Llibre de l'Ajuntament

Edició d'Enrica CASANELLES i SALVANS

La campana

"se nota com en lo any 1749 en lo dia ho ala nit de Sr. Tomas se succei la desgracia que se trenca la campana que miraua a la part del cementiri que no hi auia recort de omas que se fos feta ni se ha trobat may escnt en ninguna part ni las lletras que hi auia en dita campana ningun campaner las va saber llegi hi era la millor campana de la vail

En lo die 12 de Mars del any 1750 essent regidor lo prescnt any Juan Mauner en primer grau Jusep vila Esteua rocha sabater xanto se comensa

de fer la campana per mans de un campaner de berga no me redordo al hi se gasta lo seguent

P per lo trcball de fer dita campana ........................ 35 Iliuras sous

per claus hi pots del motllo ...................................... lliuras 4 sous 4

per anar un oma ala pohla asercar coure que hauia lliuras 9 sous 6

quedat de una campana auien feta ...........................

lo farrer lo die 15 mars per anar assercar carho ....... lliuras 6 sous 9

lo die 16 del mateyx mes lo farrer per anar aserca carbo .......................................................... lliuras 19 sous

per una lliura canam hi una lliura pega .................... lliuras 3 sous 6

per tres unsas de cera ............................................... lliuras 3 sous

per set tersas de seu se gasta .................................... lliuras 12 sous 3

per un sedas per passar la tena de la campana ........ lliuras 1 sous 3

per rajols se hagueren menester hi guix ................... lliuras 8 sous 2

anal farrar per quatre sachs de carbo ....................... lliura 16 sous

per una missa se ha feta dir .................................... lliuras 6 sous

per matall se ha affagit en dita campana .................. 15 lliuras 12 sous

per carbo anal farrar ............................................... lliuras 3 sous

per fer anar un propi ala seu per la llicensia de beneir la campana .................................................. 10 sous 6

per anar lo Sr. Regidor juan mauner en mullo per manllauat un llibant de la sua dieta ......................... 1 lliura 8 sous

per fer portar di1 llibant de mollo assi ....................lliura 13 sous 9

per lo treball de compondre la cabanya den Mauner del dany que hi auian fet con buydaren la campana lliura 2 sous

hi un agost tot ......................................................... sous

lo die que varenl pujar la campana al campana per 3 misas tot ........................................................... lliuras 17 sous

lo llibant de mollo se trenca pero gracias ha Deu res prengue mal hi luego ha mi juan mauner me va ser precis de marxar en olot per anar hacercar altre

llibant que alasoras feyan la capella de altura hi vas portar un llibant hi altres instruments junt abun anjinyer per mon treball dos dias ........................... 2 lliuras 14 sous 6

per un oma qui era juseph falip que ba anar aulot abun b u m per portar las ayinas hi llibant ............... lliuras 11 sous

per anar jaronim casabona jan en olot assercar un anjinyer abuna cualcadura per gastu hi grana. ......... lliuras 1 sou

per venir lo Abginyer segona vegada ...................... lliuras 18 sous

se dona anal dit anginyer per son treball ................. 6 lliuras

he comprada una corda despart costa ...................... lliuras sous

he pagat gastu de tomar langiuye en olot hi las hainas ..................................................................... 1 lliura 4 sous

per gastu feu lo Anginye que se deya Sr. Miquel Alguer qui hi astigue quatre dias ............................. 1 liiura 6

per un furmatge se li dona de regalo ....................... 7 sous

pagui per lo treball feu Cosma Dalmau fuster per dita campana ........................................................... 1 lliura 7 sous

pagui ha pere subira mestre de casas per sos 1 lliura 1 sou 6 treballs ...................................................................

pagui en un fuster de ribas per son treball ............... 1 lliura 17 sous 6

pagui anal farrer per carbo hi ferros auia treballat per dita campana ha bon compta ............................ 6 lliuras 2 sous

pagui hanal Juan nostre de bantuli per lo treball de fer las bastidas per pujar la campana ....................... 1 lliura 1 sou

doni de caritat a la mare de Deu de altura de Olot perque nos varen deyxar llibant hi gumiments ........ 1 lliura 2 sous 6 sous

pagui ha lo campaner per fer la campana ................ 35 lliuras 2 sous

pagui hanal xanto per treball auia fet ....................... 1 lliura .......... lliuras O sous

per dos cabirons den vinyas ...................... sous

la dita campana puja sensa gasto ni trehall del comu 60 Iliuras

--------------------

La campana fou bona bon sonido pero dura poch que per nostre desgracia no dura mes de alguns 14 mesus

