CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Clàusula d'herència de Joan Martí, llaurador (Pergamí 15) (1444)

(Transcripció de COMPANY i MATEO, Rafael - 1986)


Numeració antiga: 225. Numeració actual: 15)

Vell 225

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Notes Pergami 15r

Açò fou traslladat i fidelment fet el dia quinze del mes de febrer en l'any de la Nativitat del Senyor mi quatre-cents quaranta-sis.

Pres d'una clàusula de total herència continguda en una noteta de l'últim testament de Joan Martí, que fou llaurador de València, encara no redactat de forma pública, fet a València el dia setze del mes de juny de l'any de la Nativitat del Senyor mil quatre-cents quaranta-tres, i rebut pel notari infrascrit, i publicat en la dita ciutat després de la mort del dit testador pel notari d'aquesta manera en el dia cinc del mes de febrer de l'any de la Nativitat del Senyor mil quatre-cents quaranta-quatre, el tenor de la qual clàusula segueix, en les següents paraules:

I fetes i pagades i complides totes i sengles coses damunt dites. Tots els altres béns meus, mobles, immobles i semovents, drets i accions que a mi pertanyen i han de pertànyer-me, lluny i prop, ara de present i en temps esdevenidor per qualsevol dret, títol, causa, manera i raó els done i deixe a la dita en Jaumeta, muller meva, perquè usufructue tots els dits béns hereditaris durant tot el temps de la vida d'aquella, i així amb marit com sense marit, perquè faça del dit usdefruit segons la seva voluntat. Espero també que la dita Jaumeta, tot el temps de la seva vida en què faça l'usdefruit, ha de pagar cada any els càrrecs dels dits béns, així com els censos, recensos, sequiatges i qualsevol altres càrrecs a què obliguen els dits béns hereditaris.

I després de l'òbit de la dita na Jaumeta, muller meva, vull i mane que pel dit marmessor meu dels dits béns hereditaris, siguen donades i pagades a la dita confraria o almoina de santa Llúcia vint lliures de la dita moneda, les quals jo done i deixe per amor de Déu a la dita almoina o confraria.

I tota la resta dels dits béns meus hereditaris done i deixe a la dona na Joana, neboda meva, muller del dit en Bernat Pedrós, marmessor meu, i aquella dita na Joana, neboda meva, en tota la resta dels dits béns meus hereditaris, la faig i instituesc hereua pròpia i universal meva, per dret d'institució, perquè faça de tota aquesta resta segons la seva voluntat, si la dita na Joana viu en el dia en què muira la dita na Jaumeta.

I si la dita na Joana no viu en el dia de l'òbit de la dita na Jaumeta, en tal cas vull i mane que tota la dita resta dels dits béns hereditaris meus vaja, torne i pervinga als fills i filles de la dita na Joana, si en té, per iguals parts entre aquells i aquelles partidors, perquè faça cadascú de la seva part el que vulga. I si la dita en Joana no té fills ni filles, cosa que Déu no vulga, en tal cas i no altrament vull i mane que la dita resta dels béns hereditaris vagen i tornen als meus més pròxims parents per iguals parts entre els partidors, perquè cadascú faça perpètuament el que vulga de la seva part.

Entenent i declarant però, que en el darrer cas i vincle no vull que s'hi entenga ni comprenga na Girarda, neboda meva, filla d'en Pere Pla, per tal com la meva intenció és que aquella dita Girarda no tinga mai ni puga tenir res dels meus béns, com per ara com ara prive i desherete aquella dita Girarda de tos els meus béns, drets i accions.

Signatura de mi, Domènech Libia, notari públic de València per autoritat reial, i de tota la terra i dominis de l'il·lustríssim Senyor Rei d'Aragó. El susdit trasllat de la clàusula abans inserta el vaig separar del seu original, i l'escriguí per altri, i el fiu i tanquí en els dits dia, mes i any continguts en la primera línia. Amb unes correccions afegides en la línia tretze, on s'escriu "del òbit" i amb un raspat i corrección en la línia disset, on es llegeix "com ara per".
Data 1444
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023