CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Encàrrec i pagament de la imatge de Santa Llúcia a mestre Martí Vamon (1517)

principalImatge Vella de Santa Llúcia (1517)

Encàrrec i pagament de la imatge de Santa LlúciaCONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
(1540)

Notes 1517 r

(Transcripció de Rafael COMPANY i MATEO)

Jo Miquel Feris fas testimoni com per voluntat de mestre Marti Vamon confesa aber rebut del Clavari en Jordi Soriano e sos companyons tres ducats d'or i de pes per la smagga de bulto que lo dit mestre Marti se obbliga de fer de la gloriosa senta Lucia per preu de deu liures moneda realls de Valencia, la qual smage a de tenir sis pams e mig s de larch e nou pams la post que en ella estara e de quatre pams de ample ab les condissions que mestre Nicolau, lo pintor e los altres que y son estats. E perque es veritat e ell no sap escriure a pregat a mi Miquel Feris fasa lo present albara de voluntat sua, comfessans aber rebut los dits tres ducats sobre dits a XX de maig, anys MDXVII, lo qual promet donar la feta per tot lo mes de agost primer vinent del dit MDXVII.

Item, fonch donat a Mestre Marti lo qui a fet la esmatge de Senta Lucia trenta sis sous lo terch capitol. 1£ 16S

Item, mes adonat lo clavari per compliment de paga a mestre Marti, cinch i un sou, v£ 1S
Data 1517
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023