Notes sobre les campanes de la Vila de Nules

El 7 de juliol de l’any 1938, abans de retirar-se les tropes de la República varen dinamitar el campanar, en considerar-lo un punt estratègic d’observació. Entre els escombros, dos de les campanes que es varen salvar i la ferralla de la torre de les campanes del rellotge. Al fons, l’únic tros de paret de l’església que va restar dempeus. - Foto MARQUÉS DE SANTA MARÍA DEL VILLAR
El 7 de juliol de l’any 1938, abans de retirar-se les tropes de la República varen dinamitar el campanar, en considerar-lo un punt estratègic d’observació. Entre els escombros, dos de les campanes que es varen salvar i la ferralla de la torre de les campanes del rellotge. Al fons, l’únic tros de paret de l’església que va restar dempeus. - Foto MARQUÉS DE SANTA MARÍA DEL VILLAR

En el passat, a la nostra vila, com en altres llocs, les campanes donaven el senyal per a obrir i tancar els portals de les muralles, marcaven l’hora de deixar la faena per a menjar, cridaven els veïns per ajudar a apagar els focs, anunciaven el perill de corsaris a la costa, acompanyaven als fills de la vila en el naixement i en la mort, en els moments de goig i en els de dol. Per a cada situació hi havia uns tocs i maneres de voltejar diferents, i la gent coneixia què volien dir quan les oïen.
El dia 7 de juliol de l’any 1938, les tropes de l’exèrcit de la República, abans d’abandonar el poble, fugint de les tropes de l’exèrcit anomenat Nacional, dinamitaren el campanar de l’església. La gent que estava fugida al terme, en sentir l’explosió, va vore com la torre s’alçava tota d’una peça i, després, no restava més que una gran polseguera. Acabada la guerra, quan la gent va tornar al poble, les campanes estaven embolcallades entre les pedres de les runes de l’església i els ferros de la torreta del rellotge que es va afegir al campanar l’any 1928.
Després de la guerra del 1936-39, les campanes es varen portar a Ca la Vila. Tres d’elles estaven trencades, i de les altres quatre, una la varen instal·lar al rellotge del nou edifici de Ca la Vila, altra a l’espadanya de l’església del Convent, on també posaren el «cimbolet», que duia per nom Sant Pere.
En acabar-se la nova església, un cop refetes les trencades, totes les campanes foren pujades al campanar, menys la menuda, dita el cimbolet, que va restar a l’església del Convent; per tal de substituir-la se’n féu una de nova que s’instal·là l’espadanyeta que remata la portada de l’església Major que dóna a la plaça.
En l’actualitat hi ha al campanar de la vila les dues campanes del rellotge: la Maria, que era la que estava al rellotge de l’Ajuntament, i lamés menuda, que fins la inauguració de la nova església va estar utilitzant-se al Convent, totes dos tenen com a data de fundició l’any 1928. A la finestra del campanar que mira cap a Borriana està la campana «Ana Maria de Jesús», la qual té per data l’any 1921, i a la que mira a la mar, la nomenada «San Miguel», feta l’any 1924; la més grossa «San Bartolomé», ubicada a la finestra que dóna cap a la muntanya és nova, ja que l’antiga, que s’havia salvat de la destrucció de la guerra, en tornar a voltejar-la, es va badar, per la qual cosa va haver de tornar a fondre’s a l’any 1965; a la finestra de cap a València hi ha la «Maria Soledad», feta l’any 1964.
Encara hi ha persones a Nules que recorden com a primeries de segle i fins que es va dinamitar el campanar de l’església arxiprestal, la gent sabia que la campana que mirava cap a Borriana cridava a focs, la que mirava cap a València, tocant quatre campanades, anunciavapernoliars, i, tocant-ne sis, combregars; en sentir la campana que donava a la plaça Major, la gent se n’adonava que es cridava a processó.
A l’estiu, quan sentien la campana que mirava la mar, sabien que era migdia i la gent parava per anar a dinar; en tornar-la a sentir tornaven a emprendre el treball. Al migdia la campana més grossa i la més menuda tocaven l’Ave Maria, i a l’alba i a poca nit tocaven a ànimes. El llenguatge era tan concret que arribava a diferenciar en els tocs a difunts, per exemple, si el mort era un home, una dona o un albat.
Hi havia cinc homes encarregats de voltejar les campanes, un d’ells era nomenat «cap de campaners», els quals eren nomenats i pagats per l’Ajuntament.
Era costum que, a les festes majors de la vila i el dia del Corpus, un campaner jove i experimentat voltejara pujant al damunt de la campana Major, per a la qual cosa aquesta tenia una ansa frontal a la part alta de la truja. El campaner posava les cames entre la campana i la truja, creuant-les per subjectar-se, mentre amb les mans s’agarrava ben fort a l’ansa, seguint amb el cos l’impuls del volteig. Aquesta acció es coneixia con «ballar amb la campana»; els menys experimentats s’auxiliaven fent-se lligar per la cintura amb una corda de cànem. Avui en dia les campanes han anat perdent la seua funció dins de la societat, aplegant a limitar el seu paper als actes religiosos.
Remenant els manuals del Consell de la vila de Nules, i els llibres de Baptismes de l’Arxiu Parroquial hem trobat algunes dates que volem donar a conèixer, els primers perquè en ser considerats el campanar i les campanes com a cosa pròpia de la vila eren administrats pel Consell, i en els Llibres de Baptismes ja que en ésser batejades, les campanes, eren inscrites en ells com a un fidel més de la parròquia.
Així veiem que a l’any 1598 l’escala de pujar al campanar i el remat d’aquest es trobaven deteriorats, per la qual cosa el Consell va concertar amb Joan Peyro, obrer de vila, per tal que aquest l’adobara, ajustant el cost de les obres en tretze lliures(1).
El 23 de marc de l’any 1604 es va presentar a Nules el campaner que havia fet la campana per al Micalet del campanar de la vila de Castelló de la Plana, «a veure si vol adobar, la present vila, la campana més chica de les tres que té en lo campanar, la qual està trencada o badada. Y així an entrat en preu de foldre.la, y ab la mateixa mida de boca y de pes, y portar.la a Castelló, y tornar.la on està; per tot vint y sis lliures, a pagar a Sent Juan». El Consell va determinar que la fessen adobar pel mínim cost possible(2).
L’any 1614 la campana mitjana estava badada i, uns dies abans de la festa de Sant Bartomeu, els jurats acordaren donar-la a fondre a un campaner; el cost del treball es va ajustar en dotze lliures, més el preu del metall; eixe mateix dia el jurats varen decidir contractar la neteja del retaule Major de l’església(3).
El dia primer de setembre de l’any 1614 Pedro Ortiz, campaner, natural de la vila de Laredo, del Regne de Vizcaya i habitant de Calatayud, es va comprometre, davant el notari Josep Martí i dels juratsde Nules, Joan Esquerrer i Bertomeu Camisa, «a fondre la campana migana del campanar de la present vila, y a tornar.la a fer nova, de la mateixa hechura y boca y llargaria que te huy, y ab la veu que ans de trencar-se tenia». La vila havia de donar-li el metall i pagar les despeses de fondre-la; la nova campana deuria tindre el mateix pes abans que després de fondre-la, i en cas de sobrar metall, el campaner es comprometia a quedar-se’l, pagant-li a la vila al mateix preu que a ella li havia costat. El campaner cobraria pel seu treball dotze lliures reials de València, les quals no rebria «fins tant tot lo desus dit y dita campana estiga ab sa perfectio; y si no estara la promet tornar a fondre, que estiga bona y a contentament de tots»(4).
El 22 de setembre següent, la campana ja estava feta i posada al seu lloc, podent comprovar els jurats que «es eixida molt bona, y que dona gran contento a la gent». Com la campana més menuda, que a l’any 1604 havien buidat a Castelló, tenia trencada l’ansa i feia «molt roin veu», es va fer una llista de gent que estava disposada a donar diners per tornar-la a fondre, i també per fer-ne una altra per al rellotge «per a la finestra del campanar que hix a la plaça; que esta molt llega la torre del campanar sens campana a la finestra; y per ocasio que tenen tan bona relacio del campaner ser bon oficial y tan acomodat en les mans, dihuen tots que.s buide o fasa dita campaneta, puix ja y ha dines voluntaris per a pagar.la; y que per a fer la nova tambe y.a molta cantitat oferta». El Consell va decidir sufragar el cost del metall i va permetre que s’anara, al temps de les collites, per les eres a recollir blat i altres productes del camp, per tal de pagar el cost de fondre les dues campanes, «puix tenen esta comoditat tan grosa del campaner que les fa asi»(5).
La nova campana tindria vuit quintars de pes i el seu cost aplegaria a les 264 lliures. Les mateixes persones que havien demanat que es fes la campana, comprometent-se a afrontar el cost de fondre-la, demanaven que el metall anara a càrrec de la vila i es comprometeren a afrontar el pagament de la primer a terça de forma immediata, però demanaven al Consell que la vila afrontara la segona terça i que avançara la tercera, la qual ells pagarien a la vila al Nadal de l’any 1616.
El dia 17 d’octubre del 1614, els jurats varen determinar que els interessats que es fera la campana captaren per les eres tot el que pogueren i que, una vegada sabera el resultat dels acaptes, ja tractarienel tema6. Un mes després el Consell va decidir avançar les dos terces del cost de la nova campana(7).
L’any 1673, amb motiu de les obres que s’estaven fent a l’església, es feren baixar les campanes del campanar, i les pujaren a la torre del mur del portal de Vila-reial8, on varen estar fins que es va acabar el nou campanar de l’església. Les obres del nou campanar degueren estar acabades a l’any 1695, ja que el dia 14 d’agost de dit any es va batejar una nova campana dita «lo Miquel», van ser padrins Jaume Tomeu, jurat en cap de la vila, i sa muller; pocs dies després, el 21 d’agost, es va beneir la campana major dita «la Maria»(9).
Quan alguna de les campanes es badava, o es trencava, era obligat tornarla a fondre, donant-li el mateix nom que tenia abans; això és el que, com hem vist, va passar als anys 1604 i 1614, i segurament també cap a l’any 1717.
