Subvencions de campanes 2008

Conselleria de Cultura i Esport Conselleria de Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es resol la concessió d’ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana.
[2008/9313]
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, por la cual se resuelve la concesión de ayudas para la restauración de campanas y sus instalaciones tradicionales en la Comunidad Valenciana. [2008/9313]


Per Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria de Cultura i Esport (DOCV núm. 5.741, de 14.04.2008) es van convocar ajudes per a la restauració de campanes i les seues instal·lacions tradicionals a la Comunitat Valenciana.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmena de deficiències, es va constituir la comissió avaluadora, segons estableix la base sisena de l’annex I de l’esmentada Orde, la qual ha elevat a esta Direcció General la proposta corresponent. En virtut de la delegació efectuada per la consellera de Cultura Esport en la disposició final primera de l’esmentada Orde, resolc:
Primer
Concedir les ajudes assenyalades a l’Annex I.
Segon
Denegar les ajudes assenyalades a l’Annex I pels motius que s’indiquen.
De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o directament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant la consellera de Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu, haurà de plantejar-se davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació.
València, 16 de juliol de 2008.– La directora general de Patrimoni Cultural Valencià. p.d. (Orde de 10.03.2008): Paz Olmos Peris.
Por Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Cultura y Deporte (DOCV núm. 5.741, de 14.04.2008) se convocaron ayudas para la restauración de campanas y sus instalaciones tradiciones en la Comunidad Valenciana. Finalizado el término de presentación de solicitudes y de subsanación de las deficiencias, se constituyó la comisión evaluadora, según establece la base sexta del anexo I de la mencionada Orden, la cual ha elevado a esta Dirección General la propuesta correspondiente.
En virtud de la delegación efectuada por la consellera de Cultura Deporte en la disposición final primera de la mencionada Orden, resuelvo:
Primero
Conceder las ayudas señaladas en el Anexo I.
Segundo
Denegar las ayudas señaladas en el Anexo I por los motivos que se indican.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la presente resolución, que fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien directamente se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera de Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo, deberá plantearse ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publicación.
Valencia, 16 de julio de 2008.– La directora general de Patrimonio Cultural Valenciano. p.d. (Orden de 10.03.2008): Paz Olmos Peris.

ANNEX / ANEXO I

Resolució subvencions campanes 2008 / Resolución subvenciones campanas 2008

1. Ajuda concedida

Població - EdificiDemanatConcedit
1 ALBERIC Sant Llorenç Màrtir Restauració campanes10.000 €6.600 €
2 BENAGÉBER Purísima Concepción Restauración yugos madera históricos y mecanización10.000 €6.600 €
3 BUÑOL San Pedro Apóstol Restauración campanas parroquia y ermita10.000 €6.569 €
4 CASTELLFORT Mare de Déu de l'Assumpció Restauració de les campanes barroques2.088 €2.000 €
5 CERDA Sant Antoni Abat Reposició truges de fusta i restauració del rellotge de forja10.000 €6.600 €
6 CHULILLA Nuestra Señora de los Ángeles Restauración campana de San Cristóbal1.131 €1.000 €
7 ELX Torre de la Vetlla i rellotge de Restauració autòmates Calendura7.658 €6.000 €
8 NULES Sant Agustí de Mascarell Restauració de les campanes barroques10.000 €6.600 €
9 PEÑÍSCOLA Mare de Déu de l'Ermitana Restauració de les campanes de L'Ermitana i del Socors10.000 €6.600 €
10 QUARTELL Santa Anna Restauració primera fase campanes10.000 €6.600 €
11 SENYERA Santa Anna Restauració de les campanes barroques10.000 €6.600 €
12 SIMAT DE LA VALLDIGNA Sant Miquel Arcàngel Restauració del conjunt10.000 €6.600 €
13 SONEJA Ermita de San Francisco Javier Restauración campana1.218 €1.000 €
14 TORRENT Convent de Sant Josep i Santa Restauració de les campanes10.000 €6.600 €
15 VALÈNCIA Sant Tomàs i Sant Felip Neri Restauració de les campanes barroques10.000 €6.600 €
16 VALÈNCIA Sant Lluís Bertran de la Fonteta Restauració de les campanes i reposició de les truges de fusta10.000 €6.600 €
17 VILLANUEVA DE CASTELLÓN L'Assumpció Restauració del conjunt de campanes10.000 €6.600 €
Suma total :142.095 €95.769 €

