Subvencions de campanes 2009


Resolució de 3 d'agost de 2009, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d'ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana.

Per Orde de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport (DOCV 6.000 de 24-04-2009) es van convocar ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana. L'import total de les ajudes és de 100.000 euros, que han de ser satisfets a càrrec de la línia T.2159 del programa 18.02.01.458.10.7 del pressupost de la Generalitat per al 2009.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d'esmena de deficiències, es va constituir la comissió avaluadora, segons estableix la base sisena de l'annex I de l'esmentada Orde, la qual ha elevat a esta Direcció General la proposta corresponent.

En virtut de la delegació efectuada per la consellera de Cultura Esport en la disposició final primera de l'esmentada Orde,

RESOLC

1. Concedir les ajudes assenyalades a l'Annex I.
2. Denegar les ajudes assenyalades a l'Annex I pels motius que s'indiquen.

De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la consellera de Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu, haurà de plantejar-se davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació.

Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, por la cual se resuelve la concesión de ayudas para la restauración de campanas y sus instalaciones tradicionales en la Comunidad Valenciana.

Por Orden de 10 de marzo de 2009, de la Conselleria de Cultura y Deporte (DOCV 6.000 de 24-04-2009) se convocaron ayudas para la restauración de campanas y sus instalaciones tradiciones en la Comunidad Valenciana. El importe total de las referidas ayudas es de 100.000 Euros, que será satisfecho con cargo a la línea T.2159 del programa 18.02.01.458.10.7 del presupuesto de la Generalitat para 2009.

Finalizado el término de presentación de solicitudes y de subsanación de las deficiencias, se constituyó la comisión evaluadora, según establece la base sexta del anexo I de la mencionada Orden, la cual ha elevado a esta Dirección General la propuesta correspondiente.

En virtud de la delegación efectuada por la Consellera de Cultura Deporte en la disposición final primera de la mencionada Orden,

RESUELVO

1. Conceder las ayudas señaladas en el Anexo I.
2. Denegar las ayudas señaladas en el Anexo I por los motivos que se indican.

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la presente resolución, que fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien directamente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Consellera de Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo, deberá plantearse ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación.
València, 3 d'agost de 2009
La directora general de Patrimoni Cultural Valencià
(PD. Orde 10-03-2009)
Paz OLMOS PERIS

ANNEX / ANEXO I

Resolució subvencions campanes / Resolución subvenciones campanas 2009

ajuda concedida

PoblacióEdificiActuacióPressupostDemanatConcedit
1ALCUDIA DE VEOAssumpció de VeoRestauració campana barroca9.331 €6.998 €6.000 €
2ALFARA DEL PATRIARCASant BertomeuRestauració de les campanes39.774 €10.000 €6.000 €
3AYORAAsunciónRestauración de las campanas85.724 €10.000 €6.000 €
4CASTELLONET DE LA CONQUESTASant Jaume ApòstolRestauració de les campanes17.017 €10.000 €6.000 €
5EL PALOMARSant Pere ApóstolRestauració de la campana de Sant Pere14.604 €10.000 €6.000 €
6FINESTRATSant BertomeuRestauració de la campana del Sufragi8.534 €6.446 €5.000 €
7JARAFUELSanta Catalina MártirSoldadura de campana de 177910.976 €8.232 €6.000 €
8MONTANEJOSSantiago ApóstolRestauración campanas XIX19.311 €10.000 €6.000 €
9MONTROYSant BertomeuRestauració de les campanes barroques18.212 €10.000 €6.000 €
10OLOCAU DEL REYNuestra Señora del PópuloRestauració de la campana del Rosari8.236 €6.177 €6.000 €
11QUARTELLSanta AnnaCompletar la restauració del conjunt20.000 €10.000 €6.000 €
12SEGORBECatedral de la Asunción de Nuestra SeñoraRestaurar la campana Inmaculada13.920 €10.000 €6.000 €
13TEULADASanta CaterinaRestauració campana barroca14.519 €10.000 €5.000 €
14VALÈNCIASant Tomàs i Sant Felip NeriAcabar la restauració del conjunt23.833 €10.000 €6.000 €
15VALÈNCIAConvent de la TrinitatRestauració campana menor4.127 €3.095 €3.000 €
16VALÈNCIAAssumpció i Santa Bàrbera de MassarrojosRestauració de les campanes12.644 €9.483 €6.000 €
17VALÈNCIASanta Maria Magdalena de BenifaraigRestauració campanes barroques10.867 €8.150 €3.000 €
18VILLAR DEL ARZOBISPONuestra Señora de la PazRestauración de las campanas55.622 €10.000 €6.000 €
Suma total387.252 €158.582 €100.000 €

