definida com un objecte de bronze, en forma de vas invertit, que sona en ser colpejada. La forma, el pes i els materials modifiquen també el so. Hi ha nombrosos estudis – tots forasters – que indiquen que el material del qual està fet el batall modifica lleument el so; en realitat la campana té un conjunt de notes parcials, que sonen totes alhora en ser colpejada; no obstant el material que la colpeje modifica algun d'eixos parcials; així amb un batall d'acer, la campana sona "metàl·lica" – en realitat estan reforçats els parcials més aguts, mentre que amb un batall de bronze, la campana sona "molla", "blana" i és que els parcials baixos són reforçats més que els alts.
En principi cal que el batall, al menys la bola que percudisca al bronze, siga més molla, més tova que la campana – dit d'una altra manera: el grau de duresa del metall del batall ha de ser menor que el de la campana, per evitar el seu trencament, i per donar el so més agradable.
El trencament dels batalls és un dels maldecaps principals de tota instal·lació de campanes. Per una banda, si la campana està massa equilibrada, com ja hem dit, el batall reposa durant massa temps sobre la campana i sol produir un trencament, bé del bronze, bé del propi batall. Si la campana està poc equilibrada es produeix l'efecte contrari: el batall "vola" a la mateixa velocitat i no arriba a tocar, o sols dona un cop (tot i que de vegades, els campaners voltegen les campanes a una velocitat màxima per tal d'evitar que sonen, i produir-ne al mateix temps altres sonoritats). Una solució tradicional per evitar el trencament era, en el cas de campanes equilibrades, posar la canya de fusta – modernament de materials plàstics com el Teflon – però aquesta solució té uns efectes sonors negatius notables: el batall rebota dues o tres vegades, i no treu tota la sonoritat de la campana. Però els nous batalls de ferro trenquen, especialment en les campanes mecanitzades a la manera primera, ço és amb jou de ferro amb l'eix trencat...
Com fer? Sabem que s'estan fent nombroses recerques de nous materials, de distints tips d'acer dolç, però sabem també que hi ha diverses causes de trencament de les campanes: la primera és la diferència de materials, ja que els ferros tradicionals, aparentment més impurs, eren també més elàstics i resistents. D'altra banda ara es toca més que abans; especialment es voltegen molt més les campanes, ja que costa ben poc prémer un botó o fins i tot programar un ordinador perquè automàticament inicie els tocs. I, sobre tot, es conserven poc les instal·lacions: hi ha un escrit del XVIII en el qual s'indica que el batall del Borrego, la campana gran de Sant Joan del Mercat de València, es duia al ferrer cada dos anys, tot i que la campana no voltejava més de dues dotzenes de vegades a l'any, entre altres coses per l'enorme esforç que suposava moure-la per tres homes. Ara, amb l'absència de campaners – els primers conservadors, pel compte que els té – i com que ningú no puja als campanars, mentre sonen... Així passa que batalls es solten, es trenquen o es despengen produint no pocs incidents (encara que sempre "de miracle" no passa res, però no és qüestió d'anar provocant al cel, per la falta de conservació de unes instal·lacions, exposades als quatre vents, en moviment i de certa magnitud).
Hem parlat de batall (que en alguns llocs anomenen badall, tot i que es tracta d'una cosa molt diferent, i que al sud de la Comunitat Valenciana diuen pigot o picot) . Però cal parlar també d'un element extern, cada volta més difós: es tracta del martell extern o mall, i per extensió i degut al mecanisme que el mou, "electromall".. Com ja hem apuntat, la campana té un "punt", la part més grossa, que és on deu ésser percudida. Ara bé, si és percudida per dins (el cop usual del batall) o per fora (el cop usual del mall) el so és una mica diferent. En les instal·lacions tradicionals, com que calia pujar per voltejar les campanes, es tocaven "des de baix" amb una corda lligada al batall – per tant el so era més o menys el mateix (per què sona la campana de manera distinta si està fixa o en moviment). Tan sols les campanes de rellotge – de vegades les mateixes per al vol – tenien uns malls externs, de gravetat: una gran massa, unida a un cable o cadena, i connectat generalment al rellotge, que alçava la peça i aquesta queia per gravetat, percudint la campana, i separant-se immediatament gràcies a un moll o ballesta que impedia que el mall quedara "amorrat" a la campana, tant per evitar el seu trencament com per donar un so més pur.

El moviment de les campanes

Hi ha un acudit que conta que els russos, que tenen les majors campanes del món cristià, però penjades de bigues, quan van vore les primeres pel·lícules mudes, en blanc i negre, dels tocs de campanes europeus, basats com veurem més avant en el moviment de les campanes, que els del vell continent estàvem mal del cap, ja que en compte de moure el batall, movíem la campana que és molt més pesant. A la primera vista no els faltava raó, però sols a la primera vista; les campanes en moviment (oscil·lades o voltejades) estan sotmeses a un conegut efecte físic, l'efecte Doppler, que demostra que un objecte sonor que s'acosta augmenta la freqüència, i per tant sembla més agut que el mateix objecte en allunyar-se, que sembla més greu. Aquest canvi de sonoritat, volgut, motiva l'esforç de moure la campana.
A més, i segons les últimes investigacions, segons el cop del batall una de les freqüències parcials, la quinta, "desapareix", o per dir-ho més exacte, és anul·lada segons el tipus de batallada, de manera que es produeixen, dins del conjunt de freqüències produït per la campana, unes modificacions, que probablement estiguen relacionades en efecte psicoacústics, i que per tant tinguen efectes psicològics sobre els oients.
Alguns campaners ens deien que la campana tocada a batallades sonava "fofa", per a imitar el volteig, mentre que no dubtaven usar aquella tècnica per a les "batallades" o toc d'oració. No és que sonara mal, es que sonava com no devia fer-ho per a segons quins efectes sonors buscats.
No estem parlant de combinar repics i campanes voltejades: aquesta és, dins de certa ordenació, la manera més tradicional de tocar dels valencians. Però si que parlem d'imitar, a batallades, el volteig d'una campana – una pràctica absolutament negada en la pràctica totalitat dels tocs tradicionals; de fet preferien que una campana es quedara en silenci, abans que tocar-la sols amb el batall.
És cert que, actualment, quan hi falten campaners al Campanar de la Vila de Castelló, practiquen aquesta tècnica, però ens sembla més que un costum una mala pràctica introduïda fa poc, en els últims anys de l'anterior campaner., i que l'actual repeteix per què ningú li ha dit el contrari. Abans, quan la campana dels quarts, fixa, estava també en la sala de campanes, en algunes festes es repicava junt a les altres, però no s'imitava el volteig, que es un altra cosa.

El campanar

El campanar, lloc on estan ubicades les campanes, és de la major importància per a l'expansió sonora de la seua música. Una primera característica genèrica (però no general) es la ubicació de les campanes en les finestres, de manera que quan voltegen de vegades el seu cop pega en l'interior de la sala de campanes, i de vegades en l'exterior.
Hem dit de manera genèrica, per què el Campanar de la Catedral de València, que hom anomena sovint la Torre del Micalet, té les campanes a dintre, mig amagades darrere unes finestres de fusta que cobreixen la meitat del forat. Aquesta cobertura és antiga, i era recomanada per un Arquebisbe en el XVIII. Així, FABIÁN y FUERO escrivia en 1790
Así como es verdad inegable que nadie tendria razon para reprobar el moderado uso de las Campanas atendidos los santos fines, el cuidado, i solemnidad, conque las bendice i consagra nuestra Santa Madre la Iglesia, i la comodidad que traen á todos, á lo menos para saber la hora en que se celebran en los Templos los Divinos Oficios, asi tambien es cierto que no habrá fundamento racional para aprobar el intolerable exceso, que se ha introducido, de los toques, por las molestias i vexaciones que causan...
A fin pues de cortar de raiz este abuso tan reprobado é insufrible, despues de encargar, como encargamos por este Edicto que en todos los Campanarios se pongan en el modo posible unas tablas como las que hai en el de nuestra Santa Iglesia Metropolitana, para precaver las mortales caidas de las personas que tocan, i otras desgracias por desprenderse las Lenguas ó Campanas mismas, i para detener en mucha parte lo ingrato que tenga su sonido.
L'edicte, molt més llarg, tracta de limitar l'excés de tocs, manat, sota la pena d'Excomunicació Major, que no duren més de cinc minuts els tocs, entre altres limitacions. Però ens interessa ara en el text que acabem d'esmentar: que cal posar en els altres campanars, així com al de la Catedral, unes taules de fusta, per evitar les caigudes, per evitar la caiguda de batalls i sobre tot per fer més dolç el so – en suma per fer una caixa de ressonància més adient.
Hem patit l'absència d'aquestes finestres – que foren llevades en els seixanta en nom d'una modernitat mal compresa, ja que anunciaven que por fin el Miguelete queda liberado de tan sucio corsé... Efectivament, ja es veien les campanes, per aquells moments acabades d'electrificar, però no es sentien, per què els murs són tan gruixuts (uns 4,5 metres) que actuen de canó acústic, dirigint el so de la campana en la seua direcció. Va fer falta reposar les finestres de fusta, no sense alguna que altra oposició, per recuperar la sonoritat de la sala: ara, la Maria, la campana major, es sent des de la Plaça de la Seu, amb les finestres tancades, quan abans, amb les obertes, a penes hi sonava!!! Com deia el prestigiós musicòleg, Eduardo LÓPEZ-CHAVARRI
¿Por qué las campanas del Miguelete son únicas, por lo bien timbradas y por la sabia manera como fueron puestas en la torre medieval para ellas construida? Porque no lanzan directamente al aire sus sonidos; el sitio para las campanas está dispuesto a manera de compartimientos en donde las campanas están "dentro" de la torre, no lanzan secamente sus sones al vecindario sino que los juntan en grata remoción allí dentro, y los hacen resonantes por las maderas puestas allí, en los ventanales, no para seguridad de los campaneros (con la violencia de las vueltas una desgracia de "lanzamiento" no la evitaría el impedimento del parabán de madera), sino para servir de caja sonora a las vibraciones de los sacros instrumentos.
Así, escuchados los toques del Miguelete desde cierta distancia, por ejemplo desde la Alameda o desde los silos de Burjasot, al amanecer, el efecto armonioso de los bronces sonoros del "Micalet" es verdaderamente inefable. Allí dentro es otro el efecto, y también no se olvida una vez presenciado
Aquesta manera de tapar parcialment els campanars per millorar l'acústica degué ser usual en els campanars gòtics (com ho és arran d'Europa on les campanes no estan pràcticament mai visibles, sinó que són audibles, que és la seua vocació). Sembla que el de Reus, fins a després de guerra, o el de la Catedral de Mallorca, campanars gòtics com el de la nostra Catedral, també tenien les finestres a mig cobertes. Cosa semblant degué passar al Campanar de la Vila de Castelló; si més no es poden explicar les frontisses que hi ha en quasi totes les finestres de la sala de campanes (encara que pel menor gruix del mur és més difícil d'explicar com podien voltejar les campanes).
La major part dels campanars tenen una sala quadrada amb sengles finestres, de les quals penja una campana en cadascuna. Per augmentar la ressonància de la sala, totes tenen una volta, sovint de rajola i enlluïda, en la part de dalt, mentre que per baix hi ha una barana per sota de cada campana. No es tracta sols de marcar un espai de seguretat per als campaners i visitants: es tracta sobre tot de crear un espai sonor, acústicament rellevant.
De fet, sovint s'observa com des del campanar es concentren els sorolls, fins i tot mínims, del carrer. I, a la inversa. la sala de campanes està disposada, amb la volta, per expandir els sons aguts (que s'estenen, per dir-ho de manera fàcil, en línia recta) i amb les baranes, que solem dir "mamperlats" (sense relació, o amb poca relació, amb els mamperlans, els límits sovint de fusta de cada un dels escalons d'una escala), es reforcen els sons greus (que també, per parlar de manera visual, s'estenen en totes les direccions, sens que calga "veure" la campana gran). Així, amb les baranes i la volta, es crea una certa caixa de ressonància, que expandeix els sons cap a fora. Una part important d'aquesta difusió està relacionada amb l'altura de la ubicació de les campanes: sovint s'observa que les menors, anomenades "els tiples" s'ubiquen en un entramat de bigues de fusta, en la part alta de la sala; no sols es tracta de posar "més campanes"; es tracta de posar les més agudes a dalt, de manera que es vegen i així expandir millor el seu so. De la mateixa manera, en la sala de campanes es sol posar els eixos tots a la mateixa altura, marcada per la campana major; de manera que naturalment les menors queden més altes que les majors, per ser més curtes; és un altra manera intuïtiva de posar les més agudes més a dalt. Quan es va restaurar el campanar de Vilafamés ja vam informar negativament sobre la desaparició de les baranes i de la "falsa volta", que l'arquitecte considerava innecessàries, i que li trencaven l'estètica de la seua restauració; és una opinió, però acústicament els resultats són molt més pobres que abans, i les campanes queden una mica perdudes, allà dalt, al centre de tota la finestra...
Ja que estem en el campanar, encara que no es tracte d'un tema acústic, destacarem l'existència, en la immensa majoria de campanars valencians, de diversos forats en els murs i en la part superior de l'arc on es troba la campana: aquests metxinals (és la paraula tècnica) servien per posar bigues de fusta per poder afluixar una campana sense haver de baixar-la, cosa sempre complexa; així mateix el forat vertical – dissortadament cegat en moltes últimes intervencions – serveix per passar una cadena que dalt es creua amb un barró, i de la qual penja baix un quinal per a poder pujar o baixar la campana, cosa que cal fer cada vint o trenta anys, per manteniment. En cas contrari, les males empreses de restauració fan forats en el mur i hi deixen bigues de ferro, per al seu treball, que després no es molesten en llevar.

Els tocs, les instal·lacions i les campanes

La ubicació de les campanes a certa altura, amb certs elements auxiliars, i en una sala específica, no sols tenen conseqüències acústiques; també en tenen respecte als tocs. Si les campanes estan fixes, no poden voltejar (evidentment!), però si tenen mitja truja, sols podran tocar a mig vol. També pot donar-se el cas que no pugen voltejar dues campanes al mateix temps, per entropessar la una amb l'altra, o que una campana estiga tan alta, respecte al sol de la torre, que calga inventar diverses tècniques per a tocar-la. Generalment, el sentit de voltejar una campana, a no ser que es rode amb cordes, depén de l'altura a la qual es troba; si els tirants, és a dir la part alta de la truja, quan la campana està invertida, passen a una altura aproximada dels ulls, els campaners tendiran a anar a buscar la campana, i tocar-la cap a dins, entrant-la al campanar. Si està més baixa, la tendència natural és d'espentar-la cap a fora.
Si la campana està encara més alta, s'utilitzaran cordes per voltejar-la, i per a repicar hi haurà diverses combinacions, de manera a tocar amb el menor esforç possible, per produir el major efecte sonor. Ja en reparlarem a l'hora de descriure les tècniques, però quedem-nos en que l'instrument, format pel conjunt de campanes, instal·lacions, ubicació i espai, determinen els possibles tocs, que es veuran encara més limitats per la tradició i les normes estètiques de cada lloc. Es tracta, però, d'un instrument musical ple, on cada part influeix en el resultat final: la producció de música amb intenció de comunicar.

Campanes com a ritme, campanes com a melodia

No cal dir que tota acció musical està basada, si més no, en dos aspectes d'una mateixa cosa: la melodia, ço és l'altura absoluta de les notes utilitzades, respecte a uns patrons que han anat canviant amb els segles, i el ritme, que és la utilització al llarg del temps d'aquelles notes musicals, una darrere (o junt) a l'altra.
Però els instruments musicals, per la seua natura, poden incidir més en un o en l'altre aspecte. És evident que un bombo (que pot tindre dues notes o tres, si es tracta d'un instrument de concert) es va a utilitzar més com a base rítmica, que un violó, posem per cas, que sol gastar-se per a marcar les melodies. Però els instruments poden tenir un valor més aviat melòdic o rítmic, no sols segons la seua possibilitat de fer melodies, sinó el seu paper dins una composició: recordem que en una banda de música, certs instruments melòdics impliquen acompanyaments rítmics.
La campana, que produeix una nota (o millor un conjunt de notes com veurem a continuació) pot utilitzar-se tant per fer melodies, amb un nombre bastant de campanes o ritmes. Però la cosa no és tan senzilla i depén de components culturals més que musicals. Així, en el món de les campanes a Europa hi ha unes zones on predomina la melodia i altres on les campanes valen per al ritme, i estem sempre parlant de diverses esglésies cristianes. Curiosament aquesta particularitat no va associada, com podria esperar-se, a l'església: en cantons de Suïsse amb església calvinista i catòlica els tocs no canvien gaire d'un temple a l'altre, però són diferents respecte a altres poblacions veïnes i sobre tot a altres cantons suïssos.
Diguem que, de manera general, les campanes estan basades en ritmes en el nord (església ortodoxa russa, esglésies luteranes i calvinistes), i al sud (església catòlica, església ortodoxa grega). En el centre, però, les campanes tendeixen a fer melodies i no ritmes. És interessant que en aquestes terres, fins i tot els conjunts de campanes litúrgiques tenen "notes seguides", seguint una melodia gregoriana: així, anomenades "motius" segons LEHR (1997:293)
Nom del conjuntnotes
Motiu Gloriado – re – fa
Motiu Te Deumdo – mib – fa
Motiu Gloria – Te Deumdo – re – fa – sol
Motiu Salve Reginado – re – mi – sol - la
Per nosaltres, aquestes campanes estan massa "seguides", i solem disposar-les de manera que hi haja entre elles sovint la distància d'una tercera, major o menor, entre les seues notes. Així, per al cas de Cheste, originalment fabricades en 1780 per Josep LLEONART, la seua afinació és mib1 – fa1 – sol1 – sol#1 – la#1 – re#2.
Un altra notable diferència entre ambdós móns és la tendència que tenen els de la melodia, de tractar de tocar cançonetes, fins i tot amb tres campanes, mentre que nosaltres sempre fem ritmes, sense importar més que la nota relativa del conjunt: la campana més greu fa de grossa i la més aguda de menuda, tinguen la nota que tinguen. Més avant parlarem de com es resolen aquestes posicions relatives, en el cas dels nostres tocs.
De fet el nostre sistema de campanes està basat en la relació de les campanes, és a dir en la posició relativa entre elles, i no en la nota absoluta de cadascuna. Un exemple comú és la limitació tradicional de tocar la campana major, anomenada sovint la campana gran, o també la campana grossa només per a les grans festes anuals (Pasqua, Nadal, les festes, però sobre tot per al dia del Corpus Christi). Ara bé, en cas de trencament o d'avaria d'aquesta campana, la següent, és a dir la mitjana fa de gran, com diem a València: una campana pren el lloc de l'altra i el significat és el mateix. I naturalment, per a les festes majors de cada lloc, la sonoritat és sempre diferent, perquè la nota de les campanes és distinta, tot i celebrar la mateixa melodia.
Evidentment, com a fet musical, les dues característiques son indestriables: no hi ha ritme sense melodia, melodia sense ritme... o si?
Direm que prima el ritme quan les campanes són considerades no com a notes absolutes – diguem un re o un mi, sinó com a referències relatives: la grossa (la més baixa), la mitjana (ni la una ni l'altra), la menuda (la més aguda). Així i tot ja estem aportant una relació musical: la grossa no és la campana més gran, és la més greu, cosa que pot coincidir però no necessàriament. En els nostres campanars, amb tres o quatre campanes com a mínim, no "es pensa com a melodia"; de fet poca gent coneix la nota de les seues campanes, i fins i tot els fa estrany que en tinguen.
Prima la melodia quan amb tres campanes – que seria el mínim – la gent tracta de fer cançonetes... I les reconeix. Moltes d'aquestes peces melòdiques no tenen significat de per se com els nostres tocs – o potser tenen un significat independent: tocar l'Himne de la Joia pot ser interpretat com una alta música comunitària, una manera d'avisar les hores, l'himne d'Europa o no res, mentre que un toc "sempre vol dir alguna cosa"...
Hem apuntat altres voltes que la línia de la melodia s'estén més enllà dels Pirineus, i incloent tot Portugal, England, tota la Península Ibèrica, el sud de France, el Nord i el Sud d‘Italia (però no la part central), i els ortodoxes, tant del Sud com del Nord.
La zona de la melodia s'estén per la meitat de France, i tot el Benelux; si voleu dir-ho d'altra manera Vlanderen, o per dir-ho a la nostra Flandes, tant els del Sud, Catòlics, i que parlen Français com els del Nord, Reformats, i que parlen Nederlandse Taal...
De fet, la cosa es complica una mica més: en les noves instal·lacions de tot arreu ja es té en compte la nota de cada campana, i l'afinació de les seues notes parcials, fins i tot si no van a produir melodies, i també els carillons, que és l'instrument de campanes melòdic per excel·lència s'estén cada volta més.

Els tocs de campanes en el món

Les campanes són un dels instruments de percussió més utilitzats arreu del món. Si per nosaltres apareixen, d'entrada, com un fenomen sobre tot associat al fet religiós, però també al civil (a través dels tocs horaris), cal matisar molt per conéixer l'ús i el significat al llarg de les diverses cultures.
En primer lloc, les campanes més antigues existents, encara en ús, pertanyen a les cultures orientals: xinesa i japonesa, però també hindú. Es tracta de campanes associades als cultes religiosos, en la major part, i ja s'utilitzaven fa 2.500 anys en la Xina. Com a curiositat acústica, aquestes campanes, que es percudeixen sempre per fora, aproximadament a la meitat de la seua alçada, poden tenir dues notes diferents, quan es tracta de campanes ovalades. Es un fet acústic conegut que passa, molt més a prop nostre, en les tasses de cafè: tenen dos sons segons siguen percudides perpendiculars a l'ansa o amb 45 º de diferència. Però tornant a les campanes sobre tot budistes, és conegut el toc cerimonial de 108 batallades, la nit de Cap d'Any, per treure fora tots els 108 pecats de l'home, abans que comence el nou cicle anual. D'una forma més senzilla, a la porta dels temples, o davant dels altars, hi ha campanes, o coses metàl·liques amb sons més o menys semblants, que serveixen en aquest cas per despertar als déus, i aconseguir què escolten als fidels que s'hi apropen per pregar.
Altres dues grans religions del món, els jueus i els musulmans, no gasten campanes com és sabut. Els primers, que si que utilitzaven campanetes per al vestit del Gran Sacerdot, quan entrava al Sant dels Sants, en el moment que hi havia el Gran Temple de Jerusalem, únicament utilitzen uns corns de cabra, per anunciar, dins de la sinagoga, certes cerimònies anuals. L'anomenat Shofar s'utilitza sempre amb sentit ritual. Els 101 tocs del Shofar, una combinació de sons llargs i breus, anuncien l'arribada de l'Any Nou jueu. El seu so marca també la fi del dejuni de Yom Kippur. La Bíblia conta que els murs de Jericó van caure pel so del Shofar (Josué, 6, 4-20)
Els jueus no són una religió que busque adeptes – tot i que no els rebutja – la qual cosa pot justificar l'absència de senyal sonor potent per cridar a l'oració.
Els que si criden a l'oració són els musulmans, cinc vegades al dia, repetint la mateixa crida, que sols a l'alba és distinta. Es tracta de la mateixa frase, que és cantada de manera distinta al llarg de l'Islam, sempre per homes. Tradicionalment havien de pujar al minaret, tapar-se les orelles amb cotó i amb les mans i cridar a l'oració; sembla que en edificis tan grans com la torre de la Giralda de Sevilla, hi pujaven cinc per cara, per efectuar el crit ritual. Ara, però, la major part de les torres tenen altaveus, i ni tan sols un home crida, des del micròfon, a l'oració, sinó que es tracta d'una gravació...

Campanes i cristianisme

Les campanes van associades, sobre tot, als rituals cristians. No parlarem dels seus orígens – hi ha campanes en els banys grecs i romans, de les quals es conserva una, com un bol, a Tarragona. Tampoc parlarem de l'origen cristià de les campanes, per què no el sabem: se'n diuen moltes coses, totes sense fonament. A Córdoba, al Museo Arqueológico, hi ha diverses campanes, semblants a la de Tarragona, amb inscripcions (com la romana), i que són del segle VIII o IX. Es tracta de bronzes, d'uns 20 cm de diàmetre (o menys) i que no tenen res a veure en les nostres campanes, fins i tot en l'ús, ja que eren campanetes amb ansa, d'us manual. Curiosament hi ha campanetes romanes d'uns 3 a 5 cm de diàmetre, trobades en tombes, que tenen la mateixa forma que les campanes actuals.
Desconeguem, amb certesa, com apareixen les campanes en Europa, cap al segle X, i com s'associen al cristianisme. És evident que en el VIII no hi havia campanes al nostre territori, i menys encara que foren suficientment gran com per amagar imatges de la Mare de Déu – es tracta d'una història posterior a l'expulsió dels morets, en el XVII, per justificar que hi havia "cristians vells" abans de la cultura islàmica. Així, la famosa troballa de la Mare de Déu del Puig, entre sons soterranis de campana, i estels misteriosos al cel, abans de què el rei En Jaume descobrira la imatge sagrada (construïda, a més, sobre la làpida mortuòria de Maria, ja inútil per la seua Assumpció al cel) no consta en la famosa Crònica (escrita, per cert, molts anys després de mort aquest En Jaume I).
El fet real és la inexistència fins ara de campanes anteriors a la campana de Sant Llorenç, d'encàrrec real per al Real Monestir de San Isidoro de León, tomba dels monarques d'aquell moment. La campana, amb forma més semblant a un capell per anar a pescar que a una actual, està construïda en 1086, i encara es conserva en el monestir, tot i que badada, i per tant muda.
Les campanes, que s'estenen per l'Europa Alt Medieval, continuen essent utilitzades després per les distintes esglésies cristianes. L'Església Ortodoxa, tant grega com russa, les alterna amb instruments de fusta de percussió, anomenats simandres, però sempre amb el sentit d'instrument de crida.
Sempre hem pensat que els anglesos, protestants, no tocaven les campanes, la qual cosa no és certa: i tant que toquen! De fet toquen molt més que nosaltres, i sempre de manera manual.

Temps de campanes: els grans tòpics

Tampoc parlarem massa dels grans tòpics en torn a les campanes. Per una banda, com instrument de pau, i segurament amb el record històric que els ocupants d'una ciutat se n'emportaven les campanes per fer-ne canons; les campanes, sonant, eren signe de pau...
Si que hi ha, com hem apuntat, una sèrie de tòpics associats a les campanes i als seus tocs. Diuen els anglesos que Christmas is time of bells, Nadal és temps de campanes, i és quan més les toquen.
En France i en België, pel contrari, associen les campanes a la Pasqua ja que hi ha la tradició de pensar que les campanes es van a Roma – pel silenci dels tres dies. Clar, com no es veuen, es pot dir que se n'han anat... i tornen amb el toc de Glòria, duent campanetes de xocolata, conillets, gallines i sobre tot ous del mateix material; és natural perquè l'ou és associat, en totes les cultures, i no sols les cristianes, a la resurrecció dels morts.
Res a veure amb les nostres matraques, de les quals parlarem més avant. De fet, i per referir-se a aquestes, que substitueixen a les campanes en la Setmana Santa, per a les esglésies ortodoxes, precisament el dia de més tocar, que no paren de fer-ho, és el Divendres Sant, per marcar tot el ritual de la passió, mort i enterrament de Crist. També en Pasqua no paren de tocar.
Les campanes s'associen sobre tot al cristianisme. No en va, el signe sonor d'ocupació de la ciutat de València, per part de Jaume I, fou la instal·lació de campanes, que segurament serien menudes, pels problemes de transport, i que tant molestaven a Ibn-al-Abbar, que es queixava que el crit d'oració, la veu humana pregant, havia sigut substituïda pel soroll de les campanes. Quanta pèrdua, dia...

Els tocs de campanes europeus

Els tocs anglesos

Colla de campaners preparats per tocar - North America Guild of Change Ringing
Colla de campaners preparats per tocar - North America Guild of Change Ringing
Per concretar encara més direm que els anglesos toquen el que ells anomenen change-ringing: una mena d'art matemàtic que tracta de combinar les campanes d'un campanar fent permutacions, amb certes regles:
Change Ringing
Change Ringing
Hem parlat tot temps d'anglesos: es tracta d'un fenomen característic de l'Església Anglicana, no dels altres països del Regne Unit. El fenomen del change-ringing s'ha estés també USA i per Canada, on la North America Guild of Change Ringers és molt important, així com a Australia, és a dir en països de cultura i origen anglés.
Les colles de campaners de change-ringing són bastant antigues: fundada en 1637 The Ancient Society of College Youths, és la més vella de totes, encara existent. La passió per les campanes en el segle XVII justifica l'existència de nombroses fàbriques, que fonien campanes de gran qualitat, a preus molt competitius. Un segle més tard, en 1730, la parròquia de Santa Caterina de València decideix comprar campanes angleses, que eren en aquell moment de major qualitat i de menor preu, malgrat tot el transport per la mar. Davant una competència tan forta, la resposta de les empreses locals no es fa esperar: les campanes angleses són més barates perquè els protestants no toquen les campanes; en conseqüència eren campanes herètiques i fora d'ús...
Pel contrari, com hem vist, en aquell moment les campanes eren tan importants, fins a hui mateix, que hi havia nombroses colles, molt establertes i organitzades, i per tant una gran demanda de campanes i en conseqüència una major qualitat i uns preus més ajustats al mercat...

