Estatuts del Gremi de Campaners Valencians

Menú inicial

CAPíTOL I
FINALITATS GENERALS

Article primer: Definició
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS es una associació cultural que es constitueix amb el tradicional nom de "GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS" acollint-se a allò establit per la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964.
Article segon: Domicili
La seu del Gremi pot ser qualsevol campanar valencià, i de manera especial el "Campanar Nou" o "Torre del Micalet", venerables murs de la Catedral de València on va nàixer la idea de constituir l'associació. No obstant, i a efectes legals i postals, el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS té el seu domicili en l'Ermita de Santa Llúcia, Carrer de l'Hospital 15, 46001 València.
Article tercer: àmbit d'actuació
L'àmbit territorial d'actuació del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS serà fonamentalment el marc de la Comunitat Valenciana. No obstant això els Agremiats poden participar en Congressos, Trobades o relacionar-se amb qualsevol grup de treball que per afinitat puga interessar al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. L'àmbit espacial quedaria així estès a d'altres comunitats, països, estats o pobles del món on la difusió, l'estudi, l'anàlisi o la col·laboració del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS requerisca la seua presència.
Article quart: finalitats
La principal finalitat del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS és la conservació, difusió, ús, restauració, ensenyament i estudi de tot allò relacionat directament o indirecta amb les campanes valencianes, així com:
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS queda constituït per temps indefinit i en cas de dissolució s'actuarà com s'indica en l'article vint-i-nou.
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS vol ser una associació cultural totalment independent d'institucions polítiques, socials o econòmiques, amb la finalitat única de l'estudi, la conservació i difusió de les campanes valencianes i els seus tocs, així com la promoció del toc manual de les campanes a l'estil antic, per a les festes i altres actes religiosos i civils tradicionals, excloent qualsevol acte partidista o qualsevol ús discriminatori o tendenciós de les campanes.
Menú inicial

CAPíTOL II
RECURSOS ECONòMICS

Article quint: Patrimoni fundacional
El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS es una associació cultural sense cap ànim de lucre per als seus components. El patrimoni fundacional del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS queda xifrat en dues-centes mil pessetes (200.000 pta). El GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS podrà tindre, comprar o alienar béns mobles, immobles o d'altra classe, per tal de poder complir les seus finalitats.
Article sisé: Pressupost anual.
El pressupost anual del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS serà aproximadament d'un milió de pessetes; això no obstant serà variable en funció del major nombre d'activitats.
Article seté: Recursos
Els recursos econòmics del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS per ai seu desplegament i funcionament són:
Menú inicial

CAPíTOL III
òRGANS DIRECTIUS I FORMA D'ADMINISTRACIó

Article huité: òrgans directius
La forma de govern d'aquesta associació serà duta a través dels principals òrgans:
L'Assemblea General és l'òrgan sobirà, d'acord amb el article 6.2 de l'esmentada Llei d'Associacions, tant en la vessant d'Ordinària com d'Extraordinària.
La Junta Directiva esdevé l'òrgan executiu de l'esmentat òrgan sobirà, és a dir de l'Assemblea General de Agremiats.
El Clavari Major representa al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS de la manera que quedarà determinada més endavant.
Article nové: L'Assemblea General d'Agremiats
L'Assemblea General d'Agremiats ha de reunir-se de manera "Ordinària" una vegada per any, en la data més pròxima possible al quatre de desembre, festivitat de Santa Bàrbara, tradicional patrona dels campaners.
L'Assemblea General d'Agremiats redactarà el Balanç Anual, amb els ingressos i les despeses, les altes i les baixes així com el pressupost per a l'exercici següent. Totes eixes informacions, junt amb la composició de la Junta Directiva, hauran de ser presentades abans del cap d'any a la Administració Competent.
L'Assemblea pot reunir-se de manera "Extraordinària" totes les vegades que el Clavari Major ho considere necessari per a tractar assumptes que li semblen importants per al bon funcionament del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Així mateix l'Assemblea General d'Agremiats pot quedar convocada per la meitat més un dels membres directius.
Tanmateix pot quedar convocada quan ho demanen no menys del vint-i-cinc per cent dels Agremiats amb dret a vot.
Article dècim: Convocatòria de l'Assemblea General d'Agremiats
La convocatòria a l'Assemblea General d'Agremiats ha de ser comunicada als Agremiats amb dret de vot per escrit el qual haurà de ser enviat, al menys, vuit dies abans de la data de celebració. Haurà de figurar-hi l'objecte de la reunió i els assumptes a tractar.
Article onze: Constitució de l'Assemblea General d'Agremiats
L'Assemblea General d'Agremiats quedarà legalment constituïda, en primera convocatòria, quan hi assistesquen la majoria dels Agremiats, és a dir la meitat més un dels qui foren legalment cridats.
L'Assemblea General d'Agremiats quedarà legalment constituïda, en segona convocatòria, quan hi assistesquen a la mateixa qualsevol nombre d'Agremiats, sempre que hi vagen al menys el Clavari Major, l'Escrivà, un Síndic i no menys de cinc Agremiats amb dret al vot.
L'escrit de la primera convocatòria haurà d'indicar també la data de la segona, entre les quals hi haurà, al menys, una hora de diferència.
Article dotze: Acords de l'Assemblea General d'Agremiats
Els acords quedaran aprovats per majoria simple, quedant reflectits en l'acta oportuna. Caldrà, en tot cas, el vot favorable de dues terceres parts dels Agremiats, reunits en Assemblea General Extraordinària sempre que es tracte de:
Article tretze: Atribucions de l'Assemblea General d'Agremiats
Són atribucions de l'Assemblea General d'Agremiats: Article catorze: Atribucions de l'Assemblea General Extraordinària
Són atribucions de l'Assemblea General Extraordinària:
Article quinze: La Junta Directiva
D'acord amb el nombre d'Agremiats, la Junta Directiva quedarà formada per
La Junta Directiva ha de ser renovada en la seua meitat en l'Assemblea General Ordinària, quedant renovats en el primer any el Clavari Menor, el Fabriquer i la meitat dels Síndics. En el segon any quedaran renovats el Clavari Major, l'Escrivà i la altra meitat dels Síndics.
Els Agremiats podran ser reelegits sense límit, incloent els directius cessants.
L'elecció haurà de ser feta mitjançant papereta escrita. El vot serà secret, quedant elegit qui ho siga per majoria. En cas d'empat el Clavari Major podrà exercir el seu vot de qualitat.
Les vacants produïdes de manera no reglada podran resoldre's provisionalment per l'elecció directa de la Junta Directiva, i quedaran ratificades necessàriament en la primera Assemblea General d'Agremiats.
Les decisions de la Junta Directiva es resoldran també de manera escrita, podent exercir el Clavari Major el seu vot de qualitat en cas d'empat. Caldrà l'assistència de la meitat més un dels membres de la Junta Directiva sempre que hi vagen el Clavari Major i l'Escrivà.
Article setze: Atribucions de la Junta Directiva
Seran atribucions de la Junta Directiva
Article desset: Atribucions del Clavari Major
Seran atribucions del Clavari Major:
Article divuit: Atribucions del Clavari Menor
Serà responsabilitat del Clavari Menor la substitució del Clavari Major en cas d'absència o malaltia.
En cas de substitució del Clavari Major, al Clavari Menor caldrà tindre-li les mateixes deferències i consideracions que al Clavari Major.
Article denou: Atribucions de l'Escrivà
Serà responsabilitat de l'Escrivà:
Article vint: Atribucions del Fabriquer
Serà responsabilitat del Fabriquer
La disposició de diners en general, dels pagaments o despeses ha de realitzar-se amb la firma conjunta del Clavari Major i dels Síndics autoritzats.
En cas de vacant, absència o malaltia del Fabriquer, les seues obligacions seran complides pel Síndic anomenat per la Junta.
Menú inicial