ajuda denegada per falta de disponibilitat econòmica

PoblacióEdificiActuació
19ALACANTSant Josep de VilafranquesaRestauració de les campanes barroques
20ALCALALÍNativitat de Nostra Senyora3ª fase restauració
21ANNACapilla de Santa Ana - Palacio de los Condes de CervellóRestauración de la campana
22ANTELLAImmaculada ConcepcióRestauració de les campanes
23ARGELITASanta AnaRestauración campanas
24BENAGÉBERPurísima ConcepciónRestauración yugos madera históricos y mecanización
25BENICOLETSant Joan BaptistaRestauració de la campana mitjana
26BENIDOLEIGSantíssima SangRestauració campanes barroques
27BENIMUSLEMPuríssima ConcepcióRestauració campanes barroques
28BENISUERAParròquia Sant JosepRestauració de les campanes
29BOLBAITESan Francisco de PaulaRestauración de las campanas
30BUÑOLSan Pedro ApóstolRestaurar campanas barrocas - Completar la restauración
31CALLESPurísima ConcepciónRestauración de las campanas
32CASTELLÓ DE LA PLANACampanar de la VilaRestauració de la campana Maria
33CHELLANuestra Señora de GraciaRestauración de las campanas barrocas
34CHULILLANuestra Señora de los ÁngelesRestauración rueda de campanas
35COCENTAINASant Rafael de Poble NouSoldadura i restauració de la campana barroca
36CORBERASants JoansAcabar la restauració del conjunt de campanes barroques
37EL PINÒSSant Pere ApòstolRestauració de les campanes
38EL PINÓSErmita de Sant Pasqual de El RodriguilloRestauració de la campana
39EL RÀFOL D´ALMÚNIASant Francesc de PaulaRestauració de les campanes
40FANZARAAsunción de Nuestra SeñoraSubstitución del ordenador existente
41GAVARDASants Joan i Antoni de Gavarda vellaRestauració de les campanes
42GODELLETASan Pedro ApóstolRestauración de las campanas barrocas
43JÉRICATorre de las campanasRestauración de las campanas
44LA TORRE DE LES MAÇANESSanta AnnaDespeses de manteniment
45LA TORRE D'EN DOMÉNECSanta QuitèriaRestauració de les campanes
46LA VALL D'ALCALÀLa Puríssima d´Alcalà de la JovadaRestauració de les campanes
47LLAURÍPuríssima ConcepcióAcabar la restauració del conjunt de campanes barroques
48MONTÁNSan BernardoRestauración de las campanas
49PALANQUESAssumpcióRestauració de les campanes del segle XIX
50PORTELL DE MORELLAAssumpció de Nostra SenyoraSoldadura campana grossa
51POTRIESAjuntament de PotriesII fase restauració rellotge
52QUESASan Antonio AbadRestauración de la campana pequeña
53RAFELBUNYOLSant Antoni AbadRestauració de les campanes
54RÁFOL DE SALEMErmita de Sant BlaiRestauració campana segle XIX
55REAL DE GANDIAVisitació de Nostra SenyoraRestauració de les campanes barroques
56SAGRASant SebastiàRestauració de les campanes
57SALEMSant Miquel ArcàngelRestauració de les campanes
58SARRATELLASant MiquelRestauració de les campanes
59SERRASant JosepRestauració de les campanes procedents del Convent de València
60SIMAT DE LA VALLDIGNASant Miquel ArcàngelCompletar la restauració del conjunt
61SINARCASSantiago ApóstolRestauración de las campanas
62TERESA DE COFRENTESAsunciónRestauración de las campanas
63TORMOSSant Lluís BertranRestauració de les campanes
64TORREBLANCASant BertomeuRestauració campana Bartomeu
65TORRES TORRESNostra Senyora dels ÀngelsRestauració de la campana major barroca
66UTIELAsunción de Nuestra SeñoraRestauración de la campana Beato - Completar la restauración del conjunto
67VALÈNCIAMare de Déu del Pilar i Sant LlorençRestauració de les campanes
68VALÈNCIASant Martí Bisbe i Sant Antoni AbadAcabar la restauració del conjunt
69VALÈNCIASanta Maria del MarAcabar la restauració
70VALÈNCIASant Lluís Bertran de la FontetaAcabar la restauració del conjunt
71VALÈNCIASant Josep de El SalerRestauració de les campanes
72VALLATSan Juan EvangelistaCambio de ordenador
73VILLARGORDO DEL CABRIELSan RoqueRestauración de las campanas