El dia 6 de març de l’esmentat any l’administració de la fàbrica de l’església, va contractar amb «Diego Muñoz de Argos, Diego Veles de Foncuerva y Joseph Muñoz y Ygual, campaneros de nasion navarra, vecinos y habitantes en la ciudad de Teruel», la fosa de dos campanes per a l’església Major. Als capítols del contracte es deixa constància amb tota mena de detalls de les obligacions tant dels contractants com dels contractats1(10).
El dia 19 d’abril les noves campanes ja estaven fetes puix que es va batejar «la campana menor, llamada Miguel», i la més grossa que va rebre el nom de «Bartholome»(11).
Les campanes eren considerades tan importants perquè fins a l’any 1733, encara que ja feia tres anys que estava acabat el retaule Major de l’església, no es varen fer festes per celebrar-ho «por no estar las campanas compuestas»; aquest any, suposant que ja podrien utilitzar totes les campanes, el Consell va determinar celebrar set dies de festes, augmentant les despeses de la cera i dels focs d’artifici(12).
Efectivament tenim constància que, el dia 21 d’agost del dit any, es pagaren dos-centes trenta-cinc lliures, quinze sous i deu diners valencians a Juan Laviña, «maestro campanero, vesino de Valencia», el qualhavia fabricat dos campanes, la «Maria de la Soledad y de los Angeles» i la «Santa Barbara»; la primera d’elles es va posar a la finestra del campanar que donava cap a València i la segona a la finestra de cap a Vilareial.
Aquestes campanes foren foses i fabricades a una casa del carrer de Santa Maria i els administradors de la fàbrica de l’església, a més de les quantitats de diners esmentades, donaren al mestre campaner «ladrillo, leña y todo lo demas que fue menester» per a la fabricació de les campanes, així com els homes necessaris per a traslladar-les i pujar-les al campanar i per pujar i tirar aigua a les cordes durant dita operació(13).
Però no totes les campanes varen estar a punt per a les festes majors de Sant Bartomeu, ja que fins el dia 10 d’octubre no es va beneir la campana major «llamada Bartholome Jayme»14. És ben curiós observar que, tal com van passant els anys, els noms de les campanes van canviant, d’acord amb les devocions predominants a la vila.
Als campaners que voltejaven les campanes era costum que la vila, a les festes, els donara una lliura de carn; de tal costum tenim constància perquè a l’any 1745, es varen pagar al carnisser Josep Llanes nou lliures pel cost de la carn que havia subministrat a la vila per les festes de Pasqua de l’Esperit Sant, Sant Joan i Sant Bartomeu, amb la finalitat de donar-la als campaners Josep Huguet, Josep Almela de Mathias, Bautista Clofent, Francisco Almela i Móra, i a Pedro Móra, fent constar que «se da todos los años, y asi es de estilo muy antiguo»(15).
De vegades les campanes no es trencaven perquè sí, sinó que eren trencades a posta; això succeí l’any 1899 en què, sense que hàgem pogut esbrinar per qui ni per què, «quitaron las dos campanas, de Levante y de Poniente, el 11 de enero, y las rompieron a pedradas». El dia 9 de maig següent les campanes ja s’havien tornat a fondre, i van ser batejades pel Bisbe de Tortosa; foren pujades al campanar al dia següent, una al dematí i l’altra a la vesprada(16).
Des de sempre les mateixes campanes que s’utilitzaven per a voltejar i fer els diferents tocs s’havien gastat per al rellotge, la qual cosa es veu que comportava algun que altre inconvenient. A l’any 1928 l’Ajuntament es va plantejar la necessitat de renovar el rellotge del campanar «dada la inutilidad del reloj instalado actualmente y que las mismas campanas que se utilizan para voltear, sirven también para el toque de horas y cuartos, lo que contribuye a la marcha irregular de aquel», i va decidir instal·lar dalt del campanar una torre de ferro amb tres campanes que serien utilitzades exclusivament per al rellotge; els regidors de l’època, a més a més, varen considerar el problema tan suficientment greu com per declarar d’urgència les obres(17).
La torre de ferro havia de ser ubicada damunt del terrat del campanar, per a la qual cosa es va reforçar aquest amb una biga de ferro i altra de formigó; així mateix es va haver de renovar tot el terrat amb formigó armat; a més de la instal·lació del nou rellotge i la construcció de la torre per a les campanes l’Ajuntament va continuar preocupant-se de la cura de les campanes del campanar, puix que el mateix dia en què es va acordar reforçar el terrat es va decidir també arreglar la truja de la campana major i fer-li un nou badall, puix el que tenia era trencat(18).
Al mes d’abril de l’any següent el campanar ja tenia el nou rellotge i s’havien instal·lat damunt seu la torre de ferro i les tres noves campanes; el rellotge, la torre i les campanes, subministrat tot per l’empresa Roses, de la ciutat de València, varen costar 11.152 pessetes, mentre que les obres varen pujar 1.756 pessetes i les reparacions fetes a la campana major 477 pessetes(19).
De vegades les campanes foren motiu de conflictes entre les autoritats civils i les eclesiàstiques; el fet que el campanar i les campanes foren considerades com a cosa pròpia de la vila i fóra l’Ajuntament qui afrontava les depeses del seu manteniment féu que, en ocasions, totes dues autoritats toparen.
Als primers anys del present segle fou molt sonat l’enfrontament que va tenir lloc entre l’Ajuntament i el retor, amb motiu de l’entrada a la vila del candidat a les eleccions a Corts i fill de Nules Faustino Valentín.
Els fets es produïren el dia 19 de març de l’any 1923. L’Ajuntament havia decidit rebre al candidat amb la banda de musica i volteig general de campanes.
Un cop congregats a la plaça de la Constitució els membres de la Corporació Municipal i la majoria del veïns, el retor va fer baixar del campanar els campaners i va prohibir voltejar les campanes; malgrat que Vicente Huesa, Alcalde de la població, va intervidre per tal que el retor Manuel Juan Marco accedís a que es voltejassen les campanes, aquest no va voler baixar del «burro», la qual cosa donà lloc a que la gent s’avalotara.
El tema va ser tractat al Ple de l’Ajuntament, celebrat el dia 24 del mateix mes i any, acordant, per unanimitat de tots els assistents, aprovar la conducta de l’Alcalde, reprovar l’actitud del retor, passar a consulta d’advocats els drets de la vila a voltejar les campanes en matèria cívica i temporal, i traslladar còpia de les resolucions al Bisbe, al Governador Civil i al propi rector20; es veu que el que més havia indignat a l’Ajuntament era el fet que a altres autoritats civils se’ls havia rebut amb volteig de campanes i al que era fill de la vila no, actitud coherent si pensen que bona part del clergat de l’època a Faustino Valentín el veien com un dimoni, ja que pertanyia al partit polític de Blasco Ibáñez, caracteritzat pel seu anticlericalisme. De la situació d’enfrontament a què es va aplegar, per aquest i altres motius, és bon testimoni l’acta del Ple de l’Ajuntament del dia 3 de setembre d’eixe mateix any, en la qual es reprovà la conducta del retor i s’acordà formar una comissió per tal de traslladar-se Tortosa a parlar amb el Bisbe i demanar-li que remoguera al retor. Cal remarcar que fou la pràctica totalitat dels membres de la Corporació, sense accepció de partits polítics, els que aprovaren tal determinació(21).
Amb la proclamació de la República es produïren una sèrie de canvis, puix que en declarar-se laic l’Estat es varen aplicar unes normatives que de vegades, a part de fora de lloc, dien molt poc a favor de les suposades llibertats de culte que la República preconitzava; així l’Ajuntament de Nules, des del primer any va suprimir els actes religiosos de les festes patronals, que varen passar a denominar-se «fiestas cívicas de agosto y octubre», intentant de manera molt especial suprimir inclús els actes lúdics del mes d’octubre22. També des del primer any no només no va assumir el patrocini i col·laboració en les celebracions de Setmana Santa, Corpus i dia dels Combregars, que des de temps inmemorial eren considerades com a pròpies de la vila, sinó que va prohibir totes les processons i qualsevol tipus de manifestació pública de les creences religioses que no es fera dins de les esglésies23; així, per exemple, veiem que el 26 d’octubre del 1931 es prohibeix el toc «d’alçar a Déu» i s’acorda demanar permís al Governador Civil per tal de fer llevar les plaquesdel «Cor de Jesús» que molts veïns tenien posades a les façanes de ses cases24 ; el dia 6 d’abril del 1932 l’Ajuntament va decidir llevar la creu que hi havia al mig del cementeri(25),
aplegant també a prohibir l’acompanyament dels soterrars per part del clergat, limitant-los a una simple cerimònia al cementeri, però només en aquells casos que el difunt ho havia deixat així explicitat per escrit(26).
A dita època les campanes i el seu ús també es varen vore afectats. El volteig de les campanes es va gravar amb unes taxes concretes, per a la regulació de les quals es va aprovar la corresponent ordenança; de dites taxes només es lliurava la campana dels pernoliars simples.
La mesura va ser recorreguda per un concejal i un grup de veïns de la població i, com a conseqüència de dit recurs, va tornar a posar-se damunt de la taula el tema de la propietat de l’Ajuntament sobre les campanes27, aplegant a plantejar-se obrir una nova porta al campanar que donara directament a la plaça, per tal de no tenir que passar per dins de l’església i marcar més encara la seua propietat i independència(28).
L’ús de les campanes va anar reduint-se, si bé l’Ajuntament les feia voltejar cada 14 d’abril, per tal de celebrar la proclamació de la República.
Donat el poc ús previst a l’any 1932 la Corporació Municipal va suprimir la plaça de campaner, que des de sempre havia estat proveïda i pagada per l’Ajuntament, si bé va decidir deixar en els pressupostos una consignació de 300 pessetes per tal de pagar els jornals de voltejar les campanes «cuando el Ayuntamiento acuerde por cualquier motivo el volteo de campanas»(29).