2. Ajuda denegada per falta de disponibilitat econòmica

18 AIELO DE MALFERIT Sant Pere Apostol
19 ALCUBLAS San Antonio Abad Restauración de les campanas
20 ALFARA DEL PATRIARCA Sant Bertomeu Restauració de la campana gòtica
21 ALGAR DE PALANCIA Mare de Déu de la Mercè Restauració de les campanes
22 ANNA Capilla de Santa Ana Palacio de Condes de Cervelló Restauración de campana - Sustitución yugo y los motorización
23 ARAÑUEL San Miguel Arcángel Sustitución reloj por ordenador
24 ARGELITA Santa Ana
25 BENEIXIDA Assumpció de Nostra Senyora Restauració de les campanes
26 BENIFAIÓ Sant Pere Apòstol Restauració de les campanes i reposició de les truges de fusta
27 BENIMUSLEM Puríssima Concepció
28 CALLES Purísima Concepción Restauración de las campanas
29 CASTELLONET DE LA CONQUESTA Sant Joan Apòstol Restauració de les campanes - Substitució de truges antigues per altres noves de perfil i forma diferent
30 CASTIELFABIB Nuestra Señora de los Ángeles
31 CAUDIEL San Juan Bautista
32 CORBERA Sants Joans Restauració de les campanes
33 EL PALOMAR Sant Pere Apóstol Acabament de la restauració del campanar
34 ELDA San José Obrero Restauración de las campanas
35 FORCALL Assumpció Restauració de les campanes - Soldadura campana antiga
36 GATA DE GORGOS Sant Miquel Arcàngel Soldadura campana de les hores
37 GATA DE GORGOS Sant Miquel Arcàngel Soldadura tres campanes (una del XIX i dos del XX) i reposició truges de fusta
38 L'ALCORA Ermita de Sant Cristòfol
39 LA POBLA DE VALLBONA Sant Josep i la Trinitat de Las Restauració de les campanes
40 LLAURÍ Puríssima Concepció Restauració conjunt campanes barroques
41 LLÍRIA Sant Francesc d'Assís Restauració de les campanes
42 LORIGUILLA San Juan Bautista Restaurar las campanas
43 MATET San Juan Bautista
44 MONTÁN S. Bernardo Restauración campanas y reposición yugos de madera
45 MONTANEJOS Santiago Apóstol
46 MONTESA Assumpció Restauració de les campanes
47 NULES Església del Convent Motorització campanes Convent, Immaculada i Sant Bertomeu
48 OLOCAU DEL REY Nuestra Señora del Pópulo Restauració de campana
49 ONIL Sant Jaume Restauració de les campanes
50 PALANQUES Assumpció Restauració campanes
51 PORTELL DE MORELLA Assumpció de Nostra Senyora Soldadura campana 1760
52 POTRIES Ajuntament de Potries II fase restauració rellotge
53 QUATRETONDA Sants Joans Restauració de les campanes
54 REAL DE GANDIA Visitació de Nostra Senyora Restauració de les campanes barroques
55 SANTA POLA Assumpció Intervencions en campanar
56 SARRATELLA Sant Miquel Restauració campanes
57 SEGORBE Catedral de la Asunción de Nuestra Restauración campana Inmaculada Señora
58 SINARCAS Santiago Apóstol Soldar campana, adaptar yugo de madera
59 TEULADA Santa Caterina Restauració campana barroca
60 TODOLELLA Sant Bertomeu Mecanitzar les campanes restaurades
61 TORRE ENDOMÉNECH Santa Quitèria Restauració de les campanes
62 TORRES TORRES Nostra Senyora dels Àngels Restauració de les campanes
63 TRAIGUERA Assumpció de Nostra Senyora Restauració de les campanes gòtiques
64 VALÈNCIA Convent Sant Cristófol - canoneses Restauració de les campanes barroques
65 VALÈNCIA Ermita del Pilar de Cases de Restauració i motorització de la campana
66 VALÈNCIA Sant Josep de El Saler Restauració de les campanes
67 VILLORES Sant Joan Baptista Reposició truges de fusta
68 VIVER Ermita de Erragudo