documentació requerida i no completada

PoblacióEdificiActuació
74CANET LO ROIGSant Miquel ArcàngelRestauració de les campanes del segle XIX
75CERDÀSant Antoni AbatCompletar la restauració del conjunt
76DOLORESNuestra Señora de los DoloresRestauración campanas barrocas
77GODELLETASan Pedro ApóstolRestauración de las campanas barrocas
78SAGUNTErmita Desamparats i Sant RocAcabar restauració de les campanes
79TRAIGUERAAssumpció de Nostra SenyoraCompletar la restauració del conjunt - Campanes gòtiques
80VILLORESSant Joan BaptistaRestauració de les campanes


GENERALITAT VALENCIANA

DOCV nº 6.081 (18-08-2009)

 • Assumpció de Veo - ALCUDIA DE VEO: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Bertomeu - ALFARA DEL PATRIARCA: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de la Asunción - AYORA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Jaume Apòstol - CASTELLONET DE LA CONQUESTA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Pere Apóstol - EL PALOMAR: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Bertomeu - FINESTRAT: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de Santa Catalina Mártir - JARAFUEL: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de Santiago Apóstol - MONTANEJOS: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Bertomeu - MONTROI / MONTROY: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de NUestra Señora del Populo - OLOCAU DEL REY: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Anna - QUARTELL: Campanes, campaners i tocs
 • Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Caterina - TEULADA: Campanes, campaners i tocs
 • Convent de la Trinitat - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de l'Assumpció i Santa Bàrbera de Massarrojos - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Tomàs i Sant Felip Neri - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Maria Magdalena de Benifaraig - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de Nuestra Señora de la Paz - VILLAR DEL ARZOBISPO: Campanes, campaners i tocs
 • ALCUDIA DE VEO: Campanes, campaners i tocs
 • ALFARA DEL PATRIARCA: Campanes, campaners i tocs
 • AYORA: Campanes, campaners i tocs
 • CASTELLONET DE LA CONQUESTA: Campanes, campaners i tocs
 • EL PALOMAR: Campanes, campaners i tocs
 • FINESTRAT: Campanes, campaners i tocs
 • JARAFUEL: Campanes, campaners i tocs
 • MONTANEJOS: Campanes, campaners i tocs
 • MONTROI / MONTROY: Campanes, campaners i tocs
 • OLOCAU: Campanes, campaners i tocs
 • QUARTELL: Campanes, campaners i tocs
 • SEGORBE: Campanes, campaners i tocs
 • TEULADA: Campanes, campaners i tocs
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • VILLAR DEL ARZOBISPO: Campanes, campaners i tocs
 • Subvencions: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © DOCV (2009)
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 15-06-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 86 Visitants: 86 Usuaris: 0