Arxiu històric / Archivo histórico

Salvat de manera providencial al llarg dels segles, l'artiu de la Confraria conté 29 pergamins, i uns quants llibres de comptes, de deliberacions i també listat dels confrares, des del segle XIV fins als nostres dies. L'arxiu s'està digitalitzant, de manera sistemàtica, amb la voluntat de posar-lo a la disposició de la Web progressivament. Els documents conservats van des del 1381 al dia present.

Per motius de programació els anys de final de segle (acabats en 00) figuren a l'inici del segle següent.

Salvado de manera providencial a lo largo de los siglos, el archivo de la Cofradía contiene 29 pergaminos y unos cuantos libros de cuentas, de deliberaciones y listado de los cofrades, desde el siglo XIV hasta nuestros días. El archivo se está digitalizando, de manera sistemática, con la voluntad de ponerlo a la disposición de la Web progresivamente. Los documentos conservados van desde 1381 a nuestros días.

346 documents - 10947 fotografies


Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2021)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-03-2021