Altres tocs de campanes europees

La major part de les campanes europees toquen a mig vol, allò que els francesos anomenen lancé: es tracta de campanes sense jou, amb un gran batall, que oscil·len amb l'esforç de persones (poques) o de motors (alguns tenen més de 120 anys), de manera que el batall, de grans dimensions, pega quan puja la campana, donant un cop molt breu, i arrossegant la sonoritat mentre la campana oscil·la.
Aquesta manera de tocar, que els alemanys venen com la més perfecta i harmònica, te per nosaltres una doble negativa interpretació: com a toc de mort (per l'oscil·lació, i com a toc buit (per la gran ressonància de les campanes). A més cal dir que tots els tocs són igual, movent campanes, sent difícil de diferenciar per nosaltres el significat.
En alguns països de l'Est fan repics amb estes campanes; com els batalls són tan grans, no més hi ha una persona per batall, i fan combinacions de ritmes.

Els campaners d'Utrecht

UKG-Gildenklok Bertken (La campana gremial de la UKG) Dibuix: Henk J. Scholte
UKG-Gildenklok Bertken (La campana gremial de la UKG) Dibuix: Henk J. Scholte
Utrecht és una antiga ciutat holandesa, que conserva part de la seua catedral gòtica, que es va enfonsar en un terratrèmol. El seu campanar, de rajola, quadrat i de més de 100 metres d'alçada, conserva dos conjunts de campanes de gran interés. En la part alta, un carilló de 50 campanes, de les quals 34 foren foses pels famosos germans HÉMONY, els grans iniciadors de les campanes afinades.
En la part mitjana del campanar es troba un conjunt de 14 campanes, que han sigut sempre tocades manualment. La major mesura 227 cm, i pesa uns 8.200 quilos; per tocar-la cal quatre persones. La menor, de 76 cm i 280 quilos és tocada, com la majoria de les seues germanes, per un sol campaner.
La UKG (Utrechts Klokkenluiders Gilde – Gremi de Campaners d'Utrecht) va nàixer en 1979, degut a la necessitat d'organitzar els tocs anuals d'aquelles campanes, que son tocades cada diumenge i dia de festa, abans de la missa, durant un quart d'hora aproximadament, i seguint un esquema de toc (Luidschema Domtoren) que varia segons les festivitats anuals.
La UKG va posar en marxa la restauració de les 13 campanes construïdes per Geert van Wou en 1505, de les quals sols quedaven les sis majors, ja que les altres set s'havien venut en 1663 per fer el carilló. Aquell fou un moment important no sols per a l'associació; també per al món de les campanes en general, ja que van decidir de fer les noves harmonitzades amb les antigues, com si foren les originals. André LEHR, com a director tècnic dels fonedors EIJSBOUTS va assumir el repte d'investigar les característiques de les campanes històriques (perfils, metall, i sobre tot sonoritat) i de traslladar-les a les noves campanes.
Vist des d'ara no sembla important, però en aquell moment significava trencar en moltes regles fixades: ja no es volia fer "campanes afinades" (a la manera del carilló, que semblava ser l'única manera possible d'afinar) sinó de buscar altres sonoritats, tan característiques, i tan importants com aquestes.
El Gremi es va tindre que adaptar a les noves campanes, buscant per una banda difondre les seues activitats, per altra estudiar campanes i tocs antics i finalment tocar en més campanars.

El logotip de la UKG mostra precisament la manera de tocar a l'estil lancé: quan la campana ha arribat al punt més alt, el batall puja encara i toca per un moment molt breu la campana, que sona de manera prolongada, i al mateix temps en moviment, causant un efecte Doppler, característic dels objectes sonors en moviment. Alguns autors diuen que el batall sols besa la campana, deixant-la lliure. L'efecte produït és de gran ressonància.
El logotip de la UKG mostra precisament la manera de tocar a l'estil lancé: quan la campana ha arribat al punt més alt, el batall puja encara i toca per un moment molt breu la campana, que sona de manera prolongada, i al mateix temps en moviment, causant un efecte Doppler, característic dels objectes sonors en moviment. Alguns autors diuen que el batall sols besa la campana, deixant-la lliure. L'efecte produït és de gran ressonància.
La campana "Bertken" dibuixada és un exemple de tot allò: és una campana sense casi jou, amb una gran roda i una corda, que es toca a una dotzena de metres (o més), més baix. En aquest cas es tracta d'una campana nova, per a un campanar municipal, i que s'utilitzarà en activitats pròpies del Gremi, així com en els tocs generals de les festes majors.
La campana, com totes les d'Utrecht, es toca a l'estil lancé, que diuen els francesos: té un batall de grans dimensions, que fa un moviment pendular, de més durada que la campana, així es que quan aquesta arriba al seu punt més alt (uns 70º), el batall la percudeix de manera breu, i comença a caure amb la mateixa campana, que segueix sonant en moviment; es tracta d'una sonoritat molt distinta a la nostra, augmentada per la ubicació de la campana, dins de la sala de campanes, i amb les finestres mig tancades per augmentar la reverberació.
La relació amb els campaners d'Utrecht, més enllà de totes les diferències (que són moltes!) ens va servir de moltíssim, a l'hora de vertebrar el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. Per exemple, a l'hora de considerar dos classes d'agremiats (els campaners o gent que toca, i els aficionats, o gent que participa mirant o escoltant).
En Utrecht les campanes no repiquen, però abans ho feien. Nosaltres vam tenir la sort de participar en un repic antic, que la gent normal no sap valorar, i que consideren com cosa de catòlics.

Els campaners d'Utrecht en el campanar municipal tocant, en tres moments diferents: des de tirar de la corda, fins esperar que la campana torne. Foto: Hans ALERS
Els campaners d'Utrecht en el campanar municipal tocant, en tres moments diferents: des de tirar de la corda, fins esperar que la campana torne. Foto: Hans ALERS

Altres campaners europeus

Però, igual com els anglesos deixen les campanes boca per a dalt, també altres països ho fan, com els italians o els suïssos. Curiosament no es tracta d'un toc d'església reformada: en algunes poblacions suïsses, amb esglésies catòliques i calvinistes, les campanes són tocades de la mateixa manera, fent moure la campana major a mitges voltes, mentre es repica amb les campanes menors. La única diferència son les notes emprades, no la manera de tocar. I a més, com un signe més d'harmonia, quan van a fer o refer campanes, tenen en compte les campanes dels temples veïns, per tractar de fer una cosa harmoniosa, en conjunt.
En Italia hi ha moltes maneres de tocar les campanes: ells ho diuen distints sistemes: AMBROSIANO, A TASTIERA o GENOVESE, VERONESE, BOLOGNESE, FRIULANO, TOSCANO, EUGUBINO, SORRENTINO
En algunes d'elles les campanes es deixen dretes, i es combinen un poc a la manera dels anglesos, però fent melodies, de manera que un capitano, amb una partitura, va dient el nom de la nota que ha de tocar, i el campaner corresponent tira de la corda perquè la campana sone, pegant mitja volta. Com aquestes campanes van molt equilibrades, la caiguda és lenta, i el ritme de les cançons molt més pausat.
Sense voler hem tornat a les melodies: és moment de parlar de carillons.

Els carillons

El teclat manual del carilló de 36 campanes de San Pablo de Córdoba.
El teclat manual del carilló de 36 campanes de San Pablo de Córdoba.

D'entrada, els carillons no són més que una altra manera de tocar les campanes. Ho diem perquè així com el sistema de mig vol lancé no és més que una forma de sonar, de la manera el carilló es un altra manera d'afinar i d'usar les campanes per fer melodies.
Els carillons naixen en el XIV, en els Països Baixos, com una alternativa burgesa – en el sentit original de la paraula: els habitants dels burgs, els ciutadans no nobles – front al poder de l'església i dels senyors feudals. Així com les campanes eclesials cridaven al culte diví, les campanes municipals organitzaven la vida ciutadana, amb melodies. Quan parlem dels rellotges veurem que en casa nostra no passa així, de cap manera.
Els carillons, que són una paraula francesa, neixen de la paraula quadrillons, és a dir conjunts de quatre campanes. Poc a poc van creixent els conjunts, i en el XVI són ja usuals de vint i més campanes. A principis del XVII, els germans HÉMONY troben el "secret dels carillons"; que no és altre que descobrir que la nota de la campana resideix en el seua perfil, i que modificant-lo, raspant-lo, es pot canviar, en certs límits una de les notes de cada campana. Els carillons, usualment de 36 campanes, són instruments municipals, laics, i els músics que els toquen solen ser (fins al dia d'avui) treballadors de l'ajuntament, que han arribat a aquesta plaça mitjançant oposició. El paper del carilló es cívic: fer una sèrie de melodies que serviran de música ambiental, per exemple els dies de mercat. També sonen una melodia, curta, a cada quart d'hora, per anunciar l'immediat toc de les campanes del rellotge.
Hem dit que les campanes "afinades" són les de carilló. El Dr. LEHR mostra que no és més que una afinació possible, i que demana, com totes les afinacions, un cert aprenentatge de l'oïda (que en els Països Baixos es dona de manera natural, ja que la gent aprèn a sentir les melodies dels carillons fins i tot abans de nàixer). Per nosaltres aquestes campanes sonen desafinades i costa un temps d'habituar-se a elles.
En la península ibèrica els carillons van associar-se, des del principi, als palaus dels reis. El palau real de Mafra en té dos, i al Escorial, al Pardo, i al Palacio Real de Madrid hi havia sengles carillons. El primer va ser manat per Felip I de València (II de Castilla). que volia, influït per son pare, nat a les Terres Baixes, un carilló per al seu plaer.
El carilló fou refet ja en el XVII, després d'un incendi, en El Escorial, on només es sent bé des del Patio de los Reyes; des de l'exterior a penes sona, ja que estava pensat per als monarques i no per al poble. Com resultat de la poca apreciació popular i culta de l'instrument, en els document figura com Órgano de Campanillas, quan resulta que la major té uns 140 cm de diàmetre, el que per a nosaltres ja és una gran campana de catedral. De fet, en el XIX, començaren a desfer-se de les campanes, venent-les poc a poc, i es quedaren amb dues petites, dues mitjanes i les dos majors, per als usos litúrgics; amb aquestes sis ja en tenien prou per als tocs d'un Monestir tan complex i gran com aquest!!! Afortunadament aquestes sis campanes encara romanent van servir de base musical i de model de perfils per restaurar el conjunt de 36, que fou augmentat fins a 48 en el moment de la restauració en 1988,
El carilló és un instrument musical, i per a ser reconegut com a tal per la Federació Mundial, ha de tenir al menys 21 campanes, que són gairebé dues octaves, ometent els primers sostinguts de l'esquerra, menys usats.
Igualment, i de manera especial, tindrà un teclat manual, segons unes normes establertes, que permet de tocar les campanes, segons uns com a bastons, disposats com les tecles d'un piano, tot i que més separats, i que van connectats directament als batalls de les campanes. La primera octava baixa sols anar disposada no sols a l'esquerra del teclat, com és habitual; també en un pedaler que permet al carillonista de tocar amb mans i peus.
En la Comunitat valenciana hi havia un parell d'instruments dels anys 1920; un petit carilló o millor un conjunt de set campanes, amb les notes necessàries per tocar la Marxa del Ciutat, ubicat a l'Ajuntament de València, que mai ha anat bé, i que ha sigut substituït farà uns vint anys per una gravació magnetofònica (tot i que les campanes romanen al seu lloc). En la Seu de Xàtiva hi ha un altre carilló, de vint campanes, que els músics consideren no sols desafinades sinó impossibles d'afinar, connectat a un tambor automàtic, i que podria interpretar quatre melodies al dia. Inicialment tocava melodies de la Mare de Déu, després quan la guerra tocava l'Himne de la República i la Internacional, i ara està mort fa molts anys, a l'espera de ser restaurat.
En 1997, i gràcies al mecenatge del senyor José GÓMEZ, es va construir un doble conjunt per a la Basílica de Sant Pasqual de Vila-real. Inicialment anava a comptar amb 8 campanes. Després pensaren en dotze... en vint... en quaranta... fins a les vuitanta-quatre que hi ha finalment. En una hi ha dotze campanes d'usos litúrgics, foses per PACCARD d'Annécy, de les quals vuit voltegen, i en l'altre campanar un carilló de setanta-dues campanes, amb teclat manual per a totes i mecanismes electromagnètics per a trenta-sis (suficients per a les melodies automàtiques). L'instrument, que va funcionar molt regularment en els tres primers anys, es troba ara en baix rendiment per diversos motius, havent deixat de fer-se des de 2001 els concerts mensuals ordinaris i els anuals extraordinaris.

Les campanes, dotades amb una transmissió directa als batalls, i d'uns electromalls per als tocs automàtics - Carilló de San Pablo de Córdoba.
Les campanes, dotades amb una transmissió directa als batalls, i d'uns electromalls per als tocs automàtics - Carilló de San Pablo de Córdoba.

En l'Estat Español hi ha molts pocs carillons: el de El Escorial, de 48 campanes, restaurat per EIJSBOUTS; el de Córdoba, de 36 campanes, de PACCARD, de principis del segle XX; el del Palau de la Generalitat de Catalunya, de 49 campanes de Petit & Fritzen; un altre de 36 campanes, probablement d'autor alemany, al Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza, a més del de 72 campanes d'Eijsbouts de Vila-real. La major part d'ells sonen – si ho fan – de manera automàtica, i no més es toquen alguna vegada manualment. L'únic que toca cada dia, de mans de la carillonista de la Generalitat és el de Barcelona, que també organitza sèries de concerts anuals.
Els carillons es toquen amb un teclat, que segueix la mateixa disposició que els pianos, estan les tecles dels semitons (que corresponen a les negres del teclat) un poc més altes. La primera octava també està doblada amb pedals, organitzats de la mateixa manera.
La transmissió arriba fins als batalls, per un complicat sistema de cables, de manera que el carillonista modula la intensitat del cop sobre la campana. Abans de cada concert regula els cables, de manera que els batalls queden prop del bronze, sense quedar amorrats.
Els carillons es solen completar amb un conjunt d'electromalls, controlats per ordinador, que interpreten melodies de manera automàtica i programada. Antigament les melodies automàtiques, com les de les hores, eren programades en un gran tambor amb tiges metàl·liques associades a les campanes. Un mecanismes d'aquests es conserva, inútil, en el carilló automàtic de Xàtiva.

Els tocs de campanes a la Península Ibèrica

Encara que poc a poc van apareixent diversos carillons (a banda dels esmentats hi ha a Zaragoza al Palacio de la Diputación; a Barcelona al Palau de la Generalitat; a San Pablo de Córdoba, així com nombrosos automàtics de 8 a 20 campanes.
Però no és aquesta la manera tradicional de tocar les campanes, que s'organitza de molt diverses maneres pels distints territoris, amb missatges semblants però amb formes de tocar ben variades; sovint un mateix toc pot tenir significat diferent segons el lloc.

Castilla y León – "la molinera" i les "campanas romanas"

Els castellans aporten dos maneres ben originals de tocar les campanes. En primer lloc, les pròpies campanes, que ells anomenen romanas, i que tenen un perfil i una sonoritat que no es troben enlloc. Encara que ho semble, no són campanes trencades ni desafinades (per als seus usuaris): son campanes diferents. Vam tenir ocasió d'estudiar un dels últims fonedors ambulants, que vivint a Ambel, un poble aragonés, encara treballava en 1942 muntant cada any un forn en un poble distint, per fondre o refondre les campanes de les poblacions veïnes. En els seus contractes per als castellans s'exigia sempre que les campanes foren "de perfil romano".
A l'especial sonoritat de les campanes, molt fines, i amb pocs harmònics però de llarga ressonància, s'afegeix la tècnica de repicar molt, molt ràpidament (10, 15, 20 cops per segon), modulant volums i adoptant tècniques per no cansar-se excessivament ja que els tocs poden, fàcilment, durar trenta o quaranta minuts. Aquesta tècnica té una peculiaritat molt especial: els batalls, entre cop i cop es deixen pegats a la campana, "amorrats" com diríem nosaltres, per limitar la vibració i augmentar el brunzit. Aquesta tècnica desgasta molt els bronzes.
Potser la manera més usual, amb múltiples variacions tant locals com personals, siga la "Molinera", en la quals els campaners tracten de repetir versos de l'estil de Molinera, muele pan, muele pan, muele pan..."
De vegades voltegen alguna campana, però també, per a les campanes majors, poden moure-les a mig vol.
Curiosament, i pel que sabem, tot i que utilitzant paraules en euskera, els bascos toquen de manera semblant als castellans, i estimen molt la ampana romana, que alguns més cultes diuen románica, sense motiu. És un tema a estudiar que les campanes d'aquest perfil només s'estenen per Castilla y León, Rioja, Euskadi i Navarra. A la Corona d'Aragó hi poden haver dos dotzenes d'exemplars, si hi ha tants, mentre que un campanar d'aquests territoris sol tenir dues romanas i altres dues de forma més semblant a la nostra, que ells diuen esquilones, però que tenen una sonoritat semblant. tampoc se'n troben campanes d'aquestes a Murcia o a Andalucía.

Castilla la Mancha

En Yepes, en terres de Toledo, vam sentir la següent expressió ben curiosa: "aquí las campanas no dan la vuelta; aquí voltean". La forma usual es tocar una campana gran a mitges voltes, però parant-la a cada volta. La tècnica és ben complexa, ja que en un sentit és fàcil de parar-la, posant la corda en la truja, però en l'altre sentit la corda es recolza en la mateixa campana.
El campaner no es limita a voltear; també repica en un altra campana, la del rellotge, a la qual es deixa que el mall extern repose sobre la campana, per augmentar el brunzit.

Andalucía - Murcia

Estem en un altre món, i en un altra manera d'entendre les campanes, no tan allunyada de nosaltres, com explicarem tot seguit. Ací separen les campanes fixes, campanas de badajo de les campanes que voltegen, campanas de volteo. El toc de festa per excel·lència consisteix en repicar molt ràpidament les campanes majors, mentre que les menors voltegen amb l'ajuda de cordes, en la major part de poblacions, encara que en alguns llocs voltegen a mans.
Aquesta combinació seria impensable en terres valencianes, però és necessària en terres del sud, entre altres motius per què les campanes majors estan fixes a una biga.
El més espectacular, practicat regularment, és quan aquells que voltegen amb cordes, s'enganxen a la campana en moviment i la paren "des de dalt", és a dir per sobre de la campana, i ja en el carrer. Nosaltres pensàvem, en veure gravats del XIX, que es tractava d'una invenció dels viatgers romàntics, però el vídeo, gravat sense preparació, i dins del toc de festa normal (pas de la processó del Corpus per davant de la parròquia del Salvador de Sevilla) ens ho mostra per dos vegades. Curiosament aquest volteig és anomenat repique en Córdoba, perquè segons diuen les campanes sonen dues vegades, i per tant re-piquen. Diem que hi ha una certa relació amb els tocs valencians, perquè sembla demostrat que els vols de campanes, és a dir les campanes voltejades, foren introduïts per un dels arquebisbes de València de més llarga durada, el Patriarca Juan de Ribera, de Sevilla, que fou cap de l'església valentina durant uns quaranta-dos anys. En el seu pontificat la truja de la campana gran de la Catedral de València fou adobada per poder voltejar completament; fins aquell moment oscil·lava, tot i quedant parada boca per a dalt.
Hem tingut l'immens honor de participar en els projectes i el seguiment de la restauració de les campanes de la Catedral de Sevilla (la torre de la Giralda) i de Murcia, encara en procés. En ambdós casos s'han recuperat tots els jous de fusta, s'hi ha instal·lat motors per a les campanes de voltejar i mecanismes per a les grans fixes que reprodueixen els tocs històrics i no dificulten els manuals.

Aragón

Per diversos motius, coneguem bé un gran nombre de campaners aragonesos. En principi, la manera tradicional de tocar les campanes és justament la contrària d'aquella replegada en Andalucía: volteja la campana major, ubicada sovint en l'interior de la torre, mentre repiquen al ritme de la que gira la resta de les campanes; les menors amb les mans i les majors amb el peu.
No obstant hi ha un parell de variants interessant: el vol alternat de dues campanes grans, que pot perllongar-se durant hores, de manera que la major no para i duu el ritme, mentre que cal aturar a cada volta la menor perquè sone exactament quan l'altra calla.
Hem trobat un altra variant, que estem estudiant precisament ara, en novembre de 2002: es tracta de la manera característica de diverses valls del bisbat de Jaca, com ara el Valle de Hecho, on solen haver-hi quatre campanes, de les quals la major i les dues menors estan fixes, i la mitjana pot voltejar, durant la festa o la processó, i no necessàriament mentre les altres repiquen.
Ací diuen bandear, al volteig complet de la o les campanes. Mentre que els castellans entenen per aquesta paraula una oscil·lació, generalment associada als tocs de mort, els aragonesos (i també els de Navarra) designen amb el bandeo el que altres castellanoparlants anomenen volteo.
De qualsevol manera el repique és una part bàsica dels tocs aragonesos: molt distint del replegat a Castilla. Usualment és el toc que anuncia, cada dissabte, que l'endemà és festa, o que senyala la missa del diumenge. Ara bé, si es una festa l'esquema és el següent: repique – volteo – repique. Per a un campaner aragonés és impensable voltejar la campana (o les campanes) sense haver repicat prèviament i posterior.
Hem participat ja en dos cursos de tocs de campanes a la manera aragonesa, i sembla haver un gran interés per les campanes i els tocs tradicionals, No obstant desconeguem l'existència de colles organitzades de campaners.
Com a resultat d'aquests cursos i de les diverses investigacions, s'ha restaurat el conjunt de les campanes de la Catedral de Jaca, on s'han recuperat, mitjançant l'ordinador, els tocs històrics per a les cerimònies litúrgiques habituals del cicle anual.

Catalunya

De manera general, les campanes catalanes no voltegen, sinó que oscil·len, fins a deixar-les boca per dalt, el que diuen a seure, perquè queden assegudes, parades. Els tocs, de festa i de morts, consisteixen en la combinació d'aquestes campanes oscil·lades, les menors sense parar-les, mentre que les grans poden combinar-se, gràcies a l'esforç de moltes persones.
A Catalunya hi ha dos fenòmens contradictoris, i de moment sense contacte possible. Per una banda està el model Montserrat, que va imposar campanes afinades i tocades a la manera alemanya. Fins i tot una fàbrica de campanes es va establir junt al Monestir, i estava recolzada per ells. El model s'ha imposat per tot Catalunya: les catedrals (Lleida, Barcelona)... i és intrínsecament pervers. Efectivament, les campanes oscil·laven, però molt més lentes, i sota l'expert control dels campaners. Ara ho fan a tota velocitat i, a més, com no tenen contrapés, necessiten una estructura molt sòlida, instal·lada a l'interior de la torre. Les campanes, que es veien i es sentien, ara entren al campanar i en molts casos tanquen les finestres, per augmentar la ressonància,. Però no buscant la manera tradicional, sinó adduint que els antics posaven molt de contrapés per ignorància i per evitar esforços. De moment, la batalla sembla perdura, i posarem un terrible exemple. Les campanes de la catedral de Tarragona estaven parcialment mecanitzades amb motors continus, tot i que algunes són de principis del XIV. Fa tres anys, i gràcies entre altres a l'existència d'una colla de campaners, i a les indicacions, sobre tot, d'un erudit en temes de campanes en particular i històrics en general, el Doctor SÁNCHEZ REAL, es van restaurar i reposar els jous de fusta.
Però a l'any següent, amb l'excusa de buscar el model original de campanar, es van llevar de les finestres, i com que no caben, sols tres o quatre van a mig vol i les altres fixes, i tot automatitzat... Ningú no va dir res... Ni tan sols la Confraria de Campaners Catalans, creada fa pocs anys, a partir de les Trobades de Campaners d'Os de Balaguer, un poblet de la Noguera, que ja està celebrant-les des de fa una dotzena llarga d'anys. Aquesta és la segona via: els campaners que queden, gent gran, es reuneix a Os, i fan, d'entrada un esmorzar; després i per rigorós ordre, un parell de tocs en el campanar, anunciats pels altaveus; passen després a la Missa dels Campaners, celebrada pel President de la Confraria i Rector d'Os, solen fer una Junta a continuació, en el mateix presbiteri de l'església, i després es van a dinar, amb més de vuit-centes persones (tantes o més que hi ha al poble), on es fa el lliurament de records als campaners assistents. Una cosa molt amable, que revela per una part que encara hi ha (cada any menys) campaners grans que toquen, i que són substituïts, poc a poc per sistemes alemanys. Com va passar no fa gaire anys a Balaguer, la capital de la comarca, amb antigues campanes tradicionals, que han deixat immobilitzades en el campanar, on han afegit "cinc bones campanes alemanyes" que no paren de tocar a mig vol per a qualsevol ocasió, en tocs tremendament regulars, avorrits i sense relació amb les múltiples combinacions tradicionals.
Els tocs catalans estan per estudiar, però en principi es basaven en les campanes oscil·lades i dutes a seure, i en repics, amb múltiples variants: així, a la Catedral de Barcelona deien repic de campanes, senyal de misteri, perquè no hi havia cap missatge associat; només movien i / o duien a seure alguna de les onze campanes del campanar. Però en moltes comarques, com la Noguera, o en poblacions com Mataró, voltegen completament les campanes. Els qui no ho fan deien, no fa molt que tocaven a la castellana però ara han canviat l'expressió i duen que no toquen bé, que toquen a la valenciana...

Les Illes Balears

En les Illes, de manera genèrica, les campanes oscil·laven, i eren dutes a seure com a Catalunya, tot i que sembla que en certes ocasions les voltejaven també... En les Pitiüses, però, sol haver una sola campana en el campanar, fixa, i tocada des de baix amb una corda lligada al batall. Suposem, que no ho sabem, que els diversos ritmes marcaran distints missatges... Sols la Catedral d'Eivissa té cinc campanes, en una estructura interna de fusta, com la Catedral de Mallorca, on els campaners tocaven amb cordes les campanes i les movien i les paraven boca per a dalt, fins i tot l'enorme N'Aloi, una campana de dos metres de diàmetre i que tocaven entre dotze homes.
Afortunadament en aquestes Catedrals hi ha encetats un projectes de restauració que permetran recuperar no sols la sonoritat perduda (a Ciutat de Palma hi ha el més ampli conjunt de campanes medievals conegut, amb cinc de 1315 aproximadament!) sinó els tocs i fins i tot la possibilitat de tocar-hi manualment.

