CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Testament de Francesc Boix, rebut per Antoni Ferrando, notari, a València (Pergamí 14) (1442)

Numeració antiga: 221. Numeració actual: 14)


(Transcripció de COMPANY i MATEO, Rafael - 1986)

Vell 221

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Notes Pergami 14r

En nom de nostre Senyor déu i de la seua beneïda gràcia, amén.

Jo, en Francesc Barx, llaurador, ciutadà de València, sa per gràcia de Déu de cos i de pensa i en el meu bon seny i ferma paraula, esperant en aquell qui de salut eternal i redempció meva, faig i ordene el meu testament i la meva darrera voluntat, en el qual elegesc marmessors i executors d'aquest testament meu en Bernat Tio, en Domingo Martí, presents, en Joan Ceriol i en Bernat de la Foç, llauradors, encara que absents, majorals en l'any present, de la Confraria de Madona Santa Llucia, als quals done llicència i ple poder de prendre i ocupar tots els meus béns i drets, i vendre'ls amb i sense subhasta i autoritat d'algun jutge eclesiàstic o seglar, i fer, i firmar àpoques i obligar els dits béns meus per les dites vendes i fer i firmar cartes de les dites vendes.

Malgrat declarar açò, si s'esdevenia la meva mort dins aquest any present, que els dits majorals de la dita Confraria de Santa Llucia ja per mi dessús nomenats siguen marmessors de la meva ànima. I si dins aquest any jo no moria i moria en un altre temps, fora del present any, en què he fet el present testament que ara per llavors dic i declare, vull i mane que siguen marmessors de la meva ànima i executors del meu testament els qui siguen majorals en aquell moment i any en què jo moriré i passaré d'aquesta present vida a l'altra.

Elegesc sepultura faedora al meu cos en l'Església de Santa Llucia, prop del portal de Torrent, sepultura en la dita Església per al meu cos si és que n'hi ha. I si el dit cos meu no hi pot tenir sepultura per algun cas o impediment, en tal cas vull i mane que el dit cos meu siga soterrat a coneguda dels dits marmessors meus, allà on els siga ben vist i faedor. La qual sepultura en l'aniversari i cada any vull i mane que siga feta a llur coneguda segons els siga ben vist i faedor.

Item deixe a fra Francesc Barç, Monge de l'orde de sant Bernat, per dret i part a ell pertanyent, en els meus béns, cinc sous, perquè no és la meva intenció deixar-li més. Però vull que amb aquells es tinga per content i pagat. De tots els altres béns i drets... haguts i per haver, faig i instituesc com a hereua universal meva l'almoina de Santa Llucia, perquè en facen segons la seva voluntat, francament faedores, sense vincle o condició alguna.

Aquest és el meu darrer testament i darrera voluntat, el qual i la qual lloe, aprove i confirme, i vull que valga per dret de testament, i si no valia per testament, almenys vull que valga per dret de codicil·li o segons fur de València o en aquella millor manera que puga valer més que el fur i la raó.

Item revoque qualsevol testaments, codicil·lis, donacions per mi fetes en poder de qualsevol notaris fora del present testament meu.

Açò fou fet a València diumenge a vint-i-cinc de febrer de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents quaranta-dos. Signatura de mi, Francesc Barx, testador, dessús dit, que aprova, lloa i confirma les dites coses.

Foren cridats com a testimonis en el dit testament, els quals, interrogats si coneixien el dit testador i ell a ells, digueren que sí. I jo, així mateix, notari, tenia coneixement d'aquell, en Blai Cesolles, escrivent, en Miquel Torralba, traginer, i en Jaume Bou, peraire, ciutadans de València.

(La segona meitat del pergamí transcrit conté l'acta d'acceptació de l'herència deixada a l'Almoina de Santa Llúcia per Francesc Barx en el seu testament dalt transcrit, acceptació que es fa ver a Benefici d'inventari el 21 de desembre de l'any mil quatre-cents quaranta-vuit) (Traducció d'un afegit en castellà)
Data 1442
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023