Ordenança de sorolls i vibracions

El Ple de l’Ajuntament de 29 d’abril de 2015 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Sorolls i Vibracions, i sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies hàbils. En compliment de l’anterior tràmit, l’acord esmentat fou publicat al Taulell d’Edictes del dia 6 de maig de 2015 al dia 25 de juny de 2015, al BOP, núm. 108, de 11 de maig de 2015, al DOGC, núm. 6875, de 20 de maig de 2015 i al El Punt Avui diari el dia 16 de maig de 2015.

Durant el tràmit d’informació pública s’han formulat al·legacions, que es van estimar parcialment; el text definitiu de l’Ordenança es va aprovar per acord del ple de 28 d’octubre de 2015. En compliment del que disposa l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis, es procedeix a la seva íntegra publicació.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la seva publicació.

...

Article 22. Condicions de funcionament

1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.

Els instal·ladors i/o propietaris dels sistemes d’alarma antirobatori estaran obligats, en el cas de noves instal·lacions, canvi de titularitat, modificacions o baixes, a comunicar a les dependències de la policia local mes propera al seu

lloc de instal·lació, les següents dades:

- Situació del sistema d’alarma (adreça del edifici o local).

- Nom, adreça postal i telèfon de la persona o persones contractants del sistema.

- Dades de la empresa instal·ladora e indicació dels responsables del control i desconnexió del sistema d’alarma.

- Indicació de la central d’alarmes a la que estigui connectada i les dades de la mateixa.

- Nivell de pressió sonora a x metres.

Tot amb el fi de que, una vegada avisats del seu funcionament anormal, procedeixin d’immediat a la seva desconnexió.

2. Llevat circumstàncies excepcionals (posada en marxa o comprovació periòdica) no és permès fer sonar elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.

3. La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 9.

L’alarma es programarà de tal forma que un cop completat el primer cicle d’emissió acústica, sense haver estat desactivada, aquesta no pugui entrar novament en funcionament, en aquests casos, s’autoritzarà la emissió de flashos lluminosos.

4. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent, com la que regula els centres de culte o el patrimoni cultural sonor de Catalunya.

...

Article 9. Suspensió dels objectius de qualitat acústica

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica d’acord amb els annexos 1 i 2 de la present ordenança. En cas d’organització d’actes d’especial projecció oficial (veure article 15 d’aquesta ordenança), treballs per obres nocturnes en grans infrastructures, treballs necessaris d’emergència i/o urgència o quan no sigui viable amb les millors tecnologies disponibles assolir els objectius, sempre que això estigui degudament justificat.

2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’Ajuntament, per raons degudament justificades que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o àrea acústica.

3. L’Ajuntament només pot acordar la suspensió provisional, prèvia valoració de la incidència acústica, sempre que s’acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius esmentats. L’Ajuntament ha de sotmetre la suspensió a les condicions que s’estimin pertinents.

4. En el cas d’obres, el promotor o promotora ha de presentar, a més de l’estudi acústic al qual fa referència l’apartat 2, un programa de vigilància acústica que estableixi els mitjans per donar compliment a les condicions establertes a la suspensió.

5. En el cas d’obres públiques d’infrastructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya, l’ens competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el Ministeri de Foment.

6. Les llars d’infants i els espais de jocs públics infantils queden exclosos del compliment dels objectius de qualitat acústics fixats per la normativa vigent, ja que el soroll produït pels nens no es considera contaminació acústica, sinó una manifestació del seu desenvolupament.

7. El toc de campanes d’esglésies queden exclosos del compliment dels objectius de qualitat acústics fixats per la normativa vigent.

8. Els objectius de qualitat acústica es poden sobrepassar ocasionalment i temporalment quan sigui necessari i, en situacions d’emergència, sense necessitat d’autorització.

AJUNTAMENT DE SALOU

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (17-11-2015)

  • SALOU: Campanes, campaners i tocs
  • Soroll i denúncies: Bibliografia

     

  • Tornar cap enrere
  • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
    Campaners de la Catedral de València
    Convertir a PDF