Els tocs de campanes a la Comunitat Valenciana

Sembla innegable que les campanes foren introduïdes pels cristians arran de la Conquesta. Ibn Al Abbar es queixa, al poc de temps de signar les capitulacions que la veu dels qui cridaven a l'oració ha estat substituïda per soroll de les campanes. Quanta pèrdua, diu. Nosaltres hem apuntat que segurament alguna d'eixes campanes pot ser la que es va restaurar fa un parell d'anys a la Catedral de València, i que s'utilitza, amb una trugeta a mig vol, per anunciar l'eixida de missa en Quaresma i en els Funerals.
També sembla innegable que els primes tocs de campanes consistien en campanes oscil·lades o repicades, i que al menys en el Campanar Nou de la Catedral, l'actual Torre del Micalet, cap a 1425, les campanes eren dutes a seure, en combinació amb repics. De fet, les primeres Consuetes o relacions de tocs ens eren incomprensibles fins que vérem la manera de tocar a Cervera, potser l'únic i l'últim lloc de Catalunya on toquen manualment les campanes. Però els tocs evolucionaren cap a una manera més pròpia, tot i mantenint les campanes oscil·lades i fins i tot parades per a certs repics cerimonials, com el Repic o els tocs de Dominica Morada, propis de Quaresma o de l'Advent.
Així, les campanes comencen a voltejar en València cap a finals del XVI, i no arriben a fer-ho a Segorbe fins a final del XVIII. El model catedralici s'estén per tot arreu, i ara no més es pensa en voltejar, revoltejar, volejar, tocar a vol... les campanes, encara que els repics siguen la manera més creativa, antiga i local de tocar.
Hem esmentat el Repic, i en el vídeo hi veurem tres maneres diferents d'interpretar-lo. Es tracta d'un toc cerimonial, de llargada variable, adaptada al ritual que cal acompanyar o anunciar, i que ve a durar uns 15 a 25 minuts. Anomenat de vegades també Repic de Bendició, perquè acompanya les petites processons, com la benedicció de rams, o les festes menors, és interpretat al llarg de tota la Comunitat. En alguns llocs s'ha ritualitzat tant, com a Algemesí, que és tocat na sola vegada a l'any, la vespra de les festes, i l'anomenen, ves a saber per que, el Repic de la Xirivia. Ara s'ha recuperat també a Vila-real on el toquen tots els dissabtes a poqueta nit, i l'anomenen l'Ave Maria replicada. També es tocava, amb variacions a Llíria, a Xàtiva, es toca a Ontinyent...
En resum, es posen totes les cordes de manera que es pugen tocar totes les campanes fent un tranc, i després es sol repicar la campana menor, amb les altres, sovint de major a menor i tornen un altra volta a la major, tot farcit de trancs. Finalment es passen una darrere l'altra, es a dir toquen de dues en dues. Per a la complexitat de tècniques, el resultat és més bé pobre, ja que només sonen o bé dues campanes al mateix temps o bé totes, però el campaner no pot tocar tres o quatre o més com és el cas dels aragonesos.
Com la partitura està basada en un esquema, es pot interpretar en qualsevol campanar amb quatre o més campanes: cal seguir un ordre i fer els trancs amb les campanes de les quals es dispose, però sense fer-se més problemes. Els ritmes tenen una certa llibertat, de manera que es pot saber qui repica, i amb quantes ganes ho fa. És, per explicar-ho de certa manera, com una escala que cal pujar, un graó darrere l'altre, però en cada escaló hom pot fer el que sàpiga o vullga fer en eixe moment.
La manera més cerimonial del repic, la de les festes grosses, estava basada en el mateix, però voltejant la campana major; aquest seria el toc més característic dels valencians, o si voleu la principal aportació dels valencians a la cultura mundial de les campanes. Normalment es segueix l'estructura del repic, però en algun moment la campana grossa comença a voltejar, mentre repica exclusivament la més aguda, i de temps en temps es fan trancs de totes, coincidint en una batallada de la que roda.
Aquest toc anunciava les festes més grans, i es recupera poc a poc per les colles locals de campaners, de les quals parlarem més avant.

La campana percudida: introducció a les tècniques de toc

Tècniques de repicar

Nosaltres pensàvem que el repic, entés com el toc coordinat i ràpid de dues o mes campanes, a penes es practicava tradicionalment en la Comunitat Valenciana. o que al menys havia desaparegut. La Trobada de Campaners, la qual està gravada en el vídeo del curs, mostra pel contrari que a banda del Repic que acabem d'esmentar, i en el qual pròpiament dit repiquen sols dues campanes al mateix temps o es toques trancs, hi havia nombroses maneres de repicar. El toc requeria almenys dues, (excepte on hi havia una sola, però ja parlarem d'això), i podien dominar fins a cinc o sis. Generalment, les campanes xicotetes en la destra i les mitjanes en la sinistra, marcant amb les menors les variacions i amb les majors el ritme de base. I si havien més o si la festa era gran, les campanes "grosses" es tocaven amb els peus.
A vegades els repics es coordinaven amb el volteig de la campana major, com ja hem esmentat. L'important és la manera de tocar: movent a penes la ma, amb els braços relaxats, colpejant la campana i tornant a separar el batall del bronze, perquè seguira ressonant. Ací no es toca com a Castella, on solen tocar la campana grossa amb la dreta, perquè diuen que té més força, i deixen el batall pegat al bronze perquè el so s'acabe de seguida.
El repic era la tasca del campaner, ja que el sagristà (si no era el mateix) només tocava, des de baix, els tocs diaris. Perquè el repic requereix tocar des de dalt, és a dir tocar les campanes, en el doble sentit. Els francesos, els anglesos, diuen jouer, to play, i el fan a distància, amb llargues cordes, aliens als campanes i sense comprometre's i compenetrar-se amb elles. A la Comunitat Valenciana, no. A la Comunitat Valenciana és toquen les campanes, al costat elles, sentint-les i sentint-se.
Per a repicar hem dit que fa falta fixar les campanes: si és mouen l'esforç és major i el toc és un desastre. I ací apareix un altre matís important: el cansament ha de ser el menor possible, perquè el comunicador és relaxe i és concentre en el procés de transmetre i en el plaer de comptar.
Per tant, les campanes és fixaven. Si eren xicotetes, bastava una falca o una corda per a amarrar-les; si eren majors és balancejaven cap a fora perquè el batall, eixe pèndol interior arribara, pel seu propi pes a fregar el bronze. Així pesava menys i feia falta un mínim esforç per a colpejar-lo contra la campana.
La tècnica més general consistia, no obstant en posar una corda des del batall fins al mur d'enfront, de manera que aquest martell intern quedara a uns pocs centímetres de la campana, normalment cinc a deu dits; en baixar la corda, o en tirar d'una cordeta disposada més o menys a la meitat d'aquesta, quedava assegurat el toc.
Hi ha una manera molt més senzilla de tocar una campana, i és agafant amb la ma el batall i tirant d'ell o, encara més fàcil, espentant-lo cap a la campana. Aquesta tècnica és molt cansada i no permet, per altra banda, dominar més d'una campana, amb la qual cosa les possibilitats de toc són molt limitades, ja que, per regla general no es repica entre dos o més campaners, llevat pot ser dels tocs de mort.

El vol de campanes

Les campanes valencianes és fixen per a repicar però poden, quasi sempre voltejar. Hi ha almenys dos maneres de voltejar i és poden fer en dos sentits.
El volteig mes senzill és a mà. Espentant i deixant anar la campana fins que vaja començar a donar la volta, i després mantenint de tant en tant, perquè seguisca girant. Segons l'altura a què és troba la campana, és gira, de manera natural, en un sentit o en un altre. Per a establir certes regles, si l'extrem del jou de fusta és troba a altura dels ulls, se volteja la campana "cap a dins", és a dir anant a buscar el jou i atraient-lo cap a si. Si la campana està mes baixa, llavors es tendeix a espentar per a voltejar. Esta manera, mes intuïtiva, és molt mes perillosa, perquè el campaner és troba doblegat cap a davant quan la campana està a punt de caure sobre ell. Al contrari, quan és va a buscar la campana, un s'aparta de manera que no és colpejat (i si ho fora, seria espentat cap a dins de la torre, no cap al carrer). Però no sempre actua la lògica en la tècnica: els campaners tradicionals consideren una o una altra manera més perillosa i actuen en conseqüència. De vegades els sembla que espentar o anar a buscar la campana és perillós, i no es tracta més que d'una manera apresa.
Hem parlat de dos tècniques per a voltejar, i la primera, espentant o tirant a mà de la campana, ja està descrita. L'altra és el volteig amb soga, amb diverses variants del toc. És a dir, la campana té una palanca, de ferro o de fusta en el seu jou de què penja una llarga corda (quinze o vint metres o mes, segons la grandària). Aquesta palanca sol anomenar-se ballesta. Quan és tira de la ballesta i la campana comença a girar, s'enrotllen tres o quatre voltes de soga. Una vegada parada, és tira de la corda, invertint el gir, i aconseguint tal velocitat que no sols és tornen a enrotllar aquestes tres o quatre voltes sinó alguna mes. El toc consisteix per tant en el gir en un sentit o en un altre, a velocitat variable (primer accelera i després va parant a poc a poc). Com ve un metre de soga en les campanes majors, el campaner, quan toca, està obligat a deixar anar el seu cos generalment recolzant-se en un escaló; el seu pes llançat en el moment oportú és el que marca l'impuls, molt mes que la seua força. El toc amb soga té un gran avantatge i és el toc a distància: és pot voltejar una campana, fins i tot gran, a tres o quatre metres de distància o més, sense tindre que arribar fins a ella.
El toc va sempre precedit de l'anomenat alce: la campana es fa oscil·lar i es deixa dreta, boca dalt, boca per amunt... Una volta invertida, i sobre tot en les campanes grans hi ha un moment de repòs; no es comença a voltejar immediatament, sinó que s'espera a tocar no sols per a descansar; també per marcar ritmes amb els silencis; com diu un campaner amic, els silencis també formen part del toc. També, de manera general, es volteja la campana dos o tres vegades, de manera que no cal fer el gran esforç d'alçar-la a cada volta, sinó que es queda dreta, mitjançant unes fustes, unes cordes o el propi equilibri de la campana. Després de l'últim toc o durant el mateix la campana es deixarà caure per poder seguir tocant-la de manera usual.
Com que tot té significat en els tocs de campanes, aquesta deixada caure en molts llocs és impedida, per què és toc de mort; en altres, pel contrari, es deixen les campanes caure, després de tocar; com si no formara part del toc. A la Consueta de la Catedral de València s'insisteix que no es frenen les campanes, que no es costum d'aquesta Santa Església Catedral. Pel contrari, en els pobles de l'Horta, les campanes s'alcen i comencen a voltejar en un mateix moviment. Inversament, a la fi del darrer toc, la gran es deixa anar i es frena, mentre les altres continuen girant.
Aquesta tècnica de frenada no sols és perillosa per les persones; també per les campanes, pels batalls i la resta de les instal·lacions. Però com sempre es tracta de tradicions locals, que cal comprendre i respectar. De la mateixa manera, en alguns llocs consideren el repic una manera salvatge de colpejar les campanes, mentre que en altres llocs es considera la forma més segura, front al vol o al mateix mig vol. En realitat, a través d'aquestes normes s'estan expressant altres conceptes, estètics i musicals, molt concrets, però difícils de verbalitzar.
Campanes, campanetes de tocar a missa i campanós A La Comunitat Valenciana hi havia (i hi ha) campanes, campanetes i campanós. Els uns i els altres estan ubicats en llocs distints, tenen una sonoritat diversa i assenyalen coses diferents. Dit d'una altra manera. És normal que en una torre valenciana hi haja un parell de campanes o tres, de tamanys semblants i de notes molt pròximes, però diferenciades per a poder distingir-les. En una altra torre, o en una espadanya (que altres anomenen campanar de cadireta) hi ha una campaneta molt menor, que es toca sovint a mig vol per mitjà d'una llarga corda. Les primeres campanes es toquen, sovint des de la mateixa torre, encara que la major o un parell d'elles poden tindre una corda unida al batall i que arriba fins uns metres més avall, per als senyals diaris (oració, foc…).
La campaneta de tocar a missa estava millor ubicada, a vegades damunt de la sagristia, al mig de la teulada o fins i tot en la punta de la torre, i servia per a fer dos tipus de senyals: els tocs diaris, per a les "misses resades", o els avisos als campaners, per exemple perquè toquen en el moment del Gloria o quan va a eixir la processó.
El campanó es un timbre semiesfèric, sovint de ferro, amb una sonoritat molt diferent, i dedicat exclusivament per als tocs horaris.
Hem dit que hi ha, sovint, dos campanes, però no sempre és així. Hi hauria almenys tres models de conjunts de campanes a la Comunitat Valenciana: dos, quatre, cinc o més campanes.

Les tècniques per a fer sonar les campanes

El repic

El mode més elemental per a tocar una campana consisteix a moure manualment el batall de manera que colpege amb més o menys força i amb cert ritme. Esta tècnica tan senzilla només s'emprava en la ciutat de València per a realitzar el senyal de sermó, toc que precedia alguns vols, i que realitzaven amb la campana gran. Movien amb la palma de la mà el batall, no agarrant-lo de manera rígida, sinó espentant-lo amb certa flexibilitat, perquè els cops foren efectius i vibrants, disminuint progressivament la distància fins a la boca de la campana, amb la qual cosa aconseguien ritmes cada vegada més ràpids, encara que de menor volum sonor.
Algunes campanes podien ser tocades des de l'església o, almenys, en el cas de la torre del Micalet o del Patriarca, des d'una habitació situada per davall del pla de les campanes. Generalment es tractava de la campana major, el batall del qual, lligat a una combinació de cordes en forma de T (vore gràfics descriptius de cordes i nus emprats) podia ser tocat a cops des del nivell de l'església.
Com vullga que la torre de les campanes es troba en tots els casos (exceptuant un només, la torre romànica del Salvador, que està situada justament per damunt de la sagristia) en la part pròxima als peus de l'església (el que anomenen en València la porta dels peus, és a dir la porta que es troba en l'extrem de la nau oposat a l'altar major), i al trobar-se la sagristia al costat o després de la capçalera, des d'eixa mateixa sagristia penjava una corda lligada a una campana xicoteta, que podia voltejar o tocar a mig vol, i que mai era considerada com a part del joc o conjunt de campanes. Tal corriolet s'emprava, a vegades, per a cridar a missa ordinària, encara que el seu paper principal era, com vorem més endavant, la coordinació entre les activitats litúrgiques i els tocs de campanes.
La corda per a tocar la campana gran es desplaçava sempre per l'interior de la torre, per uns forats oportunament realitzats en el centre de les diverses estances en què està dividit el campanar. Una excepció, molt posterior, correspon a l'anomenat Servei d'Incendis de què ja hem parlat. Per a tal fi van col·locar una sèrie de corrioles en cada torre, generalment pel costat exterior, per les que lliscava una corda lligada al batall de la campana major, i que arribava fins al caixetí metàl·lic instal·lat al peu de totes les torres parroquials.
Per a efectuar els repics van desenrotllar eixa mateixa tècnica de les cordes en forma de T. És a dir, cada campana tenia un tirant o corda instal·lada de manera més o menys permanent a una anella fixada al costat oposat de la torre. En l'altre extrem es trobava un ganxo que podien passar, si era necessari, pel xicotet forat instal·lat a l'extrem del batall corresponent.
Per a afinar el tirant, és a dir per a deixar-lo a la mesura justa de manera que el batall quedara a la distància buscada d'uns cinc dits de la boca, s'emprava una solució tècnica molt senzilla però extremadament eficaç: feien passar l'extrem per entre la mateixa corda, després de separar els mateixos caps (generalment quatre) que la componien. Encara que no ho parega, eixe lligat tan senzill era molt resistent a les traccions, ja que l'empraven així mateix per a amarrar la corda de la ballesta de què es deixava penjar el campaner, sense que les cordes se soltaren mai. La corda unida al mur oposat permetia que el pes del batall, que és considerable en el cas de les campanes majors, se descarregara sobre eixe mateix mur, i que un xicotet esforç, aplicat a una corda que es trobava a 1/3 de la distància total del tirant, i pel costat de la campana, bastara per a executar a voluntat els més variats ritmes i volums sonors.
Per a alguns tocs poc complexos, com la Dominica Morada, en els quals només empraven dos campanes, no hi havia molts problemes a l'hora de combinar les cordes, però si volien tocar un cor doble o un repic de benedicció, per als que necessitaven totes les campanes de la torre, la col·locació de les distintes cordes era molt més complicada. Una de les campanes tenia les seues cordes instal·lades a banda, el tiple o campana menor, l'encarregada de realitzar els ritmes de coordinació i acompanyament, mentre que els altres tirants es col·locaven en cert orde degut precisament al distint pes dels batalls: la primera corda, la que anava per davall, era la de la campana major, i per damunt d'ella se superposaven totes les altres, col·locades en eixe orde, de major a menor. D'eixe mode, al tocar una de les campanes grans, per al que cal tirar més de la corda, no sonava la resta. Aquest encreuament de tirants estava fet a propòsit, perquè molts tocs requerien l'ús de trancs o so simultani de totes les campanes. Per a tal fi, l'encollat, o siga tots els tirants estaven units al seu torn per una altra corda, la bossa, que els lligava més o menys en el centre de la torre.
Abans de cada repic o toc de cor i una vegada instal·lades adequadament totes les cordes, s'afinaven les campanes: es coordinaven els diversos tirants de manera que l'encollat produïra un cop de totes o tranc a l'uníson. Per a repicar prenien amb la mà dreta la corda de la campana que en eixe moment feia les variacions, i amb l'esquerra la corda de la campana que realitzava la base rítmica. En tots els casos, per als repics de campanes en la ciutat de València la campana tocada amb la mà dreta era més aguda (i per tant de menor pes, a l'augmentar el tamany de les campanes, generalment, de manera inversa a la seua tonalitat musical) que la que sonava mercé a la seua mà esquerra. De la mateixa manera, a l'hora de realitzar una passà de trancs, repicant amb el tiple mentre feien trancs amb la resta de les campanes, la mà dreta sostenia la corda de la campana menor, mentre que amb l'esquerra manejaven la bossa.
Generalment els tirants tenien, com ja hem notat, una corda fina situada entre el centre de la corda i la part del batall. Tal corda solia tindre diversos nus, adaptats a les mesures físiques del campaner, de manera que sense forçar el braç podia repicar amb el mínim esforç i la màxima eficàcia. Solien passar la corda per entre el puny tancat, de tal manera que el nus quedara per davall de la mà, per la qual cosa no era necessari enrotllar la corda a la mà ni tan sols agarrar-la fortament, perquè el nuc servia de límit i inclús de suport per al puny mig tancat. No tots els campaners empraven estes cordes, almenys per a les quatre campanes de baix, i alguns es limitaven a posar la seua palma oberta i estesa cap avall sobre el tirant de la campana corresponent, en una postura més forçada, però a la que s'havien acostumat.
Les campanes xicotetes, instal·lades generalment sobre les altres, requerien necessàriament estes cordes per al repic. Per a instal·lar el ganxo per a repicar, i a causa de la seua gran altura sobre el nivell de treball, s'emprava, en moltes torres, un pal llarg de fusta u dels extrems del qual estava tallat en forma d'U. Allí dins introduïen el ganxo, amb la seua corda adossada, i els col·locava al seu torn, amb gran precisió i en un moment, en el forat del batall corresponent. Per a traure tal ganxo bastava colpejar el seu extrem amb el mateix pal, amb la qual cosa es desprenia del seu lloc de treball.
Esta solució del recurs a un ganxo obert per a unir momentània i voluntàriament una corda a un batall, a una anella o a una ballesta era molt eficaç: encara que no ho parega, la corda, mentre treballa, a l'estar sotmesa a tensió, no se soltarà de l'anella corresponent, però al cessar de tirar sobre ella pot llevar-se molt fàcilment.
Alguns tocs requerien una col·locació distinta de les cordes, com el de l'aniversari, empleat per a la mort de clergues o d'autoritats, i per a les misses d'aniversari de persones civils. Combinaven les cordes de manera que les dos campanes majors, en el cas que el campaner no comptara amb assistents, foren unides a sengles pedals, que polsava estant assegut o de peu, segons les seues preferències. La resta de campanes quedava combinada en dos grups, dins de cada u sonaven les campanes escalonadament. Generalment la mà dreta tenia el grup amb nombre més gran de campanes, entre les que solia entrar la menor, i el toc s'interpretava movent a gran velocitat ambdós mans de manera que sonaren alternativament les campanes xicotetes, a manera de clamor, mentre que les majors sonaven amb molta més lentitud.

El vol

Totes les campanes de les torres valencianes podien voltejar, i només es concebia el mig vol com a part integrant (ritme de base) d'algun dels repics, o com a final dels tocs festius. Les campanes grans podien voltejar totes amb unes cordes, lligades a l'extrem de la ballesta, cordes que arribaven a ser quatre en el cas extrem de la campana major de la Catedral, però que solien ser dos en les campanes grans de les parròquies i una en les de menor tamany. Unes poques campanes xicotetes de les parròquies, instal·lades sobre bigues de fusta, voltejaven només a mà, sense cap corda, així com alguna que una altra campana d'esglésies de menor importància. A penes hi havia campanes que voltejaren mercè a un cigonyal, amb la qual cosa s'aconsegueix un fàcil gir des de diversos metres més avall: tal tècnica era considerada poc de professional, pròpia de monges de clausura o de pobles, i només s'acceptava en els casos de les campanetes d'avís, que les manejava qualsevol sagristà o escolà, açò és algú alié a l'ofici.
Pràcticament totes les campanes podien voltejar a corda. encara que hi havia altres tècniques de vol, com anem a vore. Per a voltejar una campana era necessari col·locar-la primerament en posició invertida, és a dir boca per a dalt ja que la campana, generalment, està boca per a baix, en posició normal. Tal inversió de campana, tal alce no comptava com a part del vol, sinó que era una part tècnica, de necessària execució. De fet, si tocaven diverses campanes per a un vol més o menys general, una vegada estaven totes dretes era necessari deixar un xicotet interval de temps fins a l'inici del vol pròpiament dit. D'estes normes estètiques parlaré més endavant, encara que no cal oblidar que les normes estètiques i les limitacions tècniques es condicionen contínuament al llarg dels tocs.
Alçaven la campana, donants estirades apropiades a la corda, aprofitant el moment precís, deixant-se caure inclús en el cas de campanes grans des dels escalons situats davall i al costat del vas perquè el propi pes del cos servira per a compensar la diferència entre el pes de la boca i de la truja o contrapés. Tal diferència era notable, com ja vam vore, perquè una campana gran requeria, almenys, una vintena d'estirades fins a aconseguir deixar-la invertida. El treball no acabava ací, sinó que era necessari parar la campana en el moment just perquè es detinguera amb la boca per a dalt, o siga amb la copa en la part superior i amb la corda per davall del braç.
Aquest era un dels moments més delicats i perillosos del procés, perquè havien de detindre la campana al seu degut temps: si ho intentaven abans no era possible fer-ho, si s'intentava després, la campana és passava, és a dir donava una o diverses voltes completes, i en estos dos casos, a banda de la barrabassada estètica, estava el perill real que la campana, sobretot si era gran, i amb una massa total de diverses tones, arrossegara al tocador inexpert al buit.
Per tant, una vegada parada la campana, solien deixar-la de tal manera que la corda lligada a l'extrem de la ballesta quedara per davall: açò facilitava més tard el vol. De moment, posaven una estaca o tros de fusta entre un dels tirants o tires de ferro que caragolen la campana al seu contrapés, i entre el mamperlat o mur que hi ha davall de la campana. Tal estaca tenia la mesura adequada per a resultar un poc curta de manera que la campana, que pot romandre invertida, sobretot en el cas de les antigues, sense que siga necessari aguantar-la, quedara carregada descarregant un poc el seu pes a través de l'estaca sobre la paret per a quedar així immòbil a pesar del vent o altres causes (no oblidem que si cau una campana, ho fa sonant, la qual cosa pot causar un gran enrenou, sobretot si ocorre a mitjan la nit).
Una vegada iniciat el vol, en cert orde, com vorem després, tiraven fortament de la corda, per el que a l'aplicar l'estirada directament a la ballesta, la campana iniciava el seu gir i la corda començava a enrotllar-se directament sobre el braç de fusta. Per a les campanes grans era necessari ajudar tirant d'uns ferros, convenientment col·locats en l'extrem de la truja, perquè seguira girant la campana, enrotllant-se la corda. Aquest era un altre motiu de deixar la corda per baix, ja que una mateixa persona podia fàcilment tirar cap a si amb una mà de la campana i enrotllar, del mode més regular possible, la corda amb l'altra mà. Tot això sense perdre l'equilibri i sense xafar la corda que encara romania en el sòl als seus peus. A l'altura que estan les campanes, tal operació seria més dificultosa, per a una persona sola, i inclús per a dos, si la campana girara en l'altre sentit. Cal fer notar que es deixa que la campana gire fins que s'enrotlle tota la corda, alçant en els últims moments el braç de manera que quede, fins al final, amb una volta ben col·locada al costat de l'altra.
Una vegada enrotllada la corda en la seua totalitat, paraven la campana, sense arribar a posar l'estaca encara que intentant atrapar l'extrem de la forta soga, que com la resta de cordes, cordetes i cordills empleats, solia ser de cànem. Tiraven de nou de la corda, amb la qual cosa produïen el gir de la campana en l'altre sentit, al ritme que ella mateixa anava marcant, entre el primer i el segon tan: tirar abans o després era, en el millor dels casos, un esforç inútil, que podia frenar la campana.
Agarraven la corda (que està abaixant al girar la campana) amb ambdós mans, tirant al mateix temps de les dos, i després pujant-les alternativament, sense agarrar-se però sense afluixar massa per a no perdre el tacte i per tant el contacte amb la soga. Generalment un dels dos peus romania sobre l'últim escaló, mentre que l'altre, el corresponent al costat del mur, es recolzava alternativament sobre eixe mur i sobre el sòl. D'esta manera, i per segona vegada, el mateix pes del cos contribuïa a fer menor l'esforç per a moure a voluntat la campana. Era precís aconseguir que la corda que s'estava enrotllant caiguera entre ambdós cames, del mode més ordenat possible.
En el moment que arribava l'extrem final de la corda, lligat a la ballesta, era necessari baixar fins al sòl del campanar, donant un fort estirada amb ambdós mans al mateix temps, unit a una flexió dels renyons: esta estirada podia ser molt eficaç, però requereix ser efectuada en el moment precís, perquè perdre l'emballestà significava no poder enrotllar tota la corda, i per descomptat que la campana no girara a la velocitat desitjada. En eixe mateix moment miraven al sòl per a vore si els peus tocaven la corda, per a evitar el gravíssim perill de xafar una volta i que la campana, que girava a la màxima velocitat, s'emportara darrere de si al tirador (és a dir, el qui tira a corda).
En les primeres voltes després de l'emballestà només arrossegaven els peus sense alçar-los del sòl. A l'enrotllar la corda novament al braç, era necessari moure les mans per a no enganxar-la al contrapés (truja i d'ací entrujar) ni menys encara amb l'eix de ferro, col·locat a l'extrem del braç de fusta (corró i d'ací encorronar). Una mà romania baixa, atenta a desfer possibles embolics de la corda, mentre que l'altra, més llevada, es movia primer lateralment i al final cap amunt i cap als costats, de manera que la corda quedara ben col·locada, amb una volta al costat de l'altra. El motiu no era només estètic: es tira d'una corda ben enrotllada amb més facilitat i eficàcia. Ells deien tirar a corda, que hauríem de traduir, pel seu context, com tocar amb corda; per tant es tira, açò és es volteja emprant eixes tècniques amb una corda enrotllada a l'eix. Seguidament si el vol continuava, el campaner seguia voltejant la campana de la mateixa manera que abans però en l'altre sentit. Al canviar el gir de la campana, esta donava primer un sol cop, i després seguia tocant de dos en dos, el primer més potent i allargat, el segon més sord i sec.
De tal manera, com en un sentit el primer cop (l'anomenada batallà bona) sona en l'interior de la torre i en l'altre en la part exterior, els sons produïts són distints, i reconeguts pels aficionats. Quan la campana girava de tal manera que calia anar a buscar-la, a vegades eixint fins a la cintura, en el cas de grans campanes molt pesades, es deia que entrava per baix o anava per baix, mentre que si s'espentava la campana, llavors entrava per dalt o anava per dalt.
Una vegada acabat el vol, i si no era necessari tornar a tocar més, soltaven la corda, voltejant en l'altre sentit la campana molt lentament. Esta operació, anomenada fer voltes es feia per dalt, per ser així més còmode. Una vegada desenrotllada tota la corda paraven novament la campana durant un curt espai de temps, i deixaven que tornara novament a la seua posició normal (és deixa caure), deixant-la oscil·lar lliurement fins que parara per si sola. Esta era l'última part dels vols festius de campanes en la ciutat de València, mentre que en els pròxims pobles d'Horta significava toc de difunts. Ací, no obstant, no era més que una part tècnica, de necessària execució, ja que no entrava dins de les normes deixar la campana alçada, si no anava a ser tocada poques hores més tard i menys deixar caure la campana amb la corda enrotllada pel braç o eix de gir.
Aquest mode de voltejar a corda era potser el més perillós, però produïa els vols més ràpids i només exigia uns esforços dosificats i de poca duració. Produïa, sobretot, uns importants efectes estètics i rítmics, voluntàriament buscats: la velocitat de gir augmenta molt ràpidament, per a accelerar en el moment final de l'emballestà, mentre que al contrari decreix molt més lentament i de manera regular en campanes ben conservades i greixades. A més, al girar la campana en estos dos sentits, com ja hem apuntat, els efectes de so són distints. Per tot això el vol combinat de diverses campanes produeix diversos efectes, pràcticament irrepetibles, al combinar-se ritmes i sonoritats regularment canviants. Per això no havia d'entorpir-se el lliure vol de la campana, frenant-la a l'enrotllar la corda, ni detindre-la bruscament a l'hora de parar-la, sinó que devien deixar-la que seguira el seu ritme natural, aquell que estava predeterminat pel contrapés, la ol·locació i l'altura de la dita campana en la torre.
Existien així mateix tècniques per a voltejar a mà les campanes sense recórrer a penes a l'ús de cordes. En aquest cas era necessari, prèviament, alçar la campana, i enrotllar la corda, més o menys llarga. El vol a mans es realitzava sempre per baix, perquè l'esforç necessari per al vol era menor tenint en compte l'altura de les campanes. A més, en cas d'accident, la campana o el truja llançarien al campaner al centre de la torre i no al carrer o almenys a l'exterior. Així mateix, si es trencava o deslligava un batall havia de caure al centre de la torre i no cap a fora, evitant el perill de ferir als vianants i les possibles responsabilitats del campaner.
Les campanes havien de començar el seu vol amb un sol cop (entrar a una batallà), tant si giraven a corda com si ho feien a mà. Ja que això és un resultat natural de la primera tècnica, en la segona s'aconseguia donant mitja volta a la campana, al principi o al final del vol, intentant pessigar el batall per a evitar que sonara: a això anomenaven passar el batall. Per a tocar a mans una mà agarrava una corda lligada al mur que hi ha davall de la campana, corda que servia per a refermar-se a l'hora de parar una campana i també al voltejar-la a mà; tant com durara el vol, eixa mà romania agarrada a la corda, mentre que l'altra agarrava uns ferros preparats a l'efecte i clavats en l'extrem de la truja o ben agarrava algun dels tirants o caragols de la part alta. Generalment es passava el batall immediatament finalitzat el vol, procedint-se després a col·locar l'estaca, com ja vam assenyalar per al vol amb corda. Aquest tipus de vol produïa efectes rítmics i sonors molt limitats: la campana girava en la mateixa direcció i per tant la batallà bona es donava sempre en el costat exterior. A més ho feia a una velocitat més o menys constant, i mai tan elevada com la que s'aconsegueix amb l'ús de cordes.
Es recorria a esta tècnica només en casos de necessitat o de poc de personal disponible: a l'abril de 1969 vaig observar com, d'eixe mode, un dels meus millors informadors, MANOLO ALCAÑIZ, que aleshores comptava amb uns huitanta anys, i que no pareixia especialment fort, voltejava la campana major de Sant Nicolau, sense aparentar esforç: la campana girava justeta, açò és al mínim de velocitat, però voltejava i açò era el que es requeria per a la festivitat anunciada. També es recorria a esta tècnica quan faltaven ajudants qualificats: qualsevol amb bona voluntat pot mantindre el ritme del vol, encara que no sabera ni tan sols posar en marxa la seua campana, i menys encara parar-la; el campaner havia de posar-los en moviment i detindre les campanes, el més complicat, però que a penes requeria esforç, mentre que altres es fatigaven en el vol. Més endavant tornarem sobre les normes que ordenen aquest tipus de solucions quan hi ha pocs ajudants per al vol.
Les campanes preparades per al vol, açò és boca per a dalt, podien ser manejades a voluntat, a pesar del seu gran pes, per qualsevol campaner. Per a certs tocs es requeria pegar volta i volta i mitja de la campana gran, és a dir que girara dos vegades en un sentit, detenint-se cada vegada, i després dos vegades més en l'altre, amb la qual cosa sonava cada vegada quelcom així com tan tan - tan tan tan - tan. Per a realitzar tal senyal era necessari un gran domini de la tècnica: el campaner agarrava d'una banda l'extrem de la corda lligat a la paret, i amb l'altra mà l'extrem de la soga enrotllada a la campana, mentre que s'ajudava amb una de les cames recolzada en la paret.
Un tirador preparat podia arribar a voltejar, igualment, dos o més campanes a corda, dosificant el seu esforç de manera que pegava una desfeta forta, desfent amb força la corda d'una campana i mentre esta seguia girant per la inèrcia, li donava temps d'anar a l'altra, tirar de la corda i enrotllar-la i tornar a la primera sense que haguera acabat de girar.
També es podien voltejar les campanes a pianos, apianades, fent pianos, és a dir portant-les totes a la mateixa velocitat. Com vullga que la campana major era la més lenta de gir, el que portava esta, generalment per baix, la voltejava a un ritme lent i el més regular possible, mentre que els de les campanes restants tenien que parar-les, retenint, més o menys temps segons el tamany, per a aconseguir que totes donaren els seus dos cops al mateix temps.
Els tiples de tetxo, o campanes xicotetes, podien ser voltejats a corda des del sòl, diversos metres més davall: en aquest cas la llarga corda servia no sols per a alçar la campana, i per a tirar d'ella, sinó també per a parar-la, deixant-la afinada, és a dir amb la boca cap amunt i immòbil, valent-se per a això d'estirades adequades realitzades a la truja de fusta. En algun cas, i per als vols generals, a causa de l'estretor de la torre, llevaven la corda d'alguna o de totes les campanes superiors, per a voltejar-les, a mà, des de dalt.
Les campanes grans veien augmentada la dificultat d'alçar-les, a causa del gran pes del batall. Per això, els antics campaners tornaven a emprar la tècnica de pessigar el batall per a evitar que sonara, a l'iniciar el moviment, i sobretot per a llevar un important pes que allargava l'operació. Tal tècnica, que tenia una simple justificació d'estalvi d'esforç, tenia no obstant un gran prestigi per als aficionats, com vam vore abans, que sabien reconéixer la necessària habilitat i el perill de l'esmentada operació.
A vegades es realitzava, sobretot si hi havia poca gent disponible, i quasi sempre en les campanes majors de la Catedral, l'alce a batall lligat, per a evitar justament estos inconvenients. S'emprava un tros de corda, que no es nugava, i que després quedava fixat per un pal, de tal manera que al llevar el dit pal la corda quedava lliure, mentre que la campana havia quedat alçada sense sonar gens ni miqueta.