Notes


1.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 31-V-1598, Doc.: I.
2.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 23-III-1604, Doc.: II.
3.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 21-VIII-1614, Doc.: III.
4.- A.H.Nu.: Vària, nº: 794
5.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 22-IX-1614, Doc.: V.
6.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 17-X-1614, Doc.: VI.
7.- A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 23-XI-1614, Doc.: VII.
8.- A.H.Nu.: Llibre de Clavariats, f. 57, Doc. VIII.
9.- A.P.N.: Llibre de Baptismes, anys 1695-1715, 14-VII-1695, 21-VIII-1695.
10.- Arxiu de Protocols del Patriarca (A.P.P.): Protocol, 4130, ff. 84rº-95vº, Doc. IX.
11.- A.P.N.: Llibre de Baptismes, anys 1716-1729, 19-IV-1717.
12.- A.H.Nu.: Resoluciones conciliares, anys 1731-1739, 2-VIII-1733, Doc. X.
13.- A.P.P.: Protocol, 4144, ff. 57vº-58vº, Doc. XI.
14.- A.P.N.: Llibre de Baptismes, anys 1730-1758, 10-X-1733.
15.- A.H.Nu.: Resoluciones conciliares, anys 1743-1751, 5-IX-1745, Doc. XII.
16.- FELIP SEMPERE, V.: Dos noticiaris de la vila de Nules, (S. XIX), Castelló, 1979, p. 368. 17.- A.H.Nu.: Actas de la
Comisión Permanente, any 1928, 25-X-1928.
18.- A.H.Nu.: Actas de la Comisión Permanente, any 1928, 29, 31-XII-1928.
19.- A.H.Nu.: Actas de la Comisión Permanente, any 1928, 29, 21-III-1929,18-IV-1929.
20.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1922, 23, 24-III-1923, Doc. XIII.
21.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1922, 23, 3- IX-1923, Doc. XIV.
22.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, any 1931, 17-VIII-1931, 21-IX-1931.
23.- Ben grotesc i sonat fou el fet que la imatge de la Patrona del poble haguera de ser portada, dins d’una
panera coberta amb un llançol, de la capella de la Sang a l’església Parroquial tant per la festa de la Soledat de l’any
1931 com perquè estiguera present a l’església parroquial durant els oficis de Setmana Santa de l’any 1932, puix que
estaven prohibides les manifestacions publiques religioses.
24.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1931, 32, 26-X-1931.
25.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1931, 32, 6-IV-1932.
26.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1931, 32, 2-III-1932.
27.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, any 1931, 32, 26-VIII-1931, Doc. XV.
28.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, any 1931, 32, 20-IV-1932, Doc. XVI.
29.- A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1932, 33, 3-X-1932.

Peus de foto:


12821 El 7 de juliol de l’any 1938, abans de retirar-se les tropes de la República varen dinamitar el campanar, en
considerar-lo un punt estratègic d’observació. Entre els escombros, dos de les campanes que es varen salvar i la ferralla
de la torre de les campanes del rellotge. Al fons, l’únic tros de paret de l’església que va restar dempeus. (f.: Marqués de
Santa María del Villar).
12831 Les campanes «Ana María de Jesús» i «San Bartolomé» al corral de Ca la Vila, a l’any 1942, junt a el bou
«Callejero», que es va escapar el dia 10 d’octubre per la barrera del carrer de Sant Francesc i va ser mort per la Guàrdia
Civil a la platja de Moncofa. (f.: R. Escrig).
12832 Bateig de la campana de l’església del que havia d’haver sigut convent de monges carmelites descalces, i
que als anys 50 es va obrir al culte dedicant-la a la Immaculada. Varen actuar com a padrins Ricardo Llombart i
Carmen Bigorra «la Simona». (f.: R. Escrig).
12841 Era costum a l’acte del bateig de les campanes que el padrí provara el so de la nova campana amb un colp
de martell. (f.: R. Escrig).
12842 Pujant la campana de la Immaculada a l’espadanya. (f.: R. Escrig).
12851 A l’any 1964 el nou campanar va acollir les poques campanes que es varen salvar de la destrucció. (f.: J.L.
Pérez).
12861 La campana Major, dita «San Bartolomé», abans de pujar-la al campanar a l’any 1964. (f.: anòm.).
12862 Per les raons que fóra l’antiga campana Major es va badar i a l’any 1965 se’n va fer una de nova. (f.: R.
Escrig).
12871 L’antic cimbolet de l’església Major porta la inscripció «Sancte Petre, anno 1640», i es conserva a
l’espadanya de l’església del Convent. (f.: J.M. Gavara).
12872 La més antiga de les campanes que hui en dia es conserven a Nules, probablement sia la «Ave Maria»,
instal·lada a l’espadanya de l’església de l’antic Hospital de la vila. (f.: J.M. Gavara).
12881 La campana «San Miguel Arcangel», en refondre-la a l’any 2000, se la va dotar d’una truja de fusta que
segueix el model propi de els campanes de Nules. Per la seua forma dita truja és prou diferent de les truges més
habituals a la zona valenciana. (f.: V. Felip).
12891 La nova campana fou pujada al campanar de l’església Major al juny de l’any 2000. (f.: V. Felip).

Apèndix Documental.


Doc.: I
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 31-V-1598.
1598, maig, 31, Nules.
El Consell acorda contractar amb Joan Peiró, obrer de vila, la reparació de l’escala i remat del campanar. El cost deurà afrontar-se amb els diners que han sobrat de l’acapte del pa de la Mare de Déu.
Tambe fonch dit, per dit jurat en cap, que la escala del campanar de la esglesia y lo chipitell tenen molta necesitat de adobar.se, perque cau tot; y an consertat ab mestre Peyro, obrer de vila, que.u fasa, lo qual se pot pagar dels dines que sobren del acapte del pa de la Mare de Deu, perque sobren XIII lliures de dit acapte y per ço que mire lo dit Consell si.u faran o no, y si.u pagaran del acapte del pa de la Mare de Deu. E lo dit Consell fonch determinat que donen adobar la escala del campanar y lo chipitell a mestre Juan Peyro, obrer de vila, per lo menys que poran y que li paguen de les 13 lliures que sobren del acapte del pa de la Mare de Deu y lo que faltara que u paguen de roba de la vila.

DOC.: II
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 23-III-1604.
1605, març, 23, Nules.
El Consell decideix que el mateix campaner que ha fet la campana per al Micalet del campanar de
Castelló, torne a fondre la campana més menuda del campanar de Nules que està trencada.
Per dit jurat en Cap fonch dit y proposat que lo campaner que a fet la campana per al Micalet del campanar de la vila de Castello de la Plana es vengut asi, a veure si vol adobar la present vila la campana mes chica de les tres que te en lo campanar, la qual esta trencada o badada, y aixi an entrat en preu de foldre.la y ab la mateixa mida de la boca y de pes, y portar.la a Castello y tornar.la on esta, per tot vint y sis lliures, a pagar a Sent Joan del present any; y si sobra mes pes del que ara te la campana lo y paguen a rao de sinch sous la lliura de metall, y si faltara a 3 sous 4 diners de falcar.o del preu que se an igualat; per ço mire dit Consell que li.n par, y aixi fonch de parer y determina dit Consell que la fasen adobar per lo menys que puguen.

DOC.: III
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 21-VIII-1614.
1614, agost, 21, Nules.
El Consell de Nules determina que un campaner torne a fondre la campana mitjana del campanar de la vila, puix ja està trencada o badada. Al mateix temps acorda que un pintor netege tot el retaule de l’altar Major de l’església.
Per lo dit jurat en cap, nomenat Josep Marti, notari, fonch dit y proposat que no obstant ja tenen orde de fer festes al Patro y benaventurat Sent Berthomeu, se an de fer, y la vila les enpren, se an de fer ab molta honra ; y que tenen ocasio de huna comedia molt bona per a dit dia, eixits de vespres, en XXXX reals castellans; y tambe hun campaner que adobara la campana migana que esta trencada, la fondra y que li donen o paguen lo metall que y posara donant.la a pes, y que de les mans li an de donar dotze lliures, no an pogut menys perque tot lo dia van negociant y no a volgut avallar mes de les 12 lliures; y tambe hun pintor enllumenara o netejara lo retaule de l.altar Major, que.l deixara com a nou, perque ne a netejat hun cantonet y es veu a la experiencia com si fos ara pintat de fresch, ab sinch lliurees; per ço mire dita promenia lo que determina. E la dita Promenia determina que adoben la campana y lo retaule de l.altar Major, y de la comedia que no.s fasa.

DOC.: IV
A.H.Nu.: Vària, nº.: 794.
1614, setembre, 1, Nules.
Contracte fermat entre Pedro Ortis, campaner natural de Laredo, i els jurats de la vila de Nules
per tal de fondre de nou la campana mitjana del campanar de la vila.
Yo Pedro Ortis, campaner, natural de la villa de Laredo, Regne de Viscaya, habitante en la ciutat de Calatayut de Arago, atrobat en Nul.les, promet a vostres merces Joseph Marti, notari, Juan Esquerrer y Berthomeu Camisa, jurats de la vila de Nul.les, presents, y me obligue a fondre la campana migana del campanar de la present vila y tornar.la a fer nova de la mateixa hechura y boca y llargaria que te huy, y ab la veu que ans de trencar.se tenia, y a gust y contento de Vostres Merces, d.esta forma y a contentament de quatre o sis persones que la judiquen, y ab que ma.ajen de donar Vostres Merces lo metall que sera mester per a foldre dita campana a despeses propies de la present vila y ab que lo metall que beura lo foch sia a carrech de la vila; y dita campana me la agen de donar a pes, y yo a tornar.la a pes juntament ab lo metall; y si sobrara metall me obligue a pendre.l al mateix preu que a la vila costara en mon salari, que me an de pagar; y per tot lo desus dit me an de donar y pagar, feta dita campana, dotse lliures reals de Valencia, les quals no tinch de rebre fins tant tot lo deus dit y dita campana estiga ab sa perfectio; y si noestara la promet tornar a fondre que estiga bona y a contentament de tots; y si se a de anar a comprar lo metall aja de anar dit Orti, ab lo jurat en cap, a comprar; y tots lo demes materials aja de posar dit Ortis a ses despeses.
Y per a la veritat fas fer lo present a dit Joseph Marti, notari, jurat y fermat de la mia propia ma, en Nul.les lo primer de setembre any 1614.
Yo Pedro Ortiz, otorgo lo sobredicho.
Jo dit Juan Esquerer, jurat dich que.s ver lo sobredit.