CAPÍTOL IV
ELS AGREMIATS: CLASSES, DRETS I OBLIGACIONS. ADMISSIÓ I EXPULSIÓ

Article vint-i-un: Classes d'Agremiats
Tot replegant el nom tradicional de Gremi, els afiliats a aquesta Associació tindran el nom històric d'Agremiats, amb les següents categories:
Els Agremiats Campaners i els Aficionats hauran de ser persones naturals amb la capacitat legal d'obrar.
Article vint-i-dos: Drets dels Agremiats
Els Agremiats tindran veu i vot en les Assemblees del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i podran elegir i ser elegits per als càrrecs de direcció.
Els Agremiats Campaners estaran inclosos en una Pòlissa d'Assegurances que cobresca tots els accidents possibles així com la responsabilitat civil com a conseqüència dels tocs.
Article vint-i-tres: Obligacions dels Agremiats
Els Agremiats estaran obligats a
Article vint-i-quatre: Admissió d'Agremiats
L'admissió dels Agremiats es realitzarà així:
Article vint-i-cinc: Pèrdua de la condició d'Agremiat
Un Agremiat pot deixar de pertànyer al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS:
En cas de deixar de pertànyer al GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS no podrà reclamar l'ex-Agremiat cap part del patrimoni del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, llevat del cas de dissolució de l'Associació.
Article vint-i-sis: Expulsió d'Agremiats
En el desagradable cas d'haver d'expulsar un Agremiat, l'Escrivà, complint instruccions de la Junta Directiva o del Clavari Major, notificarà a l'interessat, esmentant les causes de tal mesura.
La comunicació senyalarà vuit dies perquè l'interessat puga, en defensa dels seus drets, aportar les raons que vullga, el que ha de verificar-se respectuosament i correcta.
La Junta Directiva, una volta estudiada la defensa, proposarà a l'Assemblea General d'Agremiats l'expulsió, la sanció o una altra mesura que estime oportuna, i que ha de quedar aprovada per l'Assemblea.
La reincidència augmentarà la gravetat de les faltes.
Article vint-i-set: Elecció del Clavari Major i dels membres de la Junta Directiva
El nomenament del Clavari Major, màxima autoritat i representant del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS, serà:
Menú inicial

CAPíTOL V LA DISSOLUCIó DEL GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS

Article vint-i-vuit: Motius de dissolució
La dissolució podrà arribar per alguna de les causes següents:
Article vint-i-nou: Procés de dissolució
En cas de dissolució inapel·lable caldrà liquidar, primerament mitjançant una Comissió formada per membres de la Junta Directiva, dos Síndics i dos Agremiats Campaners, totes les factures, rebuts, crèdits, préstecs i tot deute del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Els materials d'arxiu, com documents, enregistraments, publicacions i altres de gran interés històric, quedaran dipositats formant un sol bloc indivisible en una institució de gran prestigi cultural, elegida per la darrera Assemblea General d'Agremiats com ara el Col·legi del Patriarca o l'Arxiu del Regne.
Així mateix es demanarà la baixa del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS en el Registre d'Associacions on ara es sol·licita la inscripció.
En les qüestions o parts no contemplades en aquests Estatuts s'estarà a allò establit per la Llei d'Associacions o una altra legislació aplicable.

GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS

Gremi de Campaners Valencians (19-10-1988)

 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS (VALÈNCIA) : Tocs i altres activitats

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Gremi de Campaners Valencians (1988)
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 09-03-2021
  Convertir a PDF