Les tècniques de conservació

Encara queden nombroses tècniques de conservació, que no sols delimiten les possibilitats dels tocs, sinó que permeten esforços menors a l'hora de produir-los.
Les cordes, de diversos grossors adequats al seu ús, eren, com ja vam dir, de cànem. Les cordes per al vol variaven des d'1,5 fins a 4 cm de diàmetre, segons el tamany de la campana, solien tindre quatre caps degudament retorçuts, i mesuraven prou per a poder enrotllar-les una dotzena de vegades al braç de la campana, és a dir des d'uns deu metres per a una campana xicoteta fins a uns díhuit o vint per a una gran.
No s'empraven nus, com ja vam dir, per a lligar la corda a la ballesta, i menys encara per a l'altre extrem lliure: el dit nuc podria causar molt greus problemes si s'enganxava amb alguna de les peces fixes o mòbils a l'hora del vol. No obstant, s'assegurava que no s'esfilagarsara cap dels dos extrems de la corda, al lligar una volta o dos de corda fina de cànem, que anomenen fil d'empalomar.
Els batalls es lligaven així mateix amb corda de cànem, però intervenien altres matèries per a assegurar-los a l'anella interior de cada campana, i per a permetre que efectuaren un bon cop. En primer lloc es disposava, entre el batall i la dita anella, un tros de fusta, convenientment tallat, i a vegades reforçat, anomenat soquet. Per damunt d'ell, i embolicant ja l'anella i el batall, es disposava una peça de cuiro, molt dura, que s'havia deixat diversos dies a remull en aigua, perquè es reblanira. Per damunt de tot això es lligava una corda fina de cànem, d'uns deu metres, de tal manera que es donaren les mateixes voltes a cada u dels costats de l'ancoreta o part superior del batall.
Per a les campanes grans, amb un batall molt pesat, es posava sovint dos trossos de corda, perquè u aguantara en el cas de ruptura de l'altre. Una vegada convenientment lligats els extrems de la corda, se subjectaven amb sengles trocets de fil d'empalomar, per a evitar que la corda se soltara per estar mal nugada. Tal disposició pretenia d'una banda que el batall, metàl·lic, estiguera aïllat de l'anella interior, així mateix de ferro, per a evitar vibracions no desitjades. D'altra banda el soquet obligava al batall a oscil·lar en una sola direcció, perpendicular a l'eix de vol de la campana. Així mateix estava tallat amb tal mesura que el punt de percussió del batall era l'òptim, just en el cantell interior de la campana: si el batall colpejara tan sols uns centímetres més amunt podria trencar la campana, que a pesar de les aparences és un objecte extremadament fràgil i trencadís. El tros de cuiro disposat entre l'anella interior i la corda servia de rodament, si val l'expressió, entre estos dos objectes de tan dispar resistència, evitant que les cordes es desgastaren i trencaren pel seu continu ús.
Es considerava, d'altra banda, que en el cas de ruptura d'un batall, cosa que ocorria a vegades al partir-se aquest per la canya a causa de les vibracions i cops a què es veu exposat, el campaner no tenia cap responsabilitat, però sí que era culpable en el cas, que cap dels nostres informadors diu haver conegut, d'un afluixament de les cordes per falta de cures del responsable de la torre.
El campaner estava obligat, encara que també ho feia pel seu propi interés, en el manteniment de les campanes: no sols greixava sovint els coixinets, perquè estos giraren amb major suavitat, sinó que tenia que repretar els tirants o siga reafirmar les femelles que unien les campanes als seus contrapesos. En la torre del Micalet, tal repret es realitzava el 10 d'agost, amb la creença que eixe dia, a l'haver sigut martiritzat Sant Llorenç, era el més càlid de l'any, i per tant els ferros estaven més dilatats per la calor. La veritat és que pocs dies més tard era l'Assumpció de la Mare de Déu, la titular de la Catedral, i calia tindre les campanes disposades. De totes maneres es realitzava tal repret, en les parròquies i en el Patriarca que tenia, i segueix tenint, una vida litúrgica extremadament complexa, uns pocs dies abans de la festa del titular, procurant que fóra en els mesos càlids. En efecte es notava una variació d'alguns mil·límetres en la longitud dels tirants metàl·lics, que poden arribar a mesurar els dos metres en una campana gran.
Al no formar la campana una sola peça amb la seua truja, gran part de l'esforç es perdia en les vibracions i mals moviments del conjunt. D'altra banda les campanes anaven millor a l'hivern, no sols perquè els tirants encollien pel fred i la fusta augmentava amb la major humitat de l'ambient, amb el que tornava a estar la campana fermament ajustada, sinó perquè la campana, en ambients humits, i per tant més densos, té una altra sonoritat més vibrant.
La humitat, no obstant, era el principal enemic de les diferents cordes emprades, i els afectava d'una manera o d'un altre. Així, per exemple, un encollat afinat, o siga un conjunt de cordes preparades per al repic a la vesprada estaven l'endemà totalment desajustades, inclús a l'estiu, i era necessari temperar-les novament perquè els batalls colpejaren al mateix temps. Esta humitat era una altra de les causes per la qual no els agradava deixar les campanes dretes, disposades per al vol, en les èpoques de fred, perquè si plovia, l'aigua que quedava dins de la campana no sols podia mullar a l'encarregat del vol, sinó que danyava i podria les cordes de lligar el batall.
Per a evitar que les cordes per al vol quedaren danyades, es deixaven penjades de claus o d'algunes altres cordes, per a facilitar, en el cas que es mullaren, el seu ràpid eixugat. El conjunt de tècniques acabades de descriure constituïa el marc físic on es movien els nostres campaners. Vegem a continuació una sèrie de normes estètiques que delimitaven el marc cultural, els límits que calia no transgredir, perquè els tocs de campanes no sols foren bells i harmònics, sinó que, a més i sobretot, foren transmissors d'informació.

Les regles per a ordenar els tocs

Abordaré en aquest apartat el conjunt de regles que ordena el sistema de tocs de campanes de la ciutat de València. Començaré per la denominació, classificació i ordenació de les campanes d'una torre, per a seguir descrivint i intentant comprendre les normes emprades per a ordenes els tocs de campanes, especialment els vols.
En l'apartat anterior ja vaig haver d'assenyalar alguna d'aquestes regles, per la seua relació directa amb les tècniques empleades per a produir eixos tocs. La justificació per a guardar-les era sempre la mateixa: fer lleig. Les regles, aparentment, només pareixien estar relacionades amb aquest aspecte estètic, amb una recerca de bellesa i perfecció dels tocs, sense caure en la monotonia. Si feia lleig que les campanes sonaren a deshora, també feia lleig que els repics sonaren sempre igual, i els campaners intentaven variar almenys el volum i la duració del cop, per a no repetir les seues cadències.
Alguns dels informadors als quals vaig poder arreplegar els seus tocs com PACO MAS, amb més de huitanta anys i que es va formar cap a 1920 en la Catedral, no dubtava a canviar totalment de ritme en cada una de les parts del repic, per a no cansar, mentre que ENRIQUE MARTÍN, amb uns seixanta-cinc anys i que va deprendre després de guerra en les parròquies, preferia modular el volum contínuament perquè cada u dels cops de batall tinguera distint nivell sonor i duració que l'anterior i posterior.
En els diferents resultats pareix influir tant la distinta generació com la diversa procedència professional, encara que serà necessari aprofundir més en això. El que si pareix inqüestionable és que el dit toc, encara que sonara de manera totalment distinta, era considerat el mateix tant pels diversos intèrprets com per la seua audiència.
Es tracta de descobrir, si és possible, els límits entre el lleig i el bonic. Esta és la impressió que produeixen les nombroses normes que regulen els tocs: pareix que només els preocupava la forma del toc i no el missatge comunicat. Després vorem que no és exactament així, encara que de totes maneres hi havia un interés prioritari en la forma. Bellesa d'un toc no implicarà, no obstant, major quantitat d'informació transmeses: un toc pot ser monòton i repetitiu i comunicar el mateix que un altre curt i viu.
Cal recalcar una cosa, que no pareix evident: estes normes estètiques, que estan relacionades amb una manera de col·locar les campanes i un mode de tocar-les, només són vàlides per als tocs de campanes de la ciutat de València. Almenys és el que podem deduir d'altres investigacions sobre campanes que estem realitzant. Però temps tindrem d'estudiar estos variats sistemes locals de tocs de campanes.

Classificació de les campanes

Cada una de les parròquies de la ciutat de València tenia un número variable de campanes, des de quatre fins a huit, encara que la major part tenia sis i la Catedral disposava d'onze.
Les torres parroquials eren generalment quadrades, amb sengles portals on penjava una campana, en cada costat. Hi havia a més d'una a quatre campanes menors en un entramat de bigues ubicat en la part superior del mateix departament.
Estes campanes s'articulaven respecte a una doble ordenació: nom/tamany i nota/categoria. Les campanes tenien un nom, relacionat generalment amb el seu tamany: les dos majors dedicades als dos titulars o patrons de la parròquia; la campana següent anomenada quasi sempre Maria i una altra que solia estar dedicada a algun dels sants de la parròquia de major devoció popular o el patró de la confraria més important. La campana (o campanes) de dalt, més xicotetes, podien tindre o no nom propi: sovint només se les anomenava pel seu malnom.
Hi havia una altra qüestió interessant respecte als noms de les campanes, que era el sexe atribuït a estes: s'anomenaven les campanes "el" o "la" segons estigueren dedicades a un Sant o Santa: el Pere, la Maria, el Beat (la del llavors beat Juan de Ribera, el Patriarca), el Vicent, l'Ursuleta. Hi havia una excepció, que no sé explicar: les dos campanes menors de la Catedral són l'Úrsula i el Violant però Violant és un nom femení, potser relacionat amb la reina Violant d'Hongria, esposa del rei Jaume el Conquistador.
Aquestes regles no són, de cap manera, comuns en tota la Comunitat Valenciana: així, a Castelló, el nom de la campana va precedit sempre per "la", què és un article femení, però el nom va en masculí o femení segons el sant al qual està dedicada: així "la Vicent", "la Àngel", "la Jaume", "la Maria", entre altres. I naturalment, "la Tàfol" (Cristòfol), la gran campana de les hores.
La classificació de les campanes pels seus noms tenia pocs efectes sobre els tocs: la que era verdaderament operativa és la que es referia a la categoria de cada campana respecte a les altres de la torre. La campana amb la nota més baixa de la torre, que sol ser la de major tamany i la dedicada al titular, encara que no necessàriament, era la campana gran. La següent era la mitjana; l'altra la tercera o la del mig. Les campanes xicotetes eren els tiples que es categoritzaven així: la més aguda era el tiple o el primer tiple; la següent era el segon tiple i una tercera seria el tiple gran, açò és la gran entre els tiples. El tiple de portal era la campana menor de les quatre situades en el pla inferior. Les diverses classificacions queden reflectides en el següent quadro:
Ordenació en cas d'un campanar amb set campanes
Tamany (1)NomCategoriaCol·locacióNota (2)
¤(3)tipleinterior¤
¤¤(3)segon tipleinterior¤¤
¤¤¤(3)tiple graninterior¤¤¤
¤¤¤¤Sant de gran devociótiple de portalportal¤¤¤¤
¤¤¤¤¤MariaTerceraportal¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤Segon TitularMitjanaportal¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤Titular ParròquiaGranportal¤¤¤¤¤¤¤
(1) Tamany: de menor a major
(2) Nota musical: de més alta (aguda) a més baixa (greu)
(3) Sovint no tenien nom o només tenien malnom.
Cal notar que la nota musical relativa i la categoria coincidien: eren l'ordenació bàsica del sistema.
El tamany i la nota solien coincidir, però no necessàriament.
Orientació de les campanes dins de la torre: la gran solia estar enfront de la mitjana, cap al costat de la plaça enfront de la portada principal als peus de l'església, encara que no sempre; les altres ocupaven els restants espais de manera que no es destorbaren mútuament.
Les campanes, en una torre, eren agrupades del mode següent segons les seues categories:
Campanes menors, en l'interior: tiples de tetxo. En el cas d'una torre amb cinc campanes només hi hauria en la part alta el tiple. En cas d'una torre amb sis campanes les de dalt serien el tiple i el segon tiple.
Campanes majors, en els finestrals, es anomenen indistintament les de baix, les de portal, les quatre grans, les de quadro.
La nota relativa de les campanes entre si és la categoria més operativa de tot el sistema. En aquest sentit la nota musical absoluta a penes té valor, com ho demostra un dels canvis parroquials ocorreguts en la reordenació de 1904. En la torre de Santa Caterina, una de les parròquies desplaçades, hi havia set campanes. Van deixar les tres menors, l'Eloi, que era de la confraria dels argenters; la Margarita i el Peret. La campana major, coneguda popularment com la Gerra (la gerra: pel seu so de test?) va ser refosa, i d'ella van traure tres campanes menors. Les altres tres campanes, açò és ni la gran ni les xicotetes, van ser simplement traslladades. Doncs bé, en la nova torre de Sant Agustí, l'antiga campana mitjana feia de gran, i la tercera feia de mitjana segons paraules de PACO MAS, un dels campaners. En el seu nou emplaçament les mateixes campanes eren considerades d'una altra manera a l'haver desaparegut la campana major, la qual cosa equival a dir que havien ascendit un lloc en el conjunt de categories. La nota absoluta era la mateixa, però el seu valor relatiu havia sigut modificat totalment al desaparéixer alguna de les campanes.
La categorització, basada en la posició relativa, era per tant una cosa molt dinàmica: en una mateixa torre, en casos de ruptura o immobilització d'una campana, i inclús per necessitats d'un toc, es tornaven a assignar les categories de tal manera que feia de gran la campana de to més baix, i era el tiple la més aguda de les empleades.

L'ordenació dels vols

Vegem doncs de quin mode s'aplicaven estes normes als diversos vols, tocs als quals es pressuposava un significat festiu.
L'orde d'entrada era de menor a major: començava el tiple, després entrava el segon tiple, i així successivament. Per a entrar harmoniosament havien de passar uns 15 a 20 segons, és a dir el temps en què la campana havia aconseguit la seua màxima velocitat, la qual cosa equivalia, si voltejava a corda, al moment de l'emballestà. A l'hora de detindre-les, el procés s'invertia: paraven de major a menor, també amb uns 20 segons d'interval. La duració del vol depenia del nombre de campanes que en ell participaven: la que feia de gran, encara que no ho fóra, girava d'un a dos minuts.
S'emprava com gran una campana de major tamany, segons la categoria de la festa. Si era festa de titular, entraven totes, i cada vol durava uns set minuts, que calia distribuir del següent mode:
La construcció del vol apareixia com lineal i acumulativa: començava i finalitzava la que tenia en eixe vol (encara que no ho fóra) la categoria de xicoteta, de més aguda de totes. Actuava de segona i antepenúltima la següent, i així successivament, fins que entrava l'última i parava la primera la que en eixe vol feia ofici de major.
Estes normes bàsiques es repetien en cada part del vol, ja que cada vol té tres parades que signifiquen el contrari del que sembla: en cada vol es tocaven tres vegades les campanes. Els vols es caracteritzaven per una constant, és a dir el mode d'iniciar-los i de rematar-los. És així mateix repetit el toc durant tres vegades, però hi havia dos variables com són el nombre de campanes emprades i la desfeta interpretada entre la primera i la segona parts que donaven la clau, definint el significat del toc.
La desfeta vol dir que anava a voltejar sola, si n'hi havia, la campana el nom de la qual, real o atribuït, fóra el del sant pel qual es celebrava la festa, i diem atribuït perquè no sempre figurava sobre la campana la imatge o la inscripció relativa a eixe sant. De qualsevol mode, esta desfeta servia per a anunciar la festa.
Esta part es podia allargar o acurtar segons diversos motius: importància de la festivitat, retribució rebuda, afició per tocar. Es realitzaven per tant un nombre variable de desfetes, depenent de molts factors, sovint imprevisibles, com la inspiració o les ganes momentànies. En esta desfeta podia ocórrer, com ja vam dir, una col·lisió entre les dos maneres de classificar una campana, açò és per la seua categoria i pel seu nom, conflicte que es resolia sempre a favor de la posició relativa.
La desfeta tenia diverses combinacions possibles segons la festivitat. Si es tractava de la festa d'un dels dos titulars de la parròquia, la desfeta es convertia en Villancico, que és una combinació peculiar dels tiples
Les batallades o toc de l'Àngelus, precedien a qualsevol vol, encara que no es realitzara a les hores canòniques de l'Oració, és a dir a l'alba, al migdia o a la nit.
En cada una de les parades es voltejaven totes les campanes que hagueren de fer-ho segons la importància de la festa, i en l'orde indicat; la primera parà solia ser més llarga que les posteriors. L'orde de prioritat per a la segona part de la primera parà és d'1 abans que 2 abans que 3.
He deixat entre parèntesi l'alce i la deixà caure: eren dos parts ben caracteritzades i pròpies de la ciutat de València, considerades com a parts tècniques de necessari compliment, encara que no per això deixaven d'estar regulades. A l'inici, quan s'alçaven les campanes, havien de quedar parades, respectant una sèrie de normes. El que era inacceptable és que no hi haguera cap silenci entre l'alce i el primer vol.
Així mateix la deixà caure només es realitzava si era necessària, és a dir si havien finalitzat les festes o bé si calia repicar abans del pròxim vol. En aquest cas, l'orde que calia seguir era el següent: entraven a tranc, totes al mateix temps, o bé de major a menor. Després es deixava que tocaren lliurement, fins a la seua total detenció, oscil·lació que podia durar diversos minuts. Es mantenien les altres campanes mentre seguira oscil·lant la que ho fera durant més temps, exceptuant la gran. Es paraven totes de cop, quan no emetien més que una lleu remor, mentre que la campana gran seguia tocant per si sola fins que es detinguera. A pesar de la seua relativament complicada execució, i de la seua harmonia, aquest no era considerat com un toc, i es justificava la no detenció brusca de les campanes perquè açò podria danyar les seues subjeccions, mentre que la llarga duració del toc de la major quedava raonat pel seu major pes i volum.

Formes alternatives de vols

Ara bé, si la forma teòrica d'executar els vols és certament il·lustrativa, molt més suggeridors són les solucions emprades quan no es trobava el suficient personal per a tocar, perquè ens descobriran en gran part l'estructura dels vols i sobretot les parts vertaderament significatives. Una primera norma a tindre en compte és que per a un vol les campanes només podien voltejar, i no és cap neciesa: no s'admetia de cap manera, i els informadors se sentien ofesos davant de la mateixa suggerència, que se repicara en comptes de voltejar. A continuació vorem de quina manera s'aconseguia transmetre un missatge de significat semblant, amb moltes menys campanes. Representem primerament una parà, en una torre de sis campanes. No es tracta de mostrar els distints sentits de gir, la velocitat variable i la diferent sonoritat, sinó simplement les campanes emprades i el distint moment en què comencen o acaben el seu vol:
Gran
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple de portal
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Segon tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS
En el cas de la primer parà d'una festa de titular també podria ser interpretada:
Gran
¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple de portal
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Segon tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS
Però si la festa era menys important, en eixa mateixa torre de sis campanes es deixava muda la campana gran i ara feia de gran, la que era en eixe conjunt la mitjana, tal com relata un manuscrit mecanografiat que analitzarem i transcriurem en el següent apartat: se distinguirán tres clases, según la categoría de la fiesta: 1ª clase. Van todas las seis campanas con la grande 2ª clase. Van las cinco, sin la grande 3ª clase. Tres campanas de en medio... És a dir, en casos de menor importància com triduus, festetes, etc., s'ometien campanes per estos dos extrems, deixant sense tocar ni el tiple ni les grans; en aquest cas feien de tiple i de gran campanes que no tenien eixa categoria en el joc o conjunt de les campanes d'una torre:
gran
mitjana
tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
tiple de portal
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
segon tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
tiple
TEMPS
Quan faltaven els ajudants, fet tan comú des dels anys quaranta, per als últims campaners tradicionals, es recorria a una sèrie de compromisos per a tocar totes o part de les campanes d'una torre de manera que el vol fóra de la categoria adequada.
Una de les primera solucions emprades era el vol a mans d'alguna campana, generalment de les del mig, perquè no es notara tant. Així, en la Catedral, el Jaume, una de les cinc grans era sempre voltejada d'esta manera, i sovint també el Vicent i Andreu. Les dos majors només eren voltejades així en casos extrems d'absència de personal. Una altra possibilitat era el toc alternatiu de totes les campanes d'una torre, com va ocórrer en un vol coordinat per VICENTE BELENGUER, campaner titular de Sant Nicolau. A l'abril de 1968, per a la festa de Sant Vicent Ferrer del Tossal en què només hi havia tres persones per a voltejar cinc campanes, van interpretar el vol del següent mode:
Gran
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple de portal
¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS
Però esta solució pareix poc usual: no l'he tornat a trobar en cap altra torre. La manera més comuna de tocar només algunes de les campanes d'una torre es basava en una solució evolucionada del primer cas. PACO PLA, en la seua torre del Carme, al desembre de 1968, interpretava així un vol general de les sis campanes:
Gran
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple de portal
Segon tiple
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS
Uns dies més tard arribava inclús a ometre una altra campana més, encara que el significat seguia sent el mateix:
Gran
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mitjana
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple de portal
Segon tiple
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS

En el primer cas justificava el silenci de dos campanes, assegurant que estaven espatllades (encara que alguna vegada les voltejaven també). En el segon cas s'adduïa, a més, que no es tocava la mitjana, que per cert era la més pesada de la torre, per la falta d'ajudants.
ENRIQUE MARTÍN DIEGO, el meu principal i continuat informador, l'únic que seguia tocant en 1983, a qui conec des de 1969, ha emprat en els més de cent tocs en què l'he ajudat com observador/participant unes solucions semblants: a l'hora de voltejar per a les festes més importants, una de les set campanes, la del mig, mai va ser tocada, amb l'excusa que estava en males condicions, el que era cert. Però estava en males condicions tècniques precisament per no tocar-la. El cas ocorregut, per a una festa de segona classe, a l'abril de 1978, fou realment il·lustratiu: per a estes festivitats s'ometia la campana gran, i per descomptat la del mig, que ací anomenaven el Blai. Doncs bé: es va fer l'hora de començar a tocar i vam haver de fer-ho només els dos perquè no acudia un tercer ajudant (generalment poc puntual). El primer vol es va realitzar de la manera següent:

Gran
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Quarta
Tiple de portal
Segon tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS

No obstant, després de realitzar la primera parà va aparèixer l'altre ajudant, i els dos tocs següents van prendre esta forma:

Gran
Mitjana
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tercera
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Quarta
Tiple de portal
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Segon tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tiple
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TEMPS

Tals solucions quedaven justificades immediatament pels campaners en l'absència de personal. I tal falta d'ajudants tenia l'origen, segons ells, en el mal pagats i considerats que estaven. No em detindré ací en tals explicacions; l'interessant és el resultat produït. Ja que era absolutament impensable, inclús en els últims temps en què faltava un auditori crític, tocar les campanes a cops, es recorria a uns estratagemes per a significar el mateix emprant menys campanes. Podria interpretar-se, vistos els resultats, que era necessari tocar, almenys, les campanes d'estos dos extrems, i sobretot la gran per a les festes més importants, és a dir les majors i les menors, encara que s'ometeren, amb diverses justificacions, les del centre.
La categorització de les campanes en una torre permetia interpretar molt diversos tocs, a pesar del nombre o del to musical. A banda dels vols, els campaners havien de realitzar, entre altres, tocs de difunts i de cor, com vorem en l'apartat següent; l'ús adequat de les categories campanils de cada torre permetia interpretar-los. D'eixe mode, un toc assenyalava, per a oïdes expertes, amb el conjunt de notes, la torre que estava emetent; amb la relació d'eixes notes emprades respecte al total de campanes, el tipus de toc; amb els ritmes i cadències emprats, la persona que interpretava o dirigia l'actuació; amb les campanes i les tècniques empleades, el nombre total d'ajudants i la seua capacitat tècnica.