DOC.: V
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 22-IX-1614.
1614, setembre, 22, Nules.
El Consell de la vila decideix fer fondre de nou la campana menuda del campanar de la vila, donat que té l’ansa trencada i fa roin veu. Al mateix temps s’informa que hi ha voluntaris que s’ofereixen a contribuir per tal de fer una campana nova per a la finestra del campanar que ix a la plaça.
Tambe proposa dit jurat en cap, que la campana mijansera, que tots molt be saben y an buydat per orde de Vostres Merces, es eixida molt bona, y que dona molt gran contento a la gent, y la campaneta chica que buydaren en Castello aura catorse anys, quan feren lo Micalet de Castello, esta cens ansa y aixi fa molt roin veu; y que molts particulars an fet una memoria o çeda de promeses voluntaries, a pagar de continent y per a Sent Joan, per.a tornar a buydar o fondre la dita campaneta chica y per.a fer.ne una nova, menys chica que la campana grossa del relonge, per a la finestra del campanar que ix a la plasa, que esta molt lleja la torre del campanar cens campana a la finestra; y que per ocasio que tenen tan bona relacio del campaner ser bon official y tan acomodat en les mans dihuen tots que.s buyde o fasa dita campaneta chica, puix ja y.ha de dines voluntaris per a pagar.la, y que per a fer la nova tambe y.a molta cantitat offerta voluntaria, y que sols la vila fasa cara al metall a procurar, al temps que poran consertar; que y.a devots y affectats, com son mossen Frances Navarro, prevere, y mossen Frances Agost, prevere, y Jaume Yngles, y Jaume Mari y altres, que ells cobraran per les cases y ab dines per a pagar dita campana nova, donant.los favor y auxili los Justicia y jurats; y que, puix tenen esta comoditat tan gran del campaner que les fa aci, no estara en son lloch deixar.la perdre, puix costara poch a la vila. E lo dit Consell determina que fasen la campana nova, puix los particulars la volen manpendre ab promeses voluntaries y que la vila fasa cara al metall, per.a pagar a l’agost de 1615, ab que los oficials, Justicia y jurats los donen favor y auxili per.a la cobransa del que pot ser voluntariament.

DOC.: VI
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 31-V-1598.
1598, maig, 31, Nules.
Davant l’oferta de certs particulars de la vila de Nules d’ajudar en el cost de fer una campana
nova per a la finestra del campanar que està buida, el Consell determina que els interessats capten diners
a tal fi, i quan es veja la quantitat que arrepleguen prendran determinació al respecte de fer la dita
campana.
Per lo dit jurat en cap fonch dit y proposat que, per part de Jaume Alaro Yngles y de Jaume Mari, y de mossen Jeroni Ferrer y altres, se li a donat suplicasio, la qual, llegida ab alta veu en lo present Consell, se suplica que la campana nova, faedora per a la finestra del campanar que ix a la plasa, fara de cost 264 lliures, de pes huyt quintars y que, conforme los devots an promes, pagaran la primera terça de continent y sols volen la vila fasa cara a les dos ultimes terçes, pagant la ultima terça per a Nadal de l.any 1616, com ells pagaran dels acaptes la primera y segona terça; per ço mire dit Consell que li.n par. E lo dit Consell determina que vajen plegant lo que puixen y acapten tot lo que puixen y, apres que.s veura lo que y.aura repglegat, se tractara de la campana.

DOC.: VII
A.H.Nu.: M.C.V.N., anys 1592-1616, 23-XI-1614.
1614, novembre, 23, Nules.
El Consell decideix afrontar la fundició de la nova campana per al campanar de la vila, amb la condició que els particulars interessats a fer dita campana afronten les dos terceres parts del cost, tal com proposen.
Tambe proposa dit jurat en cap que, per esser cosa santa y bona que.s fes la campana, no podia deixar de tornar.o a reportar; que per quant los devots, una y moltes voltes, los an tornat a parlar dient que la terça del preu de la campana que la vila auria de pagar, avien anat a Valencia y avien allargat lo plaço de Nadal fins a l.agost, que sera per.a l.agost de l.any 1616; y que ells prometien, donant.los Deu salut y vida, de plegar y acaptar per les heres y per la vila, de tal manera com si la vila no la agues de pagar; y que aseguraran per la segona terça, que si fan gastos y despeses que ells de sos propis les pagaran; y, puix esta primera terça ells dels devots la pagaran y la segona tambe acaptaran, que fara molt poch la vila en fer asegurament al campaner per les dos ultimes terçes, com ells pagaran la primera terça de continent, feta la campana y, prometent la vila de les dos ultimes terçes pagar.ne la ultima, que sera per a l.agost de l.any 1616; per tant mire dit Consell que li.n par se.n aja de fer y no perdre esta ocazio bona.
E lo Consell fonch de parer y determina que fasa la vila cara a les dos terçes de la campana, prometent pagar la terça d.agost.

DOC.: VIII
A.H.Nu.: Llibre de Clavariats, 29-IV-1673.
1673, abril, 29, Nules.
Assentament del lliurament del cost del lloguer dels quinals que es portaren de València per tal de baixar les campanes del campanar i pujar-les a una de les torres del portal de Vilareial.
Ittem, possa en data dos lliures huit sous que pagua a dit [Joan] Claramunt, per lo lloguer dels quinals es portaren de Valencia, per.a baixar les campanes de la esglesia y pujar.les a la torre del mur del portal de Vilareal; fet hui a 29 abril 1673.