Segona camnana

Luego tomarem donar providencia per tomar ha fer la campana hi alasoras se dona ha uns campanes de olot ja may los aguessem vistos la un se deya Isidro Soler laltre se deya Jusepb sema hi se comensa de fer lo dia 29 de 9bre del mateyx any 1750 Se gasta per dita campana comptat tot 7 lliuras 1 sou 1 hi va eyxir sensa ansas que fou totalment esgarrada Luego lo dia 21 Xbre del mateyx any se toma fer la campana se gasta altre vegada 7 lliuras 17 sous 4 Tambe va eyxir esgarrada hi nosaltres nos perderem al gastu hi la feyna hi lo campaner la feyna hil matall que ba disminuir que nosaltres sempre tinguerem al nostre.

no obstant de cansats de tantas campanas instamos lo gran desitg de tenir duas campanas grans tronarem ha fer foch nou en lo die 3 de janer del any 1751 hi fou lo cas que nos va dir lo Juseph Serna que si despediem laltre campaner son company que ell sol faria la campana hi nosaltre hi varam creure hi luego los varem conservar en preu fet hi li donauam 30 11 Br. hi lo dit campaner se assegura en tanta manera de fer la campana que la tregue xica hi queda molt coure hi los sobredits Srs. Rrs. resolgueren de fer fe duas campanas xicas que son las que vuy en dia son al campana que la una toca als quarts hi laltre las oras vulla deu que per mols anys si estigan hi nos varem aturar ab tot tracta del campaner que nos hauia de estar en la campana que fos bona fins un any hi un dia hi va durar alguns 13 mesus hi era prou bona costaven las ditas tres campanas entre gastos hi mans 63 lliuras 17 sous tot ayxo feu Juan Mauner hi tot ho paga hi encara donaen los comptas en dines comptans hi no va enquietar ningo sino alguns que tenian comuns enpenyats hi los va carregar un poch mes"

(43 v 17 -45 r 8)

El rellotge

"En lo Any 1751 als 14 del mes de mars varen entrar regidors franco. Dalmau franco. rocha Franco. coronas hi Biell y Esteua Coronas pero hi veent que los regidos passats auian fet tantas cosas hi auian fetas duas campanas a fi de que ah lo temps se fes un rellotge nosaltres los sobredits donarem prouidencia luego hi varem anar franco. Dalmau hi jo franco. Coronas hi Biell lo dissapte de pasca hen la vila de camprodon perdonar lo ha preu fet hi lo varem donar ha preu fet ha pere cabanach per preu de 100 Br. hi ne ferem acta en casa del Sr. Miquel Malet hi lo pere Cabanach per lo sobre dit preu ho auia de fer tot ha sos gastos hi lo homa ere pobre hi li varem bastraure una dobla de quatre despues nos feya rodar un poch hi veent nosaltres que la cosa se atrassava nos detenninarem de prendre caualcaduras desi hi passarern en camprodon hi nos ne portarem lo rellotge sense ser acabat hi lo mateyx rellotger vingue ha acabar lo assi y en lo temps que lo volia comensar de plantar lo en lo campana feya un temps m01 de fret hi lo pobre gafa un mal de costat que no li dura mes de quatre ho sinch dias que luego mori va morir en casa del xanto hi nosaltres los sobre dits regidos encara que el 1 ja era pagat lo ferem enterrar ab tots los onors hi li ferem fer lo funeral ab tots los capellans del poble y fou enterrat en lo fasar dels furastes al capdevall del cementiri hi per ayzo nos costa algun poch mes del sobre dit preu despues vingue un seu nebot miquel farrer hi lo seu fill hi lo acabaren de posar ha punt hi tambe gastarem aiguna cosa mes lo que tot ho podiam recobrar pero veent que la obra auia anat be no demanarem res anal pobre minyo hi per ayxo nos va costar algunas 110 11 r entre tot vulla deu que los qui vindran sen pugan onrrar per mols anys al servey de deu que es sert que fa un gran sarvey per malals hi per tot".

(45r9-45rc)

CASANELLES i SALVANS, Enrica Ed. El llibre de l'Ajuntament de Pardines [pdf]

AJUNTAMENT DE PARDINES

C.E.C.R. ANNALS 1992-199 (1993)

 • PARDINES: Campanes, campaners i tocs
 • CABANACH, FRANCISCO (CAMPRODON) : Inventari de rellotges
 • CABANACH, PERE : Inventari de rellotges
 • FARRER, MIQUEL : Inventari de rellotges
 • REDORDO (BERGA) : Inventari de campanes
 • SERNA, JOSEP (OLOT) : Inventari de campanes
 • SOLER, ISIDRE (OLOT) : Inventari de campanes
 • Fabricació, fosa de campanes: Bibliografia
 • Rellotges: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © C.E.C.R. ANNALS 1992-1993 (1993)
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 11-04-2021
  Convertir a PDF