Els tocs de les campanes en la ciutat de València

Arribem, finalment, al resultat de tota una sèrie de contextos: espacial (cap a l'alt i cap a l'ample), personal (l'intèrpret i els diversos oients), tècnic (les campanes, la seua col·locació i la tecnologia necessària per a fer-les sonar), normatiu (les normes per a emprar eixes campanes). Podem ja endinsar-nos en les llistes de tocs, sense excessiu temor. Encara que ens falten moltes dades per a conéixer i reconéixer eixos tocs en la seua àmplia complexitat, els diversos capítols ens han permés, espere, emmarcar i descobrir un fenomen d'informació i comunicació que només viu en la ment dels nostres ancians informadors. No vaig a transcriure una llista exhaustiva de tals tocs: temps hi haurà. Em limitaré a arreplegar i comentar dos manuscrits del segle XX, que es refereixen a dos torres ben distintes: una parròquia, abans de la guerra, i la Catedral.
En el primer cas es tracta d'un Reglament, mecanografiat per una sola cara, en 8 quartilles, grapades de forma apaïsada, i sense numerar. Està escrit abans de 1936, perquè es refereix a les sis antigues campanes, destruïdes al juliol d'aquell any, i el seu autor, no citat, és indubtablement ÀNGEL BURGUET, que va ser campaner moltíssims anys, i que va arribar a inventar un toc, com es recorda en el text (He de fer notar que tal toc nou parteix d'esquemes rítmics i combinatoris tradicionals, encara que ordenats d'una altra manera). L'original es trobava en mans d'ENRIQUE MARTÍN DIEGO, campaner titular de Sant Valer, que el va rebre en condició de tal de mans d'un dels anteriors rectors de la dita església. Transcric el text a continuació íntegrament, i el comentaré i completaré a continuació:
+
Reglamento de los toques de campanas
de la Parroquia de San Valero Obispo y San Vicente Mártir de Valencia

I DE LOS TOQUES DE CORO.
1ª. Clase mayor.- Con la campana mayor, "Valero". en la segunda parte, y en la primera el "Senent" o segundo tiple, repicando el "Bartolomé". Este toque más solemne se reserva para las siguientes festividades:
1.Las tres Pascuas: Navidad, Resurrección y Pentecostés.
2.Los tres Jueves: Juves [sic] Santo, Corpus y la Ascensión.
3.Las tres Marías: Desamparados, Asunción e Inmaculada.
4.Las tres fiestas propias: S. Valero, S. Vicente y el Domingo infraoctava del Corpus.
5.La Epifanía, Todos Santos y el Corazón de Jesús.
1ª. Clase menor.- Con la segunda, "Vicente".
Se toca en el segundo día de las tres Pascuas; en la Circuncisión, la Candelaria, la octava de los dos titulares y del Corpus, y en todas las demás primeras clases.
2ª. clase.- Con la tercera, "María".
Se toca en las segundas clases ordinarias.
Doble mayor.- Con la "nova", "Bartolomé".
Se toca además de los dobles-mayor, en las Cuarenta Horas y cuando está el Señor manifiesto.
El día de S. Blas se toca dobla [sic] de primera clase con el "Vicente".
Dominica mayor (morada).- Con la "nova" en la primera parte, y la "María" en la segunda. Este toque, además de las Dominicas de Cuaresma y Adviento, se toca en las de Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, así como también el Miércoles de Ceniza y Lunes, Martes y Miércoles Santos.
Dominica menor (verde o blanca).- En las otras dominicas, según el toque nuevo.
El Doble, Semidoble y Simple, con el tiple al principio y la "nova" después. Hay que distinguir el Simple de Feria y el Simple de Santo o Feria pascual: en estos últimos, se termina tocando a medio vuelo los dos tiples.

II DE LOS VUELOS
Se distinguirán tres clases, según la categoría de la fiesta:
1ª. Clase.- Van todas las seis campanas con la grande.
Este vuelo corresponde a los dos Titulares, al Corpus propio, a S. Blas, Cuarenta Horas, en algún acontecimiento extraordinario y siempre que se celebre una fiesta con derechos de 1ª. Clase según arancel.
Fuera de estos casos no se tocará la campana mayor.
Alba solemne habrá en los dos Titulares, Corpus propio y Asunción.

2ª. Clase.- Van las cinco, sin la grande.
Corresponde a las fiestas de 2ª. Clase según arancel.

3ª. Clase.- Tres campanas de enmedio: "María", "Bartolomé" y "Senent".
Este toque corresponde a ejercicios vespertinos de alguna solemnidad, o novenarios, o misas de comunión solemnes.

III CAMPANA SUELTA
Según la categoría irá la "María" o el "Bartolomé". En algún caso especial podrá ir el "Vicente". La víspera del 1er. Viernes de mes se hará señal al "Ave María" con esta campana, con dos desechas y vueltas.

VUELO GENERAL A SEGUIR A LA CATEDRAL.- Se tocarán las tres campanas de enmedio como en 3ª. Clase, en los días y horas según tradición y al igual que en las demás parroquias.

N.B. - El día de los dos Titulares como el del Corpus propio, hay vuelo a medio día con todas.

IV EXEQUIAS

En el toque de entierro y de funeral, los dos tiples alternando con las dos grandes.,
En los aniversarios se toca el "clamoreo" con las tres menores.
En el día de Almas, a la muerte del Papa, Arzobispo, Cura o Beneficiado (además del toque de "entrada"), en el "clamoreo" entra también la "María". En estos días se toca también, al alba.
La "Cuarta Funeral" con el "Valero".

TOQUE DE PARVULO ("albat".- Al vuelo el tiple, doblando las tres siguientes: "Senent", "Bartolomé" y "María". En caso de mayor solemnidad pueden ir al vuelo los dos tiples "a drancs".
NOTA.- En el modo de tocar se ajustará el campanero a las tradiciones y costumbres valencianas, procurando por su parte no decaigan ni desmerezcan lo más mínimo.

V PARTE ECONOMICA
Vuelo de 1ª. Clase . . . . . . . . . . . 6 Ptas.
Id. " 2ª.Id . . . . . . . . . . . . 4 "
Id. " 3ª.Id . . . . . . . . . . . . 2,50 "
Campana suelta "María" . . . . . . . 1 "
Id. Id. "Bartolomé" . . . . . . . 0,75 "
Id. Id. "Vicente" . . . . . . . . 1,50 "
Entierros.- Según el arancel.
Plus del Coro.- Cuando vaya la grande, tendrá un aumento de 1,50 pts. cada vez.
Cuando el "Vicente" . . . . . . . 1 Ptas.
Id. la "María" . . . . . . . . 0,50 "

NOTA.- En cuanto a la duración de los toques y en especial los de difuntos, no podrá excederse de lo acostumbrado, ni hacer excepción o distinción alguna por ningún pretexto.
L'anterior Reglament no deixa de ser un conjunt mnemotècnic per a iniciats. Dit d'una altra manera, les diverses normes havien de servir perquè els campaners, que ja coneixien el seu ofici, saberen a què atindre's, aplicant amb encert els tocs segons les diverses ocasions. No es transcrivia com realitzar els tocs, que se suposaven coneguts, però s'indicava les campanes que havien d'emprar-se per a les distintes combinacions sonores, indicació de gran utilitat per a altres campaners que pogueren tocar en eixa torre. En aquest sentit cal observar que en cap moment es parla de les diverses notes de les campanes, ni s'assenyalen els ritmes apropiats. El que s'indicava únicament era el nom o la categoria de la campana necessària: el tiple, les menors, la gran.
Els tres primers apartats no sols reproduïen i recordaven diverses categories temporals, d'acord amb un cicle anual, sinó que denotaven així mateix certa idea espacial, expressada en els tocs realitzats per a seguir a la Catedral. Com vorem més endavant, estos vols generals indicaven una estratificació, una dependència d'unes torres respecte a les altres, que no és una altra cosa que la representació, a través de l'ocupació de l'espai vertical i del sonor, de la jerarquització dels diversos edificis urbans.
Els vols generals no significaven que toquen totes les campanes de la ciutat, sinó que en totes les torres, algunes campanes sonaven, d'acord amb certes prioritats establertes. Així JOSÉ ESTELLÉS, un dels últims campaners de la Catedral, afirmava, entrevistat per BONO i BARBER (1981): Los vulgarmente llamados volteos generales que según el señor ESTELLÉS dice "en contra de lo que se cree no se llaman así por echarse al vuelo todas las campanas del Micalet, sino porque, comenzados aquellos, se repiten por todas las parroquias de la ciudad, independientemente del hecho de ir o no todas las campanas de la torre catedralicia.
El Reglament ens diu bé poc sobre la complexa classificació dels morts per la seua edat, sexe, categoria i posició. Els tocs indicaven, al principi i al final, el sexe del difunt, amb tres trancs o cops de dos o més campanes a l'uníson per a un home i dos per a una dona. Hi havia diversos tocs per a adult i per a xiquets, i en tots ells variava la forma 'acord amb la posició social del difunt, és a dir amb la classe de l'entrada.
Els tocs mortuoris per a clergues, en el sentit més ampli, requerien l'ús de totes les campanes de la torre, mentre que per als civils només empraven els dos tiples alternant amb les dos grans, és a dir quatre campanes. També hi havia diverses formes, no especificades en el document transcrit, d'estos tocs per a la clerecia, segons el seu grau de vinculació a la parròquia. Estos tocs reproduïen unes relacions en l'espai de gran interés. Així, quan moria un frare d'un convent de l'espai parroquial, la torre principal seguia a la torre de categoria inferior, en eixe cas la conventual. També es donava la relació recíprocament inversa: al morir un clergue de la parròquia, els diversos convents i altres esglésies havien de seguir a l'església major de la seua demarcació.
Les Notes són interessants per la insistència a recalcar l'ajust a les tradicions i costums valencians i el no podrà excedir-se en allò que s'ha acostumat, ni fer excepció o distinció alguna per cap pretext. No oblidem que aquest text va ser probablement escrit en la Dictadura de Primo de Rivera, quan les campanes encara tenien una gran vitalitat.
Cal destacar un altre aspecte del Reglament, com és el de la llengua emprada. Aquest document, com el que estudiem a continuació, està escrit en castellà, infestat de barbarismes, ja que va ser pensat per gent que s'expressava professionalment i familiarment en una altra llengua. L'altre document suposa un important bot qualitatiu, tant en els seus orígens com en el seu contingut. En 1976, després de diversos contactes previs, vam realitzar en la torre del Patriarca el que va resultar ser el primer treball de gravació i de filmació de camp a gran escala. No es tractava, com fins llavors, de gravar i inclús de filmar tocs que s'estaven interpretant realment, sinó de moure els diversos ressorts perquè un campaner jubilat interpretara intencionadament una sèrie d'antics tocs únicament per a ser gravats. FRANCISCO MAS GADEA, anomenat entre els campaners PAQUITO MAS, que llavors comptava més de setanta anys, es va prestar per la gravació, realitzada el matí del 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, en l'esmentada torre. No va ser un model d'arreplegada de dades, entre altres raons, per l'assistència massiva d'ajudants i curiosos, que dificultaven la comunicació amb l'antic campaner de Sant Joan i tirador de la torre del Micalet. Ai pesar de tot, vam poder realitzar una bona gravació d'uns quants tocs de cor, així com unes deficients filmacions. No obstant el senyor MAS va creure oportú completar les nombroses dades que ens havia facilitat, així que pel seu compte es va dedicar a escriure, descriure i relacionar els més importants tocs de campanes de la Catedral.

Torre de la Catedral de Valencia


Nombres, pesos y año de las campanas de menor a mayor
Francisco MAS GADEA
Maria de la Asunción - - - - - - - - - - 3.590 K.año 1.544
Jaime - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.075 K. "1.425
Manuel - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.560 K. "1.621
Andrés - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.047 K. "1.605
Vicente - - - - - - - - - - - - - - - - 1.740 K. "1.569
Narciso - - - - - - - - - - - - - - - - 2.047 "1.529
Bárbara - - - - - - - - - - - - - - - - 767 K "1.681
Pablo - - - - - - - - - - - - - - - - - 767 K "1.489
Catalina - - - - - - - - - - - - - - - - 512 K "1.350
Violante - - - - - - - - - - - - - - - - 409 K "1.735
Ursula - - - - - - - - - - - - - - - - - 307 K "
Eloy - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diferentes toques de campanas que se tocan en las solemnidades del año, asi como extraordinarios por diferentes acontecimientos.
Festividad a San Vicente Mártir, patrono de la Ciudad y su Archidiócesis.
La víspera a las 12 volteo de las cinco campanas mayores, después de la primera parada se tiran dos desechas sueltas en el Vicente, a los quince minutos se hace la segunda parada y a los quince más la tercera. A vísperas y maitines la Bárbara repicando con la Catalina y luego el Jaime -coro de 1ª clase 2º orden-. Los volteos de esta festividad son a seguir a la "SÉU" esto quiere decir que las demás parroquias q también harán los mismos volteos con sus campanas mayores pero esperando siempre a que empieze la Catedral (nunca antes) asi es que cuando terminan de dar las 12 en la campana de las horas, la Maria de la Asunción dará la primera campanada del "Angelus" acto seguido las parroquias hacen lo propio y a la tercera que empezará la primera parada aquella, lo hacen todas las demás. En los campanarios que haya alguna campana con el nombre de Vicente también harán descha desechas sueltas.
Al Ave-María se repetirá lo mismo que en el volteo de mediodia, pero antes de empezar se levantará la Bárbara y se repicará en la Catalina y se harán unas cuantas desechas en aquella.
En los volteos de Ave-María que en el dia siguiente haya algun altar de los siete Privilegiados, al terminar las tres paradas y dejar caer las campanas se hacen también dos desechas con el Vicente.
En sabado de Resurección al toque de "Gloria" el volteo es de las campanas mayores, siguiendo también las parroquias. El domingo de Pascua un volteo a la misa de Consagración, igualmente con las mayores, en ambos se harán desechas en la Maria, a este último no siguen las parroquias.
A San Vicente Ferrer Patrono de la Ciudad y su Reino,
se harán los mismos actos que a San Vicente Mártir.
A la festividad de la Vgn. de los Desamparados
La víspera a las 12 volteos de todas las campanas exceptuando la Catalina. Tambien estos son a seguir por las parroquias, las cuales harán desechas en las campanas de nombre "Maria" y en la Catedral se hará un villancico y desechas.
Al Ave-María lo mismo que a las 12 pero antes se harán unas desechas con la Bárbara repicando con la Catalina.
El dia de la Virgen al toque de alba se moverá la Maria quedando levantada, a continuación se harán tambien desechas en la Bárbara repicando siempre en la Catalina, y luego empezar el vuelo normal, después de haber tocado los tres badajazos de Oración con la Maria. Despues de la primera parada se hará el consabido villancico y desechas (este volteo será de 1 hora de duración).
El volteo del traslado de la Virgen es de una sola parada desde que sale de su Basílica hasta que entra en la Catedral (a este volteo no tocan las parroquias).
Por la tarde a la procesión serán normales y las parroquias seguirán a ellos.
Jueves de la Ascensión del Señor
A las 12 un volteo de las campanas mayores a "Nóna" Solemne. Después de la primera parada que será al Descubrir, se harán dos desechas sueltas en la Maria, al segundo salmo de Nóna se hará la segunda parada y se harán dos desechas sueltas en el Jaime, y al Reservar se hará la tercera parada y dos desechas sueltas en el Manuel, terminando asi el volteo.
Festividad de Corpus Christi
La vispera a las 12 volteo de todas las campanas incluyendo la Catalina que solo se toca a esta festividad, villancico y desechas en la Ursula, el Violante, y la Maria la Catalina y la Maria. Al Ave-María el mismo volteo que a las 12 pero antes de empezar el mismo, se harán varias desechas en la Catalina repicando en el Pablo. El siguiente dia, Jueves de Corpus al toque de alba se moverá la Maria, y cuando esta quede parada se levantara la Catalina y se tiran varias desechas repicando en el Pablo. A continuación el correspondiente volteo como los anteriores. A las 8 volteo de todas las campanas a la misa de Renovación. Este volteo se toca de la siguiente manera: 1º una parada normal con villancico en la Ursula, Violante y CATALINA y la Maria. 2º en vez de parada en el momento de la Renovación un villancico muy "típico" con los tiples Violante, Catalina, Pablo y el Manuel, y al terminar la Misa se hará la tercera parada.
A las 10 el vuelo de fiesta normal a si como el de las 12 y los de la tarde a la Procesión general. Al volteo de la Misa de Renovación no seguirán las parroquias, en cambio seguirán a todos los demás.
Festividad de la Asunción de la Virgen, Titular de la Catedral
La víspera a las 12 volteo de todas las campanas menos como ya se sabe la Catalina. A estos volteos seguirán las parroquias y también las que tengan campana Maria heharan desechas y sueltas cuando lo haga la Catedral despues de la primera parada, villancico y desechas en la Maria. Al Ave-Maria se repetirá el de mediodia pero como ya se sabe haciendo unas desecha antes de empezar con la Bárbara.
El dia de la Asunción, se hace al alba lo mismo que queda reseñado en las albas de la Virgen y Corpus. A las 10 el vuelo de fiesta normal (a este no seguirán las parroquias) El vuelo de las 12 en el cual habrá Nóna solemne la primera parada se hará normal con el consabido Villancico y desechas en la Maria, a la segunda parada desechas con el Jaime y la tercera con el Manuel. Este volteo y los de la tarde a la Procesión serán normales y seguirán las parroquias.
Los volteos a las festividades siguientes serán como siguen y todos ellos solamente con las campanas mayores. Excepto los de Navidad los demás no seguirán las parroquias. Estos volteos serán en Enero a la Circuncisión, en Marzo San José, en Junio el Corazón de Jesús, con desechas sueltas en el Manuel, en Septiembre Sto. Tomas de Villanueva, en Octubre al Santo Cáliz, con desechas en el Manuel, en Diciembre a la Purísima con desechas en la Maria y a Navidad tambien desechas en la Maria.
Diferentes clases de coro que se tocan durante el año, además de un toque de repique
Coro de primera clase de primer orden
Al primer toque se levanta la Bárbara y se repica con la Catalina tirando un par de desechas en la primera (o sea en la Bárbara)
Al segundo toque se empieza repicando en la Catalina y tambien se tiran un par de desechas con la Bárbara y se deja caer, a continuación después de rematar el repiqueo de la Catalina se levanta la Maria y se deja parada, se dan tres badajazos en el Jaime con muy pequeños intervalos y se mueve la Bárbara haciendo un repiqueo con el Jaime y la Catalina, una vez parada aquella se hace una pasada de TRACNS "TRANCS" se pasan los tiples Ursula y Violante y se hace solo un "TRANC" y repicando en la Ursula se arrolla la cuerda a la Maria, al parar esta se hace otra pasada de "TRANCS" sin dejar de repicar en la Ursula cuando estos terminan cada vez mas rápidos se tira una desecha en la Maria y al hacer vueltas desacer deshacer vueltas esta, se hace otro TRANC con ella y se deja caer, tambien de vez en cuando se van haciendo TRANCS hasta que esta quede completamente parada a continuación se hace una pasada de TRANCS y se pasan todas hasta terminar con la Maria, luego se dan tres campanadas en esta y se mueve la Bárbara, al/par repicando en la Catalina y al parar aquella se hace el repiqueo de remate.
Coro de primera clase de segundo orden
Es identico del anterior pero en vez de voltear la Maria se voltea el Jaime o el Manuel.
Coros de segunda clase y doble-mayor
Igualmente como los anteriores pero volteando el Andrés y al doble mayor el Vicente.
Coro simple
Se levanta el Narciso a la primera parada y se dan cuatro vueltas y media con un espacio prudencial de unas a otras.
Al segundo toque se hará lo mismo y a la cuarta media vuelta se arrollara la cuerda y se hecharán dos desechas al hacer vueltas se deja caer y se levanta el Vizen Vicente, se hechan dos deshechas, se hacen vueltas y se deja caer ter terminando de esta forma (Este coro es para la Dominica Verde)
Coro semidoble
Al primer toque se levanta el Narciso y se le tiran dos ó tres deshechas a intervalos sin repicar en ninguna otra campana. En el segundo toque se hace lo mismo y cuando se deja caer esta se levanta el Vicente se dobla un poco en el Andrés y a continuación se levanta la Ursula, una vez parada esta se da una campanada en el Violante luego media vueta en la Ursula, otra campanada en el Violante y seguidamente un TRANC en el Violante y el Andrés. Se sigue doblando a la vez con el Violante y el Andrés y al poco se para de doblar y se da media vuelta a la Ursula. Se sigue doblando y al poco se deja caer el Vicente haciendo TRANCS con media vuelta en la Ursula, cuando para el Vicente se sigue doblando y al poco se da otra media vuelta a la Ursula, en este momento dos TRANCS y al tercero un TRANC con la Ursula y el Andrés, dejando o caer aquella y repicando con el Violante y cuando aquella quede parada se rep remata el coro con un repiqueo del Violante.
Coro doble
Al primer toque se levanta el primer tiple y se va doblando en el segundo, o sea la Ursula y el Violante, al poco se dará media vuelta a la Ursula y se sigue doblando solo en el Violante, un poco después otra me/otra media vuelta continuando doblando se dara/a/la dará otra media vuelta seguida de otra, un TRANC en el Violante y se remata con este. En el segundo toque se empieza y se continua con lo mismo pero al hacer el Tranc en el Violante se arrolla cuerda en la Ursula doblando como repicando en el Violante (no doblando como antes) se le tiran unas deshechas a la Ursula y cuando se deja caer se levanta el Vicente y se empieza a doblar en el Andres continuando hasta el final lo mismo que en el coro semidoble.
Coros de Dominicas de Adviento y Cuaresma (Moradas)
Al primer toque se levanta el Vicente y en pequeños intervalos se dan cuatro medias vueltas. En el segundo toque se deja caer este y cuando queda parado, al poco se levanta otra vez y se para. Se le da vuelta y media y se para. Con lentitud se le deshace la vuelta y media y se deja caer, cuando esta en cruz (o sea cuando este a la mitad) se levanta al mismo TEMPS el/Beato/y al Andrés y la Ursula; se para el Andrés y se dará media vuelta a ésta seguida de una campanada en el Violante, otra media vuelta y otra campanada en el Violante y un TRANC en este y el la Maria, entonces se hace un TRAN en la Ursula y el Andrés empezando a voltear este y doblando al mismo tiempo con el Violante y la Maria, se dará una o dos deshechas en el Andrés, pero cada vez que este se pare se seguirá doblando y cuando se crea conveniente se para de doblar y se dará media vuelta a la Ursula seguido de dos TRANCS con esta el Violante y la Maria y uno con la Ursula y el Andrés. Cuando este se deje caer se hara igualmente el repetido TRANC y cuando este esté en cruz otro TRANC con la Ursula. al quedar parado definitivamente el Andrés se sigue doblando como ya sabemos en el Violante y la Maria, al poco se remata el doblar y se da media vuelta a la Ursula dos TRNCS en Violante y la Maria con el mismo intervalo que el anterior se repite lo mismo y a la segunda media vuelta se hará un ultimo TRANC en la Maria y la Ursula a continuacion se sigue/doblando repicará en el Violante seguirán dos medias vueltas más y a la segunda de estas se hace TRANC en el Violante y la Ursula y al parar esta se remata el repiqueo terminando de esta forma.
La duración de los toques de coro es de media hora, el segundo de estos empieza 15 minutos después del primero siendo este segundo toque de 15 minutos de duración.
Repique
Solo hay una clase de repique que es el siguiente. se mueva la Bárbara y se repica con la Catalina, durante el movimiento de aquella con un intervalo se darán dos campanadas en la Maria y al parar aquella otra se remata con la Catalina y otra campanada de la Maria seguido de una pasada de TRANCS, al terminar estos se pasan la Ursula y el Violante, otro TRANC y se va pros repicando en la Ursula y la Maria, este repiqueo es corto y al terminar se hacen dos TRANCS (desde luego con todas o sea con el ENCOLLAT) se sigue ahora repicando con la Ursula y el Jaime, y de esta manera se llegará al Vicente terminando el repiqueo otra vez con la Maria, al final de este se hará la última pasada de TRANCS con el ENCOLLAT y se se pasarán la Ursula con el Violante, el Vicente con el Andrés. este con el Jaime, este con el Manuel, y se terminara con la Maria que se dará con ella tres campanadas y a la tercera se moverá la Bárbara y se hará un corto repiqueo con la Maria, segu se sigue repicando con esta y cuando quede parada la Bárbara se remata de repicar con la Catalina terminado de esta forma el repique.
Duración de los coros y toque de repiques
Los coros son de media hora de duración, como se habrá observado el primer toque es muy corto y a los 15 minutos de este se empezará el 2º toque siendo su duración de 15 minutos. El repique solo tiene un toque que también su duración será de 15 minutos.
Toque para Viático Solemne
Cuando sea para un Arzobispo o Canónigo se levantará la Maria media hora antes de salir este de la Catedral y/se/arrollara/la/c y una vez levantada esta se darán cuatro vueltas y media con un espacio muy corto y a la cuarta vez se arrollará la cuerda y se hechará una deshecha, quedando de esta forma terminado el primer toque. A los 15 minutos, para el segundo toque se harán dos deshechas y cuando salga el Viático con la Procesión se hará el tercer toque que durará este mientras la procesión esté a la vista del campanario. Al regreso de este y a la entrada en la Catedral igualmente se irá volteando la Maria y se terminará cuando se Reserve.
Cuando el Viático es para un Beneficiado en lugar de la Maria con los mismos actos pero se tocará el Andrés.
Toque pre-agónico
Al entrar en este périodo un Arzobispo, Canónigo o Beneficido, se empezarán a dar campanadas con el Jaime con muy largos espacios, hasta que el agonizante deje/expire entregue su alma a Dios.
Toques de entrada y clamoreo
En el momento de recibir la noticia del fallecimiento de un Papa, Arzobispo de la Diócesis, o Jefe de Estado, se empezará este toque de la siguiente manera. Se empezará moviendo la Ursula entreteniéndola para que resulte el movimiento un poco largo. Cuando esta quede parada, a los 3 minutos se repite la misma operación, y a los otros 3 minutos más se repite esta por tercera vez, al quedar esta definitivamente parada se hará un TRANC de todas las campanas con el encollat, a los 3 minutos otra y la a los otros 3 minutos más se hará el tercero. Seguidamente se dará una campanada en la Ursula por espacio de 4/o/5 4 a 5 minutos se dará otra campanada en la misma, con el mismo espacio se dará una campada en el Violante (a de saberse que este toque es de dos horas de duración) se así que después de la campanada que se dió en el Violante con el mismo espacio de tiempo se empieza otra vez con la Ursula, luego con el Violante y después de este con el Narciso otra vez la Ursula, después el Violante luego el Narciso después de este el Pablo. Como se habrá observado siempre se en empieza con la Ursula para seguir con el Violante, el Narciso, el Pablo, y en este momento entra el Vicente, la misma operación y después del Vicente entrará el Jaime, después del Jaime el Andrés, luego el Manuel y por ultimo la Maria.
Como ya se sabe este toque es de dos horas y hay que repartir el tiempo cada vez con menos espacio entre una campanada y otra llegando al final completamente seguidas sin interrupción y seguidamente empezará el clamoreo.
Toque de clamoreo
Se empieza haciendo 3 TRANCS de encollat con todas las campanas con un prudente intervalo al tercero se empieza a repiquear en los cuatro tiples Narciso, Pablo, Violante y Ursula de vez en cuando se da una campanada con la Maria alternando con el Andrés, y al ultimo toque se van sucediendo estas dos campanadas con mas rapidez y seguidamente se darán tres campanadas seguidas con el Andrés y otros tres con la Maria, en este momento se para y se hacen tres TRANCS con todas en el encollat, también con intervalos, por ultimo se darán tres campanadas con la Ursula también con intervalos y luego dos más seguidos terminando de esta forma el toque de clamoreo.
Toques de difuntos para persona Sacerdotes agregados a una Parroquia
Se hacen tres TRANCS en la Ursula y el Violante, al tercero de estos, se levanta aquella y por cada campanada que esta dé, se dará otra en el Violante, y una vez parada la Ursula se la dará media vuelta, a continuación una campanada en el Violante y seguidamente otra en la Maria, se vuelve a dar otra media vuelta a la Ursula, otra campada en el Violante y a continuación una en el Jaime, otra vez media vuelta a la Ursula otra en el Violante y ahora en el Manuel otra vez lo mismo y luego el Andrés, siguiendo igualmente y luego en el Vicente, se empiezo otra vez lo mismo y vuelve a empezar la Maria así se seguirá hasta que el Oficio del funeral y entierro lo requieran para terminar dejando caer la Ursula alternando una campanada del Violante hasta que aquella quede para y haciendo tres TRANCS con las dos para terminar.
Toque de cuarta Funeral
Media hora antes de la Misa de Réquiem se le levanta la Maria y se arrolla cuerda y se hecha una deshecha, el segundo toque se harán dos deshechas, y al tercero una y vueltas dejandola caer. A continuación empezará el toque de clamoreo, al empezar la Misa, Se hará otro al levantar a Dios, otro al Responso, y los que se requieran para el entierro. Al terminar estos actos se dará fin a los toques como queda reseñado anteriormente.
Cuando el Difunto sea Papa, Arzobispo, o Jefe de Estado, se tocara la May Maria si fu Cuando el Difunto sea Papa, Jefe de Estado, Arzobispo, o Canónico, se tocará la Maria, si fuese Beneficiado en su lugar de la Maria se tocará el Andrés, los demás toques de clamoreo se harán lo m mismo.
Toques de difuntos para personas civiles
Si es hombre se hace al empezar un TRANC en la Ursula y el Violante, seguidamente otro y luego un tercero, hecho este ultimo se levantará la Ursula dando una campanada en el Violante cada vez que la dé la Ursula. Cuando esta quede levantada se dá media vuelta, se para, y a continuación una campanada en el Violante y otra en el Andrés, otra media vuelta en la Ursula, una campana en el Violante y luego en el Vicente. Asi sucesivamente hasta terminar quee será dejando caer la Ursula, y lo mismo que al empezar se irán dando campanadas en el Violante por cada una de la Ursula, y cuando esta quede parada lo mismo que al empezar se harán tres TRES-TRANCS en las dos para terminar. Cuando el Difunto sea mujer se hará todo lo mismo que si es hombre en con la diferencia que tanto al empezar como al terminar en vez de tres TRANCS en la Ursula y el Violante solo se harán dos.
Toque de Angelis (o albaet)
Si el fallecido es niño o ñiña que aún no hayan tomado la primera Comunión, se harán tres TRANCS o dos, segun sea niño o niña en el Ursula el Violante y el Narciso, una vez levantada esta, empezará a voltear repicando en el Violante y el Narciso, termindo este toque como empezó.
Este toque puede ser de primera clase y en este caso se voltearian la Ursula y el Violante repicando en el Narciso y el Pablo.
Vuelos extraordinarios y de luminarias
En el momento de nombrarse un nuevo Arzobispo para la Diócesis, se tocará un vuelo general de todas las campanas, incluyendo la Catalina, y se hará villancico con la Ursula, el Violante y tambien la Catalina con la Maria, despues dos desechas con ésta las dos paradas seràn normales. Cuando haga la entrada solemne tambien se voltearán todas para los actos previstos.
Durante tres dias consecutivos se tocarán dos vuelos al Al Ave-Maria de la siguiente forma. Antes de/como como siempre se tirarán unas deshechas en la Bárbara y/luego y luego la primera parada de todas las campanas con el consabido Villancico en la Ursula, Violante, Catalina y la Maria, acto seguido las deshechas sueltas. A los 15 minutos la segunda parada y a los otros 15 en vez de parada se hará un villancico con todos los tiples (que son siete) y el Andrés. En el mismo intervalo de tiempo o sea 15 minutos otra parada de todas las campanas, y por ultimo a los otros quince minutos más, se hará un villancico con los cuatro tiples del rincon o sea Ursula, Violante, Pablo y Narciso, con el Jaime. Este villancico es muy significativo pues se hace para avisar a los campanarios de las demás parroquias que se ha terminado el volteo en la Catedral y por lo tanto pueden deshacer vueltas y dejar caer las campanas. Estos vuelos son los llamados de "Luminarias".
A una persona Real se tocarán los mismos volteos que quedan reseñados anteriormente, y todos ellos seràn seguidos por las parroquias.
Revisión de las Campanas
Todos los años el dia 10 de Agosto se hará una revision de las campanas de la siguiente manera. Se levantará la Ursula y quedará esta parada hacia arriba, seguidamente se repretarán los tornillos y el badajo, dejandola caer, haciendo la misma operación por turno con todas las siguientes, y al llegar a la Maria con estas se harán unas cuantas deshechas y se terminará el "Repret" que asi se llama vulgarmente este toque que como se verá no entra en los toques Religiosos.