DOC.: IX
A.P.P.: Protocol 4130, ff.: 84rº-95vº.
1717, març, 6, Nules.
Contracte fet pels administradors de la fàbrica de l’església Major de Nules i els mestres campaners
Diego Muñoz de Argus, Diego Veles de Foncuerva i José Muñoz Ygual, pel que s’estipulen les condicions
per fer dos noves campanes per al campanar de dita església.
En la Villa y Honor de Nules, a los seis dias del mes de março, nosotros los reverendos Geronimo Escrig, Cura de la Parroquial yglesia de esta villa y doctor en Sagrada Theologia; el licenciado Juan Navarro, sacerdote vicario de dicha Parroquial yglesia y tambien doctor en Sagrada Theologia; el licenciado Joseph Carregui y el licenciado Miguel Tortes, sacerdotes; los magnificos Felix Poeta, doctor en ambos derechos y Tiniente de Governador de esta villa y su Marquesado; Francisco Climent, Alcalde Ordinario; Francisco Rosello, Regidor Decano de la referida villa en este año, y Jacinto Tortes de Ursino, ciudadano, en dichos respective nombres, admenistradores de la fabrica de la yglesia de la susodicha villa, de parte una; Diego Muñoz de Argos, Diego Veles de Foncuerva y Joseph Muñoz y Ygual, campaneros de nasion navarra, vecinos y habitantes en la ciudad de Teruel, reyno de Aragon, de parte otra, en dichos respective nombres, confesamos la una parte a la otra y la otra a la otra, ad invisem et vicisem, que sobre la fundicion y fabrica de dos campanas se han de fabricar para la yglesia Parroquial de la antedicha villa y otras cosas consernientes a ello se han tratado, convenido y ajustado entre nosotras, las dichas partes en los referentes nombres, los capitulos infraescritos que, al pie de la letra, por cada una de nosotras dichas partes, se han de guardar, cumplir y executar por cada una de nosotras al respeto de lo que, segun aquellos y cada una de las cosas en aquellos respective contenidas, a cada una de nosotras tocare a cumplir y executar, cuyos capitulos y condiciones son como se siguen:
1.- Primeramente, que dichos maestros y artifices tengan obligacion de fundir y fabricar dichas dos campanas a uso y costumbre de buen artifice y maestro, y disponer los que correspondan y hagan juego y concordancia con las voses de lasdos campanas que quedan buenas en el campanario de la yglesia de esta villa; y si no pudiese ser por punto sierto de solfa, por lo menos, que tengan aquella mayor concordancia de voses que sea posible, y no executandolo asi que tengan obligacion, dichos maestros, de refundirlas una y tantas quantas veses fuere menester asta que se logre el que correspondan, hagan juego y la mayor concordancia de coses que se pueda con las referidas dos campanas, que quedan buenas en dicho campanario, a sus propias costas y expensas, de manera que en dichos caso o casos los dichos admenistradores no tengan obligacion de darles material, quantia ni otra cosa alguna.
2.- Otrosi, se ha convenido, ajustado y concluido entre dichas partes que en quanto mira a la campana mayor de las dos se han de fabricar, que por quanto se tiene por sierto que el metal de aquella no tiene la mezcla que pide el arte, que por este motivo, dichos artifices tengan obligacion de mirar y regonoscer aquel y, si necesita para que este segun arte, que tengan obligacion de poner una arroba de estaño o el que segun su perisia jusgaren ser menestar para el logro de lo que va dicho.
3.- Otrosi, se ha convenido ut supra que dicha admenistracion entregara a dichos maestros seis arrobas de metal, cuyo importe pagara aquella, las cuales se han de poner en dicha campana mayor a parte del metal que se les entregara por peso de aquella mesma, y que tengan obligacion aquellos de poner el metal para mermas y sobras de dicha campana, para que aquella salga del peso del metal que oy en dia tiene aquella y de las seis arrobas que la fabrica les entregara, arroba mas o arroba menso, y si no cumpliesen con esta presisa obligacion que tengan obligacion de fundir dicha campana y fabricarla de nuevo para que salga de dicho peso, y esto a sus propias costas y expensas sin que tenga obligacion dicha admenistracion en dicho caso de darles ni aiudarles en quantia ni cosa alguna.
4.- Otrosi, que dichos maestros tengan obligacion de poner el metal que fuere menester para la campana menor, de las dos que se han de fabricar, para que haga juego y concordansia en las voses con las demas campanas, segun arriba queda explicado, y el que fuere menester para mermas y sobras de dicha campana y que el valor del metal que pusieren para que esta campana, como para la mayor que han de fabricar, y el estaño fuere menestar para esta, le hayan de cobrar y cobren a los plasos que abaxo se expresara en respecto de las ochenta libras ha de pagarles dicha admenistracion por las echuras y demas cosas que tienen obligacion, dichos maestros, de haser executar.
5.- Otrosi, fue tratado y convenido ut supra que dichos maestros tengan obligacion de asegurar y aseguren dichas dos campanas por espacio y tiempo de quatro años que continuamente se han de contar del dia que por la primera visura los entreguen a dichos admenistradores en adelante y de modo que si en este tiempo se rompieren por falta de arte tengan obligacion de haserlas y fabricarlas a sus propias costas y expensas, sin que ello en manera alguna concurra la admenistracion en cosa alguna en cuyo caso tambien an de guardar dichos maestros todo lo prevenido y estipulado en los capitulos antesedentes, lo que no se repite por excusar prolixidad.
6.- Otrosi, que dichos maestros tengan obligacion, despues de fabricadas dichas dos campanas, de subirlas al campanario de dicha yglesia y colocarlas ensus devidos puestos a su riesgo y peligro, buscando a sus propias expensas las maromas y quinales que fueren menester para subirlas a su puesto y todo lo demas que fuere necesario para lo dicho y tambien baxar a sus expensas las dos que se han de fundir.
7.- Otrosi, fue tratado y concordado ut supra que dichos maestros tengan obligacion de asistir personalmente al tiempo se compondran las truchas no solo de las dos campanas se han de fabricar si de las dos que restan en dicho campanario, dando aquella lus fuere menester para que aquellas se compongan segun arte, y bien pulidas para que dichas campanas puedan ir al buelo en la devida forma y disposicion, y para que todo lo que toca a los carpinteros y serrajeros salga segun arte y en la disposicion devida, y asi mesmo que tengan obligacion de dar las trasas de las lenguas de dichas quatro campanas que se regonosieren no tener correspondencia y conformidad segun arte con las campanas, y asi mesmo asistir personalmente a los maestros herreros para que las saquen buenas y al proposito y segun arte.
8.- Otrosi, fue tratado y convenido ut supra que las dichas dos campanas se han de fabricar nuevas han de ser visuradas por maestros expertos en virtud de juramento en forma de drecho que dichos admenistradores buscaran y encontrandose estar aquellas segun arte y segun lo prevenido en los presentes capitulos que los dichos admenistradores ayan de pagar y paguen el gasto de la visura, y no estando segun arte y capitulos arriba dichos que dichos maestros tengan obligacion de pagar todos los gastos de la visura y constituidos en la obligacion de executar y componer todo lo que no estuviere compuesto segun arte y segun los capitulos arriba dichos.
9.- Otrosi, fue tratado y convenido ut supra que no obstante la primera ves seran visuradas las dichas dos campanas las diesen por abtas los maestros expertos y estar aquellas segun arte y capitulos, que fenesidos dichos quatro años que aseguran dichas campanas dichos maestros o en el discurso de aquellos puedan dichos admenistradores haserlas visurar segunda ves en la conformidad queda prevenido en el capitulo antecedente, y hallandolos sin novedad de falta de arte y de lo prevenido y concordado en los capitulos que anteceden, que dichos admenistradores pagaran el coste y gasto de la visura y los maestros fuera de la obligacion en que estavan de asegurar dichas campanas y si encontrasen dichos expertos novedad respeto de la falta de arte en dichas campanas y de lo prevenido en dichos capitulos que dichos maestros tengan obligacion de executar y cumplir lo que queda prevenido en los capitulos que anteseden haver de cumplir y executar.
10.- Otrosi, fue tratado y convenido ut supra que en lanse de no estar las campanas que se han de fabricar segun arte y segun lo estipulado en los referidos capitulos y por la dicha causa averse de volver a fabricar de nuevo que tengan obligacion dichos maestros de executarlo dentro de tres meses que contaran continuamente del dia se encontrare el daño en adelante y no executandolo en la conformidad dicha que por visura ayan de pagar a los admenistradores todo el importe y coste fuere menester para fabricarlas y executar todo lo demas arriba dicho, en continente seran fenesidos y terminados dichos tres meses.
11.- Otrosi, fue tratado y concluido ut supra que dichos maestros tengan obligacion de dar fabricadas dichas dos campanas dentro del tiempo que prudencialmente se jusgare ser menester segun arte para ello y no cumpliendolo asi que incurran en pena de dies libras.
12.- Otrosi, fue tratado y concordado ut supra que dichos admenistradores entregaran a los referidos maestros el metal de las dos campanas que se han de fundir y las seis arrobas de metal por peso de satisfaccion de ambas partes y en la mesma conformidad, despues de fabricadas los dichos maestros las an de entregar a dichos admenistradores por peso tansolamente ,media onsa por cada libra de metal por rason de las mermas y si rebaxado lo que importaran las mermas al dicho respeto se encontrase que les sobra a los maestros metal que en este caso los admenistradores les hayan de pagar el valor del metal que sobrare a razon de seis sueldos la libra y si faltase que dichos maestros les ayan de pagar a los admenistradores a rason de sinco sueldos por libra.
13.- Otrosi, fue tratado y concordado ut supra que dichos admenistradores tengan obligacion de dar a dichos maestros dies libras de hilo de hierro, siete de cañamo, siete de sera en pan, quatro de sevo carnisero, dies dosenas de huevos, leña al proposito, carbon, ladrillos, tierra, dos tablas de pino para las trasas de las dos campanas, terreno al proposito para abrir los ojos para fabricarlas, obreros para abrir aquellos y asistir mientras durare dicha obra como tambien materiales si fuesen menester.
14.- Otrosi, fue tratado y concordado ut supra que dichos admenistradores tengan obligacion de traer a sus costas en lo que mira tansolamente al coste de los portes (porque lo demas, como va dicho a de correr a cargo de dichos maestros) las maromas, quinales y todo lo demas que fuere menestar para subir dichas dos campanas a sus puestos, de Valencia o de donde fuere menestar, y asi mesmo bolverlas y bolverles a su puesto, y juntamente buscar la madera fuere menestar para dicho proposito y pagar el coste en caso de tener dicha madera alguna desgracia, y ultimamente dar todos los hombres que fueren menestar para ajustar, subir y baxar dichas campanas y colocarlas en sus devidos puestos.
15.- Otrosi fue tratado y concordado ut supra que dichos admenistradores tengan obligacion de dar y pagar a dichos maestros a cuenta de las ochenta libras refferidas y del valor del metal que pusieren en dichas campanas en caso de sobrar sacadas las mermas dies libras moneda de este Reyno en continente para ajuda al gasto de sus perçonas y almas, vino aseyte, pan o trigo, a los precios corribles al dinero en esta villa, asta en quantia de quarenta libras de dicha moneda de manera que entre las dichas dies libras en dinero y demas generos no han de exeder la quantia de quarenta libras, las quales como va dicho han de ser en descuento de las ochenta libras y de las sobras del metal si las huviere.
16.- Otrosi, fue convenido y concordado ut supra que dichos admenistradores tengan obligacion de pagar y paguen el salario de esta escritura y papel sellado de efetos de dicha admenistracion, sin repetir ni recobrar cosa alguna de dichos artifices.
17.- Otrosi, fue convenido y concordado ut supra que dichos admenistradores tengan obligacion de pagar y paguen a dichos artifices las quareinta libras restande las ochenta libras porque se han transado las echuras y fabrica de dichas campanas con todo lo demas tiene obligacion de executar y cumplir segun dichos capitulos, y asi mesmo el valor del metal pusieren en aquellas, caso de aver sobras, en quatro iguales pagos; la primera por todo el mes de agosto proximo de este año y las tres restantes por todo el mes de agosto de los tres años inmediatos y consecutivos al dicho.
18.- Otrosi, fue tratado y concordado, segun arriba, que se ha de imponer e imponga la pena de dies libras, pagadoras por la parte inobediente e inobtemperante y que no cumpliere con dichos capitulos, cada uno de aquellos y cada una de las cosas en aquellos, respective, contenidos y expresadas, a la parte obediente y optemperante, y que los dichos capitulos, cada uno de aquellos y cada una de las cosas en aquellos respective contenidas efectuare y a su debido efecto portare; la qual pena pagada o no, o graciosamente remitida, que este contrato con todas sus partes haya de quedar y quede con su fuersa y valor.
19.- Otrosi, fue tratado y concordado, como arriba, que este contrato se aia de corroborar y corrobore con las clausulas de renunciacion de propio fuero o sumision y demas del poderio de justicias que abaxo se expresara, no solo para lo que mira al contrato in comun si tambien a todas las partes singulares de el. Para cuya convencion y ajuste presedio subastacion hecha por Joseph Lucas, ministro y corredor publico de dicha villa, segun que aquel, en virtud de juramento a Dios y a una crus que en forma de drecho relacion hizo el escribano infraescrito el haver corrido y subastado por los puestos y lugares publicos de esta villa la fundicion y fabrica de dichas dos campanas y todo lo demas va prevenido en dichos capitulos, y no aver encontrado quien por menor postura y precio se obligara a fabricar dichas dos campanas y executar todo lo demas arriba expresado que los dichos maestros y artifices, los quales pusieron la dita de ochenta libras moneda de este Reyno, por las cuales se obligaron a executar y cumplir todo lo arriba explicado; y por haverse adelantado mas que los demas maestros competidores se les transo y libro dicha fabrica de las referidas dos campanas y lo demas referido, por dichas ochenta libras con candela apagada.
Los quales capitulos leidos y publicados y, por nosotras dichas partes, bien entendidos y comprehendidos, y aquellos, en los referidos respective nombres, loamos y aprovamos, cada una de nosotras dichas partes y en los mesmos respective nombres nos obligamos de haser cumplir y executar todo quanto segun el tenor y forma de los antedichos capitulos, cada uno de aquellos y cada una de las cosas en aquellos, respectivamente, contenidas y expresadas, nos toca haser cumplir y executar y en cumplimiento de ello obligamos, esto es a nosotros dichos admenistradores, los propios y rentas de dicha admenistracion, havidas y por haver; y nosotros los dichos artifices, de mancomun et in solidum, nuestras personas y bienes, tambien havidos y por haver, renunciando como expresamente renunciamos la ley duobus reis debendi, el beneficio de la authentica presente hoc ita de fide iusoribus, el de la divicion y excucion y demas de la mancomunidad y fiansa; y, ultimamente, ambas partes, cada una por lo que nos toca, en dichos respective nombres damos poder a las justicias eclesiasticas y seculares de nuestro fuero, respective, dentro del presente Reyno de Valencia, a cuya jurisdiccion nos sometemos y a nuestrosbienes, respective; y renunciamos la ley si convenerit de jurisdictiones omnium judicum la ultima pragmatica de las sumisiones y demas leyes y fueros de nuestro favor y al general del derecho en forma para que nos apremien, como por sentencia pasada en cosa jusgada y por nos y cada uno de nos consentida; y por lo que toca a la parte de los admenistradores de la fabrica de la yglesia renunciamos al capitulo suam de penis odurdus de absolutionis y las demas eclasiasticas de nuestro favor y de los admenistradores a quienes el escrivano infraescrito doy fe que conosco, dos de aquellos lo firman por si y por los demas que dixeron no saber y no saben escrivir a ruego y peticion de aquellos. Y los dichos maestros y artifices de cuyo conosimiento se dieron por satisfechos los dichos admenistradores por no ser conosidos del escribano infraescrito lo firmaron. Testigos fueron Jacinto Tortes de Ursino y Vicente Font, dotores en ambos derechos, de dicha villa de Nules vesinos.
Diego Muños de Argos, Diego Velez de Foncuerva, Jose Muñoz de Ygual, Dr. Jeronimo
Escrig, Rector, francisco Climent, Alcalde.