3. Documentació requerida i no completada

69 ADOR Nostra Senyora del Loreto Restauració de les campanes i reposició truges de fusta
70 ALCALALÍ Nativitat de Nostra Senyora Restauració de les campanes - Acabament
71 BENIGÁNIM Sant Miquel Arcàngel Restauració truja de fusta existent
72 BOLBAITE San Francisco de Paula Restauración reloj campanario
73 EL TORO Nuestra Señora de los Angeles Restauración campanas
74 ENGUERA Ntra. Sra. de Belén de Navalón Restauración de las campanas
75 JARAFUEL Santa Catalina Mártir Soldadura campana mayor
76 VALÈNCIA Companyia de Jesús Restauració conjunt campanes manuals
77 VALÈNCIA Sant Esteve Protomàrtir
78 VALÈNCIA Sant Joan del Mercat Continuació restauració conjunt - Tres tiples
79 VILLAR DEL ARZOBISPO Nuestra Señora de la Paz Reposición de los yugos de madera y restauración de las campanas

4. Fora de termini / fuera de plazo

80 BENIDOLEIG Santíssima Sang
81 GANDIA Insigne Col·legiata de l'Assumpció
82 LA POBLA DEL DUC Assumpció de Nostra Senyora Restauració campanes menors

GENERALITAT VALENCIANA
DOCV - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (29-07-2008)

 • Parròquia de Sant Llorenç Màrtir - ALBERIC: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de la Purísima Concepción - BENAGÉBER: Campanes, campaners i tocs
 • Ermita de San Luis - BUÑOL: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de San Pedro Apóstol - BUÑOL: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció - CASTELLFORT: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de l'Assumpció - CASTELLÓ: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Antoni Abat - CERDÀ: Campanes, campaners i tocs
 • Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - CHULILLA: Campanes, campaners i tocs
 • Torre de la Vetlla i rellotge de Calendura - ELX: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Agustí de Mascarell - NULES: Campanes, campaners i tocs
 • Mare de Déu de l'Ermitana - PENÍSCOLA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Maria de Peníscola - PENÍSCOLA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Anna - QUARTELL: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Santa Anna - SENYERA: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - SIMAT DE LA VALLDIGNA: Campanes, campaners i tocs
 • Ermita de San Francisco Javier - SONEJA: Campanes, campaners i tocs
 • Convent de Sant Josep i Santa Tecla - TORRENT: Campanes, campaners i tocs
 • Parròquia de Sant Tomàs i Sant Felip Neri - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Sant Lluís Bertran de la Fonteta - VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • ALBERIC: Campanes, campaners i tocs
 • BENAGÉBER: Campanes, campaners i tocs
 • BUÑOL: Campanes, campaners i tocs
 • CASTELLFORT: Campanes, campaners i tocs
 • CASTELLÓ: Campanes, campaners i tocs
 • CERDÀ: Campanes, campaners i tocs
 • CHULILLA: Campanes, campaners i tocs
 • ELX: Campanes, campaners i tocs
 • NULES: Campanes, campaners i tocs
 • PENÍSCOLA: Campanes, campaners i tocs
 • QUARTELL: Campanes, campaners i tocs
 • SENYERA: Campanes, campaners i tocs
 • SIMAT DE LA VALLDIGNA: Campanes, campaners i tocs
 • SONEJA: Campanes, campaners i tocs
 • TORRENT: Campanes, campaners i tocs
 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Subvencions: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © DOCV - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (2008)
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 15-06-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 84 Visitants: 84 Usuaris: 0