VALENCIA - VI - VII – MCMXX F. Más


Cal notar la data escrita al final, que no correspon amb la realitat: el document, escrit amb bolígraf, va ser elaborat entre juliol i agost de 1976. El manuscrit té interessants característiques. En primer lloc no es tracta d'un text mnemotècnic, com l'anterior, que només servia per a realitzar els tocs en el seu moment apropiat. Aquest correspon al mode en què un campaner pot contar a un altre el mode d'interpretar cert toc, encara que estos dos textos tenen una important característica comuna: estan escrits en present, mentre que les normes solen estar redactades en futur. No obstant això seguim sense conéixer els ritmes emprats, les notes relatives, així com altres traços dels tocs, que es donen per sabuts. Però és notable una insistència en la dependència de la perifèria respecte al centre, així com la diversa categorització dels tocs per als difunts.
El temps festiu urbà, segons el text, torna a ser el moment d'expressar, a través dels tocs, l'organització del grup, la diversa categorització de l'espai, a imatge i semblança de l'estructura de la comunitat. Per al toc de migdia, que es realitza en el seu moment, no hi ha problemes de sincronització, ja que l'hora emprada és la mateixa per a tots. Així, per a la festivitat de Sant Vicent Màrtir:
Los volteos de esta festividad son a seguir a la SEU, esto quiere decir que las demás harán los mismos volteos con sus campanas mayores pero esperando siempre a que empieze la Catedral (nunca antes) así es que cuando terminen de dar las 12 en la campana de las horas, la María de la Asunción dará la primera campanada del "Ángelus" acto seguido las parroquias hacen lo propio y a la tercer que empezará la primera parada aquella, lo harán todas las demás.
Els tocs de l'Ave Maria, és a dir del capvespre, i els de l'alba, ja requerien una major coordinació, ja que el seu horari era variable, adequant-se a la distinta duració de la jornada. Per als vols extraordinaris [MAS (1976:11v/12)]: Antes como siempre se tirarán unas deshechas en la Bárbara
Estes desfetes prèvies eren considerades anteriors al toc (ja que la primera part era les batallades de l'oració); no sols prevenien del pròxim inici del vol general sinó que recordaven la necessitat de començar amb (però no abans que) les campanes catedralícies. Tal dependència espacial tornava a quedar reflectida en el mateix text per a referir-se al final dels tocs de lluminàries (il·luminacions extraordinàries de la Ciutat per algun esdeveniment festiu):
Este Villancico es muy significativo pues se hace para avisar a los campanarios de las demás parroquias que se ha terminado el volteo en la Catedral y por lo tanto pueden deshacer vueltas y dejar caer las campanas
La coordinació per a començar i el permís per a acabar s'expressaven també, encara que no s'escriu en el text, per als tocs de difunts generals (mort de personalitats) o per a les processons.
La mort dels diversos membres de la comunitat pareixia reflectir la diversa categorització dels individus, les preeminències, que quedarien establertes així, d'acord amb l'orde de redacció:
(Tocs per a persones civils) Generalment els diversos tocs tenien dos classes (cas d'eclesiàstics i els de xiquets): el mateix va haver d'ocórrer per a persones civils, encara que no quede expressat. De totes maneres estos tocs eren més propis de les parròquies (on ja vam indicar que hi havia almenys quatre classes segons testimonis orals) i no la catedral de tota una ciutat (encara que la Seu, fins a la segona reorganització parroquial, tenia la seua parròquia de Sant Pere, amb el seu espai d'influència).
Estos dos textos constituïen una espècie de record per a iniciats. Els dos ometien una cosa tan quotidiana com el cicle diari, açò és els diversos tocs realitzats al llarg de la jornada. Va ser precís tornar a PACO MAS per replegar-li'l de viva veu:
Per a un dia de diari se començava tocant el alba; segons la classe de cor se tocava; si era un cor de doble, de menos classe, s'alçava la Ursuleta, se fea un repiquet en el Violant i se deixava caurer quant acabava el Violant de tocar, de repicar, se tocaven les tres batallaes Ara, si era doble major, ja era la Bàrbara la que li pegaven volta i volta i mitja. Per que un doble major ja és una classe!
Después ja no se tocava hasta el cor, el cor de la classe que fora: cors n'hi haven doble, semidoble, doble major, segon classe, primera classe, primera classe privilige la primera classe privilegià és la gran ara, si son segones classes, ja son les mitjanes i después el cor, que estava en la gallofa del dia i después del cor, alçar a Déu, el samboriet li fea el senyal de baix, i, vamos! coincidia quant s'agenollava i eixò, pegava batallà i después, quant s'acabava la missa, menejava la campana que havia anat al coro: li pegava unes mitges voltes
I después, al mig dia, les tres batalles del mig dia, del de l'Àngelus! En la gran: eren tres només; la primera se resava: "Ángeles Dei nunciavit Maria", i tot eixò!
I después ja per la vesprà, el cor que li perteneixia també! Però, per lo matí podia ser un doble, però per la esprà ja podia ser una primera classe! Segons la festivitat del dia siguient!
Después, per la nit, l'Ave Maria també segons la classe de cor, si era un cor de classe, la Bàrbera, volta i volta i mitja, i repicaven en la Caterina. Acabaven de repicar, i tres campanaes en la Maria I si era doble, també, en la Úrsula! La Úrsula i el Violant Ara, si hi havia vol, entonces se tiraven desfetes! Después de l'Ave Maria venia el toc de queda, que no era religiós, eixe toc! Era un toc que havia quedat com a costum, perquè antiguament, quant estava la muralla de València, pa Cridar els que entraven dins tocaven, de quant en quant, una batallà en el Manuel, i a última hora més asovint, acabant "Bam, bam, bambambam"! I ahí s'acabava I después les ànimes, que era la última, en la Maria, que eren tres campanaes, en un espai, i después dos seguides, la última.
Els distints tocs diaris, omesos involuntàriament per la seua normalitat, revelen, no obstant, aspectes temporals i espacials, de gran interés. El dia apareixia emmarcat pel toc de l'oració a l'alba i a la vesprada. En el centre de la jornada estava un altre toc d'oració, l'Àngelus, l'únic d'horari fix al llarg de l'any. Abans i després, és a dir a mig matí i a mitja vesprada, es reunia el Capítol per al cor. Durant el matí tenia lloc així mateix la missa major. Cal destacar certes característiques d'estos tocs diaris:

1.Albahorari variable, adaptat a la distinta duració de la jornadatoc distint, segons la classe del dia
2.Cor (laudes)horari variable, adaptat a la distinta duració de la jornadatoc distint, segons la classe del dia
3.Alçar a Déuhorari variable coordinat amb l'altar major.toc similar
4.Missa solta (final de missa)horari variable, coordinat amb l'altar majortoc distint, segons la classe del dia
5.Batallades del mig diahorari fixtoc similar
6.Cor (vespres)horari variable, adaptat a la distinta duració de la jornadatoc distint, segons la classe del dia següent
7.Ave Mariahorari variable, adaptat a la distinta duració de la jornadatoc distint, segons la classe del dia següent
Entenent com a dia, el cicle de vint-i-quatre hores, i jornada el temps variable en el qual hi ha llum del sol.
Pareix que hi ha una relació horari variable/diversitat de toc; l'únic constant tant en la forma com en l'hora de la seua execució és el de mig dia. Els altres tocs, amb horari variable adaptat a la diversa duració de la jornada tenen igualment forma diversa segons la categoria o classe del dia d'acord amb el cicle anual. El prefix dels tocs d'oració matutí i vespertí, que adapten el seu horari a l'eixida i posta del sol, pareix tindre una doble funció: recordar la classe del dia i coordinar a la resta de torres urbanes. Les parròquies, almenys teòricament, havien d'interpretar el seu toc d'oració no abans ni després, sinó amb la Catedral. La torre del Micalet al seu torn, es coordinava amb els actes litúrgics catedralicis, a través d'una xicoteta campana, el Cimboriet, col·locada damunt del cimbori i per tant del creuer. Al llarg de la jornada es recalcava la seua classe amb una peculiaritat: el mig dia marcava el límit; el cor de la vesprada, és a dir el toc de vespres, que tenia lloc al voltant de les dos i mitja a l'hivern i una hora més tard a l'estiu, ja tenia la categoria del dia següent, excepte en les grans festes, que tenien segones vespres. Només llavors tenia la vesprada la mateixa classe del matí, o el que és el mateix, del dia anterior. Els tocs no sols recordaven la classe: també marcaven les diverses parts de la jornada; el cicle diari i el cicle anual, les parts del dia i les de l'any apareixen íntimament relligades i són difícils de distingir.
Un dels tocs diaris catedralicis apareix com una estranya supervivència cultural: el toc de queda, que se seguia interpretant cent anys després de la demolició de les muralles, i que MAS acaba de justificar com a toc que no era religiós i que havia quedat com a costum. RAFAEL AGUADO, entrevistat per VIDAL CORELLA (1928), parlava així aquest toc:
Entre los muchos toques que existen para el culto divino, reseñaremos el de la "queda", por ser de servicio para la ciudad en su época. Este tradicional toque servía antiguamente para avisar a los habitantes de la ciudad que se aproximaba la hora de cerrar las puertas de la muralla, pagando la ciudad anualmente al campanero por este servicio 36 libras del fondo de la Claveria común. En el año 1870 se demolieron las murallas, quedando la ciudad libre de puertas y, por lo tanto, sin objeto dicho toque. No obstante, el entonces campanero Mariano FOLCH, aunque gratuitamente, respetó el toque, siguiendo la costumbre, y a él se debe el que haya llegado íntegro hasta nuestros días, si bien con un cuarto menos de duración.
Les parròquies interpretaven així mateix alguns d'estos tocs diaris. Totes tocaven els tres tocs d'oració, a l'uníson, mentre que feien sonar les seues campanes en el moment adequat per a anunciar el seu propi cor matutí, amb una important excepció. Si es tractava d'una festa comunitària, les parròquies seguien a la Catedral, interpretant totes les torres urbanes tocs de la mateixa categoria. No obstant, per a les diverses festes locals, el temps parroquial tenia una classe distinta respecte als subespais veïns: en aquest cas les campanes parroquials interpretaven els tocs de la categoria adequada a la seua festivitat pròpia.
Quasi cap parròquia tenia els mitjans, ni el personal, per a realitzar també cor a la vesprada, excepte la Catedral, Sant Joan i el Patriarca. Sant Joan, segons l'Almanaque Eclesiástico de la Diòcesis de Valencia (1918) comptava amb un rector, dos coadjutors i trenta-dos beneficiats.
Les diverses campanes, col·locades a certes altures, i que podien ser tocades amb certes tècniques, pareixien expressar, a través dels seus tocs, estrictament ordenats, un mode de mesurar el temps (cicle diari, cicle anual), una organització de la Ciutat, expressada així mateix per la diversa alçària dels edificis rellevants, una categorització dels distints ciutadans. El desordre aparent no era tal, ni tampoc ho era l'estat de decrepitud que jo vaig trobar a principis dels setanta. Cal referir-se a un model ideal, barroc?, de comunitat, que els meus informadors no van arribar a conéixer, però que constituïa l'eix, l'aparent sentit d'eixos missatges que ells transmetien (en la seua doble vessant: emissió i ensenyança) de manera cada vegada més esquematitzada i inconnexa.