DOC.: X
A.H.Nu.: Resoluciones conciliares de la villa de Nules, anys 1731-1739, 2-VIII-1733.
1733, agost, 2, Nules.
Davant el fet que han passat tres anys des que s’acabara el retaule Major de l’església i no havent-se fet res per celebrar-ho, per no estar arreglades les campanes; L’Ajuntament determina fer algunes despeses extraordinàries per a les festes del Patró Sant Bartomeu, ja que ara ja estan fetes les dos campanes noves i, a més, a la campana gran del campanar se li ha posat una truja nova.
Por dicho regidor primero fue propuesto que, aviendose concluido el retablo, tres años hase, y no haverse hecho demostrasion de alegria, por no estar las campanas compuestas, y hallandose en el presente caso en estado (que siendo Dios servido) lo estaran, en la devida forma, para el dia de San Bartolome Apostol, Patron de esta villa, con cabesales y hechas las dos a la granda, pues todo es nuevo, y aun para la vieja grande se ha hecho cabesal nuevo, ha paresido proponer al Magnificho Ayuntamiento si se aran fiestas de yglesia y profanas con alguna novedad. Y haviendo tenido algunas conferencias se tomaron los votos de cada uno en aprticular, y concordes fueron de pareser que respeto de la fiesta de la yglesia se haga lo acostumbrado; en cuanto a lo demas que se hagan siete dias de fiestas profanas de toros, bailes etc. comprehendiendo el dia de la fiesta del Patron San Bartholome, y respeto de los fuegos artificiales que si se pudiese destacar alguna porsion de los fuegos de la fabrica que ha de haser el dia de su fiesta de la limosna de la sera que ardera en aquella propia de la villa, de esto y de la villa que se hagan un castillo de modo que en todo genero de fuegos, comprehendidas dichas porsiones, se gasten como unas veinte y sinco libras, aunque sean veinte y siete. En quanto a lo primero fueron los votos conformes que se exceute segun va dicho, en quanto a este ultimo punto prevalesio la mayor parte, segun va dicho, en que se practique segun va dicho.

DOC.: XI
A.P.P.: Protocol 4130, ff.57rº-58vº.
1733, agost, 21, Nules.
Els administradors de la fàbrica de l’església paguen a Juan Laviña, mestre campaner, veí de
València, dos-centes trenta-cinc lliures, quinze sous i deu diners valencians, pel cost de fondre les
campanes «Maria de la Soledad y de los Angeles» i «Santa Barbara».
En la Villa y Honor de Nules, a los veinte y un dias del mes de agosto de milsetesientos treinta y tres años, sepase como yo Juan Laviña, maestro campanero, vesino de Valencia, de mi espontanea y libre voluntad otorgo que he resibido realmente y al contado de los eletos y admenistradores de la fabrica de la yglesia de esta villa de Nules y demas singulares parroquianos de la yglesia de dicha villa ausentes, la quantia de duscientas treinta y sinco libras, quise sueldos, dies dineros moneda de Valencia, a mi en esta forma pagadas: siento sinquenta libras por las hechuras y mermas de dos campanas he fundido en esta villa para la yglesia de aquella intitulada Santa Maria, baxo las invocaciones de la Soledad y de los Angeles, que es la mayor de las dos fundidas, que pesa despues de fundida catorse quintales, dos arrobas y dose libras campaniles; y aviendo pesado el metal de la misma campana, quando rompida para entregarsele para la fundicion, dose quintales, dos arrobas y seis libras, dies onsas campaniles, los quales se me entregaron vispera de la fundision, es visto, formada la quenta, haver puesto yo en aquella un quintal, tres arrobas, veinte y sinco libras, dos onsas de metal, cuya campana en el campanario esta a la parte que mira a Valensia.
Y la otra, intitulada Santa Barbara, que peso dies quintales y seis libras campaniles, y aviendose entregado del metal de la misma campana, quando rompida, nueve quintales, dies y ocho libras, tambien campaniles, es visto que puse en aquella, tres arrobas, dies y ocho libras campaniles de metal, cuya campana en el campanario de dicha yglesia esta a la parte que mira asia Villarreal; y ochenta y sinco libras quinse sueldos y tres dineros, por el valor de dos quintales, tres arrobas, trese libras y dos onsas de metal campaniles, puse en ambas campanas, segun las quentas de arriba, contados a razon de treinta libras el quintal, que sale a siete libras, dies sueldos la arroba, y la libra a sinco sueldos, las quales resibi por manos del reverendo Geronimo Escrig, presbitero, cura de dicha yglesia y dotor en Sagrada Theologia, uno de los tres eletos y admenistradores de dicha admenistracion de la fabrica de dicha yglesia y depositario de los efetos recogidos y que se recogen para efetos y cosas de campanas. Y renuncio a la non numerata pecunia, leyes de la entrega y prueva de su resibo; y otorgo carta de pago fin y quito, en forma a dicha admenistracion de la fabrica de la yglesia de dicha villa, dandola por libre de la obligacion en que estava de pagarme las dusientas, treinta y sinco libras, quinse sueldos y dies dineros, por las causas y rasones que anteseden. A cuya firmesa obligo mi persona y bienes havidos y por haver.
Y el otorgante a quien el presente escrivano doy fee que conosco lo firmo. Testigos fueron Vicente Lucas, labrador; Vicente Benagues, estudiante, de dicha villa de Nules vesinos.
Se previene, para memoria y por curiosidad, que la dicha admenistracion puso para dicha fundision ladrillo, leña y todo lo demas que fue menester para aquella; las manos, sera y sevo, y differentes hombres se conduxeron al tiempo que se trabaxaron los moldes, corrieron a cargo de dicho maestro Laviña; el componer los cadalços arriba en el campanario, buscar la madera, manos y todo lo demas para la composicion de los cadalços corrio a cargo de la admenistracion; y compuesto todo a satisfaccion del dicho maestro.
Con el cabeçal de arriba y su composicion subieron las campanas a riesgo y peligro del dicho maestro, aviendo puesto este, cuerdas, quinales, sin pago alguno; y la admenistracion puso la xente para tirar las cuerdas, agua arriba, para tirar agua a las cuerdas al tiempo de subirse, y gente para ello. Lo que se nota porque no se otorgo escritura del contrato. La texadita que se hiso en la casa donde se fundieron las campanas, debaxo de la qual estava el oyo para la composicion de los moldes, respecto de texa, cañisos, madera, manos y todo lo demas fue menester, corrio a cargo de la admenistracion.
Las cuales campanas fueron fundidas en la calle de Santa Maria, en el patio propio de la casa de Jusepha Gosalbo, viuda de Vicente Vinaixa.
Entre renglones: de la obligacion en que estava.
Sans, escrivano; Juan Laviña; ante mi Vicente Vinaixa.

DOC.: XII
A.H.Nu.: Resoluciones conciliares de la villa de Nules, anys 1743-1751, 5-IX-1745.
1745, septiembre, 5, Nules.
L’Ajuntament de Nules decideix pagar al carnisser la carn que, amb motiu de festes de la vila, s’ha donat als campaners, a l’algutzir i al masser de la vila.
Por dicho regidor, Josep Climent, fue propuesto que Joseph Llanes, cortante, ha subministrado, con orden de esta villa, veinte y siete libras de carne; saber en la festividad de Pasqua de Espiritu, nueve libras, en este modo una a Jospeh Huguet, otra a Joseph Almela de Mathias, otra a Bautista Clofent, mayor, otra a Francisco Almela y Mora, otra a Pedro Mora y otra a Vicente Artigau, estos seys campaneros, otra a Pasqual Escuder, ministro, otra a Joseph Catala, verguero, y otra a la viuda de Joseph Cavaller, a razon de veinte y ocho dineros cada libra; en la festividad de San Juan a los dichos otras nueve libras a dicho precio, y en la del Patron San Bartholome oras nueve libras a los dichos, en su devido ser de dese a veinte dos dineros cada libra; todo se da todos los años y asi es de estilomuy antiguo e importa en menudos dos libras dies y nueve sueldos y seis dineros, y de buena moenda dos libras quinze sueldos seis dineros, pide dicho Llanes y se le pague. Y oido por dichos señores, todos acordaron se pague y aga el librameinto para ello en devida forma.

