Noticia sobre campanes a Peñíscola (segona part)

A l'any 2008 ferem una xicoteta resenya (vore el text) sobre una noticia histórica sobre campanes al castell de Peñíscola referida a l'any 1488, on es parlava de “uns troços de campana ab les anses...”, i ara amb esta altra cita històrica extreta de l'Arxiu del Regne de València per un bon amic i company, Sergio Urzainqui Sánchez, s'acaba de completar el fet, amb la construcció d'una nova campana l'any 1493, aprofitant eixos troços de campana vella documentats a l'any 1488. Diu així la cita:

“Pago a Joan Besot, mestre de fer campanes, por la campana que ha hecho para el castillo de Peñíscola. 1493"

ARV. Mestre Racional, núm. 103, f. 297 r.

Item, pos en data los quals per mi liurà lo dit en Cristòfol de Vassurto a mossén Alfonso Sánchez, lochtinent de tesorer general de la magestat del Senyor Rey e procurador de mossén Guillem Sánchez, alcayt del castell de la vila de Peníscola, e a Johan Besot, mestre de fer campanes, ço és al dit en Johan Besot CXXXIII sous reals de València aquell deguts per sos treballs de fer una campana de metall nova per obs del dit castell, de la dita vila de Peníscola, la qual ha pesat cent setanta set lliures que a rahó de I sou la libra de mans fan CLXXVII sous, dels quals deduyts XX nou sous per lo preu de XXVIII libras de metall vell que est de altra campana que ja era en lo dit castell que a rahó de hun sou la llibra fan los dits XXVIII sous e asi resta, yo he donat al dit en Johan Besot los desús dits CXXXXIII sous e al dit mossén Alfonso Sánchez la dessús dita campana per obs del dit castell, segons dessús est dit. Han dos àpoques closses per el escriva de lamia cort sorts diversos calendaris.”

MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio (1493)

 • Parròquia de Santa Maria de Peníscola - PENÍSCOLA: Campanes, campaners i tocs
 • PENÍSCOLA: Campanes, campaners i tocs
 • BESOT, JOHAN : Inventari de campanes
 • Campanes (inscripcions, descripció): Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio (1493)
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 01-06-2023
  Convertir a PDF