Vocabulari utilitzat pels campaners de la ciutat de València

Afició
Predisposició personal cap als tocs de campanes. En alguns casos, afició volia dir interés per escoltar i reconéixer els tocs; sempre hi havia afició en aquells que tocaven.
Afinada
Campana deixada en el seu punt d'equilibri, quan estava boca per a dalt. En les campanes antigues, amb coixinets de bronze, la campana afinada es quedava dreta sense necessitat de lligar-la, cosa impossible amb els coixinets de rodament.
Afinar l'encollat
Ajustar les distintes cordes o tirants que uneixen els batalls als murs oposats, de manera que totes les campanes encollades sonaren al mateix temps.
Ajudant
Aprenent, que s'inicia a tocar. De vegades, persona que toca molt rudimentàriament, a manotades, i que pot servir en cas d'un compromís.
Ajudar la campana
En el cas de començar a enrotllar la corda, o que el tirador tinguera poca tècnica o estiguera cansat, ell mateix o un altre podia ajudar, és a dir espentar o tirar de la campana per què s'enrotllara tota la corda i fer en posterioritat una desfeta completa.
Alba
Primer toc del dia: en sentit concret les tres batallades de l'oració matutina que marcaven el principi de la jornada, en el moment d'eixir el sol. El toc anava precedit de diversos repics segons la classe del dia. Els dies de festa, el toc d'alba consistia en una sèrie de vols després del toc d'oració. El toc d'alba de la Catedral marcava l'obertura de totes les portes i portals de la muralla.
Alba de les Figues
Toc d'alba de la festa de la Mare de Déu de l'Assumpció, titular de la Catedral de València. Era costum de menjar figues, rosquilletes i barrejat, oferides pel Capítol als campaners.
Alçar
Fer oscil·lar la campana de manera que passe de la posició normal, boca per a baix, a la posició de toc, dreta o boca per a dalt. La campana devia quedar-se dreta, sense passar-se.
Alçar a batall lligat
Alçar la campana amb el batall lligat, de manera que no sonara. D'esta manera l'esforç era menor, o bé era per causar l'efecte sorpresa, de manera que, de cop, les campanes dretes, açò és preparades per al toc, començaren a voltejar.
Alçar a Déu
Moment de la Consagració en la Missa Conventual. Generalment es tocaven tres batallades en la Consagració del Pa i tres més en la del Vi, responent a sengles tocs del Cimboriet o altra campana senyalera. En dies de festa el toc podia consistir en sis mitges voltes de la campana major, en una desfeta solta d'esta campana o en un vol general.
Anar per baix
Quan la campana voltejava de manera que el campaner o tirador havia d'eixir a buscar-la, tirant-la cap a dins. Era la manera usual de tocar a mans. La campana entrava per baix al campanar.
Anar per dalt
Quan la campana voltejava de manera que el campaner o tirador l'espentava cap a fora. No era usual a València, degut a l'altura relativa de les campanes. La campana entrava per dalt al campanar.
Ancoreta
Part superior del batall en forma d'àncora, que serveix per lligar amb cordes el batall a l'ansa batallera o anella.
Anella
Ansa batallera, anella de ferro ubicada en la banda interior i central de la campana, que permet de lligar el batall.
Ànimes
Darrer toc del dia. Tres batallades de l'oració pels difunts, i dos batallades més seguides. Marcava la fi de la jornada, i es tocava ja de nit. Anava precedit, a la Catedral de València, del toc de tancar les muralles, que anava accelerant poc a poc, durant mitja hora, ja que amb les ànimes es tancaven les portes de la ciutat, llevat de la Porta del Real, que romania oberta, però que per passar-la calia pagar un peatge al portaler. Durant la nit no es tocava cap toc, llevat dels tocs d'hores i dels tocs de foc o d'alarma.
Aniversari
Toc de difunts amb les campanes menors tocades molt ràpidament i dos majors alternades, i també tocades de manera ràpida en el tercer toc. S'utilitzaven totes les campanes en el cas d'eclesiàstics notables o d'autoritats, mentre que s'utilitzaven les menors i les grans (sense les mitjanes) per a les misses d'aniversari de les persones civils (al cap d'any de la defunció).
Apianades
Toc de dos o mes campanes al vol, de manera que totes tocaven aproximadament al mateix temps les dos batallades. Com les campanes majors van més lentes que les menors, eren les grans les que marcaven la velocitat, sense parar-les, mentre que les menudes havien de ser frenades i espentades a cada volta. El toc formava part especialment del Villancico, i corresponia a la tornada. Tocar totes les campanes d'un campanar a pianos suposava que tots els campaners i tiradors tenien un gran domini tècnic dels instruments.
Arreglo
Solució d'urgència bé simplificant les tècniques o bé disminuint les campanes tocades, per tocar en cas d'un compromís.
Ave Maria
Les tres batallades de l'oració vespertina. A la Catedral de València hi havia el costum de fer coincidir el toc amb el moment de la posta de sol, per la qual cosa l'horari variava cada dia en uns minuts. El toc marcava el tancament dels portals, o portes menors de la muralla de la ciutat. Solia anar precedit d'uns repics, diferents segons la classe del dia següent (que en realitat ja havia començat amb el toc de vespres, a mitja vesprada).
Ballesta
Barra de ferro o de fusta ubicada generalment en la part dreta interna i per baix del braç de les campanes per alçar-les, tocar-les a mig vol i voltejar-les. També valia per immobilitzar la campana, fixant-la amb la corda, per que no es moguera durant els repics. Les campanes grans podien tindre dos ballestes; en el cas de les parròquies l'esquerra era més curta. Les campanes de la Catedral tenen les ballestes de fusta, i alternades (ja que els campaners toquen a una banda i altra de la campana). Les quatre campanes majors del Patriarca, de manera diferencial, tenen les ballestes al costat esquerre, i en el cas de les tres majors, una anella al costat dret per a la postissa.
Batall
Martell interior de ferro, que colpeja la campana, tant si està estàtica, (i es parla de batallades, doblar o repicar) com si es mou; en aquest cas pega a les dues bandes. Si una campana està ben equilibrada, el batall pega igual a les dues bandes, i no colpeja a un costat més que a un altre. Per altra banda si el batall és del tamany adequat, no rebota quan la campana està caient. Els batalls antics, de ferro forjat, no solien trencar-se, i tampoc tenien un cable d'acer de seguretat. Els batalls recents tenen una curta durada.
Batallà
Batallada. Un cop de batall, o una sèrie de cops, regularment i lenta tocats. Tots els cops són d'igual volum sonor.
Batallaes
Les batallaes o batallades són el toc d'oració de mig dia, el toc d'Àngelus. De matí s'anomenen el toc d'alba, i de vesprada l'Ave Maria. En tot cas, tres batallades lentes i iguals de la campana major.
Boca
De manera genèrica, el diàmetre de la campana, però específicament el vas, la mateixa campana.
Boca per a baix
La campana en la posició normal, invertida cap a baix, a causa del major pes del vas respecte a la truja.
Boca per a dalt
La campana en la posició invertida, preparada per al vol. Era senyal de festa, i també una qüestió tècnica, per estalviar esforços, entre vol i vol, si no hi havia repic o toc de cor entre mitges. No obstant l'ús excessiu de campanes boca per a dalt, i especialment durant la Setmana Santa, era signe de campaners malfeiners.
Bona
La primera batallada al voltejar, de les dos que pega la campana. Més potent i llarga que l'altra.
Borrego
El Borrego, la campana gran de Sant Joan del Mercat, encara existent. Fosa en 1738 probablement per LLUÍS CASTAÑER, és la de major diàmetre de la ciutat de València, (146 cm) llevat del Micalet.
Bossa
Corda passada per damunt i per baix de l'encollat, de manera que replegara tot el conjunt de tirants per poder tocar els trancs. En la Catedral, la bossa s'allargava, de manera que el campaner s'ajudava amb el peu, degut al pes dels grans batalls.
Braç
Biga de fusta de la qual penja la campana i sobre la qual està la truja. Sol tindre un ample de tres vegades el gruix de les anses de la campana. En les campanes valencianes els eixos, de ferro, no travessen la campana, sinó que son dos, curts, de manera que no toquen el metall, que queda aïllat acústicament i metàl·lica de la fàbrica del campanar per la fusta.
Campana gran
La campana major d'un campanar. Mai s'ha anomenat a la ciutat de València aquesta com la grossa, sinó com la gran. Habitualment tenia el nom del primer titular de la parròquia o església. No obstant, en tocs menors, pot fer de gran una campana menor i més aguda; en tot cas és la campana més greu de les tocades. Sovint ubicada cap a la façana principal de l'església.
Campana mitjana
La segon campana de tamany i de nota en un campanar, sovint dedicada al segon titular de la parròquia o església. Com en la campana gran, pot fer de mitjana la segon campana greu utilitzada en un toc, encara que no siga la mitjana del campanar. Sovint ubicada en la part oposada de la campana gran.
Campanar
Al contrari de les ciutats i els pobles valencians, la paraula no s'utilitzava a penes; en el seu lloc els campaners parlaven de torres. Més bé, el campanar es referia a la sala de les campanes, al lloc de treball. En temps medievals, el Campanar Nou, i després el Campanar, era el nom de la torre de la Catedral o torre del Micalet, que després s'ha convertit, per metonímia en „el Micalet".
Campaner
Home que coneixia les tècniques, els tocs i els significats de les distintes interpretacions fetes amb les campanes a la ciutat de València. Generalment sols havia un campaner per cada torre.
Campaner titular
Campaner que estava al càrrec dels tocs d'una torre. En el cas de la Catedral passava un examen i oposició, i tenia un posterior nomenament. Els campaners titulars tradicionals no podien estar en més d'un campanar. Al final dels seixanta cada campaner simultaniejava dos o tres torres.
Canya
Part central i cilíndrica d'un batall, i del mateix metall que aquest.
Capçal o cabeçal
Part superior de la truja de la campana. Té sovint la forma de campana invertida, i el seu ample és aproximadament el de la boca. El seu gruix, pel contra, és el doble del braç.
Carregar la campana
En el repic volia dir fixar la campana un poc carregada, és a dir un poc cap a fora, de manera que es quedara fixa i s'acostara una miqueta més al batall, per que no es menejara en el toc. En el cas de campanes dretes o boca per a dalt era deixar-les un poquet de costat, de manera que no es pogueren soltar pel vent o per un moviment involuntari. Entre parada i parada d'un mateix vol, la campana es deixava més afinada, però entre tocs distants o en cas de vent o de passar la nit, la campana es deixava més carregada, per assegurar la seua immobilitat i silenci.
Cigonyal
Sistema de toc, del segle XVIII o posterior, que consisteix en un angle recte d'un dels dos eixos de la campana, de manera que tirant i afluixant la corda, a curta o llarga distància, es pot voltejar la campana. Considerat com poc o gens professional pels campaners.
Cimboriet
Campaneta de senyals de la Catedral, ubicada dalt del Cimbori.
Clamoreig
Toc d'aniversari, en el qual es toquen les campanes menors de manera ràpida, i les majors alternades, fins acabar totes a tota velocitat.
Colomer
Col·loquialment, el campanar, la sala de campanes d'una torre.
Compromís
Toc indefugible, per al qual no hi havia els campaners i tiradors necessaris, i que calia resoldre amb ajudants o fent arreglos, simplificant les tècniques o el nombre de campanes tocades.
Consueta
Relació de tocs per a les diverses festivitats del cicle anual. Al menys la Catedral, el Patriarca, Sant Valer de Russafa i altres parròquies tenien estes llistes, que anaven sovint acompanyades de la descripció dels tocs, i no sols del seu calendari.
Cor
Toc de les campanes, consistent en repics i alguna campana voltejada, tocada a mitges voltes o moguda, que anunciava un ofici cantat en el cor de l'església. La major part de les parròquies tenien cor diari de matí (laudes i missa conventual) mentre que la Catedral, el Patriarca i Sant Joan el tenien també de vesprada (vespres). Per a laudes i vespres, el toc, segons la classe del dia, s'iniciava dos quarts abans de l'hora de començament i acabava quan s'iniciava el cor. Per a altres hores canòniques, com completes, el toc es feia durant l'acte litúrgic. Hi havia moltes classes de cors: Doble de Primera Privilegiada o amb huitava; Doble de Primera; Doble de Segon; Doble Major; Semidoble; Simple; Dominica Morada; Dominica Blanca; Dominica Verda... entre altres.
Corda
De manera genèrica, la soga utilitzada per voltejar la campana. També s'utilitzaven cordes per a repicar, anomenades tirants, formant un conjunt o encollat, i unint eixe encollat amb una bossa.
Cordeta
Corda fina utilitzada per a reparacions, com extrem de la corda de voltejar, i en altres casos semblants.
Corriolet, porriolet
Campaneta de senyals, amb múltiples noms no sols d'un lloc a altre sinó d'un a altre campanar d'una mateixa població. Probablement el corriolet voltejava completament amb cigonyal, mentre que la senyalera només oscil·lava.
Cridar a un ajudant
Acte verbal pel qual el campaner, com encarregat d'un campanar i coordinador d'un toc, encomanava a un ajudant, tirador o tipler que vinguera a tocar en certs dies i hores. El fet de cridar a un ajudant implicava necessàriament el haver de pagar-lo, encara que estiguera en el campanar sense tocar. Pel contrari, un tirador que no havia sigut cridat i que tocava, no era pagat, excepte en els casos en que, sense ell, la campana que havia tocat haguera romangut en silenci.
Deixà caure
L'acte de deixar caure, de manera acompassada, les campanes voltejades després d'un vol. De cap manera es pegaven batallades de les campanes que no havien participat en el vol.
Deixar caure
Després de voltejar les campanes, i d'haver fet voltes, es deixaven caure les campanes, procurant sempre que entraren a una batallada. Les campanes, segons costum ben arrelada a la ciutat de València, no es frenaven de cap manera, i a tot cas es mantenien oscil·lant de manera que pararen totes, llevat de la gran, de cop, deixant que la major parara sola un poc més tard. En alguns casos la campana major podia pegar mitges voltes i deixar-se dreta (però parant-la l'última) per facilitar un toc posterior, generalment el cor doble de primera. Aquest toc, que era la darrera part d'un vol, tenia exclusivament significat tècnic i festiu en la ciutat, encara que en els pobles de l'Horta es tocava per als difunts de major categoria. En València no tenia significat de mort de cap de les maneres.
Desfer voltes
Fer voltes o desfer voltes volia dir desenrotllar la corda d'una campana, voltejant juntament amb les altres, segons la seua posició. Així la gran desfeia voltes mentre les altres continuaven voltejant, i així fins al tiple, que feia (desfeia) voltes en solitari.
Desfeta
Vol d'una sola campana, tirant i enrotllant la corda completament.
Desfeta forta
Vol d'una sola campana, fet a gran velocitat.
Desfeta solta
Vol d'una sola campana, normalment per indicar, en la tercera part de la primera parada, la festa per la qual es tocava. Sovint es pegaven dos o tres desfetes seguides, o bé unes desfetetes.
Doblar
A diferència de repicar i de pegar batallades, doblar és pegar cops acompassats amb una o més campanes, de manera regular, i en cops més o menys iguals de potents.
Doble
Toc de cor utilitzat per als dies amb classe de doble.
Doble de Primera
Toc de cor utilitzat per als dies amb classe de primera menor. Equivalia al cor de primera, però voltejava la campana mitjana.
Doble de Primera Privilegiada, Doble de Primera en Octava
Toc de cor utilitzat per als dies de primera classe. Voltejava la campana gran.
Doble de segon
Toc de cor utilitzat per als dies de segon classe. Equivalia al cor de primera, excepte en la campana que voltejava.
Doble Major
Toc de cor utilitzat per als dies amb classe de Doble Major.
Dominica Blanca
Toc de cor utilitzat per als diumenges de Pasqua. Els campaners no solien posar-lo en les llistes o l'assimilaven al Cor Simple.
Dominica Morada
Toc de cor utilitzat per als diumenges de Quaresma i d'Advent així com durant la Setmana Santa.
Dreta
Campana boca per a dalt, immobilitzada amb una estaca o amb cordes. Sovint senyal de festa.
Emballestà
En el moment d'un vol a corda, quan arribava l'extrem de la soga, lligada a l'extrem de la ballesta. Era el moment de tirar fort, per aprofitar que la campana, molt ràpida, pegara una última acceleració. Era també el moment en què els tiradors miraven els peus per vore si xafaven la corda estesa baix d'ells i que anava a començar a enrotllar-se al braç. Perdre l'emballestà era, per tant, no aprofitar l'impuls de la corda, perdre l'oportunitat.
Encollat
Conjunt de tirants o cordes per a repicar,
Encorronada, encorronà
Quan, per error o accident, la corda que devia enrotllar-se en el braç, s'enrotllava pel corró o eix de la campana. Si en les campanes amb nous rodaments era sempre una acció perillosa (ja que les campanes paraven de cop, i podien trencar la corda o deixar-la apressada entre braç i mur, en les campanes amb coixinets de bronze l'encorronà podi fer que, per l'efecte de la velocitat, la campana se n'isquera del coixinet i caiguera del lloc on estava penjada.
Enrotllar
La corda del braç d'una campana s'enrotllava, en un sentit o en l'altre. La velocitat marcada per tirar de la corda, accelerada per l'emballestà, feia que, generalment, tota la corda s'enrotllara al braç sense necessitat d'ajudar o espentar la campana.
Entrar
Una campana no entrava quan, en el moment de parar-la, s'intentava fer-ho la volta següent, i ja no arribava a pegar la volta. El contrari era passar-se.
Entrar a dos batallaes
Una de les majors, si més no la major falta d'un campaner: una campana entrava a dos batallades si s'havia parat incorrectament, o si es continuava voltejant en el mateix sentit que el toc anterior. Errada típica d'un toc a mans, sense professionalitat.
Entrar a una batallà
Era una de les més importants normes estètiques a l'hora de voltejar: la campana havia d'entrar a una batallada, com a signe que havia canviat de sentit de volteig. En el cas de tocar a mans, es passava el batall, a la fi del vol, per què, en el toc següent, entrara a una batallada. Esta entrada a una batallada introduïa de manera perfecta la nova campana, generalment més greu, que anava a formar part del vol.
Entrar per baix- Normalment es deia d'una campana boca per a dalt, parada, per indicar que calia tirar d'ella per començar a tocar, entrant a una batallada.
Entrar per dalt
Normalment es deia d'una campana boca per a dalt,
parada, per indicar que calia espentar-la per començar a tocar, entrant a una batallada.
Entrujà
Durant el vol a corda, quan s'enganxava accidentalment la soga a la truja de la campana. Era un moment de gran perill ja que, en el cas d'una campana gran, la truja podia enganxar tres o quatre metres d'un cop, que podien arrossegar al tirador si xafava la corda. També, en el cas dels tiples de dalt, s'entrujaven les campanes, per posar-les boca per a baix, sense que sonaren, i poder posteriorment tornar a voltejar alçant-les d'un cop.
Estaca
Tros de fusta de la mida necessària per deixar una campana boca per a dalt de manera segura. L'estaca solia penjar d'una cordeta lligada a l'anella ubicada baix de la campana, en el centre del mamperlat.
Fer de...
Es deia d'una campana que, en un toc donat, ocupava el lloc d'una altra que no tocava, bé per necessitats del toc, bé per avaria. Així, en un vol de tres campanes del mig, és a dir ni de la gran ni de la menor, feia de gran la més greu, i feia de tiple la més aguda, tot i que podien tindre eixa o un altra categoria, en el conjunt de campanes d'una torre.
Fer un arreglo
Organitzar el vol de manera que, sense perdre la categoria, sonaren menys campanes o tocaren a mans en compte de
tocar-les a corda.
Fer pianos
Tocar dos o més campanes al vol, apianades, a una mateixa velocitat, marcada per la més lenta, generalment la major.
Fer voltes
Desfer voltes. Desfer, voltejant, la corda enrotllada al braç d'una campana.
Ganxo
Barra de ferro forjada en forma de S, amb un dels dos angles tancat, per on passa la corda de repicar, i l'altre obert, per passar-lo pel peçonet del batall.
Girar justeta
Campana que rodava tan espai que en el moment que es volguera, podia parar a eixa mateixa volta. Usualment per a campanes tocades a mans.
Corró (pl. Corrons)
L'eix de ferro, en forma d'ou, de les campanes tradicionals, que calia regar amb oli. Situat en un coixinet de bronze.
Les quatre de portal
Les quatre majors, les quatre de quadro, en un campanar de parròquia.
Mamperlat
El mur que hi havia baix de les campanes de portal de les parròquies, i que no sols tenia motivacions de protecció sinó acústiques (encara que poguera semblar estèticament lleig). Sovint tenia una finestreta de fusta al mig, per poder mirar quan la campana corresponent estava dreta. També tenia, en la part superior, una biga de fusta, amb diversos entalls per introduir l'estaca per deixar la campana boca per a dalt. També tenia una anella, amb una corda curta per agarrar-se a l'hora de voltejar; una cordeta lligada a l'estaca abans esmentada perquè no caiguera a terra així com la corda de repicar de la campana d'enfront.
Matraques
Mecanisme de fusta, en forma de creu i amb martells del mateix material, que es feia sonar des del Dijous Sant fins al Dissabte de Glòria, en substitució de les campanes.
Micalet
La gran campana de les hores, ubicada sobre el campanar de la Catedral, en la terrassa, i que s'utilitza exclusivament per al toc de les hores, de dia i de nit sense repetició. És de la Ciutat, el que vol dir que l'Ajuntament està obligat al seu manteniment. Fou fosa per TRILLES en 1532. És la més gran campana de tota la Corona d'Aragó.
Moure
Començar a fer oscil·lar una campana, iniciar el seu toc.
Parar
Detindre una campana que volteja. La mateixa campana en moviment demana quan cal parar-la, és a dir ni una volta abans ni una volta després.
Parar per baix
Durant el volt parar la campana de manera que es tire d'ella dolçament fins a que quede immòbil, boca per a dalt.
Parar per dalt
Durant el vol parar la campana de manera que s'espente dolçament fins a que quede immòbil, boca per a dalt.
Passà de fita
En un vol, toc de les campanes l'una darrere de l'altra, generalment de menor a major. La coordinació es feia cridant, abans de l'última volta „a ella!", de manera que la campana que encara estava voltejant pegara encara dos batallades més i immediatament després la següent començara entrant a una batallada (ja que una campana parada prenia un temps fins a que sonara).
Passà de trancs
Sèrie de trancs, començant lentament i tocant fins a no poder més. Podia ser una passà de trancs normal o una passà de trancs repicant amb el tiple. En la Catedral, el tiple no podia coincidir amb els trancs per motius acústics.
Passar el batall
Pegar mitja volta a una campana, tocada a mans, de manera que quan tornara a voltejar començara amb una batallada.
Passar-se
Una campana es passava quan intentaven parar-la abans de temps, i per la força que tenia continuava girant una volta més, però no amb prou força per arribar a quedar-se boca per a dalt. De certa manera passar-se volia dir girar una volta imprevista sense arribar a parar en el moment previst, o siga no haver sabut parar-la a temps. En conseqüència la campana queia, i no sempre era fàcil recuperar el control. El contrari era no entrar,
Pastís
Embolic produït en enganxar la corda per equivocar-se a l'hora de voltejar una campana a corda.
Peçonet
Anella soldada o tornejada en l'extrem del batall i que permetia que s'enganxara el ganxo, per repicar o pegar batallades,
Pegar batallades
Pegar cops acompassats d'un sol batall, amb volum igual i gran calma.
Pera
Part redona del batall, que percudeix sobre la campana. És del mateix metall que la resta del batall. Acabada en peçonet o forat per on passar el ganxo, per poder repicar.
Perdre l'emballestà
Desaprofitar l'impuls suplementari que dona la ballesta, després de desenrotllar la corda completament en una desfeta, i que accelera la campana.
Pere
Famosa campana gran de l'antiga parròquia de Sant Andreu, fosa pels Roses en el XVIII i perduda en 1936.
Pessigar el batall
Passar el batall, pegar mitja volta a una campana, tocada a mans, de manera que quan tornara a voltejar començara a una batallada. Es pessigava el batall, agarrant-lo quan girava la campana, de manera que no sonara.
Pianos
Vol de dues o més campanes a la mateixa velocitat, apianades.
Portal
Cadascun dels finestrals del campanar o sala de campanes. D'ací les de portal, açò és, les de la part inferior del campanar. I també el tiple de portal.
Posar en marxa
Moure una campana, iniciar el vol d'una campana ja dreta.
Postissa
En algunes campanes grans de les parròquies, segona corda, sense ballesta, lligada a una anella del braç, per que voltejara la campana un segon tirador.
Primer parà, primera parada
En un vol, el primer toc després de l'alce i de les batallades. La primera parada o primer parà podia consistir en un vol de diverses campanes (segons la festa) exclusivament, però podia tindre una segona part, amb un Villancico i / o unes desfetes, que encara formaven part de la primera parada.
Regar les campanes
En les antigues campanes amb corró, i coixinet de bronze, calia posar oli, de vegades amb una ploma o amb una oliera, a cada vol.
Repic
Formalment no més hi havia un repic, el repic, un toc que permet utilitzar les campanes d'una torre (al menys quatre, però millor cinc, fins a nou en la Catedral), d'acord en una partitura única, que utilitza les categories totals (es meneja un tiple, repica un tiple major, es peguen batallades en la gran, i així), i per tant interpretable en qualsevol torre de la ciutat. Junt al toc de cor doble de primera és el més característic dels valencians, més que el vol, encara que no és reconegut en la memòria col·lectiva. Es tocava per a benediccions, processons menors així com les festes menys importants del calendari.
Repic de bendició
El repic. Dit així, perquè una de les seus funcions principals era acompanyar durant una benedicció o una processó menor.
Repicar
Tocar ràpidament un o diversos batalls de campanes, amb cordes disposades de distinta manera i lligades a les mans del campaner. Sovint la campana més aguda es repicava amb la mà dreta i la més greu de les tocades en aquell moment precís en la mà esquerra. Per general no es repicaven més de dos campanes alhora.
Repret
Treball de conservació de les campanes, especialment repretant els cargols i repassant batalls i cordes, així com posant oli, pocs dies abans de la festa major de la Catedral o de les Parròquies. En la Seu es feia el 10 d'agost, dia de Sant Llorenç, amb la certesa de ser el dia més càlid de l'any, pel martiri del sant (torrat damunt una graella).
Segon parà, segona parada
Segon toc d'un vol, que sovint consistia en un inici ràpid i una parada a temps de les campanes, que només fan desfetes, sense enrotllar la corda (ja enrotllada en la primer parà) ni desenrotllar-la (generalment en la tercer parà). Per als tocs de la vespra o de l'alba (no de la festa) podia consistir en diverses combinacions com ara una passà de fita o en el toc de les campanes apianades.
Semidoble
Toc de cor utilitzat els dies de classe Semidoble.
Senyal
Fer senyal, sobre tot de cor, volia dir interpretar un toc simplificat, de manera que es poguera reconéixer, sense haver d'utilitzar totes les campanes. Així, per fer senyal de cor, voltejava una campana, i repicaven en un altra, que sovint romania boca per a dalt, mitjançant un sistema de cordes, o bé deixaven caure les mínimes campanes, per evitar l'esforç de tornar-les a alçar després, per al vol posterior.
Senyal de sermó
Toc del batall de la campana major, sense cordes, únicament espentant-lo contra la boca. Propi de les parròquies, no s'utilitzava en la Catedral.
Senyalera
Campaneta per a les senyals, ubicada sovint damunt de la sagristia o prop de les portes d'eixida de l'església, i que avisava als campaners per què tocaren en certs moments, tant de dies normals com festius. Sovint la senyalera anava a mig vol, i es tocava a distància amb una corda enganxada a la ballesta. També s'utilitzava per tocar les misses de cada dia de la setmana que no foren la missa conventual. No obstant la seua oscil·lació, sovint la tocaven de manera, tirant més d'un costat que de l'altre, que semblava que voltejava (dos batallades i un silenci, i no batallades amb intervals de silenci iguals).
Simple
Un dels tocs de cor, el més senzill, utilitzat els dies de classe simple. Hi havia variacions en les campanes tocades, si era simple de sant o de santa.
Soquet
Tros de fusta dura i tallada de manera que servia per ajustar l'ancoreta del batall i l'anella de la campana, fent al mateix temps d'aïllant. També valia per dirigir el moviment pendular del batall, perpendicular a l'eix de gir.
Tauló
El Tauló és la campana gran de Sant Esteve, encara existent, tot i que mecanitzada. Fosa per ANDRÉS BORRÁS en 1762 té 115 cm de diàmetre.
Tercer parà, tercera parada
El tercer toc d'un vol, generalment consistent en un inici ràpid de les campanes (ja que tenen les cordes enrotllades), però fent voltes, de major a menor, deixant-les dretes a la fi.
Tiple
Campana menor. En qualsevol cas, la campana més aguda de les tocades, però si no era el tiple concret, la campana menor utilitzada feia de tiple.
Tiple de portal
La menor de les campanes de les finestres o portals.
Tiple de tetxo
Els tiples ubicats en la part superior de la sala de campanes, en les parròquies. Generalment ubicats sobre bigues de fusta, al centre de la sala.
Tipler
Aprenent de tirador, que ja podia voltejar un tiple a corda, podent parar-la i invertir-la, i seguir voltejant. Generalment era la manera d'aprendre, ja que els tiples tenien el braç llarg i era fàcil aprendre a enrotllar la corda.
Tirador
Obrer especialitzat que sabia voltejar una campana a corda (i per tant a mans, alçant-la, parant-la i posant-la en marxa, ja que per voltejar a corda calia dominar totes estes tècniques). El tirador no solia saber els tocs, però si sabia voltejar.
Tirant
Corda que va del batall, mitjançant un ganxo, a una anella ubicada front a la campana, per repicar-la. També tros de cordeta ubicat més prop de la boca que de la paret, en les cordes de repicar, per tocar des d'una alçària menor, o per poder tocar dos o tres campanes amb una mà. També cadascuna de les barres de ferro de les que penja la campana i que la uneixen a la truja
Toc d'alba
Alba, senyal d'alba. De cada dia, les batallades de l'oració. En els dies de festa gran, vol de campanes després de les batallades de l'oració. En la Catedral hi havia un repic previ, segons la classe del dia, que probablement servia per coordinar el toc dels altres campanars. També valia per obrir els portals i les portes de la ciutat.
Toc de tancar les muralles
El toc de tancar les muralles consistia, a la Catedral de València, en les batallades, inicialment lentes i després més ràpides, mitja hora després de l'Ave Maria vespertí i es tocava durant dos quarts d'hora més, fins al toc d'Ànimes. Era un toc considerat "civil", i pagat per la Ciutat.
Tocar a cor, tocar el cor
Toc combinat de repic i volteig de diverses campanes, segons la classe del dia, que indicava pel mati i per la vesprada l'anunci de l'oració comunitària en el cor, pels canonges i beneficiats en la Catedral, i pels beneficiats en les parròquies. En alguns temples (Catedral, Patriarca, Sant Joan) es tocava a cor de matí i de vesprada, cada dia, mentre que en els altres es tocava a cor tots els matins, però sols les vesprades de les festes.
Tocar a corda
Tocar amb una corda enrotllada al braç de la campana de la manera descrita en el text. La campana voltejava així en un sentit i després en l'altre a gran velocitat, accelerant ràpidament i després decreixent de manera més lenta. En la Catedral, com en les campanes ubicades a molta alçària, no es soltava la punta de la corda, frenant la campana si calia, però en les parròquies, i en algunes campanes menors de la Seu, la campana enrotllava tota la corda i frenava per ella mateixa. Les campanes grans de la Catedral, amb dos cordes per braç, no podien soltar-se ja que s'arribaven a fer nus, de manera incomprensible però certa.
Tocar a mans
Voltejar manualment la campana, açò és sense cordes sinó espentant-la o, més sovint tirant d'ella. Tècnica utilitzada per manca de personal o per ajudants poc especialitzats.
Tocar a mig vol
Tocar les campanes oscil·lant, sense que arribaren a voltejar, ni tampoc sense que arribaren a parar boca per a dalt. En cert sentit moure les campanes, es dir fer-les oscil·lar. Si era un toc de mort de l'Horta, en la ciutat no s'utilitzava, al menys en sentit funerari.
Tocar a mitja volta
Tocar de manera que la campana oscil·le, però parant-la cada volta boca per a dalt. Utilitzat en alguns tocs de cor. També tocar a mitges voltes.
Torre
El campanar d'una església. De vegades, i molt col·loquialment, els campaners parlaven del colomer, per referir-se a la part alta del campanar. La paraula campanar no era utilitzada en la ciutat, a no ser per referir-se a la sala de campanes.
Tranc
Cop de dos o més campanes d'una torre, per a toc de morts o per als repics i tocs de cor. Una passà de trancs era un conjunt de trancs, accelerant, fins a no poder més. En el cor i el repic hi havia passades de trancs seques i passades de trancs repicant el tiple de manera coordinada, encara que en la Catedral no podia coincidir la campana menor amb les encordades (campanes preparades en un encollat) per motius acústics. No entraven en el tranc totes les campanes d'un campanar, segons els tocs o les tradicions. Així, ni la Caterina ni la Bàrbera de la Catedral entraven en els trancs, i per tant tampoc en els tocs de mort.
Truja
Contrapés de la campana, tradicionalment de fusta. Del braç a la campana hi havia la mateixa alçària i la forma aproximada de la campana que del braç al capçal. No obstant, com els eixos es trobaven en la part baixa del braç, el moviment de la truja era una miqueta més llarg que el de la boca (compensat per la major amplària d'esta).
Villancico
Toc de dos o tres tiples i de la campana gran. Un Villancico es una canción con estribillo, una composició musical o poètica amb tornada i no una cançó de Nadal. El Villancico era la segon part de la primera parà dels vols de la vespra i del dia de la festa dels titulars i del Corpus Christi; en la Catedral per a la Mare de Déu dels Desemparats i la Mare de Déu d'Agost, i del dia del Corpus. La tornada consistia en el toc de dos tiples o tres apianades (en la mesura de lo possible: si eren tiples de dalt no era factible), abans i després de voltejar la gran. De vegades els pianos eren de totes les campanes alhora. El toc no figura en la Consueta d'Herrera, de 1704, i degué de composar-se en el segle XIX, probablement per MARIANO FOLCH.
Vol
Unitat de mesura dels tocs de campanes festius. Un vol tenia tres parades o parts, però podia ser un vol doble (vol per la nit o per l'alba), ja que el treball era pagat el doble. Es parlava d'un vol, i s'entenia que tenia tres parades, si es tocava en mitja hora o dos si en una hora (per exemple, els tres avisos de missa, cada quart, eren un vol, però el toc a l'Alçar a Déu i el de final de missa també eren un altre vol, no per tocar tres vegades si no per esperar més temps).
Vol de la Sardina
Vol de campanes que anunciava, la nit del segon dia de Nadal l'inici, a l'endemà, de les Quaranta Hores en la Catedral. Anomenat de la Sardina, perquè el campaner invitava amb sardines i vi als tiradors (que devien aportar el pa). El sopar fou eliminat per RAFAEL AGUADO en els anys 1920, però el nom va continuar uns quants anys més.
Volta i mitja
Toc de gran dificultat tècnica, que consistia en canviar el sentit d'una campana dreta, amb la qual cosa pegava una batallada, i després una volta més, parant-la a cada cop, de manera que produïa un cop, i després dos més.
Voltejar
Tocar les campanes al vol, és a dir pegant diverses voltes en un sentit o en l'altre. Quan es voltejava a mans, el vol era sempre en el mateix sentit, mentre que si es voltejava a corda el vol era primer en un sentit i després en l'altre. En la ciutat de València no s'utilitzaven les variants revoltejar, volejar, voltar ni altres semblants.
Voltes
Fer voltes o desfer voltes era voltejar lentament una campana, en el sentit oposat al de l'última desfeta, de manera a desfer-li les voltes de la corda. Entre la desfeta anterior i les voltes (que sovint s'indicaven amb el polze estés i pegant voltes en rodó) calia parar la campana una estona, de manera a dominar-la. Generalment es feien les voltes per dalt, de manera a deixar la corda desfeta per baix del braç, amb la campana parada boca per a dalt. Aleshores, tirant un poc de la corda, la campana queia, sense passar-se.

Les campanes: tocs en la societat tradicional

Les campanes van ser, durant segles, la manera més eficaç de comunicar missatges, de coordinar activitats i de protegir comunitats en la societat tradicional. Al contrari del que ocorre amb els actuals mitjans de comunicació de masses (ràdio, televisió, la pròpia Internet) no era necessari disposar d'aparells per a percebre el missatge. Tampoc era necessari tindre connectats els mecanismes sobre l'emissora precisa. El so de les campanes arribava, generalment, a tota la comunitat, i fins i tot més enllà, per a construir uns missatges sonors necessaris per al funcionament col·lectiu. Només els sords quedaven privats de la seua informació. Els sords i els forasters, ja que els tocs constituïen missatges comprensibles només en els límits de la pròpia comunitat. En conseqüència els propis tocs contribuïen a augmentar la solidaritat del grup, a construir una identitat diferenciada: "nosaltres toquem bé, ells (sobretot, els veïns) no saben tocar". En conseqüència, "les nostres campanes són bones, les millors; les altres són roïnes, però les del poble veí són les pitjors".
No obstant un traç diferenciava el campaner tradicional del seu col·lega actual, el periodista, i era la seua gran humilitat. El campaner sabia que amb els seus tocs podia despertar la comunitat, anunciar desgràcies o trencar els ritmes vitals. I no obstant no utilitzava el seu poder (aquest que ara anomenen el "quart poder") per als seus fins, sinó que es posava al servei de la Comunitat, limitant-se sense necessitat de censura, per a complir amb "la seua santa obligació", és a dir la construcció de missatges que coordinaven, informant, les activitats del grup. Pel contrari, el campaner es sentia –i li ho feien sentir – que no era més que "un obrer que tira de la corda" o encara més, com deia un altre, en el seu poble era "l'última sardina del plat, la que ningú vol".
L'important no era, només, comunicar; també es tractava de no avorrir i de no avorrir-se, fent variacions, dins dels límits marcats pel missatge. O siga, comunicar sense avorrir, i al mateix temps sense arribar a desfigurar tant el toc que fóra incomprensible. Hem parlat, i seguirem fent-ho durant tot el curs, de "campaners". En realitat molts dels nostres informadors eren també, o fins i tot més, sagristans. El "campaner" (o "la" campanera, que de tot hi havia) era un professional exclusiu de les grans esglésies: catedrals, col·legiates, parròquies de les capitals; en els altres llocs el sagristà augmentava els seus escassos guanys amb els tocs de les campanes, que havia de compaginar amb els seus càntics i altres activitats rituals al servei de l'Església. Hem dit "guanys": en diners o en espècies, campaners i sagristans eren professionals pagats, a vegades amb un habitatge, amb blat o amb monedes, però sempre recompensats per la seua labor, sovint ingrata i poc reconeguda.

Els rellotges: el temps civil

Tocs religiosos i tocs civils

Des de la nostra visió actual sorgeix, immediata, la pregunta. Quins tocs de campanes són religiosos? Quins són civils?
La primera contestació és ben senzilla, però falsa: són religiosos els tocs de contingut o missatge religiós mentre que són civils els tocs de contingut civil. En realitat la resposta és falsa perquè la pregunta no és correcta. Nosaltres suposem, des de la nostra experiència actual, que hi havia una separació entre el religiós i el civil. No obstant eixa divisió tan absoluta no és donava en la societat tradicional.
Els tocs d'oració, que marcaven els parts de la jornada (alba, migdia, capvespre, tenien aquests dos aspectes: assenyalaven, amb una oració, el pas del temps. Els tocs de vespres de festa recordaven un calendari, basat sobre aspectes religiosos però amb evidents efectes civils (dia de descans laboral…).
Potser hi havia uns pocs tocs "civils purs", si és pot acceptar l'expressió. Una banda estaven els tocs del rellotge, per uns altres els senyals de contingut comunitari.
Els tocs de rellotge s'enfrontaven, com vorem a continuació, als tocs d'oració i de crida als actes litúrgics, ja que els uns i els altres és refereixen a dos maneres diferents (i fins i tot oposades) de mesurar el temps. Per això, sovint, les campanes del rellotge estaven ubicades en una altra torre, o en un altre lloc de la torre. És dóna la paradoxa que, amb escassetat excepcions, a La Comunitat Valenciana, igual que a la resta d'Espanya, no hi havia "torres municipals", és a dir campanars de titularitat municipal amb el només destí de ser empleades per a transmetre missatges de l'ajuntament, oposats d'alguna manera als missatges de l'església. Hem dit amb escasses, però cal dir notables excepcions.
No vull entrar en el fenomen bastant estés pel nord de la Comunitat Valenciana de creure que els campanars són municipals, encara que la major part dels seus tocs, per no dir tots, siguen religiosos. Des d'un punt de vista jurídic segurament són tots eclesials, tot i que molts ajuntaments conserven les claus i siguen responsables del seu manteniment. Diguem que són lloc d'encontre – i de vegades de fricció – entre el poder eclesial i el municipal.
Generalment, el rellotge es troba instal·lat en la mateixa torre de l'església, però sovint toca unes campanes diferents, les del rellotge, i el seu manteniment és municipal, arribant en alguns casos a fer una porta exterior de la torre, a banda de què permet accedir des del temple, per a marcar eixe doble caràcter religiós i civil, en qualsevol cas cívic de la torre.
Parlàvem de "tocs civils", per cridar-los d'algun mode. A banda dels tocs del rellotge estaven els senyals ciutadans. A La Comunitat Valenciana no hem trobat "tocs de consell", o de crida municipal, com encara existeixen a Castella, per bé que a Castelló, en teoria quan surt el Municipi baix masses ha de tocar la Campana Àngel, la de l'ajuntament. També hi ha – o hi havia, millor – tocs per regular la pujada de les aigües, no tant per alarmar, que aquesta és un altra cosa, sinó per marcar els canvis de tanda en els recs. Però ja no hem trobat tocs de pastos comuns, també castellans, o tocs contra les tronades, encara usuals a Castilla y León.