DOC.: XIII
A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1922/23, 24-III-1923.
1923, març, 24, Nules.
La Corporació Municipal decideix per unanimitat condemnar l’actitud del retor de prohibir tocar les campanes amb motiu de l’homenatge que l’Ajuntament havia decidit fer a Faustino Valentín. Al mateix temps acorda fer gestions amb advocats per tal de preservar els dret de la vila a fer voltejar les campanes per motivacions civils.
«Terminado el despacho ordinario, hizo uso de la palabra el Sr. Alcalde D. Vicente Huesa, manifestando que iba a dar cuenta la Corporación de los sucesos acaecidos por la tarde del lunes próximo pasado, festividad de San José, con motivo de la manifestación popular para recibir y agasajar al hijo meritísimo de esta villa, D. Faustino Valentín en atención a haber sido agraciado por el Gobierno designándole candidato oficial para las próximas elecciones de Diputados a Cortes. Ello fue, que se le pidió autorización por valiosos y significados elementos para que tocase la música y se voltearan las campanas, al objeto de que resultara más solemne la proyectada manifestación, respondiendo al deseo de la inmensa mayoría del vecindario de recibir dignamente al esclarecido nulense que, después de haber desempeñado la primera Alcaldía popular de la ciudad de Valencia, se le designaba ahora por el Gobierno para representar en Cortes al Distrito. Concedido el permiso y cuando se estaba congregando el vecindario popular en la plaza de la Constitución y ya próxima a organizarse la manifestación popular, se enteró que por el Sr. Cura párroco se prohibió el volteo de campanas, obligando a bajar de la torre a los campaneros del Municipio. Ante tan inesperado contratiempo y con el buen propósito de orillar dificultades, visitó inmediatamente al Sr. Cura, ya que este no se dignó fundar o excusar su extraño proceder despidiendo a los campaneros, rompiendo así descortésmente las buenas relaciones que esta Alcaldía ha procurado guardar, desde su toma de posesión con todas las demás autoridades, principalmente con la eclesiástica. Pero fue inútil su visita, pues el Sr. Cura, con el pretexto, primeramente de que no se le había pedido permiso a él (permiso que, como consta al Ayuntamiento, no hay costumbre de solicitar en fiestas cívicas), y después y posteriormente en que no quería establecer precedentes (cuanto tanto abuso se ha hecho volteando las campanas en estos últimos tiempos para recibir y agasajar a personas civiles), y concluyó por negarse en absoluto a que se volteasen, con cuya negativa se originaron los disturbios y alteración de orden público lamentabilísimo que a todos consta por haberlos presenciado, que hubieran podido tener funestas consecuencias si no se hubiese impuesto el buen sentido a las gentes congregadas en la plaza y si esta Alcaldía no hubiese sacrificado a la prudencia sus determinaciones posteriores para evitar luctuosos sucesos. De todo lo cual se ha dado cuenta oportunamente al Iltmo. Sr. Gobernador civil de la provincia y la da ahora al Concejo, por si entiende mermados sus derechos e invalida su esfera de acción con el proceder del Sr. Cura. El concejal Sr. Martí pidió la palabra y concedida que le fue, dijo: Que el y todos los demás compañeros de Consistorio habían presenciado los sucesos, pues formaban parte de la manifestación. Que era de aprobar la prudente conducta del Sr. Alcalde y que debían usar de la palabra losconcejales presentes que habiendo sido Alcaldes podrían ilustrar la discusión del asunto. Pedida y concedida la palabra al concejal y ex-Alcalde D. Ramón Prior, manifestó que desde inmemorial están deslindados en esta villa los aspectos civil y eclesiástico en materia de campanas, pues en las fiestas religiosas celebradas por el Reverendo Clero, dispone en absoluto el Sr. Cura Párroco, y en las fiestas de cofradías, los calvarios piden permiso a la Alcaldía para el volteo de campanas, siendo en unas y otras fiestas servidos por campaneros que nombra y retribuye la Corporación de fondos municipales. Que en el otro aspecto, o sea el secular o temporal, dispone la Alcaldía la cual determina en que fiestas y expansiones populares han de ser volteadas para lo cual hay dos llaves de la puerta que da acceso a la torre, una de las cuales esta en poder del Alcalde y la otra la guarda el Sr. Cura. Que jamas ha conocido confusión y rozamiento entre ambas autoridades en este particular y que pagándose de fondos municipales las referidas campanas, su recomposición y reparos, así como los de la torre en que están instaladas y la retribución a los campaneros, entiende que no se debe dejar prosperar las pretensiones del Sr. Cura atentatorias al derecho de esta Corporación.
Pedida y concedida la palabra al concejal ex-Alcalde D. Cristóbal Tusón, dijo: que era del mismo parecer que el Sr. Prior y abundaba en iguales razones, estimando como menoscabados los derechos del Municipio, porque si fuese el Sr. Cura el único que puede conceder permiso para tocar las campanas habría que pedirle permiso para caso de incendio u otro parecido. En este estado se presento por el concejal D. Vicente Casino, la siguiente proposición:
«El Ayuntamiento, vistas las manifestaciones hechas por el Sr. Alcalde y los Srs. concejales D. Vicente Martí, D. Ramón Prior y D. Cristóbal Tusón, debe acordar:
1º Que aprueba la conducta de la Alcaldía.
2º Hacer constar en acta el sentimiento que ha producido a la Corporación la conducta inusitada y descortés del Sr. Cura Párroco al negarse en absoluto a que se voltearan las campanas despidiendo a los campaneros oficiales al ir a organizarse la manifestación popular proyectada para recibir a un hijo tan distinguido de esta villa sin tener en cuenta el desaire inferido a la primera autoridad civil ante la mayoría del vecindario congregado al efecto en la plaza de la villa ni los disturbios originados con tal extemporánea negativa fácilmente evitados con solo dejar consignada solemnemente su protesta si estimaba lesionados sus derechos.
3º Que por la Alcaldía se eleve consulta a letrados, respecto a sus derechos sobre el volteo de campanas en materia cívica y temporal para hacerlos efectivos ejercitando toda clase de acciones que procedan; y
4º Que de este acuerdo se dé noticia y traslado oficial por medio de respetuosas comunicaciones a los Iltmos. Sres. Obispo de la Diócesis, Gobernador civil de la provincia y al Sr. Cura Párroco de esta Feligresía».
Aceptada por la presidencia esta proposición de acuerdo y puesta a votación por unanimidad fue aprobada en todas sus partes por todos los Sres. concejales asistentes sesión.

DOC.: XIV
A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, anys 1922, 23, 3- IX-1923.
1923, setembre, 3, Nules.
La totalitat dels membres de la Corporació Municipal decideixen formar una comissió per tal d’anar a Tortosa a demanar al Bisbe que remoga al retor.
Terminado el despacho ordinario, la Presidencia manifestó que iba a ocuparse de un asunto relacionado con el clero de esta villa que, por la gravedad que el mismo encierra, debe tratarse en sesión secreta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Municipal, y el Ayuntamiento así lo acuerda por unanimidad, pasando a reunirse en sesión secreta. Acto continuo el Sr. Alcalde expone que va a dar cuenta a la Corporación de las visitas que ha tenido de una comisión de señores respetabilísimos y de algunas señoras, en suplica de que como primera autoridad civil viera el modo de poner termino, por cuantos medios estuviesen a su alcance, a la afligidísima situación espiritual por que atraviesa la villa de algún tiempo a esta parte, producida por la equivocada y persistente actuación del Sr. Cura Párroco D. Manuel Juan Marco, secundado por el Clero, principalmente por el Vicario D. Vicente Llombart, entregados por completo a la política baja, rastrera y concupiscente al servicio de determinado político que ha adquirido triste celebridad en toda la provincia como sembrador de odios y discordias en todos los pueblos y en todas las familias. De tal manera que este pueblo, tan pacifico y cristiano de suyo y tan fácil de gobernar, esta hoy dividido en castas de buenos y malos y en sectas de católicos y apestados por la desventurada intervención del Señor Cura Párroco en las cuestiones sociales y políticas, quien con olvido de todos sus deberes eclesiásticos y teniendo abandonada completamente la parroquia, ha hecho de la religión una arma electoral, destinando el templo de Dios para sus escasos secuaces, sosteniendo un perpetuo estado de agitación desde los confesionarios, convertidos en centros perturbadores y políticos, y creando en fin tal ambiente de angustia en los espíritus y de zozobra en las conciencias de los feligreses que muy pronto agotada la prudencia y la resignación con que este sufrido vecindario presencia y sufre tales desmanes, llegara el día de tomar la justicia por sus manos. Agregó el Sr. Alcalde que indudablemente estaba en la conciencia de todos los señores concejales, como estaba en la suya, que ante la inminencia de que estallase la ira popular, había llegado la hora de intervenir y buscar remedio a esta insostenible situación, y que ya recordaran sus compañeros cuanto le costó, en el reciente incidente de las campanas, sostener al pueblo que congregado en la plaza Mayor, se indigno ante la provocadora y altiva actitud del Sr. Cura que echo a los campaneros de la torre y desacató su autoridad. Y era mayor la necesidad de poner remedio a esta aflictiva situación por estar engendrada de mucho antes y llevar trazas de no concluir nunca. Pues no solo en las elecciones generales combatió el Clero, capitaneado por el Sr. Cura, a los candidatos eminentemente católicos como los Excelentísimos Sres. Conde de Floridablanca, Barón de Cárcer y Barón de Llaurí y Terrateig, empleando toda clase de coacciones, sino hasta en las elecciones municipales y provinciales agotó toda su actividad y la influencia de su sagrado ministerio, combatiendo a los candidatos de mayor arraigo en el pueblo y mejor conducta cristiana, con la sola perspectiva de servir a su ídolo y señor.
Concluido de hablar el Sr. Alcalde hizo uso de la palabra el concejal D. Blas Arámbul, manifestando que efectivamente se estaba en el caso de acabar con esta situación y recordaba a sus compañeros, como muestra de la conducta desdichada y perturbadora del Sr. Cura Párroco, la demanda que este le presentó en el Juzgado como ex-Alcalde, reclamándole doscientas pesetas por una misa y un sermón dedicados a la Patrona del pueblo, sermón que renunció a cobrar el dignísimo capellán que lo pronunció, perdiendo el pleito el Sr. Cura en todas las instancias, dando lugar a un escandalazo que formó época. Pedida la palabra y concedida al Sr. concejal D. Francisco Mecho dijo que era de recordar a este propósito que el centro obrero al cual pertenecía, dando muestra de su catolicismo, había entronizado a la Patrona del pueblo en el salón de sesiones y que con motivo del estreno de una bandera, se habían acercado a la casa rectoral con el propósito de que el Sr. Cura la bendijera y les dijese una misa de campaña, bien por si o bien delegando en otro sacerdote. La contestación del Sr. Cura fue una repulsa seca y descortés, despidiéndoles de mala manera, por considerarlos afiliados a una sociedad hija de Satanás y estar todos excomulgados. La prudencia de los obreros de esta villa, que jamás han provocado huelgas ni han desobedecido a las autoridades eclesiásticas ni civiles, quedo patentizada frente a la insolente respuesta del Sr. Cura Párroco quien bien pudo influir, tomándolos bajo su dirección y dándoles conferencias religiosas sociales para expurgar algún vicio de organización, si lo había, y servir, con sus sanos consejos, de vallador a las influencias de fuera para que el sindicalismo ateo no prendiera en sus conciencias cristianas. Pedida la palabra y concedida al concejal D. Blas Canós, comenzó diciendo que debía agregar a esta especie de capitulo de cargos la grosería con que fueron recibidos y desatendidos tres señores abogados que visitaron al Sr. Cura en la abadía, cuando el incidente de las campanas, a que se ha referido antes el Sr. Alcalde y las insolentes palabras con que negó otro cura, allí presente, que el actual Diputado a Cortes por este distrito fuera hijo de esta villa para, después de tales destemplanzas de lenguaje impropias de las personas allí reunidas y toleradas por el Sr. Cura párroco, tener que rectificar en evitación de desagradables consecuencias, pero sin publicidad y sin dar satisfacción a las personas aludidas.
Seguidamente el Sr. concejal D. Vicente Casino hizo uso de la palabra manifestando que todo lo expuesto era de mayor gravedad por las continuas ausencias del Sr. Cura párroco quien rara vez esta en el pueblo y las escasas veces que esta aquí no asiste al coro ni al confesionario ni a ningún acto obligado de su ministerio; que la Parroquia esta completamente abandonada y en manos del Vicario D. Vicente Llombart, cuyos procedimientos no son muy dignos de alabanza; que la inmensa mayoría del vecindario se siente repulsado y herido en sus sentimientos religiosos y mortificado por unas mal aconsejadas beatas, únicas directoras de la rectoría, asistentes perpetuas a ciertos confesionarios que escandalizan con sus tertulias y visiteos a los sacerdotes y con sus murmuraciones sempiternas concediendo patentes de honradez y de religiosidad y profanando nuestra sacrosanta religión al repartir el cielo cual si fuera una torta que les perteneciera. Recuerden los Srs. concejales como esas beatas vocingleras que, en tumultuosas manifestaciones, algunas veces nocturnas, iban a la estación del ferrocarril a recibir y obsequiar a ese político sembrador de odios y discordias, difamador de la honra de sus contrincantes, que un día del mes de mayo, abandonaron la función religiosay despojando el altar de la Virgen, de las flores y plantas de maceta, corrieron presurosas a adornar con ellas la mesa de un festival político, se opusieron y trataron de impedir y declararon y calificaron de protestante y sectaria la hermosa explosión de fe de este vecindario en el solemne novenario y numerosísima comunión y la concurridísima procesión jamás aquí vista, con cuyos actos obsequió el populoso arrabal de Villarreal a la Virgen del Carmen, por el solo hecho de no estar dirigidos por sus sacerdotes contertulios.
En este estado se presentó, por los Sres. concejales D. Francisco Monlleó, y D. Vicente Martí, la siguiente proposición de acuerdo:
«El Ayuntamiento, visto lo expuesto por los Sres. Alcalde y concejales que han hecho uso de la palabra, acuerda:
1º Que conste en acta su más enérgica protesta por la conducta del Sr. Cura párroco, quien abandonando sus deberes eclesiásticos y parroquiales, solivianta los ánimos del vecindario con su pertinaz y constante actividad política en beneficio de determinada persona sembradora de odios y rencores.
Y 2º Que una Comisión compuesta del Alcalde y de los concejales D. Vicente Casino y D. Blas Canós, asistida del Secretario de esa Corporación se trasladen a Tortosa y con copia de lo pertinente de esta acta y del acuerdo que proponen, visiten y la entreguen al Ilustrísimo Reverendo Señor Obispo a quien expongan de viva voz el estado tristísimo de esta feligresía, de la necesidad de ser removido el Sr. Cura párroco por ser numerosa y ostensible la hostilidad que se ha creado contra él, antes de que el vecindario resuelva por si airadamente esta penosa situación y que delegue una persona de talante, discreción y virtuosa que sin prejuicios y sin intervención del Clero ni del Sr. Cura, abra una información respecto a estos particulares, en cualquier domicilio de este pueblo, menos en la Casa Rectoral, a fin de que puedan disponer cuantas personas quieran ser oídas».
Cuya proposición se votó por unanimidad, haciéndose constar por el Señor Alcalde que son doce concejales asistentes los que tomaron el acuerdo de los trece que integran el Consistorio a los efectos de patentizar que esta representada casi la totalidad del vecindario en asunto tan delicado.

DOC.: XV
A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, any 1931, 26-VIII-1931.
1931, agost, 26, Nules.
Acord del Ple de l’Ajuntament de Nules davant del recurs presentat contra les taxes pel volteig de campanes.
También se dio cuenta por integra lectura de un escrito presentado dentro de plazo por el concejal D. Vicente Navarro y suscrito por este y otros vecinos impugnando la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento para la exacción de un arbitrio por el volteo de campanas.
El concejal Don José Ballester propone que se informe al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de la provincia que procede desestimar dicho recurso por las razones siguientes:
1ª.- Las campanas existentes en la torre de la Iglesia Parroquial son propiedad del Ayuntamiento, que siempre atendió a su renovación y entretenimiento y costeó y costea actualmente el personal de campaneros para su volteo. El hecho de que la Iglesia diese a dichos artefactos la bendición, no supone el derecho de que por este acto de culto pasasen a ser de su propiedad, pues si se reconociera esta había de reconocerse que cuantos edificios públicos ha bendecido la Iglesia son también de su pertenencia, como lo serian barcos de la Marina de Guerra, cuyas botaduras iban siempre precedidas del acto de la bendición, en una Nación donde por efectos del régimen en aquellas fechas imperante, era este acto número obligado de cualquier inauguración o nueva instalación.
2ª.-No alegan los suscritos, ni alegar podrán que el Ayuntamiento hiciese a la Iglesia donación expresa de las campanas, único caso de que estas pasarían a ser propiedad de la misma por expresa voluntad del donante. No ocurriendo esto así como no ocurre, la propiedad siempre es del que costeo las campanas y su colocación y atiende con sus fondos a sus reposiciones, reparaciones y uso.
3ª.-Afirman los reclamantes que la campana de tocar viático ha sido costeada con fondos de la Iglesia, no se prueba esta afirmación pero aun dándola por cierta, dicha campana y para este uso ha sido declarada exenta del arbitrio de la Ordenanza.
4ª.- La jurisprudencia arcaica que se invoca no puede tenerse en cuenta, pues a parte de que cada caso puede ser distinto al que ahora se ventila, los citados son en si incongruentes y contrapuestos, pues en uno se afirma que nunca es necesaria al Párroco la licencia del Alcalde para ordenar los toques de las funciones religiosas que quiera celebrar, como este las necesita para disponerles en caso de manifiesta necesidad o público interés; y en otro se afirma que el Párroco no puede negarse a que las campanas según antigua costumbre, se empleen además de para el culto, en otros usos públicos dispuestos por el Alcalde. Ni uno ni otro ni los dos casos citados en el recurso constituyen jurisprudencia: uno es la resolución por un Gobernador Civil confirmada por R.O. de 18 de mayo de 1908 que quedo derogado como todas las que se oponían a la letra de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 por R.O. de 15 de noviembre de 1909 y por lo que a arbitrios se refiere, por libro II del Estatuto Municipal de 8 de mayo 1924, declarado vigente por el Gobierno Provisional de la República Española, del otro no vale ocuparse pues es simplemente una constatación como letrado que se dio a una consulta nada menos que en 1856.
5ª.- Respecto a que el acuerdo es atentatorio contra el sentir general de esta localidad eminentemente católica a la que dan bastante transcendencia par la tranquilidad del vecindario, ha de argumentarse que el arbitrio no va contra la Religión que acaso gran parte de los concejales que adoptaron el acuerdo, sienten tan profundamente como los firmantes, siendo de ello prueba que la Ordenanza se aprobó por unanimidad, votándola los concejales reclamantes Srs. Navarro, Tusón, Carratalá y Ballester (D. Bartolomé); es sólo aún cuestión económica, en la única queaquellos señores discrepan votando en contra de la cuantía del arbitrio consignado en la tarifa y no contra la implantación del arbitrio en sí. Hoy estos señores yendo contra sus propios actos suscriben el recurso, que debe ser desestimado.
6º.- Por último no resulta acreditada la personalidad de los reclamantes ni la condición jurídica de ellos, especialmente las mujeres, ni si son mayores de edad. Unicamente se acredita la de su presentador el concejal D. Vicente Navarro Romero, que así como exhibió su cédula debió hacerlo de las de todos los firmantes. También falta reintegro al último pliego de firmas. Puesta a discusión la proposición-informe del Sr. Ballester (D. José) los concejales Sres. Navarro y Ballester (D. Bartolomé) manifestaron que no estaban conformes y con el voto en contra de dichos señores ediles fue aprobado el referido informe, acordándose que copia certificada de este acuerdo se una al expresado recurso y que se remita con la Ordenanza duplicada al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de la Provincia para la resolución que estime procedente.

DOC. XVI
A.H.Nu.: Actas del Ayuntamiento de Nules, any 1931/32, 20-IV-1932.
1932, abril, 20, Nules
Contestació de l’Ajuntament de Nules a l’escrit remés pel retor de Nules en el qual pretenia que les
campanes depenien del l’autoritat eclesiàstica.
Diose lectura de un oficio del Sr. Cura Arcipreste, como consecuencia a la contestación dada por la Alcaldía a otro oficio de dicho Revdo. Cura sobre propiedad de las campanas instaladas en la torre, que también fueron leídos, en el que manifiesta que las campanas consagradas dependen de la autoridad de la Iglesia. La presidencia propone que se conteste al Sr. Cura Párroco que la propiedad de las campanas pertenece al Ayuntamiento, como así se acordó ya al desestimar el recurso de reposición que el Rdo. Clero promovió contra la imposición sobre volteo de dichas campanas. El Sr. Ballester (J.) se adhiere a la proposición de la Presidencia y mantiene que las campanas son propiedad del municipio, por lo que el Ayuntamiento debe sostenerse en su acuerdo. El Sr. Martínez pide que se abra una puerta exterior para poder subir al campanario sin necesidad de tener que entrar por la Iglesia. El Sr. Navarro manifiesta que la Delegación de Hacienda de esta provincia desestimó la imposición del arbitrio por el volteo e interpuesto recurso por la Alcaldía contra dicha resolución, fue confirmada por la Superioridad, quedando demostrado por consiguiente, que la propiedad de las campanas pertenece a la Iglesia. La Presidencia contesta que la expresada resolución no se basa en la propiedad de las campanas, ya que en uno de los informes se dice que en el caso de ser del municipio podría éste arrendarlas y que las referidas campanas son del municipio no cabe la menor duda y así lo reconoce el Sr. Cura Párroco en el oficio que ha sido leído al decir que si el Ayuntamiento ha costeado las campanas y cuida de su conservación, no le da otro derecho, que el poder aprovechar su uso, en lo que sea de utilidad para el pueblo, en los casos previstos por el derecho y sancionados por la costumbre, por lo que no debe renunciarse al derecho de propiedad que sobre las campanas tiene el Ayuntamiento. Y discutido suficientemente el asunto, se puso a votación nominal, siendo acordado por ocho votos de los Sres. Martínez, Peris, Ballester (J.), Castelló, Hueso, Herrero, Sánchez y la Presidencia contra cuatro de los Sres. Navarro, Carratalá, Tusón y Ballester (B.), que las campanas instaladas en la torre de la Iglesia Parroquial, son propiedad del Ayuntamiento, de quien dependen, y no de la iglesia y que se conteste en este sentido al Sr. Cura Arcipreste.


FELIP SEMPERE, Vicent
Recull per a una història de Nules - Onda - (2000) vol. I, pp. 245-289.
 • Parròquia Arxiprestal de Sant Bertomeu i Sant Jaume - NULES: Campanes, campaners i tocs
 • NULES: Campanes, campaners i tocs
 • GARCÍA, BERNABÉ : Inventari de campanes
 • MUÑOZ Y YGUAL, JOSÉ (TERUEL) : Inventari de campanes
 • ORTIZ GARGOLLO, PEDRO (GÜEMES) : Inventari de campanes
 • ROSES (VALÈNCIA) : Inventari de campanes
 • VÉLEZ DE FONCUEVA, ANTONIO (VALÈNCIA) : Inventari de campanes
 • Campaners: Bibliografia
 • Destruccions de campanars i campanes: Bibliografia
 • Rellotges: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © FELIP SEMPERE, Vicent (2000)
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 20-05-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 35 Visitants: 35 Usuaris: 0