Els rellotges històrics i el temps oficial

Hem parlat de l'origen dels carillons, que apareixen com una reacció de les poblacions civils front al doble poder dels senyors i de l'església. En terres nostres, i amb totes les matisacions que vulguem, no s'arriba a eixe enfrontament físic, sinó que es celebren diverses concòrdies per ubicar les rellotges en els mateixos campanars eclesials.
Potser l'exemple més documentat siga el del Campanar Nou de la Catedral de València. La Ciutat, nom històric de l'Ajuntament, compra i instal·la en 1372 / 1374, el primer rellotge mecànic de tota la península, i l'ubica sobre l'edifici municipal, ja desaparegut, en els actuals jardins junt al Palau del General del Regne, ara Palau de la Generalitat. De fet, el carreró encara conserva el nom de Carrer del Rellotge Vell. A finals del XIV en un moment d'efervescència creativa en la ciutat de València: decideixen fer noves muralles, noves portes de la ciutat, nous ponts, i un Campanar Nou, potser el doble d'alt que el Campanar Vell, ja desaparegut.
Llavors la Ciutat arriba a una Concòrdia amb el Capítol de la Catedral, per utilitzar la summitat del Campanar (la part més alta, la terrassa) per disposar-hi una gran campana, que toque les hores fins a les muralles i més enllà per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. Llavors, el campanar té dos nivells simbòlics i acústics: les campanes litúrgiques, que també marquen el ritme real de la ciutat, i la campana del rellotge, que anomenen Micalet, ubicada dalt, per a ser percudida exclusivament per tocar les hores, com certifica la Concòrdia. La Ciutat és patrona de la campana i del rellotge, la qual cosa vol dir que està obligada al seu manteniment, però es disposa que la campana serà utilitzada només per al toc de les hores. De fet, justament per utilitzar-la fora d'aquest ús regulat, quan la victòria de Lepanto contra el turc, la campana es trenca i cal refondre-la.
Més tard, i per continuar marcant el doble domini del campanar, per accedir a ell cal passar, tant des de la Catedral com des de la caseta del rellotge, per un pati, amb dues portes distintes, i a l'aire, de manera que cap de les dues institucions té privilegi sobre l'altra; per dir-ho en paraules planes, cap d'ells arriba al campanar a cobert; tots dos han de banyar-se el cap (si plou, es clar) per entrar-hi. El rellotge és tant de la Ciutat que quan aquesta decideix, cap a 1960, llevar la caseta que el conté (per antiestètica, diuen!), el Capítol només es preocupa de mecanitzar alguna de les campanes per tenir servei, ja que el darrer campaner tradicional acaba de tindre un accident i no tenen qui toque diàriament.
El rellotge seguirà inexistent, i el Micalet no tornarà a tocar fins a 1989, quan la Ciutat, de bell nou, dedique els fons necessaris per reposar un ordinador en compte del magnífic rellotge de forja perdut uns pocs anys abans. Però els rellotges, quasi sempre de titularitat municipal, eren uns mecanismes costosos, de complex manteniment, però de llarga durada: cent, dos-cents anys, són la vida útil usual dels rellotges, si se'n té bona cura d'ells. Els rellotges històrics valencians eren, sobre tot, mecanismes per sonar les hores amb campanes; si hi havia alguna esfera, podia tindre (alguna encara la conserva) una sola agulla per marcar l'hora, i segons el desplaçament es sabia el temps aproximat, mentre que el so de les campanes regulava, de certa manera, la vida quotidiana.
Els rellotges antics, per motius tècnics, no repetien les hores, i sovint sols tocaven amb una campana: un cop a les mitges i l'hora sense repetició. No serà fins a molt entrat el segle XVIII que hi apareguen els pènduls, amb la qual cosa creix l'exactitud dels rellotges; abans tenien allò que s'anomena un foliot, una peça en forma de T majúscula, amb dos contrapesos als extrems que servien per controlar, mes o menys, el pas del temps. No sabem que existeixca cap d'aquests rellotges, ni tan sols parat.
Hi ha una certa quantitat de rellotges de forja, probablement posteriors a l'invent del pèndul, i molts més d'industrials, la major part fora d'ús, substituïts per ordinadors. Els rellotges eren de corda manual – donar corda a un rellotge suposa pegar voltes a una roda, de manera que puge la corda amb contrapesos als extrems que fa moure els mecanismes. Hi havia cordes distintes per a cada una de les seccions del rellotge: una per al moviment, imprescindible, que pot moure agulles o no. Un altra per al toc de les hores, distinta d'una tercera en el cas que el campanar tocara també els quarts.
Normalment eren els agutzils o els campaners els qui donaven corda al rellotge; els mecanismes més antics només tenien corda per a unes trenta hores, i aquests eren els més exactes, ja que eren posats en hora cada dia! En el Campanar de la Vila de Castelló, durant la restauració, aparegué un ferro tort, amb un forat calibrat amb una miqueta de plom, que vàrem reconéixer com un rellotge de sol, exclusivament per marcar les dotze (solars): era l'única manera que tenia el qui donava corda al rellotge per posar-lo en hora.
El rellotge, que era el marcador del temps oficial en la població, donava peu, a voltes, a sucoses anècdotes: com ara en un poble de l'Alacantí on disposaren en unes eleccions dels anys 1920 que, una volta havien votat els nostres feren avançar les agulles del rellotge ràpidament i quan tocaren les vuit – tot i que no eren encara les deu del matí solars – tancaren el col·legi electoral. El pucherazo fou legal, perquè el rellotge públic era, com indicava el seu nom, el constructor de l'hora oficial de la comunitat.

Conservació de rellotges

Amb l'aparició dels motors elèctrics es començà a plantejar la possibilitat de mecanitzar els rellotges monumentals, però tingueren la poca gràcia de destrossar els mecanismes per evitar de posar-hi tres motors: modificant el conjunt de rodes, amb un sol motor tot funcionava, però la maquinària quedava manipulada per sempre. Així i tot no resolien el problema majors d'aquests rellotges: la manca d'exactitud. Com que els materials metàl·lics estan subjectes a les dilatacions i contraccions pels canvis de temperatura, cosa la qual afecta molt especialment al pèndul, aquest s'acurta en hivern (el fred contrau els metalls) per la qual cosa s'avança el rellotge, tot i que si el fred és excessiu es congelen o al menys s'endureixen els lubricants del mecanisme, que poden arribar a aturar-lo. En l'estiu, pel contrari, tot es dilata, i amb el pèndul més llarg, corre més lent. Cal pensar que una diferència d'un parell de mil·límetres pot suposar un canvi de deu segons al dia, els quals si s'acumulen suposen cinc minuts al mes... El rellotger que donava corda cada dia – o cada setmana – no sols garantia el funcionament; també la precisió. Després d'haver-se gastat tants diners, resulta que el rellotge cada volta va pitjor, i la resposta sol ser un ordinador. De vegades, per tractar de posar en valor un mecanisme, sovint industrial i no massa vell, es decideix baixar el rellotge i disposar-lo en un lloc públic, com ara l'entrada de l'Ajuntament. O també el baixen per dur-lo al museu, un magatzem municipal amb trastos històrics... Total que estem perdent aquest patrimoni industrial i històric, i sobre tot municipal.
Davant el mal menor de substituir el rellotge per un ordinador, la millor conservació consisteix en netejar el rellotge, cobrir-lo amb plàstics i deixar-lo on està. Qui sap si en un futur, amb més coneixement i interés pel patrimoni, es munta una associació cultural, posem per cas, que podria estar formada per quatre membres (i en els rellotges setmanals sols haurien de pujar una volta al mes) o per cinquanta i dos – i així una volta a l'any... o qualsevol fórmula semblant: d'eixa manera cadascú tindria la seua responsabilitat (i l'absència es notaria: com es riurien d'aquell que havia deixat passar el seu torn...). L'ordinador tot són avantatges... a l'hora de vendre'l. S'instal·la en un matí, no té manteniment, canvia automàticament l'hora, va al segon exacte gràcies a una antena connectada a un rellotge atòmic instal·lat a Alemanya (que modern tot açò!), s'hi poden programar no sols el moviment de les agulles o els tocs de campanes; també repics, vols automàtics, i fins i tot encendre i apagar la calefacció del temple... El que ometen de dir és que costa, més o menys la meitat d'un rellotge monumental mecànic, i que dura, com a molt uns deu anys... si no cau una bona tronada abans!
En la Catedral de València ja en portem tres en uns dotze anys; el primer va caure al mes, ja que un llamp se l'emportà per davant, destruint-lo completament. Afortunadament el teníem assegurat... Als huit anys ens digueren que era un model antic, que no hi havia recanvis, que el model actual era per a sempre, que tenia de tot... fins que en qualsevol moment tornen a repetir la mateixa història tecnològica... D'altra banda, el rellotge mecànic té una presència realment institucional – és una cosa un poc màgica, solemne, que val per a tota la vida...

Temps, espai i comunitat

Temps diari: un cicle que a vegades dura vint-i-quatre hores

Les campanes i els campanós tenen a vore amb la manera tradicional de mesurar el temps a la Comunitat Valenciana. Recordem que el rellotge és una màquina ingrata que no necessita saber si és de dia o de nit, estiu o hivern, per a marcar temps distints. Els tocs diguem de l'església (amb tots els matisos que hem dit abans) són molt més humans, o millor dit, molt més naturals. Estan basats en el mateix principi utilitzat pels romans: el "dia" (24 hores) té dos parts: "la jornada" (quan hi ha sol) i "la nit" (quan hi ha foscor). Durant la jornada, es viu i es treballa; les parts estan marcades pels diferents tocs de campanes. Durant la nit, excepte en cas inajornable d'extrema gravetat (alarma, foc) no es toquen les campanes, ni tan sols per a anunciar els morts més importants.
En conseqüència la jornada està emmarcada pel toc d'alba, que avisa del principi, ja que es toca a l'alba. El toc de migdia o d'Àngelus és l'únic exacte, ja que es toca a les dotze "de sol", i esta referència és l'única externa que es pot conéixer sense "rellotges" o altres mecanismes artificials. El toc d'Ave Maria o del capvespre marca el moment de tornar a casa, mentre que un poc més tard sona "el toc de tancar les muralles" o toc de queda, que precedeixen al toc d'Ànimes o de tancament total de muralles i de habitatges. Naturalment que els tocs varien d'un dia a un altre – dit amb el doble sentit, ja que s'adapten al ritme de la Naturalesa.
Hi havia un parell d'activitats religioses més, al matí i a la vesprada, que marcaven els moments intermedis: la "missa cantada" cap a el deu del matí, les vespres cap a les tres o quatre de la vesprada. Altres actes religiosos diaris (misses resades, rosaris, novenaris) eren assenyalats amb tocs menors o no s'anunciaven.
Esta dependència del sol, a causa de la limitació tecnològica, té una conseqüència lògica: els dies han de començar en un moment exacte, mesurable, és a dir "a les dotze de sol". No ens estranye esta manera tan antiga de mesurar el temps: a pesar dels nostres rellotges digitals, les festes comencen "la vespra a les dotze". A partir aquest moment ens comportem ja de manera diferent, festiva, com si ja fora (que és) l'endemà. Fins i tot, en alguns pobles amb el rellotge encara de corda manual, i de gestió per tant municipal, hem arribat a vore que paraven el seu mecanisme, de manera conscient, per a marcar, sense saber-lo, que estaven en un altre temps, el temps de la festa.
Per tant el temps diari estava marcat pels tocs d'oració, al llarg de la jornada, i els tocs de la campaneta de tocar a missa que assenyalaven, exclusivament, xicotets actes litúrgics (com la missa "resada o de dia de labor").
En les grans esglésies (Catedrals, Col·legiates, parròquies de ciutat) el matí es tallava amb el toc de crida a la missa major o cantada, i amb repics diferents segons la "classe" del dia. El mateix ocorria a la vesprada, és a dir cap a les tres (de sol), on les campanes cridaven a vespres, per a anunciar eixe rés comunitari que ja pertanyia, en conseqüència amb el que hem dit, l'endemà.
Diem que alguns dies tenien més... o menys de vint-i-quatre hores: és fàcil d'entendre. Si les vespres indiquen ja l'endemà, les festes majors tenen segones vespres, de manera que, a la vesprada, se segueix celebrant la festa del matí. Per això, un dia de poca importància festiva pot començar al matí (ja que l'anterior va tindre segones vespres) i acabar a migdia, perquè les vespres són del dia següent. I encara hi ha més: les festes importants tenien "Octava"; per exemple l'1 de gener és l'Octava del dia de Nadal, però un altre tant ocorria amb Pasqua (el diumenge següent és l'Octava) o amb el Corpus, que es tornava a celebrar, quan era en dijous, huit dies més tard.
D'alguna manera, l'Església Catòlica, que era la que creava esta manera de construir el temps, segueix emprant-lo. És cert que, segons les normes litúrgiques, els dies comencen i acaben a les dotze de la nit, però ja el dissabte es resen les primeres vespres del diumenge, que té a la vesprada les seues segones vespres; per tant la idea del dia i mig segueix vigent, encara que en àmbits eclesials (sense oblidar que el dissabte s'ha convertit, per a la majoria de la gent en una prolongació del diumenge, però açò és ja una altra història). El mateix fet de les misses del dissabte de vesprada que valen per al diumenge indica que ja estem en el dia següent; actualment la missa del dissabte al del matí és la pròpia del dia, però la de la vesprada ja és la pròpia del diumenge.

Temps anual: diumenges, festius i grans festes

El cicle diari no era més que una adaptació a dos grans cicles, aquests dos relacionats entre si i sempre dependents dels ritmes naturals: el cicle setmanal i l'anual.
D'acord amb el que s'ha dit abans, la vespra dels diumenges es tocava anunciant la festa. També es recordava la vespra (i la data) dels dies de festa, amb almenys tres o quatre graduacions: En el primer cas repicaven les campanes; en el segon voltejava la menor o la mitjana, i per a la primera classe voltejava la campana major (Pasqua, Nadal, Pentecosta). En els casos extraordinaris (Corpus Christi, la festa del poble) tocaven totes les campanes segons el costum local: si hi havia dos campanes, estes podien tocar alternades; si hi havia tres o més anaven voltejant, però no començant i parant totes a la vegada com passa ara, sinó seguint estrictes normes locals.

La mesura del temps tradicional

Hem vist, per tant, que els tocs de campanes reflectien i construïen el temps de la comunitat. L'existència dels tocs marcava una forma diguem circular, repetida, de concebre el temps. D'altra banda, eixe temps "exacte" era el temps de la comunitat, el temps de la jornada, de la vida activa.
Un dels indicis de canvi de mesurar el temps consisteix en el nombre de tocs per a cridar als actes, sobretot la missa dels diumenges. En pocs pobles queda ja la idea de fer un toc assenyalat, sovint un repic o un vol de campanes, un moment abans del començament i un altre molt més breu, sovint amb unes campanades de la campana major des de baix, per al moment de l'inici de l'acte. Associat als rellotges, és a dir a la concepció del temps regular, apareixen "els tres tocs": mitja hora, un quart d'hora i a l'hora de començar, sense que, necessàriament coincideixca amb el principi de l'acte. Es tracta per tant de dos maneres diferents de concebre el temps.
Curiosament, amb les noves concepcions de temps i espai, per no molestar apareixen noves formes de tocar que semblen antigues. Al costat de casa nostra, a València, està la parròquia del Bon Pastor, on les campanes toquen elèctriques, però no amb ordinador sinó polsades manualment (la qual cosa es nota perquè els tocs canvien una miqueta d'un dia a un altre i d'una mà a una altra). No més toquen ja per a la missa dels diumenges; per tant per a la dels dissabtes també. Un sol toc, voltejant una campana mitjana i després fent un repic de les tres que hi ha acabant en quatre trancs. El toc es fa cinc minuts abans de l'hora i no hi ha més. Per a diari no toquen, i tampoc per a la missa primera del diumenge, a les nou del matí. Un sol toc, per tant, anuncia l'acte, i no tots els actes, marcant una manera més actual – i al mateix temps més antiga – de cridar a missa.

Tocs de mort: la comunitat reflectida

Els tocs de difunts eren tristos, no tant per la seua forma, sinó pel seu contingut: en alguns llocs eren més ràpids i creatius que els propis tocs de festa. El que els donava tristesa era la seua utilització, anunciant immediatament una defunció (encara es fa en els pobles xicotets) i marcant el temps de mort, és a dir tocant després del toc d'oració tres vegades al dia, mentre que el difunt romanguera sense soterrar.
Els tocs servien, sobretot, per a reproduir l'estructura comunitària: es tocava distint segons el sexe, l'edat i la categoria social, o siga més per a homes que per a dones, més per a adults que per a xiquets i més per a rics que per a pobres.
Així era normal trobar dos classes d'albats per als xiquets batejats i que no havien pres la Comunió (que solien morir a dotzenes en els pitjors mesos de l'estiu) distingint o no el sexe. Havia després tres, quatre o fins i tot set classes de tocs de difunts: primera, segona, tercera… L'última classe es tocava molt ràpida, ja que era gratuïta, "per amor de Déu". Però els tocs més importants eren per a les dignitats eclesials: Papa, Arquebisbe, Rector. Només el Rei era assimilat al Papa; als altres se'ls tocava com "civils", distingint el sexe (generalment tres cops de diverses campanes per als homes, dos per a les dones) i, a vegades, la pertinença a una o una altra confraria, i per tant l'adscripció social. Preguntant una vegada a un campaner sobre els tocs de difunts i els de casaments contestava que no era costum tocar per als últims, ja que era un "assumpte privat", mentre que la mort d'algú afectava a la comunitat. Tampoc hi havia costum a la Comunitat Valenciana tocar a bateigs, com en altres llocs.

Tocs de foc i de processó: la comunitat ubicada

Hi ha una sèrie de tocs que marquen territori, tant en els seus aspectes simbòlics, com simplement administratius. Per exemple hi havia tocs per senyalar l'entrada del bisbe al temple i especialment a la catedral; es tocava quan la màxima autoritat religiosa es desplaçava solemnement des del seu palau fins a la catedral, a penes uns metres. El toc, per descomptat, no s'interpretava "sempre que el senyor bisbe passava per la plaça", sinó només quan el prelat es dirigia a la catedral a celebrar alguna cerimònia important, és a dir un pontifical.
Els tocs de processó acompanyen aquest acte comunitari, la principal característica dels quals és el desplaçament d'un grup al llarg d'un espai. Els tocs acompanyen, almenys, aquest ritual, indicant l'eixida i l'entrada de la part més important de la processó. Segons les tradicions, en alguns llocs només es toca en aquests moments més importants, mentre que en altres es toca durant tot el recorregut. Hi ha una solució intermèdia, molt significativa: no sols se volteja a l'eixida i l'entrada, sinó quan passa per llocs clau de la comunitat: a vegades els quatre angles que defineixen els punts cardinals i en altres ocasions quelcom tan prosaic com aquells llocs que es veuen des de la torre, i per tant des del lloc que ocupen els campaners.
Els diversos tocs podien arribar a combinar-se amb una altra torre, per a fer una espècie de concert múltiple, en algunes ocasions especials. Coneguem diversos casos segons la importància del mort, en la cultura tradicional de la ciutat de València. Així, si moria el rector de la parròquia, i com que les parròquies estaven agermanades de dues en dues, segons els moments del ritual començava la del mort o l'altra a tocar, mentre que la contrària seguia a la que devia començar abans. A més, cada una de les torres tocava de manera solitària quan el sagrat (el Corpus, la imatge sagrada) passava pel seu territori, però en les processons generals hi havia moments de vol general en el qual hi devien participar tots. Amb un matís important, vol general no vol dir que voltegen totes les campanes de la ciutat, sinó que volteja al menys alguna de les campanes de tots els campanars. Així, per seguir a la Catedral, en cas de festes principals, algunes parròquies per les quals no passava la processó general, tocaven a seguir alguna de les campanes mitjanes a l'inici, a la meitat i a la fi, sense fer-se més problemes, però seguint les indicacions de la torre major, que era la qui marcava els ritmes i els temps. En realitat es tractava de concerts totals, molt abans de la idea actual de fer concerts de campanes, molt espectaculars a l'hora de vendre'ls però de poc efecte sonor, perquè parteixen de conceptes que no tenen res a veure amb les possibilitats i les carències de l'instrument.
De la mateixa manera, fins a l'aparició de la megafonia, que d'alguna manera ha substituït simbòlicament i a vegades de manera molt eficaç els antics tocs de campanes, els tocs de foc, de crema, d'incendi, no sols alertaven al grup perquè acudiren tots a defendre a la comunitat d'un perill imminent, sinó que indicaven el barri, el sector, o la parròquia on estava cremant quelcom. Aquest senyal, sovint, es reforçava pels crits del propi campaner des de la torre.

Tocs de tempestats: la comunitat protegida

Els tocs de campanes transcendien la pròpia comunitat i la seua pròpia existència física. A vegades, les campanes beneïdes, servien no sols per a protegir el grup sinó per a allunyar els mals que pogueren aguaitar-li. Els tocs de tronades, sovint, tenien esta rara virtut, no sols de desfer "els mals núvols", sinó de manar-les a pobles veïns, i per tant rivals. El fenomen dels tocs de tempestats va evolucionar de manera diferent segons les distintes comunitats autònomes. Així, a la Comunitat Valenciana va desaparéixer pràcticament en el segle XVIII. A Catalunya és famós el plet que va haver-hi a principis del XX a Cassà de la Selva, entre l'església i l'ajuntament, pels tocs de tempestats: uns defenien la seua eficàcia com a acte religiós, mentre que altres l'intentaven prohibir com irracional i perillós (ja que més d'un sagristà havia mort al caure-li un llamp mentre tocava contra el mal temps). El plet va arribar al Tribunal Suprem, que va publicar sentència, per la qual se li donava a l'ajuntament el dret a prohibir els tocs pel perill, però es considerava la titularitat exclusivament eclesial de les campanes, encara que hagueren sigut pagades pel Comú. En realitat el motiu de la denúncia no era tant el toc de tempestats, quant el dret de propietat i per tant d'ús d'unes campanes que encara tenien un fort impacte social.
Encara en queden restes entre nosaltres, fins i tot amb campanes mecanitzades. No fa tants anys es tocava la campana de la Mare de Déu del Do, la gran de les hores d'Alfafar, amb una corda lligada al batall que arribava fins al terra, per protegir la població de les tronades.
I encara ara tiren al vol la campana de Sant Vicent de Paterna, refosa després de guerra, però que d'una o altra manera conserva les virtuts de la benedicció original, de manera que si toca a temps, no sols evita els llamps en el territori del poble sinó que l'envia a Manises, el poble veí...
I després va desaparéixer sense més. No obstant, en les terres de Castilla y León, i sobretot per Salamanca i Zamora, hi ha especialistes (que no són els sagristans ni els campaners, sinó gent que fa només eixe toc) i que cobren pel seu treball, ja que se suposa que protegeixen la comunitat de les males aigües, i sobretot del pedra. En estes terres els tocs segueixen vigents, tocats durant l'estiu per persones que ofereixen el seu treball i fan ofertes econòmiques perquè es concedisca al millor postor. Els pagaments es realitzen, ara en diners, per part dels sindicats agrícoles o pels propis llauradors.

Aprenentatge i pràctica

Campaners i sagristans: l'aprenentatge tradicional

Com ja hem dit, els campaners eren aquells especialistes de ciutats o de grans temples, dedicats exclusivament al toc de les campanes. En les parròquies dels pobles eren els sagristans els que interpretaven els tocs més difícils i plens de significat, com els repics o els tocs de difunt, mentre que altres que exigien un esforç major però menys especialitzat com els volteigs, eren interpretats pels mossos del lloc o altres voluntaris.
Aquests personatges eren, en molts llocs, els garants de la tradició, ja que romanien en el seu lloc pràcticament tota la vida, encara que no sempre heretaven ni transmetien als seus familiars aquests treballs, més vocacionals que una altra cosa. La majoria dels campaners entrevistats va aprendre de molt xics, amb deu o dotze anys, i va començar a pujar a la torre per l'afició que tenien. Van aprendre veient i sentint als majors, que a poc a poc els invitaven a tocar, agarrant-los les mans de manera que el xiquet, a poc a poc, s'anava habituant i aprenent el toc en la seua complexitat.
D'alguna manera els vídeos actuals compleixen el mateix paper: és el vell informador que repeteix una vegada i una altra, incansablement (això sí, sense les variacions que adornaven el seu treball i l'enriquien), els tocs perquè els nous campaners aprenguen eixes melodies quasi perdudes.

Present i futur dels tocs a la Comunitat Valenciana

El present de les campanes a La Comunitat Valenciana és una realitat, impensable fa uns anys. Els processos de la segona restauració han sigut impulsats, en molts casos, per colles de campaners, que s'han estés, en uns vint anys sobre tot pel Nord i pel Centre de la Comunitat. Curiosament no hi ha cap colla de campaners al Sud, llevat que considerem als campaners de Caudete, aquella illa valenciana en mig de Castilla, que fou perduda per la batalla d'Almansa... Aquests campaners, molt animats, participen sovint en les activitats del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS al qual estan afiliats.

Els grups de campaners

Els grups de campaners constituïen, possiblement, l'única solució de futur per a les campanes no sols a La Comunitat Valenciana. Es tracta d'associacions de voluntaris que empren el seu temps lliure no sols en la interpretació de tocs manuals de campanes, sinó que també conserven, investiguen, difonen i ensenyen. Hi ha diversos moviments d'eixe tipus a Espanya. Així, a Catalunya hi ha una reunió anual en Vos de Balaguer, on acudeixen els campaners encara en actiu (cada vegada són menys) i interpreten cada un els seus tocs que els identifiquen i diferencien. Després hi ha diversos actes de comunitat, que acaben amb una multitudinària menjada, que duplica la població del xicotet poble, cada quart diumenge d'abril. Eixa reunió ha sigut l'origen de la Confraria de Campaners de Catalunya, una associació cultural que reuneix tant als antics com als pocs campaners nous.
A Castella i Lleó les trobades són de manera ben diferent: hi ha concursos anuals de campaners, que congreguen a intèrprets de diverses províncies, i que competeixen per a guanyar el premi. El problema d'eixes lluites és que sempre hi ha un que gana i altres que perden, però suposa una manera de reconéixer en públic les habilitats d'un intèrpret. No obstant la comparació és difícil, perquè ja sabem que cada campaner té una forma, al mateix temps local i personal de tocar, que són difícils de calibrar, encara que a Castella és més fàcil perquè el mode de repicar, que arriba fins el País Basc, és molt més uniforme que la varietat trobada a La Comunitat Valenciana. També apareixen les crides "Escoles de Campaners", com la de Villavante, que posen mitjos per a la formació com a campaners dels xiquets i xiquetes del poble.
A Andalusia ja comença a haver-hi grups de campaners, com en Montilla i altres grans ciutats, que toquen de manera voluntària i conscient les seues campanes.
A la Comunitat Valenciana les campanes es van electrificar, de manera sistemàtica, en els anys seixanta i setanta, i la pràctica totalitat dels campaners van ser substituït s per uns motors continus que impedien els tocs manuals i tampoc els reproduïen. Encara que en 1971 ja hi havia un grup de campaners de la torre del Patriarca, de València, no va ser fins a 1988 que es va començar a tocar de manera sistemàtica, tant en les Catedrals de Segorbe com en la de València, creant-se el Gremi de Campaners Valencians, que tràfic no sols de tocar campanes, sinó de recuperar tocs, d'investigar campanes o de proposar restauracions.
El Gremi de Campaners Valencians va nàixer, sobretot, en ciutats i zones industrials, on les campanes havien sigut electrificades feia dècades. La reacció inicial va ser la recuperació d'una música comunitària, ja perduda, i que es podia tornar a crear, per mitjà de l'esforç personal. Generalment l'activitat del Gremi va ser de desmuntar els motors i altres mecanismes previs, convertint-los no en substitut del campaner sinó en el seu complement. Per exemple, a Massanassa, un poble del cinturó industrial de València, on tenien quatre campanes mecanitzades amb jou metàl·lic i motor continu, van instigar la restauració dels jous de fusta, i van reposar només tres motors per a les campanes, de manera que la major o toca manualment o no volteja. Els altres tres motors sobren per a fer un volteig sonat, en cas d'absència de gent, però el peculiar és que quan toquen a mà no utilitzen els motors per a reduir l'esforç.
Probablement el cas de la Catedral de València siga més espectacular: tenia sis campanes d'un total d'onze motoritzades en la torre en 1988, amb el seu motor continu i el seu jou metàl·lic, després de l'Expo de Sevilla en 1992 (on es van exposar sis campanes gòtiques, per a mostrar la més antiga música viva dels valencians) es va restaurar el conjunt i ja només queda una campana motoritzada per als tocs diaris, però aquest mecanisme no impedeix el toc manual en el seu moment. Les altres deu o toquen a mà o no toquen.
S'utilitzen diversos mitjos per a la difusió d'estes activitats tant a través de revistes internes com d'altres llits (entre els que destaca el calendari anual d'activitats, instal·lat al peu de la torre i de gran difusió) i de manera especial Internet, on hi ha una pàgina Web des de 1996 (la prehistòria, en la xarxa de xarxes). Entre altres es poden consultar les següents: